Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Davar , 1988, Israel, Hebrew"

See other formats, ד 


'¥ 


יו ם ראשון? . י * באבתשס^ז / 24 ביול י 1988 • גליו ן 19477 היו ם 12 עמודי ם • המוזי ר 140 ש״ ח (מל ל מעיש , באיל ת 143 ש״ ח 


< ( 1 1 י 

שכית ת הרע ב ש ל האחיו ת ליומ ה ה־ 12 


מבו י סתום ; 

היו ם צור ם לרופאי ם 

העיצומים . נמשכי ם - מרפאו ת החו ץ עדיי ן סגורו ת 


איכ ה □ 110 דזקד ז דדביש , סחור ת ^דגד " 

3 ל ח מ 1 , ק ל מ 083 ח) 1 דיסדיאו ת 
נבנס ד למבו י סתום - השיחו ת ע ם 
אדגדנ י הרופאי ם ע ל מבצ ע 
הניתוחי ם דורכו ת במקום • פגיש ת 
הברפלד־דנו ן ע ם נביט ת האחיו ת 
ה ופס ק ה ל ל א נ ישד ד בעמד ו ת ♦ 
הממשל ה בישיבת ה היו ם תדו ן 
במשב ר במעדב ת הבריאו ת 
וקיימ ת אפשרו ת שהשדי ם ישקל ו 
הובא ת *וו י ריתו ק נג ד הר דסאי ס • 
^דמדול^יו־י ם * מרשבעזז ; נוח ז בבטנ ו 


סא ת יוד ם לוי , מ י דיבינשמיי ן ■ 
־ודנ ו צדקוגי,טו 6 ר י,דפר ״ ■ 

פתע ת הסםח ץ ערופי ם ב טמ ע ת 
מוגבר ת במזר ח ירושלי ם ובעי ר 
העתיק ה כד י למנו ע הסרו ת סד ר 
לקרא ת חזזיל ת ז * תע־בן , האזכר ה 
לבעי ר הערב י תוש ב 
מזר ה ■ירו ש ל י ם ו ה תפי ל ו ת בגבת ל 
המערב י בצו ם תשע ה פא ב 
שיתקיי מ ו היום . כחזו ת המשמ ר ד ■ 
ומשמ ר הגבו ל ם זורי ם באמורי ם 


.רבי ם במזר ח העיר , בל י רב ב 
:משורייני ם ש ל משמ ד הגבו ל 
;■מ מ וקמי ם בנקודותדגמט ת בעי ר 
העתיק ה ובמזר ח ירושלים , בה ם 


אירע ו בשב ר הסת ת סח* . • 
. אתמו ל שו ב אירע ו במזר ח 
ידדשלי ם מספ ד התפדעויז ח שפוזר ו 
בכו ח ע ל יד י הפ שסד ה ובמהלכ ן 
מסגר ו 14 חשודים . לא ד יז ם שישי , 
שב ו הסתיימ ה התפיל ה ע ל ה ר מיז ו 
בשקם , אירע ו אתמו ל מסג ד תקריו ת 
בעי ר.מתיז ה ובאיזו ר שע ד שכס . - 


מאי ת ערבי ם ייס ב בשע ה 0 ( 114 
-בתהלוכ ת אב ל לזכר ו ש ל נע ר 
•שנהר ב בשמ ע שע ב ד ממ ן העי ר מ ן 
- הבנסיז ז הלטיני ת לאודן ־ רוע ב הבד . 
לקרא ת מיוסד " סמו ך לממד י לזכ ר 
יגאל . שוע י רל , החל ו המשתתפי ם 
אדו ק בקבוקי ם ואבני ם ע ל ס ח 
סג־י ב שב א לעמ ד חשו ד בהשלכ ת 
לבנ ה ע ל ר אש ו ש ל חסו ם לפנ י 
שבוע • בזהו ת שהוזעק ו יד ו ג ז מדמי ע 
וכדור י גומ י ופיזר ו א ת התהלוכה - 
, אח ר.כ ד מדת ה ה מ שמ ר ת לסוחרי ם 


בדתו ב לסגו ד א ת דעזנרות • בתקרי ת 
נפצ ע ק ל בראש ו יהוד י כב ן 50 . 
המשטר ה הצליח ה לעצו ד חמיש ה 
ערבים , ביגיז ס א ת ג ד שפג ע ביהודי . 

כעבו ר ז 6 ן קצו ־ התפתח ה תער ה 
בין . קעצ ת מתפללי ם יהודי ם ונהגי ם 
ערבי ם א ד שעו ־ שכם . שמש ת 
מכונית ו ש ל אח ד ה ערבי ם נופצ ה 
באבן . מ ה סשסדד־ י זד ק ריסו ן ג ז 
והמשתתפי ם נסו . לי ד התחנ ה 

(המש ך כעמו ד 2 ) 
זבד י 11 שנו ת שלש ה יחי ד ובידו ד מדינ י 

מנהי ג בורמ ה נה־וי ן 
*ןאל־עם־כה ? 


פור ש ומכי ן 
ה לרפורמו ת 


. דאנט^יפרמ ה(* 4-0 - סנהי ג 
בורמ ה . גרדזין , מהדדתיקי ם 
מבמנזדטיתבל , הודי ע זממולמ ל 
8 דישתד:טהשמזו ן וקר א לעריכ ת 
פשא ל עס , שיסלו ל א ת הדר ך 
-לפיסו ל השימ ה המוליסי ת ש ל 
שלמו ן .מלג ה אח ת במדינד - 
חמיש ה מוותיק י זזמסלג ה 
המקידבי ם לנדדד ץ הודיע ו א ף ה ם 
עלסדישתס • 

מדוי ד כ ן זד 77 , ששל ם במרע ה 
בתוק י תפקיד ו במזכי ר "מפלג ת 
התוכנית . הסוציאל י ססיתש ל 
מועדי , ניס ה א ת רשזלמת ו באחריו ת 
ל א ישיד ה לפרו ץ המהומו ת 
הא נס י־ממשלתיו ת בפאר ם וביונ י 

השנ ה ובגי׳ל ו המתקדם • 

־ הודעת ו מבלתי־צפויד " ששודר ה 
לאחד . מכ ן ברדי ו יבסלי^י ־ 
הממלכתיי ם, ־ נמסרה : בישיב ה של א 
פ ן המנ ץ ש ל מפלג ת ה שלסון ־ בפת " 

־ מוש ב ב ן שלוש ה ימים , שנו ע ד לוז ! 
בר פ ו רמ ו ת הכלכליו ת 1 ה 5 ןא ס*ז ת 
שהבטי ח מדד ן ביו ם ד ׳ שע 3 ר ■ 

•שפיכו ת הדמי ם במאיי ס ובלונ י 
הפגינ ה א ת היער ר הא מו ן בם 0 ^ < ^ 
הסבי ר נזדוץ . ״כד י לורתםז • 
מרבית ה ש ל האוכלוסיי ה א ו ר ק 


השלי ט פור ש מיעוט ה ניצב ת מאחור י המפגעים , 
י ש לערו ך משא ל עס י כ ד שתינת ן 
הזדמנו ת לע ט לבחו ר בי ן שיפ ת 
המפלג ה האח ת הנוכחי ת לבי ן שיס ה 
רכעפלגתית / 

להל ן הבסי ת נה־זץ , שמשא ל הע ם 
ייעד ר ל א יאוח ד מסח י סהספבר . הו א 


ייער ך ל א יאוח ד מסק י ספספבר . ה א 
אמד , שהממש ל ׳הנוכח י יעשי ר 
בניהו ל המדינ ה ע ד לאח ר היווד ע 
תוצאו ת המשאל . א ם יוחלט , אמר , 
על־פ י תוצאו ת המשא ל ע ל המר ת 
השיט ה הפוליטי ת בשימ ה 
רב־מפלגתיח , ייערכ ו בחירו ת 
■הפשירת , א ד ג ם א ם יבחר ־ הע ם 
ל דבו ק בשיט ה הזזד־ פפלגתי ת 
הנוכחית , יונהג ו •שינויי ם פסוימיסי . 

נה־ויז , שתפ ס א ת השלטו ן כשנ ת 
1977 כהפיכ ה ■מאית , הולי ד א ת 
בורס ה לבידו ד מדע י וא ל ס ס ש ל 
ודרב ן בלבלי . תח ת הנמנת ר צומצמ ו 
החירויו ת הפוליטיו ת והאישיו ת 

באדדזזדדאססי . 

הקונגר ס ש ל בורמ ה צפו י לקב ל 
א ת התפסו־ז־ת ם ש ל מדזי ן ומק ה־ ב י ד 
ולבחו ר ביר ר למפלג ה כב ד סחר , 
גיוס ו האחדו ן ש ל המוש ב מזבחי . 
נרא ה כ י לרא ש הממשל ה פאונ ג 
פאוג ג חד. , המכה ן בתפקיד ו מא ז 
1977 , ה סיכויי ם הסרבי ם ביות ר 
לרש ת א ת מקומו . 


עו ד חמיש ה 
סוכנ י ׳המוס ד 
עזב ו בריטני ה 

מא ת דלידושד־ו ן 

לונדו ן(מיוח ד ל-דבר״ 4 - עו ד 
חמיש ה סוכני ם ש ל •המוסד י עזב ו 
בשבח ן שעב ר א ת בריטני ה בלח ץ 
ממשל ת םריסניד - 
המדמים , ל א ה ע מוגדרי ם 
כנספחי ם דיפלומאטיי ם במסגר ת 
השגרירו ת בלונדון , אל א עבד ו 
כנציג י חבר ה פרסי ת - מוס ד 
ד״סאנדי י סלגראד * היום . 

גירו ש הסוכני ם מהווה , לדבר י 
העתדן , המשך ■ לגירו ש שנ י סוכנ י 
"המוסד " לפנ י בחודש , בעקבו ת 
משמ ד ש ל וסוכ ן ה פלשת ינ י הבט ל 
סואן . 


שמונ ה סיני ם 
לומדי ם עברי ת 
כהכנ ה לקרא ת 
שירו ת בישרא ל 

מא ת אפנו ן דנקנ ר 
מיס ד •דפר " בארדוי׳ ם 
דאשעגםו ן;מיוח ד ל״דבר 4 - 
מור ה לעברית , אזרחי ת 
אמריק א ית , מלמד ת עברי ת 
לשמונ ה ססורנסי ם סיני ם בפקי ן 
- ה״וואשינגטד ן פושט" , שמס ר 
ע ל כ ר אתמול , מאשד . כ י 
הסטודנסי ם ם ת כונני ם לקרא ת 
תפקידי ם דיפלומאטיי ם 
בישראל , כשייקשר ד קשרי ם 
רשמיי ם בי ן סי ן לישראל . 

המורה , מד ע פסדיק , מלמד ת 
א ת שמונ ת תלמידי ה זז 7 חודשי ם 
אחדי ם ומשכורת ה ממומנ ת 
על־יד י קר ן אפריקאית . לפנ י 
שהגיע ה למד ו התלמידי ם 
שנתיי ם עברי ת אצ ל אמריקאי ם 
ששת ו בפקין , אך . ל א ודח ה לו ש 
הכשר ה להוראה • 

בקבוק י תבער ה 
לבת י מחנכי ם 
בכפ ר עראב ה 

סא ת יוס י ליבמדץ / 

סמ ר "דפר " בגל ל המערב י 
ארבע ה בקבוק י תבער ה גזמ ו או ר 
ליו ם שיש י ע ל בתיה ם ש ל שנ י 
מחנכי ם בכפ ר עראב ה שבגלי ל 
המערבי . באות ה ע ת ישנ ו מע ד 
הבתי ם.וח ד ר־ 30 איש , ביניז ס ילדי ם 
רבי ע שלוש ה מ הגקבוקי ס התלקח ו 
וא ש פרצ ה כאח ת מועדו ת דבתים ־ 
.מפק ד תחנ ת משטר ת משגב , 
רב ־ פק ד יוס ף ביתן , אמ ר לסופ ר 

(המש ך בעמו ד ט 


* 


ח י 


דוש^ ס במסלול״פדים-מדד ' ש ל תבני ת החסכו ן'מטמו ן תשואה ־ עומדו ת עכשי ו 
לרשות ך אפשרויו ת משיכ ה רבו ת - כב ר הח ל מ- 3 חודשי ם וע ד 6 שנים , 
כשבכ ל מקר ה את ה נהנ ה מרוו ח נא ה . 

התשוא ה שתקב ל 

ם 1 ע ד המשיב ה 

ע ז •פרייס ־ + 2% לשנ ה(ביו ם ע ד 17% לשנה ) 
בהתא ם לסכו ם ומוע ד המשיכה . 

במש ך השנתיי ם הראשונו ת 

95% מהריבי ת והפרש י ההצמד ה 

מתו ם שנתיי ם וע ד 6 שני ם 

הצמד ה מלא ה למד ד וריבי ת צמוד ה ש ל 5% לשנה . 

; בתו ם 6 שני ם 


■ ריבי ת שנתי ת גבוה ה יות ר בשעו ר ש ל 5.25% לחוסכי ם במסלו ל 
'מדד ׳ של׳מסזז ס תשואה" . 

פרטי ם מלאי ם בכ ל סניפ י בנ ק הפועלי ם 
* השנ ה הפעי ל בשביל ך בנ ק הפועלי ם 28 חידושי ם בכ ל תחומ י הבנקאות . 

נואוחואך,אי ך פוער ס סו ב •וח 1 


בנ ק ח ב ! ערי ם 


הרשו ת • הרשו ת • הרשו ת *הרשו ת • הרשו ת • הרשו ת • הרשו ת • הרשו ת 


מסמך־עמד ה לבו ש ממלי ץ להד ק 
א ת השת״ פ האסטרטג י ע ם ישרא ל 


דאעזינגפד ן(עסס״א ) ־ סג ן נשי א ארה״ ג ג׳דרג ׳ בוש , 
הסחכונ ן לוועיד ת המפלג ה הדפוגליק א י ת ולמערכ ת הס דרו ת 
נג ד המועמ ד ה דמוקראט י מייק ל רדקאקיס , קיב ל ביו ם ה ׳ 
מסמך ־ עפ ויו ; ע ל ה מ זרח־ ה תיבון , שגוב ש על ״יד י 27 חבר י 
ה וו עד ה המייעצ ת לעניינ י המזר ח התיכו ן ו הב ול ל המלבו ת 
מפודסות , אי ך להגבי ר א ת שיתו ף הפעול ה האססראסג י בי ן 
ארה׳׳ ב ל ישרא ל . 

מספ ד ז ה ב ן תשע ת ה ע מודי ם קור א לישרא ל ולאדוד ב לנה ל 
תמרוני ם משותפי □ נוספי ם להצי ב מרא ש מאגר י נשק , חלק י 
חילו ף ותחמוש ת לשימו ש שת י המדינות , להתחל ק במיד ע 
טדיעינ י ולשת ף מול ה פתיבנד ן לשע ת חירום . 

מקח ־ פרו ־ישו־ א ל אמר , כ י במסמ ך עמד ה ז ה הדחי ק בו ש לכ ת 
מעב ד לעמדת ו ש ל רייגן , שחת ם ב־ 983 ו ע ל הסכ ם רשמ י 
לכינו ן שיתו ף פעול ה א סס ר א ס ג י בי ן שת י המדינות . 

סג ן הנשי א מ ש יתייע ץ עת ה במישרי ן ע ם ועד ת המצ ע 
הדסוב ל יקאי ת ב ר א שו ת מוש ל נבדאסק ה קי י אור , הסנאטו ר 
דובר ם קאסס ן וחב ר בי ת הנבחרי ם ג׳ר י לואיס , כד י לגב ש א ת 
המצ ע הסופ י הכלל י ע ל המז ו-וו־ ס תיבוז . 

ועד ת המצ ע עומד ת לפתו ח ב־ 8 באוגוס ט בסיבו ב הדיוני ם 
האחרו ן שלד " לקרא ת ועיד ת המפלג ה שתיפת ח ב־ 15 באוגוסט . 

כהשווא ה למצ ע המפלג ה הדפוקראסית , המאזב ד אן ־ מע ם 
א ת הנוש א הישראלי , תהי ה הגרס ה הרפו נ לי ק אית , לל א ספק , 
הרב ה יות ר נרחב ת בעני ן המזרח־התיבוו . הברי ם בוועד ה 
המייעצ ת אמרו , כ י המצ ע המפלגת י הרס־ נ ליקא י קרו ב לוודא י 


יהי ה המצ ע הראשו ן ש ל מפלג ה ז ו אש ד יקר א לבס ל א ת 
הזלטזהאו״ ם משג ת 1975 , המשוז ה א ת הציונו ת לגזעטזי ג 
מסמ ך העמד ה שמג ש למש , כולל : 

• התנגדו ת למוש ג -מדינ ה פלשתינית* . ע ם זא ת אסר ו 
מקרח ת מועד ה המייעצת , ב י מ ש ל א יתנג ד למדינ ה 
פדשתעיזו , א ם יוסכ ם עלי ה במש א ומת ן בי ן ישרא ל והמדינו ת 
הערביות * 

- • תמיכ ה במש א ומת ן ישי ר בי ן ישרא ל לערבי ם והתנגדו ת 
לכפיי ת הסד ד שלו ם עריר י -ישו ת רב י צד די ת כלשהי* . 

• הכרז ה מחח־שת , כ י אדה״ ב ל א תב׳ ד באש״ ף ול א תיש א 
ותת ן עמו , כ ל עו ד וד א תומ ך בסחר , מתנג ד אמ ת קיומ ה ש ל 
ישרא ל ומסר ב לקב ל א ת החלטו ת האד ם 242 ד 338 . סעי ף ז ה 
כב ד הי ה כלו ל במצ ע חרפובליקא י ב־ 1984 . ־ 

• תמיכ ה בצמיח ה הכלכלי ת בישרא ל עצמ ה ובשסחי ם 
הכבושים , העש ו י י ה להגדי ל א ת אמ ה הפלשתיני ם ולהק ל 
עליה ם להשתת ף במשיח ן במש א ופת ן למע ן שלום . 

- המסמ ך אינ ו קוב ע עמד ה לגב י מלירו ת נש ק למדינו ת 
ע ר ב יו ת וד ק מיין , כ י י ש להבטי ח לישרא ל יתרו ן אימת י ע ל 
פנ י כ ל ירי ב ז 8 ־ קו אל יצי ה ש ל יריבים . המסמ ך ג ם אינ י ח 
בשאלד " א ם להעתי ק א ת שגדידו ת ■אדה״ ב מתל־אבי ב 
ל ירו ש לים . 

י לפ י מקורו ת מועדד " מתנג ד מ ש לה עב ר ת השגרירו ת וגורס , 
כי . שאל ה ז ו תוכר ע בשל ב מאוח ד יות ר ש ל מש א ומת ן 
ערבי״ישדאל י כלשה . 


י חומיינ י ו״משמר ת המהפיבה " מודיעי ם ע ל נכונות ם לשלו ם 


אירא ן ועירא ק ממשיכו ת להילח ם 
בנסיו ן לשפ ר א ת עמדו ת המיקו ח 


סא ת ק אביר ן , בצפ ר 3% - 
לעניינ י ערבי ם 

צבאו ת אירא ן ועירא ק המשיכ ו 
.להילח ם בסו ף השבוע , א ן אפש ר 
די ה להבין , ב י בכוונ ת שת י 
המדינו ת לפתו ח בהלי כ י 
משא י ומת ן להפסק ת המלחמ ה 
על־פ י יוזמ ת האו״ם . 

בסו ף השבו ע נוע ד האימא ם 
זדמיינ י ע ם מסקו ׳ משמרו ת המהפכ ה 
מותסיי ן רזאי , שמס ר ל ו ע ל תמיכ ת 
ה-פסרדא ל ביוזמ ת האימאם , לאמ ץ 
א ת החלט ת מועצ ת הכסהז ן 598 . 
בפגיש ה אמ ד ומדיני , שאירא ן 
חותר ת לשלו ם בר־קיימ א ע ם עיראק , 
א ך קר א ל-פס דדאן ־ להמשיך ־ 
בלחימה , ב ל עו ד עירא ק ל א חדל ה 
ל הי לחם . אתמו ל הבי ע לראשונ ה 
האיאאטול ה מונסאזדי , יורש ו 
המיהס ־ ש ל חומייני , תמיכ ה 
כהחלט ת אירא ן לאמ ץ א ת החלט ה 
598 - 

בשע ת ליל ה מאוחד ת הודיע ה 
עיראק , כ י הי א פינת ה א ת כ ל 
כוחותי ה מדדו ם אירא ן וכ י הי א 
עומד ת להשלי ם א ת נסיג ת כ ל 
כוחותי ה םטצ ם איראן . 
אמד , כי^מסיג ה נערכו ז לאח ר 
שהושלמה , ־העטרת ס לע יר א ק ^של : 
שבוי י המלחמ ה ומש ק שנתפס ו | 
במהל ך המתקפ ה שתול ה ביז ם ד . | 


כסו ף השבו ע פתח ו העיראקי □ 
באופנסיב ה מקיפ ה לאדו ך הגבול , 
ב מסד ה לכ בו ש ש טחי ם איראניים , 
שת " יגונו ת ־ עליו ט שנוי ה במחלוק ת 
בי ן שת י המדינות , ולתפו ס כס ה 
שחת ר שבויי ה 

השטחי ם שנכבש ו נועד ו ג ס 
לשפ ר א ת עמדו ת המיקו ח 
העיראקיו ת לפנ י פתיח ת 
הפשא־ומת ן המדינ י להסדר . 
נהסתקפד . העיראקי ת נפתח ה למעש ה 
ביו ם ז ד ש עבר , באש ר צב א עירא ק 
גיר ש א ת האיראני ם סשסתי ם נוספי ם 
במובלע ת פנג׳אווי ן שבאיזו ר 
בורז״יססא ז העיראקי ם 

שלשו ם כבש ל העיראקי ם לפתו ת 
ארב ע עד ם בחב ל בחתרא ן האידאנ י 
במזח־ , המרכזית , שדרכ ו פלש ו ע ם 
פרו ץ המלחמ ה הגייסו ת העיראקיי ם 
לליב ה ש ל איראן . מאת ר יתזז ־ מסד ו 
האיראנים , כ י הדפ ו א ת הכו ח 
העיראק י מהעי ר קאסו־שירץ , א ך 
הור ו שאיבד ו א ת העי ר גילאן־גארב , 
השוכנ ת ב־ 32 קי ם בתו ך שסוזם , וא ת 
מחנ ה הצבא , השוכ ן בעייר ה סאר ה 
, סו ל דהב . האיראני ם האשימ ו א ת 
צבא ז "^יד^ק^שיפו ש בבשק'' 3 ^ ד 

בנזד^י^י־והמלחנבו־ע ל כ ך למופתי ■ 

*••י ־ • - - • 

הבטחון . 

בגזת ז ה דר ומי ת חד ד צב א עירא ק 


למרח ק 65 ק* מ בתו ך שט ח איראן , 
בנסות ו לכבוש , לסענ ת האיראנים , 
א ת הערי ם החשובו ת אהווא ז 
חזזרמשה ר שבהב ל חתיסטאן . בר ם 
האיראני ם הודיע ו אמש , כ י על ה 
ביד ם לעצו ר א ת המתקפ ה ה ע יר אק י ת 
בגזר ה זז , נסדח ק 24 ק־ ם מאזזזאז . 
כמ ו ב ן סענ ו האיראני ם שהדפ ו מ ח 
פליש ה עיראק י נוס ף שתד ר לשמ ח ם 
מאמו ר שאלמצ׳ ה שמצפו ן לאהוואז . 

בקרבו ת השתתפ ו ודלו ת האווי ר 
ש ל שת י המדינו ת ומצ ד העיראקי ם 
כחע ת נתלי ם ש ל מנקים , ארטילרי ה 
ויחידו ת ללוחמ ה בימית . שת י 
המדינו ת האשימ ו ז ו א ת ז ו ג ם 
בהפגז ת יערי ם אזרחיי ם מעב ר 
לגבו ל בגזר ה הצפונית , בסביבו ת 
תב ל ב ו ד ר י ס ס א ן . 

צב א עירא ק מסר , כ י במכלו ל 
המתקפו ת הלל ו על ה ביד ו לתפו ס 
קרו ב ל־ 10400 שבויי ם איראנים . 
עירא ק מעוניינ ת להגדי ל א ת מספ ר 
השבויי ם המוחזקי ם ע ל יד ה • 
לכ־ 50,000 , כמספ ר השטיי ס 
הע י רא ק י ם הסחזזקי ם ביד י איראן . כ ל 

: או"^ ' האטוד^״אלניע״^^לי ז 
לב גד א ד ודמזדא ן חץ־דנווד - י 

נוכ ח הלח ץ הצבא י העיראק י 


אי ן המלצו ת להליכ י משפ ט 
נג ד בכיר י בל״ ל בימ י יפ ת 


סא ת סש ת הכלכל י ש ל ,דבד׳ י 

הרי ח לעד ת הסריק ה ש ל הפיקת ח 
ע ל הבנקי ם מות ח ביקור ת מסדנ ת 
ע ל דד ך קבל ת ההחלטו ת ש ל 
מו עצ ת המ נה לי ם ז ; ו ו רש ה בבל״ל , 
בב ל הקשו ר לחו ד הפריש ה ש ל 
כביר י הבנ ק בתקופ ת יפת . ואל ם 
הב יקור ת אינ ה מלוו ה בה מלצ ו ת 
לנקיט ת צעדי ם בשל ב ז ה נג ד 
מי שה ו מה מע דדבי ס - מ מ וע צ ת 
המנהלי ם א ו מחותט י החוזי ם 


והנהל ת הבנ ק בעם* . 

הדו*ח , אש ד הוכ ן בעקבו ת 
ההתעוררו ת המחודש ת בעניין , 
ביחסו ! חב ר הדירקס ז די ח ש ל בל״ ל 
הפרופסו ר שמעו ן שסרית , יוג ש 
בתהיל ת השבו ע להנהל ת בנ ק לאופ י 
ויועב ר למועצ ת המנהלי ם לדיו ן 
מיידי . 

הדו׳ ח מפלי ץ ג ם להמשי ך 
ולבדו ק א ת התקפות , בעיק ר 
תמש&טית ■ ש ל אות ם חווי ם אישיים , 
במגמ ה להמשי ך ולצמצ ם א ת היקפ י 


הת שלומ י ם הגלומי ם בהם ■ 

מסד , תשע ה מבעל י החוזי ם 
הא י ש יי ם , אל ה אש ר ממשיכי ם לכה ן 
בתפקידי ם בכירי ם בבנק , כב ד 
■ הודיעו , כ י ה ס נבוני ם לוות ר עליהם , 
1 א ם יוצע ו לה ם תנא י העסק ה ופריש ה 
אחרים , שיהי ו משג ל י ם עליהם . 

הבכירי ם שפרש ו ממשיכי ם 
להתעק ש ע ל מ ימו ש חוז י הפריש ה 
כלשונם , ומקצת ם מנהלי □ משפס״ ם 
בעניי ן ז ה כנג ד הבנ ק 


המער ך והליכו ד ינס ו היו ם 
לסכ ם חו ק שיט ת הבחירו ת 


סא ת שלמ ה ניניבר , 

סוס י %בדי ׳ במס ת 
נציג י ה מ ער ך והלי כ ו ד עומדי ם 
להיווע ד היו ם בלשכת ו ש ל ש ד 
האנרגי ה מש ה שחל , בג מיז ן להגי ע 
לז< י 4 ו 1 ־ ו ע ל הנוס ח הסוש י ש ל הצע ת 
החו ק לשינו י שימ ת הבחירות . 
בפגיש ה ישתתפ ו השדי ם שחל , 
יעקב י מר ד דדזד 7 ״כיז ש אדר י ודיבא י 
סמע ס הסקדך , י הי ז״ ננ י ם לין , סנ ן 
וקדו ם ממע ט הליכוד . 

ביו ם חמיש י אישר ה לשכ ת 
מפלג ת העבוד ה א ת הצעת ו ש ל הש ר 
שחל , המפשר ת בי ן נוס ח 
יע קב יי ר ז־ ש ו בסק י לבי ן נוס ת קבוצ ת 
הפרופסורי ם מאוניברסיט ת 
חל־אביב . קבוצ ת הפרופסורי ם 


התל־אביבי ת נבוז ה בדיונ י לשב ת 
-ה עב ודה " וה י א תשת ת ף ג ם בפגיש ה 
הצפוי ה היו ם בלשכת ו ש ל הש ר שת ל 
בי ן נציג י המעו ך ו ה לי כוד ■ 

הצעת ו ש ל שחל , שאושר ה 
על־ח־ י לשכ ת מפלג ת ה עמד ה בסו ף 
השבו ע שעבר , קובע ת שעל־פ י 
שיס ת הבחירו ת החדשה , ייבחר ו 60 
ווברי־־כנס ת בשיט ה יחסי ת ברשימ ה 
ארצי ת ד 60 ח״כי ם נוספי ם ייבחר ו 
כשיסד . יחסית״אזודי ת ב־ 20 
אזח־ייבזדדה . בכ ל איזד ר ייבחר ו 
שלוש ה תבדי־כנסת . 

על־פ י הצעת ו ש ל הש ר שחל , 
תיעש ה חלוק ת האר ץ ל־ 20 
אזורי־כ ח יר ה על־־יד י ועד ה מיוחדת , 


שרו ב חברי ה יהי ו שופס י 
ביתידימשפ ט העליוז . 


זצסרל ! הש ש לקר ע 
עס״העבוחלי ׳ 

(עש״ת) . - -מפלג ת ה עב ו ד ה מותח ת 
א ת התב ל ע ד לקצ ה בבו ל הנסב ל 
והי א עשוי ה להבי א לקר ע פוזזל ט 
בינ ה לבי ן המפד״ל*, . כן * אומ ד 
המזכי ר המדינ י ש ל המפד״ ל שאו ל 
יהלום , בתגוב ה ע ל החל ט ת מפלג ת 
העבוד ה לחמו ר בשימ ת הבחירו ת 
האזורי ות , המוצע ת על־יד י הש ד ג ד 
יעקבי ■ 

יהלו ם פאיים , כ י חמפר״ ל תפסי ק 
ב ל שיתו ף מול ה בהת ה ובעתיד , א ם 
מלג ת ה עב וד ה אב ן תתמו ך ב ש י מ ת 
כחידו ן המחסל ת לתלוסי ן כ ל 
אפשרו ת לכיסו י פליט י ש ל מפלגו ת 
יזרמי ם אידיאולוגיים , בעל י 
משמעו ת ערכי ת לחי י המדינה • 


01^1) 


ומויב ת חגהזמ י 

סמו ז לעור ך ווונהש ו 
נסבי ר חמגרכז ג די ר יוד ם פר י 

חסדה -■ידנו ־ מ* ס 
נדפ ס בדפו ס.דבר ־ בעינ י 
,המערכ ה והמחל ה תל ־ אבי ב 
ית ד שימי ו 45 , ונד . 199 
סיקו ד 61001 
טלפו ן 286141 
םו 1 לקז ז הסח־עמ ז 
סלבתי ס ישירי ם 
* 29801 ■ 286156 .281860 ־ ־ 

פגמים : 

וד ^ בי ה.דבר י יה י שינקי ן 45 . 
שלמו ן! 28614 מיקו ד 65233 


הסערכוג : רו ו המל ך מר י 16 

מתמאזיהקומה ר 
סלס ך 2203 * 2 מ 94229 

91 * 3 ת ד הנביאי ם 27 
0 ל 9 ימ 0 3 ־ 2 * 642111 < 1 
33104 


נבו ז בתוכני ת'עושי ם מדינה , : 

שידור י ׳קו ל ההגנה ׳ 
הפיל ו ממשל ת יח ץ 

(ע) . - גילו י ע ל הישג י הלוחמ ה הפסיכולוגי ת 
בשידורי ם הערביי ם נחש ף אמ ש לראשונ ה על־יד י סג ן 
רא ש הממשל ה ושר־הזזינו ך יצח ק נבח , בתוכנית ו ש ל 
דוד ו דיי ן -עוש י ם מדינה" , המשודר ת בגל״ג , שעסק ה 
הפע ם בשידור י "ש ל ההגבה * בערבית " 

מ ר בבו ן גיל ה בתוכנית , כ י מיד ע מסוי ם שנכל ל 
בשידורי ם הערביי ם לאזזדקו ם המדינ ה הבי א לנפילת ה 
ש ל ממשל ת ירדן . הו א סיר ב למסו ר פרסי ם נוספי ם ע ל 
תוכ ן השידו ד ומתירו , בטענ ה שעדיי ן טשי ם מד י לפרט . 

נבון , שבתש״ז ז עמ ד ברא ש הש״ י בירושלים , סיפר , 
שהשידורי ם נמל ו ג ם להטעיי ת הכוחו ת הערביי ם 
ולהתסס ת כפרי ם שוני ם על־פ י צרכ י ה״הגנהי , חז ם סייע ן 
במערב ה ל א פחו ת מ ן המאב ק הטזויין . 

אח ד הקרייני ם בתחנה , שלמ ה ענברי , גיל ה בתוכנית , 

ב י יות ר מ־ 50 י הודי ם שוחרר ו ממאס ר בעיראק , לאח ר 
שבשידה " הוזה ר המפק ח הכלל י ש ל המשטר ה ש□ , כ י יד ם 
הארוב ה ש ל אנש י ה-הגנה * תשי ג אותו . 


הכרי ז אתמו ל תמס ה האיראנ י הכלל י 
ע ל גיד ם כלל י וקר א לכ ל ס י שמסת ל 
לשא ת נש ק לצא ת מיי ד לחזי ת ש ר 
הה סב ר ה העיר אק י אמר , שלארצ ו א ץ 
בדונ ה י להשתל ם ע ל שסחי ם 
איראניים , -אל א לשחר ר א ת כ ל 
אדמותי ה הנתונו ת עדיי ן תח ת 
שלי ט ה איראנית* , ולפתו ח סי ד 
בטשאיומת ן להפנזק ו המלחמה • 

בינתיי ם הודיע ו אירא ן ועיראק , 

ב י ה ן תשגרנ ה בראשי ת משבו ע 
למרכ ז האד ם בנידיוד ק א ת שר י 
החו ץ שלה ן על י אבב ר ולאייח י 
וסאד ק עזיז , על־־פ י הזמנ ת מזכי ר 
האדם , כד י לדו ן בודהיז ם להשג ת 
הפסק ת א ש והסד ר מדינ י מל ל ע ל 
בסי ס החלט ה 598 ש ל מועצ ת 
הבסחדן . נצי ג אירא ן באד ם הוחמ ר 
מחלאת י רמז , פ י תיתכ ן פגיש ה פ ץ 
שנ י שר י חמו ץ במסדרונו ת ומד ת 
בנוס ף למגעי ם שיקיימ ו ע ס פר ז 
חדקתי א 1 י ■ 

! כמ ו ב ן נמסר , ב י היו ם אמור ה 
להגי ע לטהרא ן קבוצ ת המומחי ם 
ן הצבאיים ■ בראשו ת רא ש משקיפ י 
1 האד ם מרושלי ם הגגרא ל הנורווג י 
ד ואדסס . כד י לדו ן בהליכי ם לביצו ע 
" הסכ ם אש.'ה<ןב^הז 0 ור ה 
־ להמ שי ר ׳לבגדא ד ל^תה^סרודמז ס 
י • 

פקיסטאן : צב א 
: סובייט י חוז ר 
־ לאפגניסטא ן 

• (ע*ד> . - נשי א פקיסטא ן זיא ן 
ן אדל־חא ק אמ ד אתמול , כ י לפ י 

■ ידי ע ו ת שהגיע ו אליו , הסזג יי ס י ם 
1 החל ו להחזי ר יחידו ת צב א 
: לאפגניססאן . 

> הנשי א הורד " כ י אי ן ל ו אישו ר 
י ממקו ר עצמא י לידיעו ת אל ה אל ם 
מס ר לכתבי ם כ י המיד ע הגי ע דר ך 
: האדם , המופק ד ע ל מעק ב אח ד 
! הסכמ י רנוו ה בעני ! אפגניססא ן 
! ונסיג ת הצב א הסובייטי ־ מסם . 

אול־חא ק אסר , כ י הסזבייטי ס פינ ו 
} קרו ב א 00 ^ 34 חיילי ם אול ם החדד ו 
י 10,000 ע ד 12,000 מאח ר שסברו , 
\ שהמצ ב סבי ב קאבו ל אינ ו יבו ל 
] להימש ך כפ י שהוא . ע ד כ ה הודיע ן 
י דיפלומ אסי ס ממדינו ת המער ב 
1 וראש י המורדי ם ע ל הגבר ת התקפו ת 
! המורדי ם ע ל קאבו ל וסביבת ה 
י , בשבועו ת האחתני ס 

אול־חאק , שדיב ר ע ם כתבי ם 
בארמו ן הנשי א בראוואלפינדי , אמר , 

; • כי ־ ממשלת ו עדיי ן ל א יודע ת א ם 
ן ידיעו ת אל ה נכונו ת 

! שמאי : למנו ת 
! ועד ת חקיר ה 

רא ש סיע ת הליכו ד בהסתדרו ת 
ח* ב יעק ב שמאי , פנ ה לרא ש 
הממשל ה יצח ק שמי ר בתביע ה 
שהממשל ה תקי ם ועד ת חקיר ה 
ממלכתי ת לבדיק ת הגורמי ם למשב ר 

■ בקונצר ן -כור" . 

• דוב ר סייע ת הליבה ־ בהסתדרו ת 
! מטר , שח״ ב שמא י נימ ק א ת תביעת ו 
; בכ ך שהפסד י הקונצר ן מעמידי ם 
! כסכנ ה מוחשי ת א ת עתי ר תעסוקת ם 
1 ש ל אלפ י העובדי ם המועסקי ם 
1 במפעליו . בהקש ר ז ה הזכי ר א ת 
|..אליאנס" , תגי ל ו-יוב ל גד* . 

ת״ ב שמא י מציין , שפניית ו 
להקמ ת ועד ת חקיר ה ממלכתי ת 
: מבוסס ת ע ל חו ק ועדו ת הקיד ה 
} ה׳תשכ״ ס - 1968 , אש ר קוב ע 
ו בפפור ש בסעיפ ד ה ראשון : -רזדז ה 
! הממשל ה שקיי ם עני׳ ז שהו א בע ל 
י חשיבו ת ציבורי ת חיוני ת מת ה שע ה 
־ הסעד ך ביחד , רשאי ת הי א להחלי ט 
ע ל הקמ ת ועד ת חקיר ה שת חקו ד 
ן בעניי ן ותפמ ד ל ה דידחזשמר . 

מיטרא ן חול ק 
כבודלתעשי ץ 
1 שידלובסק י 

'פא ת גדעו ן ?ד * 

סומ ר *דבר " בצרפ ת 

סארי ם (מיוח ד ל״דבר־). - נשי א 
צרפ ת פרנסוא ה מיטרא ן חל ק כבו ד 
לתעשיי ן המ ט וס י ם ייס ף שידלובסקי , 
שמ ת בישראל . כהודע ת הנשי א 
נאמר , כ י צרפ ת גא ה בנ ך שקיבל ה 
לתוכ ה א ת שידלובסקי , אש ר תר ם 
. באור ח מברי ק להצלח ת תעשיי ת 
1 המט וסי ם שלד - -היו ם הו א זוכ ה 
; בהצדע ה המוצדקת , המגיע ה ל ו 
־ בתו ם ח־׳ ־ מופ ת ש ל אומץ , עמד ה 

• ונדיבות" , אוס ר פישדאן . □ ד 2 


ג ל חו ם במזחדאירופ ה 
גש ם וקו ר - במערב ה 

8 * 1 ארי חאךד <. 0 * *<ךב ד * . < . • 

■ י טעו ד שהאר ץ *טר יזזשבו ק מזג״אודי ד רגי ל לעונד " שוד ד 
באירופ ה מזג־אורי ד ידט א דוטן : גל־חו ט במזרדדשידרסז ^ 
וגש ם וקו ד במעדב״אירוס ה - אמ ר אמ ש החזא י דובר ט 
אולינסק י למוס ר "דגד׳ / 

בעקבו ת גל־החו ם שפקד ־ או ו האר ץ בחלק ך ה ד א שו ן ־ש ל 
החוד ש ישרו ר בסופ ו מזג־אווי ר קיצ י רגי ל ולפרקי ם א ף נו ח 
מזר - לחו ת סביר ה ע ם סי חז ו ־ חו ם לא־־קיצוניוו! , ימי ם ל א קשי ם 
ולילו ת נעימים , צופ ה החזא י אולינסק י לשבו ע הז ת 
במ זר ח ־ א יד ופ ה שוח ד בימי ם אלו ד גל־תו ם יוצ א דופן , כאש ר 
הטמפר ט ורו ת מגיעו ת ע ד 35 מעלות . לעומ ת זא ת סובל ת 
פערב־אירופ ה פמזג־אווי ר ק ד וגשום , הפוג ע בהנאת ם ש ל 
חתלרי ם הסבלי ם ש ם א ת הקיץ . ־ליוצאי ם לאירופ ה בימי ם אל ה 
מומל ץ להבי א זא ת סז שג ון , כאש ר ה ם אורזים־א ת בגריהנ ג 

יחיד ה ללכיד ת נאצי ם 
המסתתרי ם בבריטני ה 

סא ת דלי ה שרון , ככפר ת -רבד " בבריטני ה 

לונדו ן(מיוח ד ל-דבר״ ^ - יחיד ה ללכיד ת פושעי ם נאצי ם 
כבריטניר ״ אש ד תבדו ק א ת עמי □ ש ל 250 ה שורים , המ ור כ ב ת 
משוטרי ם לש עב ר , תוק ם מסע ם משר ד הפני ם הבריטי . 

החלט ה ע ל כ ך בא ה בע ק ב ו ת לח ץ ע ל ש ר המניס , דגלא ם 
הרד , לשנו ת א ת הוד ק ולאפש ר הבא ה לד ץ ש ל פושע י מלחמ ה 
החיי ם בבריסניד - השבו ע הגי ש הקרמל ץ לס ר תופא ס 
הסרינגסון , רא ש הוועד ה לחקיר ת פשע י המלחמ ה ש ל משד ד 
הפנים , רשימ ה ש ל 100 שמו ת ש ל קצינ י - 4 סד , מארצו ת 
השייכו ת עת ה לברי ת המועצוי ^ שמצא ו מקל ם בבריסניד - 
הרוסי ם אסר ו כ י ירש ו לעד י ספתז ז פבוזזי פ לבו א לב ריסגח ז 
בד י להעי ד ותו רש ה העבר ת מסמכי ם השובי ם ממצאי ם 
בארכיבי ם רוסיים • 

שפו ת 250 החשודי ם נמסר ו לוועד ה ע ל יד י מרכ ז ויזנסל , ע ל 
יד י הרוסי ם וע ל יד י גורמי ם אחדי ם בעולם , אחד י שהו ו ע ד ה 
פנת ה מע ל דפ י העמוני ת לכ ל מ י שי ש ביד ו ראיו ת להביא ן 
בפג י המעדר " חל ק םי 250 החשודי ם ככ ר מת ו וחל ק מתואמ ת 
אינ ן פבוססות , א ד כנרא ה שא ס ישתכנ ע ש ר הפני ם כ י י ש 
מקו ם לשינו י המ ק מעמד ו לד ץ לפחו ת שיש ה אנשים . 

על־פ י החו ק הקיים , א י אפש ר ל העמ י ד לדי ן אנשי ם ע ל 
פשעי ם שביצע ו מתי ז לברמעיד " כאש ר ל א הי ו אזרחי ם 
בריטי ת 

המגעי ם 

(המש ך מעמוד! ) 

אודח , □ ^ כו 77 פשלחר ת רדסאיס ! 7 זמ ק א ת יד י ה 09 בו 11 ת * ג׳ס״ו " 
שליד״ ר האג ף לאיגו ד המקצוע י בה ס תדר ו ת חיי ם ה בדפלד , 
שהשזבתו ת יווזד ו לשכ ת הביחד " ל א התפמשז - בפגיש ת שקיי ם 
ה נדפל ד וה ספ ו ג ה ע ל השב ר באוצ ר יעק ב תו ן ע ם נציגו ת האחיו ת 
ביו ם ר , 16 הביא ה לג;ו ר בעמדו ת לסוס- ת - דבר " מד ^ כ י האחיזז ! 
מובנו ת לחוו&ש ר ע ל אחוז י התקיג ת שע ל ס י הכרע ת הברסלד־תו ז 
נקב ע ל* 24 אחוז • לעומ ת זאת , חמ ת האחיו ת א ת פריס ת התק ינ ה ע ל 
תקופ ה ש ל ארב ע שני ת האחיו ת תובעו ת מוספ ת כו ח ** ם סיעוד י 
משמעותי ת כס ר בשנו ! הראשזגז * וסיו ם היישו ם תו ך שנתיים־שלד ש 
הב ד פל ד ודבר ן סירב ו להכג ס למש א ופת ן ע ל תביעו ת האודו ת 
בטענ ת כ י ועוז ! המעק ב הי א מוס ד ־פום ^ הפגיש ה ג ג מדד י בל י 
שייקב ע לד . המש ך ומיס ת האחיו ת שב ה ל״אה ל הצום* . יוי ד חטיב ת 
האודו ת והאחי ם ש ל בת י החלי ם אילנ ה בה ן אמר ה אתמול^ב י 
המנהיגו ת ימשיכ ו בשביח ת הרע ב והסמכו ת ל נקיט ת צעד י ההזדהו ת 
ע ם ה&אכ ק מענ ה כול ה לח־^ועד י האחיז ה מ ל בץסווליסנג ה 1 ך 101 ם : 
־ !ה^לתישפף^אלי ^ ו ע־ ללג ת מתחיל ה הבוק ר ^מרי ש עסו^־ . 
בשס ת היז ם ׳בקדרז וב ד י ומחל ה בבי ת ז 18 ל ים״, * ן 8 לך ' 1 ״שנ ש עסי־׳־ ׳ 
וע ד הרופאי ם המקו מ י . מסר ת הפגיש ה הי א ל הסבי ר מוע ד הרופאי ם 
א ת הצע ת הממשל ה ע ל מבצ ע ה נ י תד הי ס וא ת האופציו ת ביישו ם 
העקרונו ת שקבע ה ועד ת השרי ת מ ח ר יבק ר ו נציג י חעה ל ח מסר ם 
הרשא י -בילינסון ״ ויפגש ו ע ס וע ד רופא י •בילינסון״ . סיור י 0-1 ■לו ! 
שפ ת חולי ם תואמ ו ע ם ראש י חטיב ת חשא י בת י החולי ם ש ל שש ת 
חולי ם ונצי ג ש ל מזכירו ת החטיב ה נלוו ה לפגישה ! ע ם ועד י ודופאי ת 
לסופר ת 1 נד * נוד ע , שהסי ב ה לסתר י הה נהל ה כשסח הי א בבך , 
שהודעדי ם המשכ י י ם ה ס הרב ה יות ר קיצוניי ם בתביעותיה ם ויוח ד 
מיליענעי ם סאש ר ראש י 141161 - גוטר ת מבר י הנהל ת שפ ז ועלי ם 
הי א לשכ נ ע א ת הוועו יי ת כ י י ש לסיי ם א ת הס בסוד ־ במסגר ת ה ו שע ז ת 
ש ל ועדו ! השרי ם המיוחד ת 

שד ת הבריאה ! שושנ ה אדבל י אלמוזליג ו 302 שז 7 בת ם ר ע ם ראש י 
ארגו ן רופא י ח&דינה , וניסת ה לשכנע ם לקב ל א ת הצע ת ועד ת השרי ם 
לנענ ע ה נ י ת וחי ת דעת ה ש ל השדז ז ל א נתקבל ה ע ל יד י הרומאי ת 
שתובעי ם הארכ ה משמעןתי ת ש ל הסבצ ע והגדל ת היק ף הרופאי ם 
שישוחפ ו ם . נדאד " כ י השמ ע תהי ה פגוש ה מספ ת ב ץ [,מי ו ׳ ת ררתו ■ 


מ ת יהוד ה כ 


מבהרה מ 


ש ל עת ה "ד ב 


סא ת ישרא ל דליו ת 

יהוד ה כהן , המבק ר המוסיקל י ש ל -דבר" , מ ת אתמו ל 
בבי ת ־ חול י ס -איכילוב " בתל־אביב , לזמ ר שלק ה כהתק ף ל ב 
ביו ם חמיש י שעבד . ב ן 78 הי־ ה מותו . 

בנוס ף ע ל פעילות ו כמבק ר מוסיקל י הי ה יהוד ה כה ן ג ם תוק ר 
פוסיקד " עוד ך תבניו ת רדי ד ומחנ ה סופח ה בתזד ס האוסר ת הו א 
הי ה ג ם הכת ב המוסיק ל י ב יש רא ל ש ל עתוגי ם אירו פא י ם 
נודעי ת ביניה ם העתו ן המעדב־גרפג י החשו ב -סרנקפורס ה 
אלגפיינה* . 

במש ך שני ם רבו ת וע ד ליציאת ו לגיפלאו ת נמנ ה ע ם צוו ת 
ה ע ו רכ י ם הבכירי ם במחלק ת המוסיק ה ב״קו ל ישראל* . בתפקיד ו 
זד ■ יז ם והסי ק א ת המשד ר השבוע י-מע ל בימ ת הא ו פר ה* . 

יהוד ה כה ן נול ד בפרא ג ב־ 1910 . בעי ר הולדת ו למ ד כינו ר 
והלחנ ה וקיב ל דיפלומ ה ג ם בהנדס ת חשמל . בצעירות ו יס ד 
בפרא ג תזמור ת יהודי ת והעל ה יצירו ת ביפתיו ת מושאי ם 
י הו דיים , ביניה ן יצירו ת מפר י עס ו - האופר ה -המכבים׳ ־ 
והקנסס ה -טדדמפלדדד" . 

על ה לאר ץ 3 ״ 936 ג , וית ד ע ם המ ל חי ן והסופ ר טק ס בחך , 
שד ה ידידו , פירס ם ספ ד חלוצ י ע ל ה מוסיק ה בישראל . השלי ם 
לפנ י מות ו בתיב ת ספ ר חדש , מעודכ ן מקיף , בש ם -נעימ י 
זמירו ת ישראל * הסוק ר בהרחב ה א ת חייהם , פועל ם ויציחתיה ם 
ש ל המלחיני ם הישר אל יי ם מח ד ה מ ייסדי ם וע ד ימינו . הספ ר 
עומ ד למ ת לאו ד בהוצא ת -ע ם עדבד" , ויתודג ם ג ם לאנגלית . 

ב כ ת י ב ת ו שיל ב יתח־־ ה כה ן המ ה מ עס יק ה ו מה י מנ ה בנושאי ם 
מוס י קלי ים , ע ם יח ס ש ל כבו ד ליוצרי ם ול מב צ ע י ם • בהתמצאחז ו 
המקיפ ה בספת ת המוסיקלי ת לסוגיד " בנסידנ ו הר ב בהאזנ ה 
ל קוצ רס י ס ולאו פח ת וב ג ישת ו הקפדני ת רכ ש א ת אמונ ם ש ל 
מבצעי ם ומלחיני ם באר ץ ובחו״ל . בי ן ידידי ו הס קמ־בי ם הי ה ג ם 
הבננצ ה הצ׳כ י המהול ל רפא ל קובלי ם 

הביקור ת האחרונ ה מפר י עסו , -אמ ש כ קונ צרס" , שרספז ל 
ב-דבר * ביו ם שיש י שעב ר תש־קדש ה לשער ם הפילהדסוגי ת 
ב השתתפ ו ת הכנו ־ יצח ק סרלמ ן בשל ן . 

יהוד ה סי ן הני ח אש ה וב ת יחיד ה הפתמוד ת כיו ם כשודייץ . 
גצ״טי ם ע ל מוע ד ההלוויז ^ שתתקי־י ס ביי ם ב׳ , יתפרסמ ו סחר . 


הננ ו מודיעי ם מע ר ר ב ע ל פסידת ן ש ל 
אי ש ר ב מעלי ם סחנ ך דד ר ארגו ן 
יוצאיקדינק י 

בדו ר (סז־ט ) ני 3 

ההלווי ה תיער ך היי ע יז ם ראמ ן י * בא ב תשגר ה 24.748 
בקבוצ ת גב ע בשע ה מ 54 אחה" ^ 

םש!ת 3 י ם בצעד ־ המשפח ה 

מ־ג ק ימגא י קרמק י לכנר ת - גרמ ו כוננות־ע ל 


מא ת אוריא ל בדעס י 
סש ר 3 % ר * בידושלי ם 
שנ י ילדי ס מאדיו^ ! שברח ו 
מבית ם למר ת החזיק ו א ת כמע ת 
*חיי ל והמשטר ה ע ל הרגליי ם 
.בחיםושיםאחדיהם " ונמצא ו 
!רא ש ושלמי ו 

,ביו ם שש י הסתכסכ ו הילדי ם נו י 
שיאוו , ב ן 11 , וחברת ו קר ן ציסד , ם ו 
10 , ע ם הוריה ם והחליט ו לכרמ ו מ 1 


ה ביו 4 . ־ 

ושערי ם המודאגי ם הזעיק ו א ת 
הטשטרד " מחש ש שהילדי ם נחטפ ו 
ביד י סחכלי ת מהו ת מוגברי ם ש ל 
צה״ ל הוזעק ו לאחו ר לצור ך 
תמצשיז ^ ואיל ו מסו ק ש ל צוד ל סיי ע 
בחיפוש ים ^ בפיקו ד ו ש ל המפ ש ־ 
הצבא י ש ל אחו ר ימר ה ושומרו ן 
ומר ל גב י אהדר . 

באות ו זמ ן נבדק ה האפשרו ת 


־ שהילדי ם נסע ו באוט ובו ס לת״א . 
במהל ך הבדיק ה התבר ר ששנ י ילדי ם 
נרא ו בשו ס נוסעי ם ממד א לםםד< ־ 

־ ע ד שעוז ! הער ב ביז ם ר ל א העל ו 
החיפושי ם דבר , וא ז מהל ם לפנו ת 
לטלוויזי ה לשד ר א ת תממו ת 
הילדי ם האובדים . דקו ת אחוז ת 
לאח ר השידו ד נתבדר , שהילדי ם 
נמצא ו ב ריאי ם ושלמי ם במר ת וה ם 
מוחזקי ם ביד י םשטרתססריר - 


בקבוק י תבער ה לב ת 


ס־טש ך מעמו ד 1 ) 

-רבד " כ י מדוב ר באדו ע החמו ד 
ביותו ־ שאיר ע באחו ר זד . מא ז פרו ץ 
האינתיפ אד ה בשטחי ם . שנ י 
המחנכי ם ידועי ם במשתפ י פעול ה 
7 ם השלסזגז ת והמשסר ה משר ת ב י 
צ עירי ם בכפ ר אותת ו בכ ך לשניי ם 
לוססי ק שימז ף פעול ה זה . 

כמקר ה ה ר א שון , נשע ה שלו ש 
לפנו ת סקר , נזרק ו שנ י בקבוק י 
תבער ה לעב ר בית ו ש ל מור ה 
בגימלאות - אח ר הבקבוקי ם מד ק 
לעב ד הכניס ה לבי ת ואיל ו משנ י 
התפוצ ץ והתלק ח לי ד החא ן בזזד ד 
המומ ס סלקמ״דעימנ ו כאות ה 
ש 4 בנ ו של.זמע ך,.המתמר ד ליר ד 
יחדשנרבנ י םשא 1 !ו,'ךמעודדז-חזז ד 
ע ם האצי ם כים ־ או ! הא ש 

כעבו ר 20 דקת ! בדיז ^ ל א החא ן 
סביו ! המודד " בפדכ ז הכפ ר זרק ו 
אלפוני ם שגי ־ בקבוק י תבען־ ה 
גיססי ת הפע ם לעב ד בית ו ש ל אי ־ 
מנכבד י הכפר , מנה ל ככ ן 58 באח ד 


מבת י הספר . בקבו ק תבער ה אח ר 
נזר ק לעב ר חלו ן חד ד השינד " 
התלש־ ז וגר ם לשריפד - לשונו ת הא ש * 
פרצ ו בחצר . אש ת המנ ה ל ש ת ר גיש ! ; 
בפיצו ץ העיד ה א ת יושב י הבי ת ! 
ונעזר ת צינו ר ה מי ם נחצו ־ כיב ו א ת ; 
השריפה ■ בקבו ק התבער ה הנוס ף ל א ; 
החלש ! תצ א נתפ ס בשלמות ו ע ל יד י ■ י 
המשסרר - נמק ד מרח ב הגלי ל , ניצ ב 
משנ ה יעק ב גגות , שהגי ע לאחז ר - 
מאוח ר חת ר פינ ה צוו ת מקיד ה ■ 
מיוח ד לסיעגת ו הפרש ת . 1 

ו ב ■ק ד בית ן מפק ד תמ ת משג ב 
הוסי ה ב י איל ו רצ ו זורק י בקבוק י 
התבעיהילפס ע ול אא ר ש ; זחו צז י אג ד : 

: וממיסי ־:מ ג ומלעשות ■מב 4 . 
411^x3 מבח 4 :נצדנממנ י יו׳זע־כאסמ ו 
מנכבד י הכפר , אש ר ר ק בשבו ע 
שעב ד זמב ץ שלו ם ממ ת הםשטד ה 
במשג ב בי ן משפחו ת שהתבסס ו 
גבפד . גוי < ב י צפויי ם סעצדי ם 
בימי םהקרוביכ ג .. . 
סקר ה נוס ף ש ל פיגו ע ע ל רק ע 


לאופנ י חי ה בליל ה שבי ן חמיש י 
לשיש י כבפ ר . הורדי ם כאש ר 
אלמוני ם ניקבו , כנרא ה בעזר ת 
מבת , א ת מיגיז ס ש ל ש ש מכוניו ת 
שחנ ו ברחו ב חרמו ן נכפר . הקידה . 
ראשוני ת ש ל שוטר י תחנ ת מעוגה ' 
העלת ה מ הצמי ג ים ־ הושחת ו כזחן . 
ז ה הפקר ה הדאשי ד ש ל השחת ת 
רכו ש בכפ ר מדדים , מא ז פדו ץ 
האינתיפאדה - ־ 

מנ י סקרי ם ש ל הנח ת שי ה קוצי ם 
אידע ו ביסס ה האחרוג ה בנו ש דן . 
בלי׳ ל שבת . פרצ ה,דליק ה ^ ה 
קוצי ם . ספו ד לתוזגת ־ הדל ק 
-ה ס^ךם* * זצמצ* 8 ביציאתעפחוף? " 
ותעשיי ה מל •!מלו ן ■לכיוו ן כבישת ן 
אשרמי . סבפ ל הא ש ה ג יע ו למ קו ם יי ־ 
וביכ ו א ת משדיש ת חוק ר קב ע כ י 
זמזבדנממ נ . ־ 
באות ו יו ם בשעו ת מהריי ס פרצה . 
שריפ ה בשר ה קךצי ס בדמ ד אכת ג 7 
מ ש בובת ה ומת ך ק 3 ע ב י זמזם ■ 
בממד " 


ח ג הקרבן . תפילו ת 


נהמש ד מעמו ד 1 ) 

המרכזי ת עצ ר סיו ד משטר ת י שנ י 
מידי ם שורש י עליה ם בקסקי ת לי ד 
מחיא ה חק< 1 ל ד נעצר ו עו ד א רבע ה 
מדי ם שנש * אבני ם ממי ת 
בתפיל ת יו ם השיש י ע ל זז ־ הבי ת 
השתתפ ו 3 * 8000 אי ש בלב ד משו ם 
שהמשסד ה מנק ה כניס ת מוסלמי ם 
מהגד ה ליווישלי 44 סמ ר משערי ם 
אד ־ הכי ת נעצ ח מ ג ש־בי ם משא ו 
שמונ ה בקבוק י תבער ה בקופסת - ! 
קדסח י הבע ל שוחר ר ואיל ו אשת ו } 
נעצר ה ע ל יד י זרועו ת הבסמו ן 
להמש ך הקירו ב אמ ש תוגבר ה 1 
השמיר ה ברחב ת הכותל , לש ם נהר ו ן 
ע □ צאו ! השנ ת אלפ י מתפללי ם ; 
לומ ר א ת קינו ת ם ׳ באב ■ ; 

הבוק ר חמשי ד מושסד ה לקיי ם ! 
נובוע ת מגבר ת בב ל מזד ה העי ד ־ 
לרג ל ם 1 בא ב וח ג מקרבן . ה ר הבי ת ! 
ייסג ר מנ י תיידי ם דהודח 4 ש ד . 
■ ה ס שסר ה חיי ם בר־ל ב יסיי ד אצ ל • 
קחו ת וטשסר ה הפדוסי ס בירושלים ■ 
רא ש העי ד סד י מל ק גינ ה א ת 
התגוב ה האליט ה ש ל מערבי ם למו ת 
מע ר בשכונ ת דחי ת אל־בדידי . : 
לדבריו , ל א יהוד י אח ד נדצז ז א ו 
נפצ ע ע ל יד י ערבים , אול ם תגוב ת 
האיבלוסי ה הי הו די ת הית ה משפק ת ! 
בת־רבלל , 

תישבעז הטר ה 003 3 ־ | 

תוש ב פס ו הפליטי ם שאט י בעז ה [ 
נזו ז בי ז ם ד בליל ה בבטנו . בצה״ ל , 
מדקי ת א ס הזר ש נסה ! מיד י חייל י ן 
צודל , שהדתקפז ־ בבקבו ק תבער ה * 
בסרב ו העיד . ! 

מ ס ר , סמו ר לשע ה 0 ^ עב ד 
סיו ד צה־ ל בכיכ ר סלשת ץ בסדב ז 1 


העי ד ומדוש י מקס ק תבערד - חייל י 
הסמ ך ל א נפגע ו ודיגמיג ו מח ר 
במשליביבקבז ק התבעז־ד - החיילי ם 
ידו , לעבר ם א ש חי ה וסי ש א ת 
חאיט ד ביסודחחי י בתו ך ק " ם£ ס מז ו 
צזדי ל למת ק * ! סמ י במזחספ ר - א 
וחדור , שמשליכ י בקבו ק התמד ה 
גחלמחזיסלעבדז . 

זמ ז קצר . לאד ־ התקרי ת בכיכ ר 
פלשתין , הוב א לבי ת החולי ם 
-שימא • בעוז ^ זיא ד ג״ומע ה א 
סאלת ^ ב ן 22 , ממונ ה הפליטי ם 
שאס׳י , שור ה פצו ע מפגיע ת קלי ע 
מטנו . תחיל ה וד א אשפ ז ביחיד ה 
לטיפו ל נמרץ , עק ב חש ש לפגיעה . 
מסו ד השדרה , א ך מצב ו התייצ ב 
מאוח ר יותר . מוד ל בודקי ם א ס 
מצעי ד נפצ ע מיר י חייל י מי ל 
בביב ר טלשתץ , א ז בנסיבה ! אתדוו ב 
ש ד תקרי ת אליט ה היומ ג בשם 4 
ע ם חסר ת מעמ ד כמחנ ה הפליטי ם 
שאמי . . סמו ר לשע ה * 4 * 0 המ ר 
העוצ ר -בסמנ ה וחי ש בי ס תקפ ו 
באבני ם סימ ל ש ל משמ ר מבול , 
שעב ד ברחובות • חייל י מח ד פחד ו 
א ת מייד י האבני ם בידי ־ גא ז מדמי ע 
לעבדנ י בל י שנפג ע אי ש 
{!וצו * ומהמז ת ממתנו ת תגר ת 
היז ם מ תחי ל ח ג הקרג ז (עיז ־ 
אדיאתע ש המוסלמי . אתמו ל הי ו 
מעומ ת מתוחו ת דו ב שעו ת ממ ס 
בגד ה יבעזז נ בשמ ו ובפיולסמז ד 
וממ ה מהנו ת פלמי ם נמש ך העתד . 

מוקדי ם ש ל ממו ת הי ו בסו ף 
השבי ע כעז ר " סזאד־י נ ס ובגיז ! לו ט 
בבי ת לח ם הרת ה התקהלו ת ומסס ד 
צעירי ם ייד ו אבני ם לי ד סר מ 
המש ט ר ה הס קסי ת 


• שב 0 < הגריל ה .בעזץ ־ מנד ה 
0 ם<ו 4 יו 1 וסחטו ! הפליסיעשסמד " 
נמצאי ם תיי ו עוצר . ל א ^ו 8 ר א ס 
העצ ר יימש ך ג ם מש ך ששק ת ש ד 
מ ג הקרבן . ג ס העייו־ ח גי ת 0 ן* ר 
ג^צא ת תח ת עיצד . בעו ה הזק ר 
העוצ ר מממנו ת הפלי ט י ע ו&זצסות ־ 

. הי ו סעי ד ה זסב־יו נ י ס ובסתג ה ש עזי . 
ן מי ד שחז ה יגו ר פ ט בקות ב 

- ש*ש ה ערבי ם מושב י ימדז ו 
י . ושמרי ז יסד * סמאד ץ בש־מ " ה ־ 
. מיסו ־ שמעי ו ציד ל "במחמד . 
. השיש ה נהל ו חל ק מדמ י באץיס ן 
ובמרוסהוסזז ד זחומידעומת^מזמ י 
בפיקת * מע־ מ אם 1 , מ . וד א אינ ו 
צוסד ז התפרעתז ת חךש 1 ת עק ב 
הג י ז! { שםו '^ 1 ^ " בזםןחו ! 

. םרמת ת ז 93 ^ ת חקקת 41 
- • ר א גת_ 0 ךאש 1 נג ג 8 ץ • • 
רובד ת תשד ר המרץ ' האמריקא י 
• מביי ת במ ס ר . א ת יאנ ת מממש ל 
:.זוב ח מתגברו ת תסמוסוס ־ זא י 
ז מסרדי ס בשססי ס הס ו ת זקי ס וקראז ^ 
; לישרא ל ^לפלמר־ני ם לממית - 
, ■ .ומס ד ביביה ן בדרב י שלת 4 ~ 
; "אנ י טנייזני ס ב 1 א* מ נוטל ת 
־ . מספ ר הסרזגי ש משסעמ ו בשסע יי ס 
1 חמןתנינר , אמרח , ח ח ס־ מ *לל 6 
ן איקלי . סדדרו ד לעתמאיס ^,אב ל 
_מיבי ם למי ג ס י הס^ ־ מעיפמ ע 
1 וה צעד י ם ,מקשי ם מגקפיים־איג מ 
> סס ו־ז ף/! ! ש ו ם מסי ת ש גסס ח ק ו ועת ז 
ךהי ק סמדד^א ת חתי ־ האס ת תשג ל 


■ אזקל * קרא ה לשנ י מדדזס ־ 
אחו ד.לתהלי ך מרזנ ו סמ׳ור . 
שיבי א דמיסו ש השאיפו ת *?■■ 33 
קרו תהשאס׳י . . ־ . . . 


בצע ר ד ג הננ ו להרדיז 3 ע ל פסירתו ז ש ל 


ע ל מוע ד ההלו״יד ו ב א להתקש ר לטלפוני מ 

293092 ־ 5120101 , 03 ־ 03 


המתאבלים־ , 


״״־ ־ ורהויעקגצד ר 
י : ובנ י ממספר י 

בן־יהונת ן מאמ ן יחי ד בהפוע ל 
ת״א : רוזנבוי ם מחו ץ ־ 1 מא ת שמוא ל קליג ר 

שמעון ,("שימי׳ ) בדידדנת ן -מאמן . 

. יחי ד ש ל מיע ל ת״א ; רחבי ה 

* י ודזנגוי ס בוחד ץ לתמונ ה ־ אל ה 
ההתמתחרו ת האחרתו ת ש ל סץ 8 
השפי ע שהעל ו א ת תמת ח סבי ב 
סרס ש זה ת חטועסוי ט ליש ת * 1 
מקומ ו ש ל מח ק שביאו ר במאמ ן ו 
זקקע ח לשיאי ם חדשים . 

לקרא ת סו ף השבו ע גברו - 
־ המאיי ש שתעדו : רזו בס י ס ושמעו ן 
בדיוענ תזיסל ו בצוות א א ח שדבי ס 
האימון ־ אול ם בפגיש ה ש ל רחבי ה 
ע ם הנהלת ■ הסוע ל ת״ א ביד ם שיש י 
ח ל נמזג?* . סבי ב הפיצו ץ ע ם רחביה . 
רתגבי ש קיימו ת כמ ה נידסארת : 
המש־בל * ז ו ש ל היר ד ודי ס מד , 
מדברת - ע ל דרישו ת כספיו ת 
מוגזמו ת מס ל תעמי ס שהפתיע ו א ת 
הנהל ת הפוע ל ת״א . 

׳!רחבי ה השמי ע לנ ו סכו ם גבו ה 
שבכל ל ל א מתקב ל ע ל הדע ת ול א 
מתאיסלפ י שהי ה שחק ן הפוע ל וד א 
ם ) השורה . אסרנ ו ל ו שי ח שו ב על ־ ־ 
העבין , אב ל ל א נרא ה שי ש סיכוי . 

יב ו ל להיו ת שה ו א רא ה א ת עבט ו 
סמושי׳ ע אחת! " וביק ש ל ה ופי ע כפ ו 
שמשו ן הגיבו ר תועבו ת נפש י ע ם 
סל ישה יגד ♦ מכ ל מקום , הרעיו ן 
הבסיס י הי ה יפו ג פע ו מאמני ם שהי ו י 
סמ ר שחקנ י העם ־ ש ל חקבוצד - 
־דמ י יהי ה המאמ ן ש ל הפוע ל ודא , 

אנו . שואלי ם א ת צימ ר והו א משי ם 

י * -שמעו ן בדיהונתן . לב ר.א ו ביח ד 
כחל ק מוו ת מ ל מקל ה -שים׳ , יהי ה 
בסנינד . 

~־ 1 יד 0 ה אחר ת שמענ ו מפ י 
מקורבי ם ש ל הקבוצ ה שאינ ם 
פעילי ם בהנהלתה . לפ י אות ה גירס ה 
הכעייז ז ש ל הפוע ל ת״ א אינ ה כלל - ־ 
כתחו ם המאמני ם שכ ן י ש הרכ ה 
מאמני ם שא ף ק י חתומי ם כבר ־ 
כחמי ם ע ם קבוצת ! אחרו ת — מחכי ם 
לאו ד ירו ק כד י לסכ ם ע ם הפוע ל ־ 

ת^ ג ם־מש ד נאמד , כ י ממע ל ת״ א 
ל א מחכי ם למאמנים ׳ בימי ם עבדו ־ . 

הד ה מקב ל מאמ ן הצע ה לאמ ן א ת 
הפוע ל וד א ומפי ס ממט ־ כ י יתן - • 
תשוב ה חיובי ת בתז ך רב ע שעד - 
לגב י רחבי ה דדזנבומול א כדהיז ־ ־ 

פנ י הדבדי * אמד ו בהתמרמרו ת ׳ 
חוגי ם ס קו דבמ ו ל הפ ו ע ל ודא . הו א 
ביק ש יאזשז ב ימ ר מד י זמךול ס זע א 
ל א משמ ם לקסמה ״ נאמר . . . 

״ □שאלקצ ר בי ן מקורב י הקבו צ ה ■ ״ 

אכ ן העל ה: א מ ש כ י בדיהונת ן הו א ■ 
המועמ ד הדצינייביהזר ■לתפקיד ־ 
ומימ^מו ז יזמ ר מפלמעמ ד אזזחסת ■ 

הו א-־ימי ה המאמ ן:בשם*ע ם עמק ; ד. " 

£ ואבלי־ ׳ ■כלעדיז . הו* ז י׳מ ע א ת ** ! 
התפקי ד ע ל מ ד הסו ב ■ביות ר חרף * 
ה״סינוס " הבול ם בהעד ר ליוו י ־ 
תקשורת י צמו ד שממנ ו נהני ם מזמנ י 
חשוד ה הואשמ ה קי ל ישראל . 

-ה ם הציע ז ל י סכו ם מעלי * א ם 
אספ ר לן * שמדוב ר בפחו ת □- 15,000 
חל ד לעוגה , היי ת מאמ ץ לוור ? אמ ד ■ 
־מו ל אמ ש בתגוב ה העיד . וזזעף * 
-היר ד חיי ם צימ ר הצי ע ל י א ת 
הסכז ס ומ ה ואמ ר ל י שאחשו ב עליו . 


השבת י לו , ע ל מ ה י ש ל י לחשוב ? 
בפגז ם נתת י ל ו תשוב ה שלילית" . 

-אב ל ל א ד ק מ ה הי ה העץ , אל א 
חל ק ממכלו ל ש ל רבדים־ , המשי ך 
רחבי ה א ת דברי ה -ההרגש ה של י 
הית ה שבכל ל ל א י בא ו לנה ל אית י 
.מו״ם • אנ י מכי ר א ת הקבוצ ה יות ר 
.סו ב מכ ל מאמ ן אחר . למ ה מאמני ם 
אחרי ם ברחו ז אד ם רצינ י והגיונ י 
ציי ד לשקו ל א ת ההצע ה ו לח שו ב ■ 
בהתחל ה חשבת י שר ק רצ ו לשאו ל 
אות י ולהתייע ץ עיטי . בו א נשכ ח 
שאג י מאמן , אל א ר ק סת ם קור א 
עיתונים - אנ י פוג ש מאפגי ם ואנש י 


טברי ה מעוניינ ת 


מעוניי ב 
י מלכ ה 


.ברונ י 

־ מא ת יצח ק צ׳יבי ן 

הפוע ל טברי ה שעלת ה לליג ה 
הלאומי ת מעניינ ת להעבי ר 
־לשורותי ה א ת חלו ץ הפוע ל חיפה , 
דת י מלכד - מלכ ה ביק ש מ קבוצת ו 
40,000 דולא ד לעת ה הבא ה 
והזזיפאי ם ל א הסכימ ו להענו ת 
לדרישותיו . יו״ ד האגוד ה שה ה 
בגרמני ה ולכ ן ל א נוג ד פג ע רשמ י 
בי ן שת י האגודות , א ך טברי ה פקז ה 
שע ד סו ף 1 <שס ע העניי ן יסתיי ג 

• שלוש ה כדורגלני ם מארגנטינ ה 
חחזתפ ו כבי׳ונ״ ר חימ ז מליג ה א* . ה ם 
שיהק * ש ם בלע ה המחוזי * לעומ ת 
זאת , הז ד לשודו ת בש״ ר הח ל ח 
החתמ # שלמ ה(מוטי ) נמדו ד שיאל ץ 
להיעד ר ממגרש י הכד ורגל , לאח ר 
שנות ח השבו ע בכליותיו . מזרח י חו ד 
לחיפ ה ר ק בשבו ע שעב ר ומיי ד 
לאח ר הניתו ח מיהרו ־ כדדרגלני ם 
רבי ם מעי ד הכרמ ל לבקרו . 


־ מקצוע . מדברי ם ע ל פ ה שקוד ה 
בהפוע ל וד א ושומ ע אנשי ם אומדיג ב 
-איז ה ססוסס ס יק ח א ת מוע ל ת״ א 
כמצב ה הטבח*" . 

מזל י וז ע אות ך כחל ק מהמשפח ה 
וציפ ו חזק א מגא ־ להפגי ן מז ע ל * 
התחשב ו ת -וללכת־ ־ לקראת , אנ ו 
מקשי * 

רתנברז ג -אנ י ל א רוא ה עצמ י ר ק 
אי ש הפוע ל ודא , אל א ג ם אי ש 
מקצו ע סוכ ר ובתו ר שכז ה צרי ך 
-לקח ת א ת נ ל הנסיבו ת המקצועיות , 
השח קנ י ם .והמצ ב הכללי . עכשי ו אנ י 
.מוכ ן לקח ת א ת השע ל ת״ א ע ם כ ל 
.הבעיו ת ואנ י מבק ש לראו ת א ת 
הנוש א הכמ ד כחל ק מכל ל הבעיות . 
חל ל שם - שקוב ע ב קבוצ ה ל א מא ה 
א ת הדברי ם עי ן בעי ן יח ד איתי" . 
המאמ ן המיוע ד שמעו ן בדיהונת ן 
. פפת ץ לעקו ב אח ד ההתפתחויו ת 
בעקבו ת הפיצו ץ ע ם רחנבוי * הו א 
הבי ע א ת הסכמת ו להיו ת נאמ ץ יחי ד 
ש ל הקבוצ ה וכב ל הנרא ה יסכמ ו 
עיט ־ דברי ם במול ד השבוע . 

נאס ר ע ל חולו ן 
המו״ מ ע ם כה ן 

מא ז יצח ק צ׳יבי ן 

שופ ט השלום , ח ד גרשו ן נענ ה 
בי ש שיש י לבקש ת מכב י חיפ ה 
והוצי א צ ו מניע ה בטעמו ־ צ ד *ע - 
נג י הפוע ל חולון , האוס ר עלי ה לנה ל 
מש א י ומת ו ולאפש ר לשח ק ולזשאמ ן 
לאל י כה ו ע ד לבידו ר הנושא . 

מכב י חיפ ה ניהל ה מש א שת ן ע ם 
אל י כה ן ובינתיי ם נוד ע לחיפאי ס כ י 
למרו ת של א הוצ ב כרשימ ת 
ההעברו ת סיכמ ו אש ו ראש י קבוצו ת 
ע ל חוז ה לעונ ה וקרובו־ - 


מר ט מתקד ם ב ץ 
ז׳אנ ו ובאר־שב ע 


" מ* 4 שמוא ל קליג ד 

י מודי ם דאגו , אח ד משחקנ י 
הז־דזקס ה הבולטי ם ש ל המוע ל ת״א , 
נמצ א ב&געי ם מתקדמי ם ע ם 
; הפוע ל באד-שבע , קבוצ ה שב ה 
שיח ק בעבד . 

מרו ב ד בסכ ו ם ל א מבוש ל וב קנ ה 
מיחש ג יס־לול י לשנזמ ד וממד * ז*נ י 
##*■׳קיסל^כב ר הצע ה בגנב ה ש ל 
סמממפחלז ׳ ־סלג ס 0 1 1 ;סוע ל ד״ ג 
מהליג ה הארצי ת אב ל מש * י ש 
להגיח , ש ההצע ה ש ל הפוע ל גד ש 
נדיב ה יותר . 

דמ י אדמה , שתק ן השע ל ת" * 

חז ר בסו ף השבו ע לאר ץ לאח ד שבד ק 
ש ם הצעו ת לשח ק בליג ה באולמו ת 
במשח ק שתמ ה לקסדרנ ל . אדמ ה 
יוכ ל בב ד להמזוף-לחבדץ , שכ ן כב ר 
הער ב בשעדי 6 יזהי ר שומנ י הקבוצ ה 
להתאמ ן בפאר ק הירקון . ע ד 


להחתמ ת המאמ ן הפורמל י ישמ ש 
בתפקי ד ה״קפסן " מש ה סיני . 
התע רב ה היא , כ י רו ב השתמ ש 
שסיימ ו א ת העונ ה שעבר ה באלופ י 
הליג ח .יחל ו באימוני ת החידו ש 
באיםץ־העו־ מ מד י האימו ן ש ל 
השחקני ם יהי ו חלקית ' לל א סמ ל 
האנוד ת הא ם ר ק מתאה ז 

־ פ 8 ז 4 שישי ^ _ . 
מסיבת • סיו ם.מעוגב״^כדנרו ״ _ 
האלופה , הפועל • ת 6 א״.׳*הםםימז־י- ׳ 
*רננ ה ע״ י המאמ ן חשד ם יצח ק 
שניאור , יח ד ע ס המנה ל גד י תבו ר 
ומאמ ן הכוש ר אב י *לש ב במהל ך 
המסיב ה הצ ד שניאו ר ע ל ב ך 
ש ה ושב ו ■ הקודמ ת ל א מצא ה לנכו ן 
לערו ך מסיב ה לשמקנ ש שזב ו 
באליפות . הו א חיל ק .גביעי ם 
לשחקני ם ולגביעי ם מיוחדי ם זכ ו 
שכב י הקבוצ ה מש ה סיני , אל י כהן ■ 
דיזסיזאנד - 


* 

-^ 1 ל ק?*ג ר 

;•־"אמה: :.ממש ׳ ל י שזה י 
שעמ ד ממן־א ת השע ל ת"* , 
■ממיין , ־אח ■ אהד ' ל א אמ ר ל י 

שאנ י מללמועפד . האמ ת'הי א 
שאנ י *נד ד סמתי ץ י במפקיר ■ 
חדל * שר . ב בד ב יו מ שליש י 
כשטגשתי . ע ם ההנהל ה ש ל . 
הקבועה . ת בעת י את ־ מדגי ' 
למ ש מונ ך זמועדסמ-טעמי ץ 
לת ת אמדת י שאג י אוה ב 
א ת מבוצה״אוזע■ ^ זזנדש * . 
א 4 * 5 ::.%ם ל;שעה , אימ׳ י מוב ן 
.ז' 6 באוןשמסצזת^■. ־ • ־ 
־ . : מזבד״&ם* ־ ■שטע ץ.<שי © 
בךיהתתוץעדיץ . נשמ ע מופתע ־ 

; ■ 763 מ 8 ודד ^ שכן.ל^ץ ת שקיב ל 
;־ סחס ץ חצדה -חזגבוי ם הבהרות־ ; 
:שהםרי ס עימ ד על ה ע ל שידסו ה 
. דיי ן א ץ ת א ־ חא ה עצמ ו שהו א 
מועמד■. ־ על ־ רע ת ההגזמ ה 
וממ ד ל א ייזדדי . ׳-בינתיי ם אי ן 
שו ם ס ישנ 4 ,אין . שו ס דבר . 
למוקד ם ערי ץ לדבר• : . * 
.־ . שזנלה ד א ס תקב ל מגע ה 
פסמי ת שמ ו ־ של י "דחפי ה 
יר ת בי י * ה א ם תי או ת לקח ת 
עלעצסךחתסקז־־ ג 
׳ . בדשונתן : *:כשנגי ע לגש־ : 
בחצהאומג^".־ • 
א 3 < / ז ה אומ ד שהעגיי ן 
הכספ י ל א יהי ה בעיי * 
גן־י ו ע נתן. , כמדענשי . 
.־׳מה י כ י יוד ע י ם מ ה 
שבן ־ י הונת ו עד״זל א קלס . הו א 
זשאפ ן הכ א ש ל הפוע ל •דנ״ז ג כ ד 
45 . אימ ן ־סידר ה'ארוב ה ש ל 
.קבוצו ת בליגו ת העליונו ת הח ל 
.משנ ת 1975 . לפנ י ז ה הי ה שחק ן 
הפוע ל וד א ג ץ השנ ש 60 ־ 74 . 
יזע ־ עלט ה זכ ה כאליפו ת המדינ ה 
כשנ ת 66 ובשנ ת 67 זכ ה במקו ם 
השנ י טמיישח-אסי ה לקבוצות . 
בשנ ת 69 שו ב זכיי ה באליעת ־ 
•ישרא ל ובשנ ת 70 אלו ף אסי ה 
לקבוצו ת וההיש ג ■זשנהדו ן 
.ככדזמל ן פעי ל — גבל ע המדינ ה 
מדזדגל;... ־ • ' ־ 

ש׳זזקכמ ה משחקי ם בנבחר ת 
אב ל ל א יזחו ־ סדי* . '.ל א אהב ו 
אומי . ב י הלימר־שובב- - . שדה , כ י 
עק ב אכיל ס ישל ו - שזו ת מד י 
שסי ־ ציבו ר ע ם כל י התקשות ה 
אב ל ג ם כ ך שסש ד בדיהונוז ו 
הו א הפויעמד ■ הרציני ־ ביות ר 
לאימו ן הפוע ל •ת" * גבו ן 
ילעכשיו . 


2 החדשי ם ביובנטו ס מאמנ ה החד ש ש ל קבוצ ת יובמויש , דינ ו זי ף,לשעב ר שוער ה 
הלאומ י ש ל איטליה , נפג ש ע ם הכדורגל ן הפורטוגז י דו י בארו ס 
מקבוצ ת פורט ו(מימין ) שהצטר ף א ך הו א ל-יובוז׳ * 


א 7 ב ו בעקם ת שלו ם 
7 הםח ם ₪ ₪ ננחר ם 


נע-םניוזצ א 
זמ ם להונגרי ה 


מא ת בדי ד דגר ן 

וזפעתו ז ש ל . פו ל שלו ם במידז ץ תדחובו ת בפזסקדח ז היוות ה ידי ה 
ראשונ ה בקש־ י ח ססוד ס שב ץ ישרא ל לבי ן בדה״ מ מיצש־ ת ההסכ ם 
בי ן ארגו ן ס פור ט הפועלי ם הביךלאומ י(הקצי״ט ) לסינד־ק ס הספור ט 
ש ל בוזי־פ , שנחת ם לפנ י כשלוש ה חודשים , תתקבלו ! במרכ ז הפוע ל 
הזמנ ה להשתתפו ת ספורטא י ישראל י נוס ף בתוד־ד ת במוסקחז־ - 
. ־ ב־ 9 בספטמב ר תיעו ד במדסקוו ה תחרו ת בידל א זמי ת בהיאבקו ת 
בסגנו ן יווני־דזמי , אלי ה התפנ ו 9 מתאבקי ם ש ל הקגי״ס . הנהל ת 
.הקצי״ ס החלש ה.להעני ק א ת אה ד הכרס״סי ם לתחרו ת למתאב ק 
ישדאלי . 

פזכ״ ל הפועל , יצח ק אופק , מס ד אתמול , בי ־ א ת הפוע ל יייג ג 
^ במוס קודד ■ השזאב ק הע דבי-נוצר י הח־תי ק מרמלה , ד ק אירביד . אירבי ד 
^ יוסיז ג כמשק ל קל־בבד . 
גבחר ת העףזסזנף ! שיז־צאחויזזא ף ■י 7 ח ׳־ד ז דבי ס נזב־--גד ;: ״ 


ש ל 

בג ר 


מ&־דנהד ׳ 
מבוזר ת השני ה 
להונגרי ה וגול ת הכותר ת 
הופ עת ה בטו רנירי . משח ק 
בדיזדהמועצד ת ביו ם שהר י 

ישרא ל הוגדל ה לבי ת מוקד ם 
קש ה ביותר . ביו ם רביע י ישחק ו 
נערינ ו מו ל הנבחר ת המארחת , 
הדנגריד - למחר ת מו ל נבחר ת מחו ז 
מוריד , וב יו ם שישי , כאמור , נג ד 
הסובייטים • םץייואוטיייזבהונגריתי*״•׳ • ז 2 ן ץ ץן\| ־ * ן 
זשני ה אסור ה לסו ס היו ם י 

ייאבק ו ע ל מקומו ת 7-8 

כרוע י דאד ץ עדי ק אמ ו פפודס ס כמ ו 
תאהי ם ר ן ■ בסברי ח מבני ם אות ו,שחק ן 
חנשסז ר א ו ,הסנו ק האחורי * ₪ הח ל לשח ק 
ב ~ מבכ י בבריו ן קב ר לבית-שא ך וביו ם הו א 
מכוכב י הפוע ל סבריחשבשהואקול ח 
לשר ה פוזנה ת תזמור ת אוהדי ו בשיד ה 
ונגינ ה ■ אופטימיס ט מושבע * שהאמי ן ב ל 
הק ת בקליונללינ ה ללאומי ת ועכשי ו הולנ א 
■אליפו ת ■ נ א להביו ח שבתא י שינ ו אלו ף בי ן אלו־פים . האלו ף יצח ק 
ט־על י טברי ה משמא ל יוס י כח ו 

מא ת גבעת י ב ן יוס ף 

-תרא ו שעו ר נעל ה לליג ה 
הלאומית" , מהי ד שבתא י שתו , 
שחק ן הפוע ל טברי ה לאח ר 
הפסד ה הבית י הצור ב ש ל סם־י ה 
להפוע ל יחשלים • בעירזמרח ■ 

, ל א לקח ו א ת דבר ת ברצינו ת 
שרד - 

. שבתאי . שינ ו מ יגר י 
באתמדמיס ס מושבע , אמ ל לאח י 
. העלי ה הו א נהנ ה להגי ד שו ב 
ושו ב לכ ל הספקני * .אמרת י 
לבם" . 

שינ ו ־אינ ו ספו ר ס ס כפ ו 

: האמ ש דן , שנא^לעא ת מרבי ת 

הכותרות , אפ ל הו א שח ק נטפה * 
* כפ י שמגדירי ם אות ו הבדי ה 


מרדכ י מדגי ש סו ב בין 'האחי ם עופ ר ואיי ל דך : ומזכי ר מועצ ת 


-המנו ע האחו ר י ש ל . הקבוצה" . 
בשהח ו עול ה ע ל המגרש , עול ש 
אית ד יח ד מאו ת מאוהדיו , 
הנקראי ם -כ ל.שבתאי" . אמרנ ו 
כו ח אול י מתיי ק ידת ר לאפ ר 
תזמור ת רעשני ת ועליז ה ש ל 
-ת ל וזירנה ' .(כל י גגינ ה 
בכורדית , תופ ש וח לילים) , 
שמלוו ה ב ל תנוער . ש ל השחק ! 
במוסיק ה רעשני ת ובקריאו ת 
קצובות . 

שבתא י שינ ו צנו ע ומתרח ק 
מאו ד הזרקו ר ים . הו א אומ ר ע ל 
אוהדי ו הרבים : -אלד , אנשי ם 
שמלווי ם אות י לאור ך כ ל דרכ י 
בכחירגל . ה ם יודעי ם שכאש ר 
אנ י ע ל המגר ש - אנ י עוש ה 
הב ל כד י לנצ ח ול א לביי ש א ת 


הפירמה" . ־ 

ש : אי ד הנע ת לכדורגל ? 

ת : -עד ו ־ כשהי ית י יל ד קס ן 
התאהבת י כמשחק . כדו ד היוו ה 
פותח ת בימי ם ההם ■ א י לקחנ ו 
סמרסוס , מילאנ ו אות ו 
בעיתונים , תפרנ ו *ח ו זכ ר הי ה 
לנוכחי" . 

בגי ל 15 ' בבר . היד , ל ו כדו ר 
אמיתי . א ז ח ש עצמ ו כש ל 
להצסר ף לקבוצ ת מכב י סבדיד " 
ששיחק ה בלמ ה ב׳ , ששמח ה 
לקלו ס לשורותי ה א ת היל ד 
המוכשר . 

ע ם גידפ ו לצדר ל החלי ם שינ ו 
לשנו ת כיוו ן ולהצש ף להפוע ל 
טבריה , ששיחק ה בליג ה 


ה אר צית . שג ה לאח ר מכ ן עלת ה 
השע ל בי ת ש * לליג ה הארצי ת 
וראש י הקבוצ ה החליט ו לרכו ש 
א ת שח ש הנשמ ה הצעיד , -חמ ש 
שנ ש שיחקת י בבי ת שאן , אב ל 
האמ ת הי א שליב י הי ה בהפוע ל 
סבדיהי . 

בה מש ך נשר ה הפוע ל סבדי ה 
לליג ה א* . אד י בביפ ץ הח ל א ת 
ע ב וד ת ו במזכי ר הקבוצ ה ונד ד 
ושנהי ה -אנ י אחזי ר א ת הקבוצ ה 
לליג ה הארצית" . כיד ס אדפ ר 
אד י משי ה -ידעת י שא ם אנ י 
חצ ה לעמו ד כהכטחתי , קוד ם כל ' 
על י להחד ד א ת שבתא י הבית ה 
ואבן , שבתא י ש ב שנ ש לטברי ה 
ובאת ה שנ ה ריפ ו ע ל וארי ה,שכ ה 
לשח ק בליג ה הא ר צ י ת . 

שינ ו שרא ה עצמ ו ספ י שסיי ם 
א ת המשימ ה חוז ר שו ב לבי ת 
שא ן ובינתיים , אר י בנשי ן 
מקב ל תפקי ד אח ד וכ ך עובר ת 
שנ ה וטבריה . מזדנב ת לה . 
בתחתי ת הלמ ה הארצית . 
ההנהל ה וראש י הקבוצ ה שבעי ם 
נחרצות : -צרי ך לעשר ת משת" . 

בביסי ז ש ב להיו ת מזכי ר 
האגוד ה וג ס הפע ם הו א מהמ ר 
ע ל שבתא י שינו . 

ש ^ ט , עליבו , א ד חוזרי ם 
לביו ! שא ? 

ו ם - ל א הד א משי ב נחרצות ■ 

אנ י א ת הקרייר ה של י סבדודג ל 
אסי ם בהפוע ל טבריה ■ ל א 
אכחי ש שיח ר ע ם זא ת אנ י חצ ה 
ג ס לבבו ת * 1 עודד י הכל כלי . 
אב ל הכ י תשו ב שסב ר י ה תתק ע ־ 
ש ד בלע ה ה ל אמ י ת ואנ י מאמי ן 
שע ם חומ ר השחקנ ש שי ש 
בקבוצ ה וההנהל ה המסור ה 
יאמינ ו בעצם □ א המשימ ה 
בהחל ט אפ ש ר י ת " . 

טי ט י *יי ל ח ה ם תשחק ג ש 
היחידי ם כקבוצ ה ששיתק ו א ת 
מלו א 90 ה דקו ת במשחק י * 
כול ל משחק י הגבי ע והטוטו . ד ב 
עצפון , מאמנ ה לשעב ר ש ל 
הקבוצ ה אוס ר עליו* . -שבתא י 
הו א שחק ן יצי ב ומצטי ץ 
בב עיסז ת פג ז וה וצאו ת כדו ד 
ארוכו ת נאו ת אכ ל הדם " החשו ב 
ביות ר הו א .ששבתא י נות ן 
במגר ש א ת כ ל הל ב והנשמה • 

שת ו מסכ ם באוססימיזת : ז 
-אישי * זא ת חש ה העונ ה 
. הטוב ה ביזח ד בקחיר ה של י סב ל 
המזינות" . שינ ו ש ד ע ם יוס י 
שמרי ה ועופ ר ח נבחר ו לייצ ג 
א ת נבחר ת הפוע ל מרפת , 
-בסופ ו ש ל דב ר ל א.יצאנ ו פש ט 
שבדיו ק באות ו שבו ע נעד ך 
המשח ק המכרי ע פול . סבב י 

שינ ו רוק ם חלומות : •אליפו ת 
המדינ ה זד ! ה חלו ם של י ובטברי ה 
רבי ם חולמ ש על־כך" . י 


נבחר ת הנערי ם ש ל ישרא ל 
בכדורג ל תתמוד ד היו ם נג ד נבחר ת 
הזנגר ש מחתי ת ע ל הפטמו ת 7-8 
בטורני ר סוקאי י בהונגריה . זאת , 
לאח ד שהנ סע י ת שלנ ו נוצח ה ביו ם 
שש י על־־יד י הנבחר ת המארח * 
הונגרי * מ 2 . בגמ ר הסודני ד ישחק ו 
הונגרי ה וצ׳כ ש 

כשעל ו נערי־נ ו א ל כ ד הדש א הי ה 
ברו ד לה ם כ י נצזזו ן יעל ה *ת ם 
למשח ק הננסי , ב ו ועפיע ו לפנ י שנ ה 
וא ף ניצח ו תב ו בגבי ע סוקאיי . 
העובד ה הז ו התאפשר ה לסר ש 
שישרא ל הפסיד ה לברורי ה ביו ם ה ׳ 
( 2:0 ) , כיוו ן שבמשח ק השנ י באות ו 
ער ב וצלל ה ס־ל ץ הפתע ה כ שנ י צח ה 
א ת הונגרי ה 1 מ 4 

הפחצ ש הראשונ ה נסתיימ ה 
בחיק ו מס . הב חורי ם שלנ ו הצליח ו 
לגונ ן היכ ע ע ל שער ם תש ו לכבו ש 
שע ר בהתקפו ת מתפרצות ■ ה ם ל א 
איבד ו א ת העשתונ ו ת ו* * הכניס ו 
ללח ץ א ת הנכת ש ז;מקומי * 

. אבל , בדק ה ה־ 48 נפ ל דבר . 
השופ ט ההונגר י פס ק ע ל בעיס ת 
עונשי ן לזכו ת ההונגרי ם והני ף ש 
לאות : בעיס ה בלת י ישירה . לפיכך , 


התכוננ ה ההגנ ה שלנ ו לשת י 
בעי&ו * להפתע ת הכ ל שיג ר החלו ץ 
ההונגר י א ת הכדו ר לרש ת והשופ ט 
אישדזשעך . 

בסיו ם מלמ ל המאמ ן אפנו ן ח , 
ש ש ה ש השע ר ששב ר אותנו . 
למרו ת ששיחקנ ו היטב . -אכ ל 
כשספסידי ם * אפש ר לדב ר ע ל 
משח ק סוב" , סיכ ם רז . 

הנבחר ת הישראלי ת חיפש ה א ת 
הנצהו ן ועבר ה למתקפ ה רבת י ע ל 
השע ר ההונגרי . להונגר ש הספיק ה 
התקפ ת נג ד מהיר ה בדק ה זד 70 כד י 
להבקי ע שע ר נגיח ה ולבס ס א ת 
הנצח ת שה על ה *ת ם לג מד . 03 . 

^ נבחר ת המןדי ס הישראלית : 
קודנסיק ; שירצקי , דאז־ן , חב ה 
(ו־ילטדיק ^ םובול ן שמץ , יגי ב סע , 
בדקוביץ , אי* • מז ר חי־ , ם . מדרכי , 
צם * 

ומגדי ה סיימ ה ראשונ ה בבי ת ע ם 
4 נט־דו * לפג י טורי ה ופו ל ץ 3 
נקת־ו ת כ״ א וישרא ל 2 נקודז * 

בבי ת המקבי ל זכת ה צ׳כי ה 
בקלו ת רב ה ב כרטי ס לגמ ר בשלוש ה 
נצחונו * ע ל ידגוסלאוי ה מ * ע ל 
מזד ה ג ר עני ה 04 וע ל הסח ת 
זעמגריטו . 


שי א ב־סס ו מ ׳ חז ה 
לנשי ם - 1:16.64 


שי א לאומי , שי א גילאי ם 
והישגי ם נאי ם הושג ו בימ י שיש י 
שב ת ב בריכ ת ה ש ודד ; ש ל כמו ן 
דינגייכ ו באלימו ת ישרא ל לגילא י 15 
- 18 

אידי ת אפרת י ממכב י ת״ א שיפר ה 
■א ת השי א הלאומ י ב־סס ו מ ׳ חז ה - 
1:1644 דשי . לעומ ת השי א הקור □ 
ש ל נדע ה דיז ל - 0 ^ 1:17 -ידקד - 
שי א גילאי ם נקב ע ע״ י ר ב יעיי ת 
השחיינ ש ש ל הפוע ל נתנ ש במשח ה 
שלשי ם ל״סס ו מ * מעור ב *ש י 
לגילא י 12 : 5:1444 דקו * כדכוד , 
שיפר ה אידי ת אפרת י ביד ם הראשו ן 
ש ל התחרו ת א ת השי א נד 200 כ ר חז ה 
וקבע ה 241.18 רקו * בסיכו ם 
הכלל י ניצת ה מכב י חיפ ה - 1006 
נקודו ת לפנ י מוע ל נהר ש - 960 
נקודו ת וב ש בד ל - 821 נקזדו * 
200 ם ׳ מעור ב *ש ה איל ן קמ ל 
(הפוע ל בי ת ברל ) 2:1247 דקו * 
בנ ד * *ד י ת ב ש 233 70 דקתז׳ • 50 
מ * דצפש ה חיי ם רזני ק(הפוע ל נהריד ס 
2943 שניו * ענ ת לו ש ע ש בדל ) 
22 * 28 שנק* • 200 מ ׳ פרפר* . ער ן 
גרדע י (מכב י ירדשלש ) 2:1044 
יק * פיע ל אמ ץ(ב ש בדל ) 5 ^ 5 מ 2 
תז * 400 פ ׳ חופש ה ער ן ודר ש 
(מכב י חיפה ) 4:08.91 דש * מיכ ל 
אמ ץ 43874 דקמ 4 100 נ י חופש ה 
גרומ י 5445 שנה * רויט ל 
, 1 נא י (פר ם דיסגל ) 1:0245 דק ה 
100 ם * תו * אל ץ קוב ל 945 (^ 1 
דקה ; 200 ם ׳ ג 3 יאי ר זור ע(גלי ל 
עליזן ) 2:16.33 דש * רונ ש אלו ן 
(מכב י קר ש אתו) . 23246 דק * 4 
א . 100 פ י תופש ה מכב י ירדשל ש 
3:3843 דקו * הפוע ל ב ש בד ל 


43273 דק * 4 א 100 ם ׳ מעור ם 
הפדע ל בי ת כד ל 4:1349 רקד * 
הטע ל נמרה ע 43149 דקו * 
• אי ל שסיגמ ן השלי ם 
השתתפות ו בשלוש ה משחי ם 
באליפו ת מער ב גרמניד י הפתומד - 
כזמ ר,שיפ ר שטיגמ ן א ת השי א 
הישראל י ב־ 50 מ ׳ חז ה בשל ב 
המוקד * כשדור ג רביע י - 29.20 
שנידה . הישג ו העל ה *ת ו לב ש 
הגמ ר דש ם חר ג ד ק במק ם השמיני . 
הר א שיש ״ * 1 השי א הקר ם כשניר - 
*!מו ל במשח ה ל־ 200 מ ׳ חזה ׳ 
על־־פ י חהרא ת מא& ט קב ע זמ ן חל ש 
שס ש - 226.91 דקו ת ובסיכו ם זכר . 
כמקםוד 18 . 


ר ק כמ ה משבצו ת נותר ו ריקו ת בשו ? ההעברו ת בכדורס ל 

העול ה החדש ה מראשל״ צ 
זכת ה בתוא ר אלופ ת הרכ ש 


מא ת מש ה כה ן 

התמונ ה מתחיל ה להתבהר . שו ק 
העכרו ת השחקנ ש נכנ ס להילח - 
ם וכע ת נו תר ו ר ק כ מ ה משבצו ת 
דיק׳ ת בתשב ץ הקבוזנות י 

א ת השבו ע שחל ף עש ה לנ ו מיק י 
נרקוביץ . פרישת ו הדרמאטי ת 
ממכב י ת״ א והחלטת ו ללט ש בעונ ה 
הקרוב ה א ת מד י סבב י ראשל״ צ 
האפיל ו ע ל ש ר הדברים . אפיל ו ע ל 

ניסיונותי ו הנואשי ם ש ל אברה ם 
פלד ה לבנות ■ קבוצ ה חדש ה בהפוע ל 
ת״ז ג 

* י מאו ד מקד ה שמיק י ל א ידע ך 
מי ד היין . שח ק גדו ל כסות ו צרי ך 
להיו ת ג ם בשלה י הקדייד ה של ו 
בשי * וי ש לקו ת שכ ך אכ ן יקרר - ש 
שי ה מאוד . עצו ב לראו ת א ת המל ך 
דדו * השא ל ה הגדול ה היא , הא ם 
שי ה למיק י הכ ה למשו ך א ת העול ה 
החד ש ה במש ך 40 דקת . שהק ן 
הרכ ש השנ י ש ל הקבוצה , חיי ם 
דלוסיקס ן בטו ח שמיק י ש י ה הבו ז 
המני ע ש ל הקבוצ ה וכ ך ג ם חושבי ם 
*הדי ו הרבי * אב ל ל א * מ הגי ל 
יות ר חז ק מכל . 

מכב י ראשל״ צ הולכ ת להיו ת 
קבוצ ת צמר ת וא ס חניכי ו ש ל מש ה 
ויינקרנ ץ ל א יצליח ו להבטי ח בתו ם 
העדנ ה א ת השתתפות ם במשחק י 
גבי ע קודאץ * שש ב הדב ר לכשל * 
אומנ ם ה ק בו צ ה ל א מגובש * אכ ל 
ע ם מיקי , זלוטיקמ ן ושנ י שחקנ י 
רכ ש מעולי ם א ץ שו ם נדב ה שמכב י 
ראשל״ ג ל א תדוד ג בצמר ת הטבל ת 


או ר בקצ ה המנהר ה 

בהפוע ל ת״ א מתחיל ש לראו ת 
א ת הא ש כקצ ה המנהרה ■ עמו ם 
פדישס ן חת ם ע ל תוד ה לעוד . עונ ה 
שש מ ו ע ו ת מסטיו * כ י מט ם העונ ה 
הו א יעם־ ר לקלו ן והארוו י לאסו ף 
קמו ־ לחתו ם השמ ע ע ל ועז ה לעונ ה 
נ ו ספ * ג׳יימ ם טר י מצוי ־ חז ק ע ל 
הכוונ ת ש ל פלד ה שומ ר חנו ך 
הצעי ר שב ל מחולו ן אשרא י 
לה תח ש ל בליג ה הלאומי * בהפוע ל 
מקדי ם להגי ע לסיכו ם ע ס או ד גור ן 
* פנח ס חו ח ולז בו ת בפי ם ע״ י 
מציא ת שנ י שחקנ ש זרי ם זולי * 
אב ל י עילים ■ במצ ב ז * המע ל ת״ א 
ל א תש מ ש בש ד תותחי ם לקבוצו ת 
הליגה . 

א ל יצו ר נתב ש בקשיי * *מנ ם 
י האיזתו ד י ע ם ד. מבב י נת ני ה י'הכסו ח 
הקצב ה,שמנה ; מעיד״־שי־נועי * אב ל 
נבו ן ל היו * ח ב השחקני ם ל א 
יודעי ם מ ה עמם • לקרו ת וכב ר כע ת 
עזב ו א ת ה קב וצ ה סטיז ב מאלובי־ ק 
וסד י פייר . ד ק קר ל נברסו־ ו נחש ב 
בינתיי ם לבטו ח מונ ה הקרוב * אב ל 
ג ם ש בעדכו ן מוגבל . יהוש ע תזי ן 
הגי ע *מנ ם לסיכו ם חיוב י ע ם ראש י 
הקבוצה , אב ל חוז ה חתו ם כ ץ שנ י 
הצדדי ם עדיי ן *ן . 


מחכי ם להנפל ד 

השבו ע גד ע מ ה הול ד לקרו ת ע ם 
נד ב הנפלד . הכוכ ב הצעי ר מצפ ה 
בקוצ ר רו ח לפסיק ת השופ ט , שאו ל 
אלת י בתביעת ו להפשי ר ולשח ק 
בד״פדע ל גליל־עליון . א ם השופ ט 
של ש לאפש ר ל ו לשח ק בגליל , 
תוכ ל הקבוצ ה הצפוני ת לח ץ 
בצמר ת הגבוה ה ג ם בעונ ה הקזבד - 


א ת שד ה התעופ ה שלק ם יאל ץ 
לסו ב ע ל עקבותיה * מעיי ן ש ש 
לדאו ת ע ל *ז ה סוג י שחקני ם זרי ם 

ילכ ו הקכוצד * הא ם ערי ץ ז ק מל ם 
למצו א עק ם יקרים , * שאול י 
הצלח ת הפוע ל גליל־עלי ה שכב י 
ר־ נ ע ם שחק ן ז ד נמו ך ח ו ל תעור ר 
סקרנו ת אצ ל ש ר הקבדצות . 


ז ר גבו ה א ו נמו ך 

השאל ה המרכזי ת הי א ע ל איז ה 
שחק ן ז ר שנ י תל ך מככ י ת״ 4 הא ם 
ש ש ש ק באדלו , * גבו ה אחר , * 
שאול י שליט ו במכב י להמ ר ע ל 
שחק ן נמו ך בתפקי ד רכז . חם ־ רבו ת 
ע ל האפשרו ת שדכ ו ישראל י ששיח ק 
בשני ם האוזרונו ת כארה״ ב יגי ע 
למכבי . א ם כך , תל ך מכב י ע ל שחק ן 
ש גבו ה וא ז תדרו ם הקבוצ ה אפיל ו 
א ת אריו ת ה כדורס ל האירופי , 

ג ם חולו ן מעורר ת ס קרנות . 
פישק ת לפררו ן תמי ד המזי ע כהבא ת 
שמו ת נוצצי * שלמזל ו הר ע ל א 
פרע ו א ת השטרות . הפע ם מקווי ם 
כחול ץ להבי א זרי ם שיפרע ו * 1 
השטחת . צרי ך לזכור , שאר ל 
דל־יאמ ס דת * דלז ל מסיפ ז רכז ת 


לקבוצ ה וע ם שנ י זרי ם סזבי־ ם יצליח ו 
החד ל וני ס להצי ק במע ט למכב י ת" * 

בש ם עי ר הקלד ש 

למרו ת הב ל נרא ה ל י ערו ב 
הקבוצו ת יפשי ט כמסור ת ש ל הבא ת 
שחקני ם גבוהים . בדא י ש ש לס * 
ל ב לצע ד ץ ס ל הסננ׳ ר הירושלבי , 
חנ י שסייניץ , העוש ה ביפי ם אל ה 
כארה׳׳ב . שסייני ץ בע ל הקשר- ם 
הפצדייני ם כארה־ ב בהחל ט פסוג ל 
להפתיע . 

מעניי ן ג ם שי ה לראו ת א ם 
שחקני ם יונוסלאווי ם •גיעי ־ לשר ק 
בארץ . החו ק החד ש המאפש ר לה ם 
לשח ק כמדינו ת אחרו ת פור ש א ה 
מח ש הכדורסלני ם הזרי ם וצרי ך 
לזכו ר סהיוגוסלאווי ם נחשבי ם 
לשחקני ם חסוני ם ו יעי ל י * אכ ל 
השאל ה הי א א ם הקבוצו ת באירופ ה 
שמר ד ע ל שחקני ם חסר י ניסיון . 
פסרובי ץ וחברי ו המנוסי ם כב ר 
נחסמ ו מזמן . 

א ץ ספ * כ י שו ק ה שח קנ י ם השנ ה 
הפתי ע בכפ ה העברו ת דרמאסיו * 
מרס ר וברקובי־ ז עש ו לנ ו למעש ה 
א ת הקיץ . בע ת נות ר הפיני ש תרא ה 
איז ז קבוצ ה תבצ ע *ת ו כז ב יזתד . 


אמסל ם ימשי ך עו ד 
עונ ה בהפוע ל ת״ א 


מא ת מש ה מז ן 

שמעו ן אמסל ם יטעיי ד לקוזז ק 
בעונ ה הקרוב ה בזסוע ל ת" * כ ך 
פס ק כיו ם שיש י הבור ר מטע ם 
איגו ד ה כדו רס ל שד ן בתביע ת 
הבדוד&ל ן הצעי ר לקמ ר א ת ברסי ס 
השחק ן של ו מהפוע ל ת׳יא . 

אמסל ם טע ן ב י הפוע ל ת״ א 
חייב ת ל ו כספי ם מהעונ ה שעבר ה 
והו א זכא י לש חר ור . נציג י הפוע ל 
ת״ א התנגד ו לדריש ה וטענ ו , כ י 
ההסכ ם ־שלה ם הו א ע ם הפוע ל 
שד רו ת ול א ע ם א ססלם . 

הבוד ד החלי * ב י כרטי ס השחק ן 
ש ל א ס סל ם יחזו ר להפוע ל שררו ת 
יוש ם יוחל ט מך ■ שי ה גורל- השהקן . 
כיוו ן,שלשודו ת י ש הסכ ם ע ם הפועל , 
ת״ א ע ל השאלת ו ש ל אמס ל ם לעו ד 


עונ ה וצ א ימשיך ־ ללט ש א ת המרי ם 
האדומי ם ג ם בעדנ ה הבאר - 

הבור ר החלי ט שהפוע ל ת־ א 
תשל ם לאמסל ם 10,000 דולאר . 
שמגיעי ם ל ו מהעוג ה ש עב דו* - מנה ל 
הפוע ל ת״א , אברה ם פלד ה הגי ב 
אמש : -אמסל ם הו א שחק ן הפוע ל 
ת״ א וחב ל של א היש י בקבוצ ה בע ת 
הדיוני ם בתביעו ת ש ל פרסי ־ ודלזל . 
תאמי ן ל י שהכ ל הי ה נרא ה אחרת" . 

פלד ה הבי ע א ת תקח־תו ־ שהשבו ע 
יסש ם החוז ה ע ם האחו י לאסו ף והו א 
יצל ש להגי ע לסיכומי ם ע ם שב י 
שחקני ם ישראלי ם סמז ד מה ם הו א 
ג׳״פ ם םרי 4 בינתיי * מקהי ם ב ת״ א 
ב י תומ ר חנון * יעבו ד אלש ם מחול ץ 
כשחק ן: בושאל . העברתו ־ ט ל תנו ד 
אינ ה נחשב ת.להעבר * כיןון..שהו א 
. שוזק ן בוער . 


16,418 דולא ר - 

מחי ר השיחרו ר ש ל 
הכדורסל ן פיי ר 


צ רי ך א טד , שהעברת ו ש ל ססי ב 
מאלובי ק תוסי ף רםז 1 
הגלי ל מתח ת לסלי * 


רס ת למשחק ה ש ל 


למעשי ; א ץ עו ד הרב ה ישראלי ם 
פעולי ם של א דאג ו לחוז ה בעונ ה 
הקרוס - רוב ם כב ר יה־עי ם כמ ה 
דדלאדי ם ה ם יקבל ו והחל ו להכי ן 
עצמ ם נפשי ת לקרא ת העונ ה 
המתישה ■ 

בעד ר כס ה יפי ם תעכו ד זמ ש 
ההתעניינו ת לשחקנ י הרכ ש תוצר ת 
ארוד־ * שחקני ם שחומ י עח ־ יציפ ו 


מא ת מש ה כה ן 

א ם מר י סיי ד ישל ם לאליצו ר 
נתני ה 16,418 דולא ד - וד א יוב ל 
לשח ק בעונ ה הבא ה מית״ ר ת״א . 
ב ך קב ע ביו ם שיש י הבוד ד נ&טע ם 
איגו ד ה כד ורס ל , שד ן בתביעת ו ש ל 
השחק ן שזזוסיהעו ר להורו ת 
ל אל יצ ו ר נתני ה לחתו ם ל ו ע ל מוס ס 
שהדו ד ולשל ם א ת הדי ב המגי ע לד . 

בתביעת ו טע ן טר י פיי ר כ י 
אליצו ד נתנ ש ל א עמד ה כחוז ה עיס ו 
חע א זכא י לע ל שחרזד . הת ו ומי * 
ב י מגיעי ם ל ו עו ר 16,100 חלא ר 
ע ל השב ץ העונ ה שחלפה . נציג י 
אליצו ד נחב ש טענו , ט ז * העל ו א ת 
ערכ ו הכספ י ש ל פייר , ככ ך סעזר ו 
ל ו לקב ל *רח ש ישראל ש וער ט 
ש ל התאזר ח ר ב בשו ק הכדורס ל 


הישראלי . ה ם ג ם טענ ו כ י פיי ד חיי ב 
לה ם 2,418 דזלא ד ע ל שיחו ת טלפו ן 
לארה״ ב וההנאו ת חשמ ל ופיסי * 
הבש ר הכ ש בחו ב ש ל פיי ר 
לנתנש , והחלי ט להפחי ת אות ו 
מסכו ם החו ב ס ל נתג ש כלפיו . לכן , 
הו א פס ק כ י גוע ש צריכ ה לשל ם 
ל ס י ש 13482 רולא ר ככיסו י ועבור ! 
העוג ה שחלס * א ם הו א יכשי ך 
לשח ק כשותחש - 

לגב י קבל ת השחרו ר החלי ט 
הבורר , כ י פיי ר שזי ב בתשלו ם ש ל 
30,000 דולא ד עט ר קבל ת כרטי ס 
השחק ן של ו פנתבש - לאח ר המת ת 
החו ב כלפי ל גי ש פי ש לשל ם 
לנתב ש 164 18 דזלא ר וא ז הו א זכא י 
לעמ ד לביזז ש ת" * א ם ל א יעמ ד 
ב ת ס ל ו * ימשי ך פיי ר ללבו ש א ת 
מד י אליצו ד גתגש - : 


קבוצו ת היצו ג בהפוע ל יועבר ו 
ממועצו ת הפועלי ם ליד י עמותו ת 


מא ת ברו ד דג ת 

הו ועד ה המרכז ת'תרו ץ מח ד א ו 
סיו ם א ׳ הב * בישימ ה השבתד * 
ב ה צע ה להסדי ר א ת קבוצת ! היצו ג 
ש ל ופוע ל נצצעצו ת הפועלי * 

ההצער " שתוג ש ע״ י ץ״ ד האגו ■ 
לארט ז טחד * נדעז ן בדי־סדאל , 
גובש ה בסו ף השבו ע בפגיש ה ע ם 
מחזי ק תי ק הצעשיס , הנוע ד 
והספור * יעק ב ישי , ופזכ׳י ל המעל , 
יצח ק אופ * לדבר י בדישה׳ול , 
ההצע ה מקובל ת ג ם ע ל מזכ״ ל 
ההסתדח * ישרא ל קיסר . 

על־פ י ההצע ה ינותק ־ כ ל קבוצו ת 


היצרג , המשלמו ת סכ ר לספורטאי * 
ס ם ועצו ת הפועלי * הכוונ ה הי א 
ל קבוצו ת הליג ה הלאומי * הליג ה 
הארצי ת וליג ה א ׳ בכדזז־גל , וק ב וצו ת 
הליג ה הלאתגי ת והלינ ה הארצי ת 
כם־ח־ס ל ובס־ודיר . הקבוצו ת האל ה 
ינוהל ו ע״ י עמותו ת עצמאיות . 
שיסל ו ע ל עצמ ן ל א ד ק א ת הנשז ל 
ה מ קצוע י והארגונ י ש ל הקטצו * 
אלא , בעיקר , א ז האחריו ת הכספ ש 
שלהן . 

מרכ ז הפוע ל ומ ו עצו ת הפועלי ם 
יעמיד ו מרא ש לרשו ת העמותו ת 
הקצבו ת כספיו ת ול א תכל ו להתחיי ב 
מעב ר להקצבו ת אלד - מועצו ת 


תמריצי ם כספיי ם לזוכי ם 
במדליו ת ולבעל י הישגי ם 


£ 


נשיאו ת הווע ד האולימפ י *שדד ׳ 
ביו ם שיש י תמריצי ם לספורטאי ם 
שיגיע ו להישגי ם במשחקי ם 
האולימפייי ם גסיאול . פרלי ש זה ב 
שוזז ז 00 * 12 דולא ר בשקלי * כס ף 
- 11,000 תלאו ־ ואר ד - 10,000 
דולאד . 

הווע ד האולימפ י קב ע שלו ש 
רמ ש ש ל תמריצי * נוס ף לרמ ה 
הגבוה ה ש ל מדליו ת נקכע ו עו ר שת י 
דמו ע 


• ספודסא י שיזכ ה בהיש ג שמצפי ם 
ממנ ו יקב ל 2000 דולא ד בשקלי * 
באיגרו ת בהי אבק ו ת ובטני ם - שנ י 
נצחונו * בה ת עמלו ת ובה ת עמלו ת 
אומנותי ת - עלי ה לדר ג ש ל 32 
הראשוני * קליע ה - ע ד בקד ם 16 , 
שח ש - עלי ה לגמ ד ב י(מקתןו ת 9 - 
16 ) ובשיי ט - פשט ת 8 - 10 . 

• ספורטא י שיוכ ה בהיש ג מעול ה 
חכ ה למענ ק ש ל 5000 דזלאד : 


ב א יגרו ף ובהיאבקו ת - שלוש ה 
נצחונו * מוני □ — ■ ! ■ לחצ י הגמר , 
.בשיי ט - מקומו ת בשחי ה - 
עלי ה לגמר , בקליע ה - סו ב יש ר 
מהמקו ם העשיר י ובהתעמלו ת 
וה תעמ ל ו ת אומגדת ש - ב ץ שפונ ה 
הראשוני * 

• מאמנ י הספורטאי ם המצטייני ם 
יקבל ו 50 מהסכו ם שיקב ל 
הספורטאי . 


הפועלי ם ל א יורש ו לקו ת ע ל עצמ ן 
ערבויו ת שתחייבויו ת כלשה ו 
לפעול ה התקינ ה ס ל העפותו * 
והאחריו ת הכלכלי ת שכשפט ש 
תהי ה בלעדי ת ביד י מנהל * 
העמותות • 

כד י לכנו ע כ ל אחריו ת •שש ה א ו 
עקיפ ה ש ל מדעג ת הפועל־ ם לנעש ה 
כקבוצו ת וד־צוג , ל א יורה ו בעל • 
תפקשי ם במועצ ה לכה ן בהנהל ת 
העמשו * הטונ ה הי א לבזב ש 
פועצתשפועלי * מפלא־בקומו . 
גזב ר המועצ ה ומזכי ר הפועל . 

במרכ ז הפוע ל יוק ם כינה ל בדכזי , 
שתפקיד ו שי ה להפעי ל א ת 
העמותות , לקבו ע ם־יג־ ם לפעולת ו 
ולפק ח עליהן . ע ם זא * האהריז ת ס ל 
המינה ל המדכד ־ תהי ה בקצוע ש 
בלבד . 

ההפרד ה והקמ ת העמותו ת 
יתבצעו , לפ י ההצעה . מי ד ע ש 
אישור ה כוועד ה המרכז ת ווד א תהול . 
איפוא , כב ר בעוג ה הכשחקי ב 
הקרוב * 

גחמ ן בן־יישדא ל צי ץ אתמול , ט 
הו א מא מין , שי ש עת ה רי ב להכל ת 
ההצע ה לא ד הנמ ב בסניפ י הפועל , 
ובעיק ר בהפוע ל ודא . -זה ו כור ה 
המציאו * ההצע ה הי * בעצה , 
תוצא ה ש ל א ץ מנוס . מועצו ת 
הפועלי ם ל א מסוגלו ת לספ ל 
גספש ט היצ וגי , ל א כספי ת ול א 
מקצועית . מוכרחי ם לעסו ת צ׳עדי ה 
דראסטיים . העלית י א ת הצעת י 
בעב ר ב פ זדו ס י ם שובי * עת * נרא ה 
לי, - כ י הקרק ע בשל ה לאימו ץ 
ההפרדה" , הו א הדגיש . (רא ה מאב ד 
מערכ ת בעכו ד הס * 


דס ד 3 


י ש ראשון , י ׳ בא ב תשמ״ ת 24 ביול י 1988 

- ־־־*י ־ ־ י ־- ' — מ 


ר ב ר ספור ט • רכ ר ספור ט 


רב ר ספור ט • רכ ר ספור ט • רב ר ספור ט 


־־ * 


. / 

{,/ עסקנ י ! 
לחצ ת 


ועיד ת פ י&ג ה נערכ ה בסו ף השבו ע בהסתדדות . הפמלי ס שלי ל 
דזמזוזז ת ישרא ל קיסר , רא ש אג ף האידגו ן גדעו ן בך־ישדא ל ומחזי ק 
תיקושע ל יעק ב ישי . איזז ם יש ב מזכ״ ל השע ל י 1 ח ק אופ ק הסחד ה 
הסט־ ה ס ז דנ י הימה , הסשב ר הכלכל י 0803 ־ 0 היזנוגי , שהכ נ י ס לבו ד 

הגחמו ת א ת מועצו ת הפועלים , כשהפוע ל ור א מתז־גליכחוסא , 
ספ יג ת הדג ל , מזזו ה ז 9 ! קצ ה הקזעןסדח־חזזו . 

הלומ י ם ש המצ ב הכלכל י הקש ה ש ל המש ק ההס תח ז ת י מאס ר 
היכול ת לזאוג ס ס ע ל עקרו ן העזר ה ההוד י ת , הני ע א ת משתתפ י 
ועיד ת הפיסג ה לשגו ת חשש ת עולם , לא ד המרד ה בועת ז קמדס ת 
ש ל ישרא ל קיסר , כ י ההסתדרו ת ל א תשל ם ש הס ס האחיד ־ א ת 
ג חמו ת העת ק שעש ו מ גופ י השעל , 

ו שת ו וו ו"טשטעי ת ז ו אילצ ה א ת הקברנישי ס להאזי ן לתביעת ו 
ש ל מרכ ז ומיעל ! להעכי ר א ח הא חריו ת ע ל הסטד ס ומוג י בסניפ י 
הפרעל : כדורג ל(ליג ה לאומית , אמי ת מיט ת א׳) , כדורס ל (ליג ה 
לאומית ) , כדורי ד וכדודע ף(ליג ה לאומי ת וליג ה ארצי ת בסניפי ם 
העירוניים ) - ממועצד ת הפועלי ם לאחריות ן ש ל עמותו ת מקשו ת 
וגח י מתאי ם שיוק ם במאר ת מרכ ז המעל . מנהיג י ו:ו 1 גא ט 1 ת ג כ ל כ ך 
מאש י ש דמצבשהתזדמ ז ע ד כ י ותבט א במאר ת דייג י סשסגד - כ י 
מ תארגנו ת ותרש ה יודלאיסו ד טזהי ס ע ל מזכי ר שעצ ת פחנלי ש 
77 מחי ? הת יק , ע ל גמ ד המועצ ה וע ל ממד ד סני ף השע ל במו עצ ה 
להיו ת חסרי ם בעמדתה . וכ ל זאת , ובצד ק סד י ש הא וע״י ו ו ( האישי ת ש ל 
מקי ש העמותה , כעל י מגו ן ומתנדבי ם אחרי ש ל א תועמ ס בשע ת 
משב ר ע ל כתפ י אל ה בעשת ה של א יוזיל ו לברו ח מהאחריות • 

המנהיגו ת חדש ת א ת השינו י עו ד בעוג ה מ ת וי ש באל ה כי ן 
ג י הפוע ל שעדיי ן סבור י ם שבעול ם כמנהג ו ינהג - וה ם זת היל ו 
•או ד כקצ ה הפטי וזר . בקגיל ס האח ר ז ה •שילו ב שחקני ם זדי ם 
בבדו דנל* , שכ ן כאיל ו וצס ד איש ר שכי ל ה הסתרדד ת כעצ ם אמירת ו 
שמ י שיק ז זדי ם יצסז־ ך לשש ! באחריו ת אישי ת להוצא ת אחזקע 4 
כפ נ י מ ל אל ה צרי ך להצי ב רמזו ר אח ק ב ל עו ד ל א וחס רו ה כתו ך 
מר ש הפוע ל העבת ! משרר ת ש ל קכוצו ת היצו ג למסגרתו . כ י עצ ם 
הקס ת עשתו ת ומסי זת ן ביד י אנש י ע סקים , באל ה ש אח רי ש ש ד ל א 
ההא ■ את ן בי ן ליל ה לעסקי ם שרתינ ג הנסיו ן הצעי ד ש ל הפוע ל חיש ! 
- שלזינגר , שהחר ק בקש י עת ה או ת ועכשי ו חר ש המגנ ט תנאי ם 
כספיי ם שאי ן אפשרו ת לתיח ש ש למש ל כ ל וטצנסי ם האמ ידי ם , 
שלכאור ה רצ ו להעמי ד ע ל הרגליי ם א ת הכדו ר ס ל ש ל האדומי ם , 
אל ם דדש ו בשמו ת כאל ה שהי ו טתידי ם * / שעצ ת הפועלי ם בל י 
שליט ה ע ל הקבוצ ה אכ ל ע ם זכו ת בם־ר ה לותב ע בכ ל ערכא ה 
שיפוטי ת במדינה . 

ועיד ת הפיפג ה בהסתד ר ו ת מסיל ה ז ת הכפפ ה ש ל ותזק ז הספיר ט 
הייצוג י לתו ך הזיר ה ש ל הפוע ל וע ל ה א בזקמי בד . ש ל ומתאגח ת 
(מזכ״׳ל , מז כ ירות , מרכ ס להקי ם א ת מלי ם המ ת אי מ י ם לקבל ת 
האחריות • שב ן קבל ת אחריו ת שטחי ת ע ם כניע ה ללח ץ ש ל סתיז ת 
השערי ם לשחקני ם זדי ם בל י מסגר ת כלכלי ת קשוח ה - תבי א א ת 
מרכ ז הפוע ל סה ר מא ד לפשיט ת רג ל כספית , מס ח הפיכת ו בידליל ה 
לנוש א הבלעד י ש ל אחריו ת לעשתו ת חכדודנל , הכדורס ל , חבחדי ד 
ווזכוז ז ע ף - דב ר שעשו י תוך ־ זמ ן ק 8 ר מא ד להפנז ת א ת כ ל משאב י 
המע ל וא ת כ ל תקציבי ו ש הפעילו ת ה ט רכ ד ת סזעממי ת למל ך הח ש 
ע ל מח ט הפוע ל להכי ן א ת מלי ם האידגוגיי ם וס נאמד ם , שיזז ז 
בשליטת י ג ג שלו , אחא ! מנותקי ם לח לוט י ! מהסכנ ה הנוכחי . כמת י 
אח ד מחמש ת מר י תיעד ה ל.שיז 1 ון י זדי ם בכדורגל ־ טתרת י ב ה 
כעש ת מיעו ט בהקש ר לשיתו ך הזדים . חבר י ביעד ה ובמז ב יח ח פ־כ ז 
הפוע ל אמדו , כ י מסקנת י הראשונ ה בתנא י לשיתו ף זדי ם בקבוצו ת 
הכרזדג ל ש ל הס־ע ל שזי׳יב ת לשחר ר כלי ל א ת שעצו ת הפועלי ם ש 
האחריו ת מ לכלי ת והמק צוע י ת ש ל קבוצו ת הייצו ג במ ס גר ת ן - וד א 
חלו ם ממימיה • ה ה סתדרו ת ל א תסכי ם מ ם א ו שכיר י המועצה! • אנ י 
שפח , ש הגיונ י גב ר וכ י מזג״ ל ההס תד רו ת הגי ע לאת ה מזקנ ה 
עצסד -א ם כ י טב ח המשב ר הקש ה בועד ת העובדי ם 

עכשי ו י ש לגש ת לשל ב המעשי . מסקנת י השני ה(מתו ך 12 נשל ם 
חשיבותן ) כתנא י לזרי ם הית ה ,במרכ ז השע ל חיי ג לק ם אג ף 


מקי ן מרכ ז מינהלי ■אירגוגייכלכל י ומקגדקי , שיתנח ל 
כלחח־ ח משקו ת ג ש י ו ׳ 11 ק ם מסגר ת כלכלי ת עגפאית • תפקיד ה א ל 
.!*מגר ת הזא ת יחי ה לחלו ש מ ל כ ד מקורו ת ההכנס ה וק ל ב ל 
התקציבי ם ס ל קבוצו ת חייצדג , פיקו ת עליה ם והחל ת ביקד ת 
סתסד ת ק ל דגיח ל וב ם ש ל המוד ה (( 1 * 1 זז*ה 4 מגל ף החמיש י 
ש ל א ת ן מסקנו ת קבע ת י תנ א נו סף , כ י,סח ו ז השקל , בא 0 מןו ת 
האג ף המיוח ד ערקדס , יחז ק א תמעורבות ו בתאגיד י הקבוצו ת 
(קשתית ) יית ן ש יניי ם אמ ת זזי ש שי ש לנציגי ו סכ ל תא גידי . 
המקי ף חשש י ש ל הססקגו ת אמחוי ! ,ממסגר ת האג ף החר ש תוק ם 
וקד ה ש ל ש ב ה ברי ם ס ק צזו ד י ם מתאיש ם אש ד ת בדו ק ב ל הצק ה 
•לשיתו ף שתק ן ז ד מקבוצ ה לאומי ת ש ל הפועל . הוועד ה תקב ע פס ק זמ ן 

— אהר ן לה ב 


שיד ה ש ל קרי מר יז ג י ס ותו ! ־ח ם בבדיק ת המועמ ד לצ ד המקצועי , 


חדק ק התמדת י של ו* . המלצת י כ י ועד ה מקביל ה תיק ם ג ם 
בהתאחדו ת לבז ו ז יג ל כמשיכ ה נוספ ת ל הבטח ת השפיו ת אנ י שמ ת 
שכיגתיי ק השר ה כב ד יד ר הה תארדל ת ל כ דורג ל שא ל סודר י הנע ה 
םשדס ת בנרד ז במוסדו ת מרכ ז הפוע ל לייש ם כה ו 2 א ו ז ו 11 ; לכדורגל . 

אי ן ל י ש ם נסק , ב י המלצו ת ופסקט ת ה מיע ו ט הדפמ ת עכשי ז ע ל 
שולח ן מזכ׳ ל השע ל ומזכירו ת הפוע ל לנוש א המרכז י ב המ ש ך 
המאמ צי ם להברא ת הספור ט ה ייצו ג י במדינה . של ם ג ם אנ י ל א 
שמרת י למ י כשת י עונות , שהמש ב ר הכספ י כק כו צ ו ת הייצו ג יגי ע 
לממדי ם ש ל קאסאססרדפ ה עו ד למ י מיס ת עיד ו הזדים . רו ב 
הקבוצו ת אינ ן מסוגלו ת להחזי ק א ת הש חק ני ם ה יש ן - אל* ם בכדורג ל 
וא ת הזרי ם בכדורסל . קבוצו ת מצויו ת בסכנ ת 
0 דזק/םשבר/ביהדל/םיםךן/פרעו ן ועבו ת/הליכי ם משפסי־ים • בקי צו ר 
•ע ל השי ם ע ם הגבו ת עמד ק במל׳* . 

דמ ם דחשד י כס * מסג ר ת זדרגד נ ית/בלבל ית /מקצ ו ע י ו ; ע ם בסי ם 
די ר בד י יות ר רח ב ובעל ת סמכויו ת בלעדיו ת להברא ת המצב . סד ר 
מוד ל ציי ד להיו ת במו נ חי ם סמ אקס זו ימ ג •רשו ת לספח־ ס ייצוגי * 
בהפועלא*םינה ל לספור ט ייצוגי " בהס־על . 

• ברא ש המסגר ת הזא ת צרי ך לעמו ד אי ש ציבו ר מהתח ש 
החברתי־כ ל כלי , המעור ה בספור ט היש ראל י מפר ס בכדורג ל 
ובבדודסל . לציד ז כצוו ת חייבי ם למעו ל ב ם ישרו ת סלאז ב יוע ץ 
משפטי־ , חא ה חשבו ן,־שנ י מאמני ם בדימו ם בעל י עב ד עשיד ־ - אח ־ 
בכחדג ל ואש * בםזרס ל ואי ש אחד , מקצוע ן טע׳ד ) פקע ל קבוצו ת 

• צזז ת זר " ע ם תקצי ב תיפעול י מתאים , מער ך מש ר ד י ם מל א 
ונפר ד סיזיתממש רד י מרכ ז השעל , חיי ב לקב ל לידי ו א ת הפיקו ח 
והאח ריו ת המלא ה לתיפעול ך ש ל ס ל העשתו ת לקבוצו ת יצרניו ת 
שיקומ ו בתח ־ השעל . •ששו ת ש הנדנוזל ־ יהג ו מעצ מ או ת מלא ה 
ויהי ו כפופי ם מביססדיאלי ת למזכ״ ל הפוע ל ויקיימ ו החלש ת 
עקרוניו ת ש ל מזכירו ת וסרב ! הפוע ל שי תק ב ל ו מע ת מת . 

•יקב ע תקצי ב תיפעול י שגת י בש ד לגו ף הז ה נמו ך תקצי ב סדכ ו 
הפוע ל( יות ד זזלששדס ת מא ת אלפ י שקלי ם מתקצי ב המרכ ז לכיבו י 
ששח ו תחז ר חלילה) • כ ל התקציבי ם סרדעד ד לקםצזז ו הייצו ג מכספ י 
מרכ ז הפו על , מב סס י מוע צ ת הה ימ ו רי ם , מההתאחדו ת לכדורגל , 
מהכנסו ת פיוסי ם רדי ו וסלתיזי ת הכ ל הכ ל — ידעם־ ז ל״רשו ח א ו 
לש סזל " מנא מן , שיחל ק את ן לקבוצו ת אחר י שידאה , יזכדד ק ויאש ר 
א ת תקציביה ן מז י שהמו ת ע ל י ו י י העמותו ת 

• זא ת רעו ה כ ל סתקציביס , זזזרזסו ת ושא ר סעיפ י הכנס ת שיגיע ו 
לקבוצ ה סהכגנצ ת ממשחקים , פירש ם וחצו ת ומאמצי ם א ממועצ ת 


הפועלי ם א ו גופי ם עי ס קי י ם א תורמי ם בדדדי ס א אוהרי ס א אגוד ת 
אוהדי ם - צריכי ם להיו ת גלויים • וידועי ם •לרש ת ש למינהל " 
ובסמכות ו יהי ה לח ת זדדא ת עיכו ב הזרמ ה כט ף א ם מענית ה תחרו ג 
א תזלז ל ביישו ם התקצי ב השנת י המאושר . 

• נב ל הנהל ת עמות ה יישב ו שנ י נציגי ם ש ל •ה דשו ת א המיני*" , 
בעל י זכו ת ווסו , שישתחש ׳ בהכנ ת התקצי ב ויהי ו סעודי ם ^ןן ח! [ 
הכ ס פ יי ם ה אישו ר השפ י ש ל התקצי ב ידי ה ביד י •הר שו ת ש 
וסיגול" , כול ל פצב ח השחקנים ■ גונ ה משכורת ם והגילדות , ו הסו ו 
הבלעדי ת לזמ ר הצב ת שח ק ש ל העמות ה לרשימ ת 11 .עברות , כול ל 
קביע ת השזי ר תמורתו . 

• שהק ן שיוצ ב □*שימו ! ההעם־זז! , כרשס ו ידעב ר באור ח איסופס י 

לכספ ת •הרשו ת א ה םינהל" , שיהי ה אחרא י להעברת ו המסודר ת 
(חשבונאי ת בי ט לבי ן י^דצת ז וקבל ת תמורת ו כפ י שבקב ע שוויו ן 
כיד י •הדשו ת א המינחל י תוזיל■ " קר ן מיוחד ת להדי ח שחק ן מקבוצ ה 
של א נמצ א ל ו רוכ ש והו א ישא ■ בחזקת ה ע ד מציא ת רוכ ש(בצדח ז 
זא ת ל א יתהו ו לחצי ם כספיי ם ע ל ה קבו צ ה ה שכח ! ול א יווצ ר שו ק 
פרו ע י לח ץ ק ל השחקן , שירש ה לעצמ ו תביעו ת בי ד המלו *) . 

• •הדשו ת א המינהל • יקב ע סול ם תשלומי ם לשזזעי ם ומאמני ם 
בתו ך השע ל ע ל ש היכול ת התקציבי ת הכולל ת ש ל כ ל קב וצו ת 
השעל , לל א שו ם קש ר לאמנו ת בי ן מר כזיו ת ♦ קבוצו ת הייצו ג ש ל 
השע ל יחי ו מ ־ וד ק ל ש יכולת ן ול א ל ש יכול ת וידסואתמדנמחליז ! 
ש ל קבוצ ה מא ת א אמר ת ששפ ר של ה והי א זוהר ת בישימו ן ש ל 
הספור ט הישראל י נכו ו לעב שיו . שחקני ם יועבר ו מקבוצ ה לקבוצ ה 
שד ם כ ל בתו ר הפועל , למילו י הצרכי ם ש ל כ ל הקבוצו ת כראי ה 
כוללת . ר ק אחר י שידו ז במועל , שח ר יחי ה לנח ל פר ם ע ם ק ב ו צו ת 
מחו ץ למסגרת • 

• •הרשו ת א הפיגהל " תקיי ם במעק ב שוס ף בפש ר כ ל העונ ה 
אחד י ביצו ע התקציכ/תקבולינר<הזצאת/מאו ן בוח ן תל ת חודש י 
ותהי ה ל ה הזמ ת לעכ ב פעולו ת וחמשו * הזרמ ת בספי ם א ס ימצא ו 
פגמי ם בגיוז ל העשח ת 

• נברשו ת א במינהל ־ תקו ם מחלק ה שחש ת להכא ת שחקני ם 
זדים , שתתנה ל ע ל שתקנו ת זחחשחזח ת לכדור ג ל שיתפרסמ ו בנוש א 
ז ה והי א ג ם תטפ ל בקליטת ם הראשונ ית , תעקו ב אס ר שלויתגא י 
החוזי ם עימם , אחד י שתאש ר א ת עצ ם הצור ך המקצוע י ש ל הקבוצ ה 
בשחק ן הזד . ה מח ל ק ה הזא ת תעש ב אחרי ־ קליטת ו הסברתי ת ש ל 
השחק ן הז ד ומבחינת ו תהי ה ד-כדת ל המערבי " לכ ל תלת ה וסי ג ושי ח 
שיוד ה לאור ח ע ם הנהל ת קבוצתו . אנש י המק צו ע ב-רשו ת א 
בשנהל ־ יקיימ ו מ עק ב צמו ד אור י השח ק נ י ם הזרי ם ב ב ל קבוצ ו ת 
הפוע ל כר י למזו ן אובייקטיבי ת א ת תרומת ם המקצועי ת לקבוצ ה ע ר 
כד י ה מלצ ה להפסי ק א ! החוז ה ע ם שחק ן כלת י יעיל , שמוש ה נט ל 
כספ י כמקד ם תקה ה למשיכ ת קה ל והכנסה • 

• מעצ ם היו ת •הרשו ת א השנהל * אסדנו פיה , ל א תהי ה שו ם 
התערבו ת ש ל "חברינו " בהתאחדויו ת השונו ת כשיקו ל הדע ת ש ל 
הצוות , כול ל רכז י הענ ש ם במרכ ז הפוע ל שיעסק ו א ך וד ק בקבוצו ת 
הל א יי צוג יות . מאיד ך גיסא , ל א יכח ד(ול א יהי ה חבר ) שד ם אי ש צדו ת 
מהנהל ת הגו ף החד ש(כול ל היו״ ח בשו ם הנמל ה ש ל ומאחרו ת א 
אט ד א ועד ה א ועדו ת שישו ת ש ל שו ם ט ף שצ ץ להפוע ל העוס ק 
בססז־ ס ייצוגי . 

• •זד שו ת א המי נ הל * תקי ם לאל ת ר ממגר ת מתאמ ת א תצס ר ף 
למסגר ת קיישז , ש□־ ■ יוכשר ו שתל י קבוצו ת מקצועיי ם וייקבע , כ י 
הח ל מעונ ת המש ח ק י ם 1989/90 תה א כ ל קבוצ ה חייב ת בסנד ל 
מקצ וע י נע ל תע וד ת הסמכ ה שביד ו תופק ד האחריו ת הכולל ת 
להפעל ה יומיומי ת ש ל הקבוצ ה הייצוגית . 

במשב ר הכלכל י העוב ר עכשי ו ע ל המדינ ה ובתו ך כ ך השב ר 
העוב ר ע ל הספוד ם הייצוג י , כשי ש צור ך ל א ד ק לשקפ ו מבזזינ ה 
כספי ת למקצועי ת אל א ג ם להחזי ר ל ו א ת אמד ן הציבו ר וזשצהדים " 
שה ם ד 1 ם השידד ה בייצו ב שיוו י ואשק ל הכלכל י כספור ט הישדאלי , 
א ן דר ך אודו ! מז ו שהחווינ ו כאן . "סינימד ! בלאש " 


מא ת יצח ק אופק , מזכ׳ ל הפוע ל 

ה מ מ ש ל ה אנ ה מתקצב ת א ת הספודם . הי א גווע ת 
א ו הטוש . הטוט ו איננ ו מבס ה א ח העלות . 

אסל , המ מ של ה גומ ז מהספוד ם שש ם על׳ידי ־ מ ס 
המס ה נססש ם ג בוהי ם - למעש ה חלק ה בתשלומי ם 
שמקכלי ש משחקני □ והמאמני ם כשכר . 

לאגודו ת אי ן ר י כס ף בד י לשל ם * 1 המיסי ם ולכ ן 
ה ן מסתבכו ת כשבת ! למ ס הכנס ת החובו ת צוברי ם 
ריבי ת הצמד ה וקנסו ת בקצ ב רצחני , באל ו הי ו 
האגודו ת חברו ת כלכליו ת עשירדו ז שכספיזז ן 
מושקעי ם בכורסה • 

הממשל ה שכע ת מהאגורו ת לשלם ־ ג □ 
פס־ מעסי קי ם ע ל התשלומי ם לשחקני ם ולפאמניב ג 
האגודו ת אג ן משלמו ת א ת המ ם מש י של ! •עזו ז א ן 
יחסי ם ש ל ער ש ־ מעבי ד בי ן האגוד ה והשחקן . 
אפיל ו הביטו ח הלאומ י מסכי ם לכך . אל ם האוצ ר 
מחיי ב א ת ממד ה בריבית , הצמד ה וקנסו ת ע ל המ ס 
שצומ ח בקצ ב מסחרר . 


■ 1 ; מק ומיו ת אב ן שמכו ת באגודו ת - בביגו ד גשר ♦ 
למקוב ל בכ ל העולם . ההמתרח ת ג ם הי א במעם-* - 
שאיגהפתקנבתאתחספח־ס י ׳ 

סר ס •הפועל י מקיי ם אג ף לספזד ס עממ י ומקצי ב 
סליונ י שקלי ם לארגו ן הטפוד ס במק־מו ת עבודה'׳ . 
ואי ו זעי ם עמשי ם בגו ן מחוו ן תל־אביב , צליח ת י , 
העוז ק פרו ץ הת מד , צעד ת ירושלי ם ועו ד עשוז ת 
מפעלי ם עממיי ם כס ל רחב י הארץ . 
בספזד ס העממ י עוסקי ם פאו ת אלמ י חבדע . 
שסמתנ ה סאלש ם לאלוש ע 
הכשר ת האלופי ם עול ה כס ף ר ג כד י להיו ת 
אלופי ם עלינ ו להתמ וד ד ע ם מכבי , בתד ר ואליצזד.* ' 
להת ש דר ו ת הזו ־ י ש חוקי ם קשי ם ומרים . לנצ ח ביוש ר ^ 
ולהפסי ד ככבו ד הי א סיסמתנו . אכ ל במציאו ת אנ ו י 
נתקלי ם בסיסש ז נוסמז ; לנצ ח בב ל מד ה 
ע ל ש תקנו ן הה סת דרו ת והחלטו ת ועידת■ ♦ 
ההסתדרו ת מחוד ש מא י 986 ו , חל ה אחריו ת מלאה, . 
ע ל שעצו ת הפועלי ם *יוצ ל מי ש •השעל" . ואבן,• * 
ה ן על־פ י ח ב החתומו ת ע ל ההס כמ י ם וה חו זי ם ע ם * 
השחקני ם חזמאמני ש הכיסו ח הלאו ש מכי ר כשחקני ם במעמ ד ש ל 
עצמאים , בתנא י שהאגודו ת יגב ו מהשחקני ם 
•העצמאים " * מ ד ש השטו ח הלאומי . תשלו ם 
בשיעו ר 60% בער ך מהתשלוש ס שמקבלי ם 
השחקנים , דהיינ ו 5000 שי ח בזזזד ש סכ ל שחק ן 
אש ר מקב ל ב־ססס ב ש״ ח ברוט ו בחוד ש בלו ש 
150,000 ש״ ח בשנ ה מ ל אגוד ה בליג ה הלאומית . 
לאגודו ת א ן כס ף וה ן צפויו ת למשפסי ם וכ ר וכר . 

חכדודג ל וצ א משח ק המ לה י ב סליוני ם בעול ם וג ם 
בישראל . בכ ל העול ם ה טלו וי זי ה והרדי ו פשלש ס 
לאגודו ת מיליוני ם עמ ד הזכויו ת לצל ם ולשד ר 
אחזם . אצל ט - •שניפ ה בלאש" . כ ל אגוד ה מקבל ת 
ששו ת השידז ד 10,0000 ש״ ח בל ש בשנת ו א ם 
ההת אחד ו ת לכדורג ל בישרא ל תש ב לאפש ר 
לטלוויזי ה ולרדי ו לצלם , יפעיל ו אל ו אמצע י 
•שימוע " נג ד ו ; ו 8 ז א חוזו נ וראשי ת ע ד שיסע ו ל* ו 
״״תנ א - ־ • ׳ — 

הקה ל ל א ב א למגרשי ת ש י ש רדי ד וסלודיד־ד - ש 

גד י א 

וממשל ה ל א טתנ ת והאגזדז ת קזדסוזז • הרשויו ת 


לחל ק גדו ל מהחוזי ם האל ו א ן כיסוי . האחראים - 
צריכי ם לת ת ע ל ב ך א ת וש־ין . האחריו ת אשי ת הי א 
עליה ם ות ש פש ש צריכי ם לקו ם וללכד ם 
חבר י ומאגדו ת •השעל " ו שס דזתי ד גאי ם להיו ת 
חל ק בלת י נפר ד סההסתדדזת , מזדהי ם ע ם ערכי ה 
ודעיזנותי ו ש ל תנוע ת ה עבי ר ה • 
ההסתדרו ת צריכ ה להשתת ף כתקצי ב •הפועל " 
ולהפרי ש חל ק קט ן מתקצי ב המ ם האחי ד לפעולו ת 
•הפועל" . לפחו ת לאות ו קס ע הקש ר *יזזו ל הפעול ה 
העגצד ת אב ל ג ם להסתרדז ת א ץ כסף . 

אב ל במציאות : תקציבי ם מה מ משל ה - יוק ! 
ת^יבי ם טויעי ו ׳ 111 — יז ק תקציבי ם טההסתדהו ת — 
יז ש תקציבי ם סהסלו ד זי ה ושרי ד ־־יז ש 
לאגודו ת הספור ט ד ר ו שי ם בדווי פז ז ז גאוני ם 
פיננסיים , אש ד יד ע ו לנה ל א ת אבודו ת הכדורג ל 
וכדזדס ל המקצוענ י ולקב ל עליה ם אחריו ת אשי ת 
׳•אד׳בשלשיפשדילפט ת /^סשנועלו ; סכ ל שעו ת 
הדסמר ^ א זם • שג אונימבאל ה סב ם.נמצאו , עוסקי ם 
במלא כ ה *זרים , מסורי ם ונאמנים , שעושי ם הב ל 
למע ן •הפועל" . ז ה ש שיש . 


1 . 
ט 1 י ס 


[0 


בדיקו ת הסמים , שעורכי ם מארמ י ה-סורי י לרוכבים , עש ו משה ו ל״שחנלים " הקשוחי ם ש ל 
המירוץ . ער ב הזינו ק לקט ע ה- 20 בלימוז ׳ ה ם הבריז ו ע ל שבית ת מהא ה נג ד הבדיקו ת יעיכב ו א ת 
הזינו ק בעש ר דקוי ^ דלגאד ו(משמאל) , שניק ה מחש ד לנ טי ל ת סמיג ^ •ממשי ך ללבו ש א ת 
•החולצ ה הצהובה " והו א המועמ ד לנבחו ן במירי ץ 


• כאשקלו ן תפת ח הת ם אליפו ת 
ישרא ל בטני ס לגיל א 1 2 - 18 
לזכר ו ש ל מש ה גל יקש סיין , א ש ד ש ל 
שלמה , ש שהי ה יו״ ר חש ת הנוע ר 
באטדהסנמ נ 

הא ליפו ת תמש ד שבו ע 
כהשתתפו ת סניסא ם נגצסיינק ת 
_ . םרכ 1 "הפועל ־ ם 1 דיע : 

גפעצ ל 

מרכז ת הטלפתי ם ש ל מר ס,הפועל י 
ל א תפע ל היו ם נ 24.7.88 ) בש ל תיקוני ם 
ברש ת החשמל . 

ישיב ת המז כ יר ו ת תתקיי ם כמתוכנ ן 
היו ם( 24.7.88 ) בשע ה 14.30 במרכ ז 
השלטו ן המקומי . 


• בשרוולי ם בעד ך אתמו ל שיז ם 
הא ץ המסורת י משתתפו ת 34 
שדות . ואל ה הזוכים : דג ם לייזר : 
אי ל רחנכלי ס (הפוע ל מכמורת ה 
גלשנמגג ל פרידמ ן והפוע ל שב ז 
י ש קיסריומ 20 * ג צו ד בלא ס ועוש י 
צרפת י(הפוע ל שז זוו״*ם > 350 גי ל 
שפל ר וגב י יהלו ם(השע ל שוו ן ימ ג 
350 דר ג ב- . ש י כוב ד ואל ה בצמ ן 
(הסע ל שדזודיס ג 


בשור ה מתוק ה ל שוג ר 


■זוכרי ם א ת 
•שוגר ־ ריציארדסי ח כן , 
אות ו כדורסל ן אמריקא י 
מפורסם , שהסתב ך 
בעבירו ת סמי ם 
בא י.ב י.אי י וניס ח לפנ י 
שנתיי ם א ת מזל ו בישראל . 
מאמצ ו באר ץ הי ה א ז 
אברה ם חמו , לשעב ר 
מאמ ך הנבחר ת 
הישראלית , שניס ה לקומ ם 
א ת הריסו ת אימפריי ת 
הכדורס ל ש ל הפוע ל רי ג 
ריציארדסו ן ל א הורש ה 
לשח ק בישרא ל והסתפ ק 
בתפקי ד ש ל עוז ר מאמ ן 
בקבוצ ה הרמת־־גני ת לצד ו 
ש ל חמו . בינתיי ם 
הסתיימ ה תקופ ת 
ההשעיי ה של ו ב ת 
השנתיי ם וריצ׳ארדסו ן 
התבש ר בסו ף השבוע , כ י 
יוכ ל לשו ב לפעילו ת 


מא ת בח ד דגד ן 

סייק ל באבביאיי . 

•שוגר , ׳ ב ן ה־ 33 , לשעב ר 
שכ ב ניו־ברז י נטס , ממתי ן 
עת ה להצע ה טוב ה מאח ת 
הקבוצו ת המקצועניות . 
הו א יכול , כמובן , להתאי ם 
ג ם לקבוצ ה ישראלי ת 


יו 1 וסלאווי ה #7717/7 
ןן₪ ו קור)/ 1 י 171 

שלשנו ת ז י וזימק ז ־ ק ס ; העניק ־ 00 (^ 600 חלא ד לודע ד האולימפ י 
ש ל ימוסלאודי ה כשו ע לשגור ה ש ל המשלח ת היוגוסמודי ת 

הסץע? ^ עי י גורמי ם פסחדיי ם בשאו ל מאח ר שש ן שת י 
המדינו ת ש ן ימש ם דיפלוטשת ב קריא ה פתמ ה באודמו ז סשד ד 
#♦יו!? !! 114 כלכל י בבלגרד . 

ת ג וטלאווי ה שנבנבת־לשלח ז לשאו ל 157 סשדסאי ע מ 1 ייח ד 
מאש ר ללמדאנג׳לם ■ 


דק ר רת ה זה ב 


,סינדרלה ׳ בדיסק ו 


ממלטת ! הותיקד - ש לי ־ יג ׳ ו י ק ר 
כ ת ה־ 29 , החליט ה לנסח ו ולזכו ת 
ב ס ד ל י ת הזה ב האולימפי ת כשאול , 
לאח ר ש שבע ה אכזבה ! מת ת ש 16 
שנו ת פעילותה . הי א מתכוננ ת 
לריצ ת 3000 ש , ב ה ניצח ה 
בתחרויות • . המבח ן ש ל ארה״ ס 
משווקי ם האולימפיי ם במינכ ן 72 * 
ל א איפשד ו ל ה לצא ת ע ם חמשלהז , 
פטעגד . שהיא־צעיר ה לש י 7 היח ה א ז 
נ ת 413 

כעבו ר 4 שנים , באולימפיאד ת 
מונטריא ו ל 76 * נפצע ה זמ ן קצ ר לפנ י 
היציא ה למשחקי ם ושו ב נגרמ ה ל ה 
עגמ ת נ& ש קשר - כמוסקוו ה 80 ' 
התבדדב ה לפצו ת עצמ ה והתכוננ ה 
היטב , אול ם הפע ם קילק ל ל ה א ת 
התכניו ת הנשיא , שהחרי ם א ת 
המשחקי ם בכרה״ם . במשהק י 
לום־אנג׳ל ס הביתיי ם ב־ 84 ' 
השתתפ ה סו ף סו ף שליינ׳־דק ד 
בדיצ ה של ה * 3000 ש . אן ־ המ ס 
נתח ה ע ל המסלו ל על־־יד י 
הד רוש א שיק א י ת הסצויינ ת זול ה 
באד , שרצ ה בש ם בריטני ה ול א 
תופי ע כמשחק י שאו ל , עק ב 
השעייתו - מכור , הרצ ה האמריקאי ת 
החיננית , התנגש ה בבאך , מערה , 
צנח ה ע ל הנמ^ו ל חסדד ה מטנו . 

עתה , בתחרויו ת המבח ן 
נאינדיאנפולים , מוכיח ה 
של ייני־דק ר ש ש ם נ ס ליח ה והי א 
מסוגל ת לנצ ח א ת הרצו ת מהגו ש 
המזדזזי , ל ש שעשת ה זא ת כמשחק י 
אלימו ת העול ם שומ א . 83 ' . 
של י עי־ר ק ־ מ ה דק ה בשי א העול ש 
למוזז ק מיי ל וכ ן ב־ 8 שיא י אדה״ ב 
ש 0 ס 8 ש וע ד 10 יד 43 אה ה 
גלגולי ם עבר ה סי ל יי נ י־ו־ק ־ ע ד 
שהתאפש ר א־ , להגי ע למע ש הזד - 
ב־ 1985 הק ו ניצח ה ר 14 תחרויזת . 
שג ה אהי ב ילד ה וחזר ה למסלול , אך ־ 
הספיק ה להיפצ ע שו ב לפנ י שנד - 
לקרא ת האולימפיאד ה התאמנ ה 
היס ב והגיע ה הקי ץ לשי א כושרה • נצחו ן לאלופ ה ברמ ן 
בפתיח ה בגרמני ה 


זזזמנ ה בחפד־צד ! נמיח ה 

בבי ת תמטוס ס תפתח י תי ק וזשדג ת 61 דחר י 529/88 

□תל־אביבי ש 

דחלסולימגיואח ׳ נג ר שלו ם מי ש 
אבשלו ם עי ש 

ד ע ש שו ס 8 ^ 15.9 בשע ה 06.30 א ו בספי ר לאחרי ה יתבק ש 
ש ת המשפ ט מסע ם המבק ש הנ״ ל לת ת סע ד כמפור ט בהודע ה 
ש הוגש ה לש ח המעמ ז המחוז י מ־ סס ־י ד 29.3.88 . 

א ם הנ ך חצ ה להגי ש תצהי ר בתשוב ה להמרצה , עלי ך להגיש ו 
לבי ת המשפט , ולמסו ר עדת ק ממנ ו למבקש , תר ד 30 י ש מזא־־ין ■ 
פרסו ם הזמנ ה זו . 

ישרא ל לוי , סנ ן מזכי ר ראש י 


§/״״״ - 


האלופ ה האולימפי ת ואלר י בדיסק ו איבד ה א ת נעל ה בריצ ה 
ה מוק דמ ת ל־ 200 בד , בתחרויו ת המבח ן לקביע ת נבחר ת 
תאתלכויק ח האמריקאי ת לאולימפיאד ת סיאול . חר ף עובד ה זו , 
הצליח ה להעפי ל לשל ב הבא . י 


האלומ ה ורד ד ברמ ן זכת ה 
בנצזזז ץ במתיח ת מ שחק י הליג ה 
הגרמני ת כאש ד גפרד ו בבית ה ע ל 
חכנבוח ג בתוצא ה 13 . 

באייר ן שנכ ן רשפ ה א ף הי א 
פתית ז ברג ל יש ן לאח ר נצחז ן שת י 
ע ל פר נקפור ט 483 

א ! הנצחו ן הגבו ה כידת ד השיג ה 
מנשגנלרק ■ סו ל קייזרסלאזסד ן 4 ו 1 . 
העול ה החדשה , ססיפאדלי , נרצח ה 


גרמני ה עלת ה 
לגמ ר הדייוי ס 

נבח ר ת מ ע ר שגד מג יו ז הבטיח ה 
אתמו ל עליית ה לגמו ־ גש ע דיירים , 
כשהי א מובילו ; סו ל יוגוסלמ־י ה 3 מ 4 

שד ם שש י ניצ ח בורי ם בק ־ א ת 
סלובח ץ דביי ג וב ק 7 : ^ ^ 4 , 6 * 2 
וארי ק •ל ן גב ר ע ל גורא ן פרפיץ ׳ 
9 ת , אתמו ל נבח ־ מ ד ויל ך 

בזוגו ת ע ל ד בו ינר ב ק ואיידאניסכי ץ 
^ 4 ^* 9111,1 , מ 7 . 

★ שוודי ה מוליכ ה 03 בחצ י 

הג ש השנ י מו ל צרפת . פאס ס 
וילאנ ד גם ־ בקש י ע ל יאני ק נואד ^ 
כמשח ק שנמש ך ׳ושי ם בגל ל מש ט 
63 , 11:13 , 6 ** 3 , 6:3 , 0:6 . אלה * 
זימבלדז ן שטפ ן אדבד ג ע ד ע ל מד י 
לאקת ס * 4 , * 10 , 63 , ^ 4 

כמשח ק דרמט י וצמוד . 

★ אוס טר י ת עלת ה לש ת 
העליון * האוסטרי ם מושל י ם מו ל 
בריסכיד י 03 0120 שג י י ש תלזודיזת י 

★ נ ם בת?׳י ס העמיל ה לש ת 
העליון . הס־ ג יי ט ש מו בילי □ בתו ם 
יזשיםמסעלומלנדינ ג 


בבית ה ע״ י ני רנבר ג 13 והעול ה 
דסהזרו / קיקד ס שסטגרס , נוצח ה א ף 
הי א גבי ת ע״ י כדכז ם 3:1 

שא ד התוצאות : קל ו - אדדינג ן 
1:1 ; קדלסדדא ה - הגוב ר 2:3 ; 
שמסגר ס - חדסמונ ד 13 ; מטדי ם 
—לבדקת ן 1:1 . 

הטניסאי ת 
האוסטרלי ת 
איבו ז גולאגונ ג 
ב״היכ ל התהלה " 

הטניסאי ת האוסטרלי ת איבו ן 
גולאגונ ג קארל י ב ת 36 , נחקק ה 
בר שיש ז 147 תסגיסאי ס הגדולי ם 
בכ ל הזמני ם "בהיכ ל התהילה " 
בנידפודס , אדה״ ג 
גזלאנדגג , מד ם נישאר - הית ה 
בסניסאי ת ור 36 ששמ ה נחק ק 
ברשימ ה מפואר ת והיוו ה לסנימד ת 
הא ם השני ה כתולדו ת וויפבלדוז , 
שנטל ה א ת ותוא ר היוקרתי . ז ה קר ה 
בשנ ת 1980 לאח ר שא ת תואר ה 
הראשו ן בו ויסבל ז ו ! נטל ה 9 שני ם 
קוד ם לכ ן מצח ה א ת האפריקאי ת 
הנרולה , בחלי־ג׳יי ן קינג • 

במאזנ ה ש ל גולאגונ ג 4 זשזז ז 
באליפו ת אוס טרל י !■ ־ הפתוח ה בשני ם 
74 ' , 5 ד , 76 ' , ר 8 ד וכמ ו ב ן פעמיי ם 
בוויסבלר ח ובצרפ ת הפתוח ה 
ש 1971 . גולאנו! ^ שפרש ה כ־ 1983 
שיע ה לאוסטרלי ה לזבח ! בגבי ע 
הזיתאחח ת(דיירי ם לנשים ) ב״ 197 1 
ע ד ♦ 197 • 

הי א הרוויח ה במהל ך הקרייר ה 
של ה 14 מלי ח דולר . לאיבד ן שת י 
כנות . 


! • י יעיל ה פ י 3 1 

במניע ת עשש ת 1 

משח ת השיניי ם אל^ 1 < 1 

מרקח ת 0 

ן " תורנו ת בת י י 


נצ ה ישת ו ל - נצ ח ישרא ל 11 (ש ן מדי ן 
חן ־ לשב ר ססר מ ס - 2245 45 
קוש׳־ ח כלליו ; - אססמדד ס 7 - 252383 
מזלעזלי ב 

מרפא ת חסמה - המ״ ג 28 - 523191 


מ תח י ת קת ! 

קתד ח כללי ת - חיי ם עח ד - 905271 
בנ י־מ ד ק - רםת־ג ן 
אסות א - דבזסינסק י 41 רסת־־ג ן 
7511874 

ע י סדי ם הנשאי ם 3 מדי ם - 5515671 


* מזדש ן 


שק ד שד ע טלפונ י והגי ס טץא 204 ע ר 0 ( 234 

ש ל קופ ת חדלי ם הכללי ת המוס ד שר ץ עזד ד ראש ונ ה גמשי ת 
אינפורמצי ה ס ל שהאו ת קוס ו וצלי ט 
ש ל ההסתרויות , בת י תוליפ , עזר ה 
ו אסונו ; ס יס מ ה הסתמי ת כשמ ו וסו ג 
וכ ן אינגזדמצח ז ע ל הגודש □ משחדי ם 
שערש * 

טל 9 מ 433300 * 03 

שש ם א י ע ד ז ד 

ם־סס * בביש * ע ד 20410 מו ב שו ם 
ר ובערכ י ח ג 

ט־סס ס במש ־ ד ־ מ 154 אמד־ צ 


בתלאשב ־ 5461111 ־ 03 
ק לילו״ ם וטע ר - 03-261113 
ידוסל ש — 02-227171 
חי* - 04-672222 
נתניה - 033-333316 
0 ־ 0 יא ל(גליל ) - 988410 ־ 04 
בפו־סב א - 052-913999 
םור־שבע - 57-418111 ( 4 

ק ו פתו ח - אוז ן קשב ת לילדי ם 
מניגוע ד 


מרסא ת שיני - ם לעזר ה ראשונ ה נתלאבי ב 121680 ־ 04 ( 24 שעמו ) 
אזו ר תל־אכי־ כ נעמ ת - ייעו ץ בבעיו ת אלימו ת 

יוצ ב ש בוכב א כס . 49 - טלפי ו ב מ ש פח ה 


284649 ־ 03 

שפי ם א ׳ ע ד ז י םזא 4 ו 2 ע ד 0 ( 234 
שמי ם ד וער ש ח ג ם־מ 184 ע ד 24410 
שמז ת ותני ם - 0 ־ 15410 ע ד 0 ( 214 
אזו ר ודמ ה ■ 

רש ב הט ן 26 קמ ה ג׳ - 04-523566 0 נן ל ־ ק יזע ף 146 - 

ב ל יו ם מל ל ער ש חג , שבת , שבתו ת ס א 239207 שטי ם ז י - ה ׳ 3 - 9 


שש ם א * ע ד ז ר מ־ %00 ע ד 16410 - 
235922 * 05 

ק מתו ח לקשי ש 69068$ ־ 02 
האגה ת למרו ת ממד ה כישרא ל - 
דב ר 4 


יו ם ראשון , י ׳ בא ב תשמ״ ת 24 ביול י 1988 

הר ג בב י ספצועוזנהמס תצצי ת מכוניו * תומ ן טהית ה במיגד ב ביירו ת 
־ דדכ ס למטג ד ממו ך לתפיל ת יו ם ר . שבמ ה 3 מ אד ס נהרג ו 
^יביץ / י~ 50 ג 0 ב מו . מ כמגו ץ איי ל בסומק . מטרי ם שבורי ם בלב ד מסחטו ם ש ל מיילי ם 

55 פמ״מ^ 3 ^מ^ 5 ג^מ ! 

מפק ד ההתקפ ה באניי ה היווני ת 
התגור ר בשוודי ה כפלי ט לבנונ י 

עתר ? דני ; סוכנ י ׳המוס ד הכשיל ו ההתקפ ה 


סמ ת עד י סין ! סרפ ד #דם" • בסקגדינאדדי ה 

קופגהאג ן(מיות ר ל״דבר") . - מנהי ג פעול ת 
הטרו ד באניי ה "סיס י אז י.פנדמ ד כמימ י יזו ן שה ה 
בשוודי ה בשנ ה חמ י במעמ ד ש ל פלי ט - במס ד 
מצפ ן רשמ י מ שחרי ת הידיע ה התפרסמ ה אחמו ל 
בעמו ד הראשו ן ש ל גת ל עתונ י שוודיה , .דאגנ ס 
ניהח־י . 

העתו ן מוסר , ב י ה״לובי ־ האו ב ב׳אבאל ה ב ן 
וד 38 הי ה רשו ם בשמדיז ז כפלי ם לבנונ י ושה ה ש ם 
בשנ ה ודעי . השירותי ם החשאיי ם ש ל שוודי ת 
-סאפרי , ממשיכי ם לחקו ר בסרשז ז ובב ר העבידו , 
באמצעו ת משד ד החו ץ השוודי , א ת מעמיאיה ם 
לאתונה . 

התבדר , פ י 1 * 1012 נה ג להשתמ ש בשת י זהויו ת 
שונו ת במסעי ז בי ן ש טוק הו ל ם לאתונה . בשל ב 
הראשון , בי ן שמקהול ם לקמנ 1 ן < השתמ ש בדדלד ן 
הסליסי ם של ו ובזתת ו הלבנוני ת ואילו " בקט ע 


האחוז ה בי ן קופנהג ן ל אתונה , השתמ ש בדרכו ן 
לובי , זבל □ העלו ם בשנ י הררמני ם זהר - 
. העתו ן כות ב עוד , כ י 3 ־ 1978 רצ ח ג׳אבאלל ה 
עתונא י מבר י בקפריסין . ה א השתמ ש א ז מת ת 
אחרת , קאדד , ותח ת ש ם ז ה נדו ן למאס ד ושוחר ר 
ב־ 1983 כמסגר ת עסק ה לשחרו ר מסו ס שנחט ף 
ביד י אנש י אבהנידאל . 

ביד י ט ש ס ר ת אתונ ה שת י גופז ת ש ל מתכלי ם א ך 
ה ן בלתי־מזזהזת , כ ך שקיימ ת אפשרו ת תיאורטי ת 
כ י ג׳אבאלל ח וקאר ר ערי ץ בחיי ת . 

העתו ן הדני״בי&י. " טע ו אתמול , כ י 7 ל האוניי ה 
הי ו סופ י •המוס ד הי ש ! •א ל י , , שידע ו ע ל ההתקפה , 
וה ם הי ו אלד , שגרמ ו לכשלונ ת לדבר י העתון , 
באמש ־ הסוכני ם ביד י סיר ת מירו ץ מי ד לאח ר 
המעול ה ונעלמו . •מקו ר הידיע ה הז ו כ עדו יות ־ 
נינולמד , מת ב •בי&י.־ . 


מצרי ם לברודמ ג יציא ת היהודי ם 
ל א שייכ ת לפרש ת זכויו ת האד ם 


- י למיי ן חרט 4 - יו״ ד ד&ול^נ ם הפנו י דמע ת 
אלמחג׳ד ב תבה י ר לחגהג ת בו ־ ה״ם , כ י נמרי ם 
. מתנגד ת לועג ת . שאל ת חהגיד ה זדהודי ת מבחדי ס 
־ כנוש א הנוג ע אסיר ת הארס , הג ם שזמ ה מעבד ת 
?לכ ך שהנוש א יית ן בי ן בדהי ם לאחד □ דברי ם 


^־תגגסו^גפוסקוו ה שדס-שובז . אתמנל~פבי<*ר . ; 

■ - *״בבדוד ת •*־־׳* ' ־ ־ ׳־״ ״ *״*;■* • 

לדבר י אלמזזג׳וב , וו ו ואת ה המעשי ת ש ל הגיר ת 
יהוד י ברזי־ ם לישרא ל הי א פביע ה ממיד ת האר ס 
הערב י באדמו ת הכבושו ת הו א אמד , בי ' הבהי ר 
להנהג ה הסובייסי ת שהמיד ה היהודי ת לאדמו ת 
ה כבושו ת הי א תוקפנו ת נג ד!כויו ת האד ם ־הערבי . 

•אי ן מ ניע ה שה הגיר ה תתקיים" , ו ד א המדף , •אול ם 
לאח ר שישרו ד ?!לו ם בפלשתי ן-ולאח ד שייקבע ו 
ועמלו ת הסופיי ם ש ל ישרא ל ותעוד ה תהי ה לתו ך 


עסק ו בנוש א תועיד ה הב ירל אומי ת לשלו ם 
במחר ת הו א התיש ,ב י מבדי ם מעל ת למע ן כינו ס 


גבולו ת אל ה ול א לאדמו ת ! ; ע ר ב יו ת ת בצת שוד . ־ . 
להל ן אמ ד אלמחג׳וב • פ י שי חות י ו במוסקוו ה 


.אלמחג׳ו ב ביר ד ע ל חתשתפח ת ביחס י אדה״ ב 
בדודי מ והדגיש , כי י התקרבו ת ז ו עשוי ה ליצז ד 
הזדמ נוי ו ת ר בו ת יומ ר להבטוזההויי ת"גטשא* ' 
־^למז-ממהית : * .• ״ יש. ' ; 11 ־ ^ יחץ! ! י . 

אלפחג׳ד ב הדגיש , פ י הקשרי ם ההדוק^יבי ז 
מעדי ם לארוז־ ב ל א יושפע ו כל ל עק ב שיפו ר 
היחסי ם . כי ? מע די ם לבח ד ת הי א דיז י מ • 
האמריקאי ם עצמ ם משפרי ם וחסי ם ע ם ממוקדה • 

. מחרוב . שיי ם אתמול , טנמוד , א ת ביקור ו 
כמ ו ס קה ? וש ב לקאזיד . ב ו ביז ם הגי ע לבדזד ם ת ת 
ש ר החו ץ הפעד י בוסדו ס גאלי . אתמו ל התבצע ו 
חילופ י שחיי ם בי ן משי א מובאד ק לעמד ת 
?דסלי ז , שבירכ ה א ת הנשי א במלא ת 36 שני ם 
להפיכ ת •הקציני ם ומעשיים" . עולל ת מואבי ת צפ ה במפרץ־טוקי ז אתמו ל אח ד הצהריי ם בעודכל י עוי ט אוזרי ם ממעויכי ס 
במאמצ י ה הצל ה ש ל אנש י צוות ה ש ל ספינ ת די ג שטבע ה במסר ץ ב ע קב ו ת התנגשו ת עמ ת 
ב־ 20 מ ה דייגי ם עדיי ןגעדדיס . נצילוכג^ת ) 

ל א נקצ ץ א ת עמדותינ ו - אומ ר 
אבו־רסבי , מם ׳ 2 אצ ל דראוש ה 


כא ת מופ ר •רפד ״ ־ . 

•אפיל ו א ס ידחפ ו אתע ה ל א בקצ י ן עםרזת. 7 א 
בגל ל היהודי ת אל א כד י ל שמו ר ע ל העיבו ר שלה * 
- כ ך הצהי ר בסו ף השבו ע ש עמ ר א ט ו ^ני , ר א ש 
מחת ת ר ת ססס ד 2 ברשיג א הע רני ת ההרש ה ש ? 
מוחמ ר ד ראושד " בסימפוזיו ן ערבי־יהוד י שנעד ר 
ב ב י ת בדל . 

•במש ך ב ל השני ם שבה ן היינ ו חברי ם 
העבוד ה היינ ו אמנ ם שותפים , אב ל שזתפ י מ זוש-י ת 

^ו^המשתתפי ם בדי,ז .[ ; ^? . 

הרשומ ה הערבית . נוא ף מסלח ת חב ר בר^:מ ת 


המעד ר לכנס ת אמ ח •ברג ע שאנ י תופק ר בנוש א 
ציבחי׳ י ר ק בערבי ת אנ י נות ן לגיטימאבי ה ליהודי ם 
להתארג ן ע ל בסי ס לאומנ י סה 7 ד . □ מ לפש ל 
ארץ־ישרא ל השלמ ת בפק* ה כז ה ל א נשי ג דבר . 
מפלג ה קסנ ה ש ל מנד ט א ו שניי ם ל א תקב ע א ת 
עתי ד מקרינה־ . 

ג ט הדרוז י סאל ח שאריף , ידר " מועצ ת ג׳ולי ם 
וחב ר ברשימ ת מפלג ת העבוד ה לכנס ת תק ף א ת 
החלטת ם ש ל דדאוש ה ואב ל " ר סכי . •אנ י מאמי ן שי ש 
לנ ו עתי ד ד ק ממלג ה שי ש ב ה הרב ה זרמי ם כס ו 
מפלג ת ה עבוד ה , כ י ר ק כ ה י ש לנ ו כ ר ׳פעול ה 
נרחב - מפלג ה לאומני ת קמ ה ד ד גד ר להק צ נ ה של א 
מובי ל ועתנ ו לשד ם סקתד . 


תלמידי ם דרוזי ם מהגול ן ילמד ו 
בבית־הספ ר התיכו ן ש ל קצרי ן 


פא ת שמעו ן וייס , סופ ד,דברי * במי ן 
מידי ם דרוזי ם מכפר י צפו ן הגול ן עשז** 0 
ל ב בבי ת הספ ד התיכו ן •נופ י גול ף בקגרי ז 
בשב ת הלימודי ם הקרובה . בימי ם אלי ] 
לי ם מגעי ם ב ץ ראש י המוזז ת מ ל קצרי ן 
י לבי ן ראש י הכפרי ם הרדודי ם ומנהל י מ ד 
כאזור . 

אמ י יוחל ט לשל ב את^התלמידיפ^חד ־ 
י ם לדרוזי ם בטל ן שנעבר ו מאו ד בשני ס 


האחרונו ת בש ל ןע^וג נ ה ול! " כקר ב וזדוד ת 
א ח הרעיד ו לשל ב ־ תלמידים ־ דרוזי ם ע ם יהודי ם 
בקצרי ן העל ה מנה ל בי ת המי ר בכפ ר הדרוז י 
בוקעתא , ג׳אב ר פדחאן , בפגיש ה ש ק יי מ ו נכבדי ם 
דרוזי ם ע ם רא ש המועצ ה האז ורי ת גו לן , יהוד ה 
וזלמן . בפגישה , שנערכ ה למ י כשמעיים , ביקש ו 
הדרוזי ם לשלב ם כפעילו ת הממסדי ת בגול ן וביקש ו 
פוזלמ ן שיזזי ד הכתוב ת שלה ם באזור . •המבח ן 
האמית י ש ל הדדקיו ם יהי ה א ם ייפתח ו סעד י 
הי ש ו ב י ם היהדריי ם מוע ך ודח י ובת י הספ ר בגול ן 
יקלט ו בוע ד דרוזי * , אמ ר פרחאןםך 1 ן . _ 


דב ר 5 


אפשרו ת חינוכי ת בחובר ת חדש ה ש ל משר ד החינ ו 

להרו ג אש ה בדווי ת המניק ה תינו ק 
א ם הי א חשוד ה בקש ר ע ם מחבלי ם 


מא ת יע ל סישביין , סופד ת •דם־ " לעניינ י דדס ץ 

הבעייתיו ת בהתנגשו ת בי ן חייל י צדד ל לבי ן אוכלוסיי ה 
אזרחי ת בשטחי ם גדלנז ז בחובר ת חינוכי ת חדשה , •תמורות" , 
שבכתב ה תו ך שיתו ף פעול ה בי ן האג ף הדת י ואג ף הנוע ר 
במשר ד החינוך . החו בר ת כולל ת קטע י עתונוזז , המביעי ם הבנ ה 
וסלחנו ת למעשי ם חריגי ם שנעש ו ע ל־ י ד י חייל י צה״ ל בשסחי ס 
בתקופ ת האינתיפאד ה ולצד ם קס ע הטבי ע גינו י חרי ף ש ל 
עתונאי ם "מדווח י מל י ע ל חריגי ם •שא ז הי ד ול א נבראו" . קס ע 
נוס ף כול ל כותר ת עתון , המבשר ת ע ל הגש ת בתב ל אישו ם נג ד 
חיי לי ם מכי ם ופתע ללים , תו ך השמט ת גו ף הידיע ה המתאר ת 
א ת מעש ו החיילי ת 

המעי ד החינוכ י ש ל החובר ת •תמותת " מובי ל למסקנ ת 
שנשי ם וילדי ם יכולי ם להיו ת אויבי ם ושי ש לנהו ג בה ם בהתא ם 
לכך , תו ר חזר ה ע ל הכל ל •הב א להדג ד השכ ם להרגו ־ בפנ י 
י התלמידי ם מוצ ג מקד ה מתקופ ת המרדפים , כאש ד יחיד ת עה־ ל 
שחיפש ה מחבלי ם שחדר ו ודך ־ גר ד המערכ ת נבקעה , נתקל ה 
באש ה בדווי ת סניק ה תינוק , שיש ב ה בפת ח מערד - לשאל ת 
החיילי ם א ם ראת ה מחבלים , עבת ה האשד" , כ י ל א ראת ה דבר , 
אב ל אח ד כ ך נפתח ה ע ל החיילי ם א ש מתו ך ־המער ה וכפ ה 
חיילי ם נפגעו . 

התלמידי ם מתבקשי ם להכרי ע בי ן שלו ש אפשדזידת ! להרו ג 
א ת האש ה במקו ם ד ק מתו ך ההנח ה ששיתפ ה פעול ה ע ם 
מהבלים , לל א הבד ל א ס מרצו ן א ו מכפייה , לשז ת א ת האש ה 


ל ח קי ר ה בד י לבו ד א ס ידע ה ע ל הימצאו ת החולי ה וא ס ידע ה 
מדו ע ל א סיפח־ , להגי ח א ת האש ה לנפש ה בש ל היות ה אזרחי ת 
ואש ה ול א אוי ב לדחם . 

האירו ע בכל ל בפר ק העוס ק ב, פוס ר ל וחמים " וכותב י 
התוכני ת אינ ם מעייני ם איז ו אפשרו ת עדיפ ה מכהיג ה מוסרי ת 
התלמידי ם מתבקשי ם ג ס לדד ן בשאלה : •מיה ו אויב" , וכד י 
להכחיד ה ה ם נשאלי ם א ם נשי ם וילדי ם זכאי ם ליח ס שונ ה מצ ד 
חי׳יליס , מת י מ ומת י ל א וכ ן מה ם גבולו ת הסיכו ן שראו י לקח ת 
כד י לשמו ר ע ל ערכ י מוסר . 

כאות ו עניי ן מצעי ם כותב י התוכני ת א ת ילד י ד*ר.פי.ג׳י. " 
בלבנו ן ו שו א לי ם ; •הא ס כש ל היות ם ילדי ם הי ה ע ל חייל י צהי ל 
לנהו ג בה ם אחר ת מאש ר הי ו מבוגרי ם כמותסי" , וכ ן "כיצ ד 
היית ם מצפי ם מחייל י זזלגיו ן הערב י לנהו ג בילדי ם יודדי ס מ י 
14-11 שהשתתפ ו במלחמ ת העצמאו ת כקשרים" . 

העמד ה הדתי ת כלפ י "ישפעלינד ׳ "גרים " ו״גדים " מוצג ת 
באו ד חיוב י והד מאנ יסט י בל י הפ ז לעמדו ת דתיו ת אחרו ת שבא ו 
ליד י ביטו י בזז ב ו־ ו ת מימיו ת ש ל האג ף הדתי . 

בכירי ם ב משר ד החינו ך השוללי ם א ת החובר ת טועני ם ב י 
הי א עוסק ת בטיו ח הבעו ת המוסדיו ת ה קש ור ו ת באינתיפאד ה 
ובמת ן לגיטימאצי ה להתנהגויו ת חריגו ת מצ ד חייל י צה״ל . 
מנה ל אג ף הגוע ר עוד ד בה ן אמ ר כ י ה ו עברו ! הי א נסיזני ת בלב ד 
ונועד ה ר ק לסורים , וה ם רשאי ם להשתמ ש ב ה כפ י הבנתם . 


מכתב י אנ ה פראנ ק 


פח־פ ׳ רינ ה דיצו ב מ׳בילינ ס 


פגיע ת המשב ר במערכ ת הבריאו ת 


רפוא ת הילדי ם חול י סרט ן באר ץ 
תידרד ר לרמ ה ש ל דרום־־אמריק ה 


מא ת דינ ה חיי ם 

סריס ׳ דינ ה זייזגוב , מנחל ת 
המחלק ה לילדי ם חול י סדמ ן 
ב״בילעסוד , מתדיעד ! ט ל *יע ה 
קש ה סזימו ת ו פ רס ה ש ל הר פו א ד ; 
האונקו ל וגי ת לילדים . הי א מביעו ! 
דאג ה נוב ח הנז ק חבלתי־חסיד , 
הנגר ס לתחו ם רפוא י ייחוד י זד , 
עק ב ה משב ר במערכ ת חבדיאזת , 
הנמש ך חודשל ם אחדים • 

•קת־ ש הקדשים" , כהגדרת ה א ת 
האונקולוגי ה לילדים , נהר ס לנג ר 
עיניה . מחצי ת מרופא י היחיד ה 
במרכ ז האונקולוג י לילדי ם 
ב״ביליבסו ף עוזבי ם בשעו ת 
הצ הר יים , בד י לעבו ד כרופאי ם 
עצ מא יי ם בעבוד ה נוספת , תופע ה 
שא ף פע ם ל א הית ה כמחלק ה זו . 

-פ ר יזב ל לקרו א עו ד ספ ח מ י 
יעסו ק עו ד בפחקד ז מי ־ ימשי ך א ח 
מ ה שכנינ ו בשני ת כ ה קשות" ? 
שואל ת פרוע ׳ וייצוב . 

בחניו ן ל״דסר י אמד ת • 21 שני ם 
נתת י מתי י למחלק ה זו , לתחו ם זד , 
והנד , במ ו עיני , אנ י רוא ה א ת הודם . 
מצ ב זה . יגרום - הדר ו זי ו ת ,עמ ת 
הרפוא ה שלנ ו תגי ע לו ד זטןטם 3 
בארצו ת דרו ס זמריקוי* , מודיסד - 

•קיי ם היו ם נז ק בלתי־הפי ך 
במערכ ת הרפוא ה האונקולוגי ת 
לילדי ם בישראל" , מציינ ת פרום ׳ 
וייצוב , •אנ י רוצ ה לשאו ל א ת ש ד 
האוצ ד אי ך רופ א מיד , העוב ד עש ר 
שני ם ועש ה שת י התסחדזת : האח ת 
בתח ש רפוא ת הילדי ם והאחר ת 
בתחו ם ההמסולוניד , יבו ל להבי א 
הבית ה 1,500 שק ל ולפרנ ס 
משסחה־ י 

•ארבע ה מתו ך שמהנ ה רופאי ם 
זזעזבדי ם היו ם בסחלקד , הלכ ו 
לעבו ד בעבוד ה נוספו ת כולנ ו 
מאוכזבי ם מאדישו ת הציבו ד 
ו מאו ־י ש ו ו ו ראש י סעדכ ת הבריאו ת 
למסירו ת שלגי׳ , הטעימ ה בצער . 


פרוס י דיצו ב אומרו ת ב י ע ל א ף 
משיבושי ם במערכ ת הבריאות • 
הנמשכי ם יות ר מחצ י שנד , הר י 
במחלק ה לילדי ם חול י מרס ן ל א 
פסק ה העבוד ה א ף ליד ם אחד . 
הרופאי ם והצוו ת הרפוא י מתוסכלים • 
מצ ד אח ד ה ם שותפי ם למאב ק 
המקצועי , א ך מאידן ■ ה ם אינ ם 
שובתים . •אי־אסש ר להסתכ ל ליל ד 
תול ה ס רט ! בעיניי ם ולשגות" , 
הטעימה . 

לדבדיד , עוש ה הצוו ת הרפוא י 


מאמצי ם כבירי ם כד י לת ת את ן 
הטיש ל הנדרש . זאת , ע ל א ף שקיי ם 
מחסו ד בתרזטז ! חיוניו ת עק ב בעיו ת 
תקציב . היום , למשל , אומר ת פרופ י 
ו ייצוב , קיי ם מ חסו ר בתרופ ה 
•מקציף , ־הניתנ ת לחיזו ק מערכ ת 
החיסו ן בילדי ה ש מ ה העצ ם שלה ם 
הידלד ל עק ב מחל ת הסרטן . 

•עשינו ־ מאמצי ם רבי ם ולכסו ף 
השגנ ו א ת התרופה . ס ־ ג ם לגב י 
בדיקו ת בידפסיר , הדור ש ו ת מאתנ ו 
מאמ ץ מיוח ד להשג ת מרדי ם 


ובידוד ה ע ל וע י ה שי בו שי ם נדל ה 
התפוס ה במחל ק ה ובימי ם אל ה 
נספשפזי ם כ ה 17 ילדים־ , אמר ת 

המחלק ה האונש־לוגי ת ל י ל די ם 
מתפקד ת כמחלק ה לאשפוז־׳־ום . 
כתו ם יו ם טיט ל נשלחי ם ה ח ול י ם 
לבתיה ם ור ק מקדי ם קשי ם נשארי ם 
במחלש־ - 

•א ך הצת ת הרפוא י טל ו מאוכזב , 
מתוסכ ל וחר ד לושא ה ה אונקו לו גי ת 
בארץ" , מסיימ ת פוזע ־ זייצו ת 


פר ס במפג ש ע ם מנהל י מוסדו ת תרבות : 

א ו שנתגב ר ע ל הסטאטוכדקו ו 
א ו שהסטאטוס־קו ו יגב ר עלינ ו 


מאתמידיטי , 

סמרו ! •רם* " לעניינ י תרבו ת 
,מער ב ת הב חירו ת הקרבי . 
תתמק ד בעימו ת בי ן מחנ ה המוכ ן 
׳■להשלי ם ע ם סמאמום־קו ו לבי ן 
מחנ ה המתנג ד לו . * 2 ל א נתגב ר 
ע ל הםטאטוס־קוו , הדי ו יגב ר 
עלינו" . דברי ם אל ה אט ד 
סמלא ־סקו ם רא ש המ מ של ה וש ר 
החו ץ שמעו ן סר ס בססג ש המועדו ן 
למנהל י מוסרו ת תרבו ת שהתקיי ם 
כפו ף השבו ע כבי ת אסי ה 
בתל־אביב . 

פר ס יצ א במתקפ ה חסר ת תקדי ם 
ע ל ח ח הנכאי ם במפלגת ו וספקנו ת 
חברי ה לגב י תוצאו ת קבתיוזת • הו א 
מדי ד א ת מפלג ת העבוד ה ובמחנ ה 
אכו ל ספקנו ת וסגפנות" . •א ף שאנ י 
ח י במחנ ה הזד " אנ י אופטימ י לגב י 
תוצאו ת הבחירות" , אסר . -אנ י 


מעדי ף א ת מש ק כנס י הביקור ת ע ל 
רע ש מחיא ת הכפיים׳־ . 

פר ס , תק ף א ת הלרכוד , 
שהרסתקאותיו , בנוס ף ^ע ל נזקי ם 
אחרדם* ■ נגס ו במשא ב י ם י קר י ם ; 
״טל ו* 2 ! לבנו ן שעשע ■ בשיש ה ע ד 
שבעו ! מיליאר ד חלד , וההתנחלויו ת י 
שעל ו עו ד כס ה מיליונ י חל ד - ז ו ן 
אשמ ת הליכוד־ . כתוצא ה סכ ך 1 
נפגעו , לדבריו , בעיק ר ההורסו ת 1 
לחינו ך ולתרבו ת •עשינ ו שהיס ה ־ 
פראי ת באת יבדסיסאו ת והפסדנ ו י 
הרם ■ מחגור . 

בהשיב ו ע ל שאל ת מגב״ ל 
התיאטרו ן הלאומ י •הביסו! " שמוא ל י 
עומד , במ ד התקצי ב הזעו ם לתרבו ת ) 
( 40 מיליו ן דולאח , אמ ר שמעו ן 
פרס , כ י א ס תזכ ה מלג ת העבוד ה 
בבחירו ת ייהנ ו מוסדו ת החרבו ת 
מתוספ ת בס ד 20-19 סיליד ן חל ר 


לתקציב ם הכולל . לדבריו , •צדי ך 
לסבס ד יות ר א ת פעילות ם ש ל 
המתיאוניס^ הגצא ן^ , ^יטיס, . 
קלסו ת וסע ו י ט ו^זסני^םוסר ע מטוזי! ץ ! 
הגבו ה 70 * הסס ח ר<ע %1 ר) י 

שמעו ן פרס , שעמ ר ברבדיו ־ ע ל 
משיבו ת החופ ש והאמ ת ליציר ה 
התרבותית , נדר ש לחס ד העמד ה ש ל 
מפלגת ו בנוש א קיו ם המועצ ה 
לביקור ת סרטי ם ומהו ת (צנזודה 4 
פר ס השיב , ב י הצבי ע בע ד ביטו ל 
הצנזזדד , •אב ל בסשס ד דמוקרט י 
גדי ד לכב ד א ת המלט ת החב" . פר ס 
חפצי ך בבק י פד ייש טד ט , רא ש 
הסתלק ה לתרבו ת במפלג ת העבוד ה 
- שע ל מינוי ה לטוענ ה ל ב י קו ר ת 
סרטי ם ומחוו ת המלי ץ כעצמ ו — 
להשא ר כחבר ה במדעצד , כד י ל א 
להשאי ר א ת ההכרעו ת ש ם בידי ־ 
•הפפואמד . 


31.7.88-7.8.88 

חיפ ה מארח ת 


ז ז הפע ם השביעי ת שחיפ ה לובש ת ח ג ומארח ת א ת ממו ב 
להקו ת המחול , הזמ ר והפולקלו ר מכ ל קצוו ת תבל . 
ג ד 1500 רקדנים , מני ס תמרי ם יופיע ו בחיפ ה ונדוזב י האר ץ 
בחגיג ה בינ לא ומי ת ש ל תנועה , צלי ל וצמ ג 

איטליה , ארגנטינה , הולנד , 
הונגריה , יוגוסלביה , יוון , 
טפח , פולין , פורטו״ריקו , 
צרפ ת ובנוס ף לה ם 50 
להקו ת זמ ר ומחו ל מישרא ל 

ב־ 31.7.88 בהיכ ל הספור ט ־ רמו ת ב ן מי׳יו ן בשע ה 
20.30 במעמ ד ש ד החינו ך והתרבות , הנשי א העולמ י 
ש ל.?.?. 0.1.0 ורא ש העי ר חיפה, 15 להקו ת מחו ל 
, חמר , 3 מקהלות , 3 תזמורות , ו- 500 משתתפי ם 
בכמיה ה חגיגי ת ש ל הפסטיב ל הבינלאומ י לפולק לו ר . . 
1500 משתתפי ם במצע ד המחוללי ם ביו ם שנ י 1.8.88 
בשע ה 17.00 ברחו ב הרצל . סימפוני ה ש ל צבע , יץ . 
צלי ל ותנועה . 

מגמ ן עצו ם ש ל מופעי ם נמש ך עשר ה ימי ם בחיפ ה 
וחוצותיה , ירושלים , עי ן השופט , נהרי ה ובצפת . 
נעיל ה רשמי ת במעמ ד מ?׳ מ רא ש הממשל ה וש ר החי ץ 
שמעו ן פר ס ובהשתתפו ת כ ל הלהקו ת ביו ם א , 7.8.88 
בשע ה 2030 בהיכ ל הספור ט רמו ת כ ן מדיון . 
רא ה פרטי ם בלוחו ת המודעות . 
תחבור ה ציבורי ת מוגבר ת מובטח ת 

ברסיסים : תפצ ה ראשיה : ״גרברי * : הנשי א 129 . מרכ ז הכרמל , 
טל . 384222 .384777 . מרכ ז חזדב , סל . 247406 ובכ ל משרד י 
-הכרטיסי ם ברחב * הארץ . קבוציי ב מוסדו ת:ארמני ם : 
״ניבי ״ <מחלק ת הפצה , סל . 388011 . . 

כ ל יו ם 20.00-19.00 באודיטוריום : 
ומרוב ת תלבושו ת פולקלו ר ונגינ ת מוסיק ה אוטנטי ת ש ל 
פולקלו ר העמיס . 


העול ם 

רוק ד 

בחיפ ה 

בפסטיב ל 
הרשמ י 
הבינלאומ י 
לפולקלו ר 
וד 7 בישרא ל 


ס 

3 

ס 

£ 


ה ס באי ס אלינו , בוא ו להיו ת איתם . 


ז ה קור ה עכשי ו בחיפה , מבצ ע קי ץ במלונו ת חיפה : 3 לילו ת + ליל ה רביע י חינ ם - 2$% ״ 50% הנחה . ;^ג■** * *•י . י • 


* ס י גי■ " 4 * 4 *^*נ* י 

^ 11. 

6 ■ 

■ 1 ־ 141 ' י *ג־^*ו 4 

...... . י *. * 
* - • י ■ 

.. . ׳"• 1 ^.. ־ י . 


**י • ■׳״! , ־.׳ > • .*• * • 
'״״ו * • .י ■ ~ . / ■ •י" ־ 

'־־״ . ־ , ־ 1 
.׳ * . . . ' *" 4 ' **■ > ׳■י* " 


^ ׳ 4 .׳■ * _ ׳■יי " 

'־׳ י ־־יי. . 

״•־* ץ • ' 

׳־^־ ■ ^ • "•** ׳ 

־׳•- . .״־־? ״ * ־ ־ . 

^ •׳ ר ■ י .ו... . 

■ % * ״ . י 

'■■ ־ ״ . ״ י׳־** . ' י ץ ׳. . 

י • י . ־ , 

י • " י ". ^ 

־ . י " .־ • מכת ב ש ל אנ ה פראנ ק למבד ה לע ט אמריקאית , נמצ א 
ל א מכב ר בהולנד . המכת ב נכת ב ימי ם אחדי ם לפנ י 
הפליש ה האמריקאי ת להולנד . הו א יוצ ע למכיר ה 
פומבי ת בניו־יוד ק באוקטוב ר על־יד י גלריי ת "טוואו " 
ביח ד ע ם גלריי ת דואר , א ף הי א טו ל אנ ה פראנק . 

(צילום : א^ ) 

יל ה נוב ל אובזרווסד : 

׳המוס ד טמ ן מלכוד ת 
פיתו י למוסטפ ה טלא ס 

מא ת גדעו ן ^ סוט ר •דבר " כצד*־ ! 

מאדי ם(מיוח ד ל-דבר ^ - •המוסד " הישראל י ספ ן מלכוד ת 
לש ד ההע ה הסוד י גבדא ל סו־ סספ ה סלא ם - כ ך מוס ר ה שבו ע ו ן 
•ל ה נוב ל אובזדדוסר* . 

השמע ת מספ ר כ י בביירו ת הופ ץ באחרונ ה צילו ם ש ל 
הגנרא ל הסוד י בזרועו ת בלונדי ת צעיד ה לי ד בריכה . לפ י 
הידיע ה שמ ה ש ל הצעיר ה דיאנ ה סידנ י והי א סוכנ ת ה שי ר ותי ם 
ה י שר אליים . 

התמונ ה עצמ ה צולמ ה זמ ן קצ ר לפג י הפליש ה ללבנו ן 
ב־ 1982 . 

השבועו ן •ל׳אקספרס " כותב , כ י ישרא ל מודאג ת מאספק ת 
מסוס י •סותו י 25 ״ סו ב ימדי ם לסורי ה ו״טודנאד ד בריטיי ם 
לסעודיד " משו ם ש מ סוסי ס אל ה ט צויידי ם בטכשז ד ליד י ליל ה 
של א הי ה עי ־ כה&ו ה הערבים * ״ .. . ־_ . 


הליט ר כב ר הבטי ח 
פע ם פתת ן בלבנו ו 
תי ר 48 שעו ת בלב ד 

פא ת עליזד ׳ דלך , סיפר ת ^יכדי ׳ לסט־יג י מלגו ת 
עז ר וייצמן , יז״ ר מס ה הס דרו ת ש ל מפלג ת ה עבודה , 
הגי ב בביטו ל ע ל דבר י יצח ק מודע י □סו ף השכח ן שעב ד 
שהצי ע לליכו ד להצהיר , כ י שבו ע אחד י שיקי ם א ת 
הממשל ה יפסי ק או ! האינתיפאדה . "דבר י מודע י מ ע ידי ם 
ע ל חוס ר אחריזת , ע ל חוס ר דצינות , ע ל רדידו ת פוליטי ת 
וע ל חוס ר הבנ ה בנושא י ביטחוף . 

בדבר ו בכינו ס פעילי ם מ ן הצפו ן בנצר ת ביו ם ר ליגל ג 
וייצמ ן ע ל הליכו ד בהזכיר ו מ ה קד ה כשהבטי ח הליכו ד 
ל הש ל י ט פתרו ן בלבנו ן בתו ך 48 שעות . 

הש ר ג ד יעקבי , שהופי ע אחמו ל בכינו ס כשפיי ר 
הדגי ש שאי ן למפלג ת העבוד ה ע ל מ ה להתנצל . "א ם 
נרצה , ננצ ח בבחירות" , ציי ן יעקב י ואמ ר כ י הגיש ה ס ל 
"!•■ עב ורו־ " צריכ ה להיו ת התקפי ת בדוד ה ול א מתנצל ת 
מגומגמת • •ייתכ ן שהבחירו ת הקרובו ת יהי ו ההזדמנו ת 
האחר ו נ ה למפנ ה לאומי־־ , התרי ע יעקבי . 
הפרסומי ם על י עליל ה 
חפות י תוכ ח בביהמ׳׳ ש 

סא ת מוסבז ז חלבי , סוט ר "מדי ׳ 

סאל ח סאריף , רא ש המועצ ה המקומי ת בכפ ר ג״ולי ס 
ו המ ועמ ד מספ ר 40 ב רשימ ת מפלג ת העבוד ה לכנס ת וד 12 , הז ד 
ו ה כחי ש א ת ב ל הפר סומי ם נגד ו בעתונות . סאדי ף אמר , כ י ח ם 
עליל ת שמטרת ה לה ש ח י ר א ת שגט ־ הטו ב וא ת המעשי ם הרבי ם 
שעש ה למע ן כפר ד ג׳ולי ם ולמע ן העדה . 

טאדי ף הוסיף , כ י וד א מאמי ן בצדק ת המשפ ט הישראל י וכ י 
המשפ ט יוכי ח א ת חסות ו וא ת שקריות □ ס ל הטיעוני ם 
שהתט־סמ ז נגד ו בעתרט־ת • 

בינתיי ם מסר ב סאדי ף להרחי ב א ת הדיבו ר בנוש א ואומ ה 
•אנ י פוע ל במ י ש ו ר המפלגת י והפוניציפאל י ועת ה מצפי ם לנ ו 
כפ ה חודשי ם קשי ם ש ל עברדד " אעש ה הכ ל כד י שמפלגת•־ , 
המערך , תזכ ה ברו ב מוחל ט ותצלי ח להרכי ב א ת הממשל ה 
הבאר!־ . 

סופ ר •רבד " מציין , כ י בעק ב ו ת הפ ר סו מי ם התייצב ו מ א חורי ו 
אישי ם רבים , דרוזי ת ערכי ם ויהודים , שהביע ו א ת תמיכת ם 
המלא ה ב ו ובמפלג ת העבודה . 

ארה״ ב דחת ה 8 מב ץ 
200 פקחי ם סובייטי ם 
להסכ ם פירו ק הטילי ם 

וא שיגנמו ן(ע ״ ר וע־צ> . - ממש ל ת ארה ״ ב דחת ה שמונ ה 
פקחי ם סובייטי ם לפירו ק הנש ק סחו ך רשימ ה ש ל 200 שהוגש ה 
על־יה י פוסקוי ת מחש ש שה ם סוכנ י בלון . 

המד רבד ־ גפק חי ס ש צ ד יבי ם לעקו ב אח ד מימו ש הסכ ם צמצו ם 
הטילי ם - ממי ר פקיד י הממש ל ביו ם ר * 
הפקידי ם אישר ו ידיע ה ב״לו ם אנג׳ל ס סיימם־ , כ י שמו ת ש ל 
שמונ ה אנשי ם נמחק ו כתו ך רשימ ה ש ל פקחי ם שהצ י ע ו 
הסוביימל ם ביונ י למעק ב באתר י המילי ם אח ד מימו ש ההסכ ת 
אמד ו הפקידים • •הי ה חש ש ש ל פעילו ת בתוד ס המודיעי ן ברק ע 
האנשי ם האלה . ל א רצינ ו שה ם יסתובב ו בבסיסי ם שלנ ו כבי ת 
ובאירופ ה ויאספ ו תומ ר חסו י בתואנ ה שה ם סופרי ם טילים" , 
הסבירו . 


יו ם ראשון , י ' בא ב תשמ׳׳ח , 24 ביול י 1988 


\£*> ׳׳ > 
-**י**■'■**• • 

. . ■ . :י■:? • 
י י ׳.־* ' ׳ 1 הסוה ר מצ א א ת העצי ר שרו ע 
בתא ו - רופ א ב א וקב ע מות ו 

המשטר ה חוקר ת נסיבו ת מות ו ש ל חנני ה כה ן מ 26 מאדר־עקיב א שהוש ם במעצ ר 
לאח ר של א שיל ם מזונו ת לגרושת ו 


': ״ 30 


מא ת מס י אמיץ / 

ל ס־* ־ 0% * ״ מא ל המערב י 
עביר . שמל א ביי ם שיש י בבי ת 
המעצ ר קישל ן בש ל איזעשלד ם דד ב 
מזונו ת לגרושתו , נמב א מ ת 
למחר ת בבוקר , בנסיגו ת 
מ ס תו רי ו ת , בתא ו בבי ת המעבד . 
1 חנני ה כהן , כ ן 26 , פאדר־עקיבא , 
מסב ר שלשו ם כבוק ר על־יו־ י שומר י 
תחנ ת חדד ה בש ל ז ד ־תש לו ס ועבות . 


הו א הי ה שיכו ר בע ת ממרד , ולכ ן 
הועב ר לבדיק ה רפואי ת 
ב בית ־ החול י ס -הל ל יפז ר בחדדד - 
וע־ופ א קב ע כ י האי ש בש ר להיכל א 
בתנא י מעבד , ולפיכן ■ נשל ח שלמ ם 
בער ב לבי ת דימעצ ד קישו ן למש ך 
נ 1 ף השבוע . הד א נכל א בת א אח ד ע ם 
מספ ר ע כורים , אול ם בגל ל היות ו 
בגילופי ן קר א קריאו ת גבא י והפרי ע 
לשא ר העצורי ם בתא . לאח ר 


שעמיתי ו בת א התלוננו ־ לפנ י הטוהר , 
ולעב ד כה ן לת א מבודד , ל א לפנ י 
שנבד ק שני ת על־־יד י ועבש . אחמו ל 
בשע ה 6 כבוק ר הוגש ה ל ו ארוח ת 
בוקר . כעבו ר שעתיים , דיוו ח סוה ר 
שבד ק א ח התאים , כי ־ האי ש שרו ע 
בתא ו ול א ז ג מי ד נפת ח התא , החע ק 
רופא , והו א שבד ק אדת ז וקב ע א ת 
מדתו . 

מפק ד הסחז ז ועפתי , ניצ ב שלמ ה 


בדון , מינ ה ועד ה וכראש ה קצי ן בוד ק 
שיבדו ק א ת נסיבו ת ה ם ודת . הקבי ן 
הבוד ק קב ע בבדיק ה ראשוני ת כ י 
העבי ד הקי א בזסז ת משעו ת היו ם 
בתו ך תאו , אול ם בסיבו ת מות ו עדיי ן 
אינ ן ברודזו נ 

גופת ו הועבר ה ל&ט ן לרפוא ה 
משפטי ת באבדכבי ד לניתוז ו שלאח ד 

המוות • 


4 נהרג ו בתאונו ת בסו ף השבו ע 

רוכ ב אופניי ם נדר ם למוו ת בכבי ש עכרנהרי ה • פעוט ה נהרג ה בהו ד השרו ן • ב ן 18 נהר ג בתאונ ה 
בכבי ש ראש־העין־פ׳י ת • חיי ל אר ם נהר ג בכבי ש הערב ה 


מא ת חנ ה סופי , 

יוס י ליבוביץ ׳ 

ואריהאר ד 

כתאו נ ת דרכי ם קמלני ת 
שאירע ה בשב ת אח ר הצהריים , 

בהר ג אד ם אח ד ד א אנשי ם נפאעו . 

. . התאונ ה אירע ה ככבי ש מרא ש 
העי ן לכיוו ן פתורתקוור - ביד ם שבת , 
סמו ר לשע ה 16:15 , נס ע טנד ר 
- פדלקםוו אג ר דאכ ל קבינה , הנהו ג 
על־יד י רחמי ם תייר , ב ן 32 , תוש ב 
אשקלון . הטנד ר נס ע מכיוו ן מער ב 
למזרח , סט ה שמאל ה תו ך כד י כיוו ן 
נסיעתו , והתנג ש כמכוני ת -סובאר ד 
שנטע ה ככיוו ן הנגדי . מעובס ת 
ההתנגשו ת התהפכ ו שנ י פל י הרכ ב 
לביד י הכביש . 

נה ג ה-סובאדד" , אר ז משודד , ב ן 
18 , תוש ב חמ ס העין , נהרג . נוס ע 
נוס ף שמס ב במכוני ת ד-ס יבאר ו * 
יזב ל משודר , ב ן 16 , נפצ ע קל . כמ ו 
כ ן נפצע ו קל : נה ג הטנד ר רחמי ם 
תיי ר כ ן 32 , אשת ו אביב ה ב ת 32 , 
גני ה צח י ב ן 9 ועמד י ב ן שנ ה וחצי . 
וכ ן נפצע ו קל : נעמ י שח ר ב ת 31 , 
כעל ה דו ד ב ז 3 * , כג ם אור י ב ן 
שנתיי ם והצי . הפצ ועי ם הועבר ו 
לסת י החולי □ -ביילינסו ף ח־״שדזר , 
ש ם קיב ל ו טיפול . נה ג המד ד נעצ ר 
לחקירו ת 

. בתאונ ת חרכי ם קטלני ת אהד ת 
שהיית ה ביו ם שיש י בהו ד השדו ן 
בדזזו ב פרדי ם 9 , פגע ה מכוני ת 
פרסי ת מסו ג -אוד י 80 ' , נומ י 
על־־יד י תוש ב הו ד השדרן , בפעוט ה 
ב ת שנתיי ם וחצי , שי ח זינגר , 
שחצת ה א ת הכבי ש משמא ל לימי ן 
בכיוו ן נסיע ת הרבב . הילד ה חצת ה 
א ת הכבי ש מאוצד י מכוני ת -פיאג ר 
פרטית • הי א נפצע ה קש ה בראש ה 
ואעבר ה לבי ת המלי ם -ביילתמר , 
ס ם מת ה ממעיד - 

- י'יוס י לימגיץ/םמי ר -דב ר בגלי ל 
מ 38 דב י מוסר , כ י שלשו ם מחנז־ח ^ 
רית־ מן , בענלעו־ 15 סעס־ רבת אז מ וד - 
דרבי ם בע ת שניס ה לחצו ת ע ם 
אופני ו א ת הכבי ש הביך־עירונ י 
ומא ן עמנה ריה , ססז ד לביודהספ ר 
החקלא י ידעתן . התאונ ה אירע ה 
בשעו ת אחר־הצהריים , כאש ר רכ ב 
פרס י שנס ע לנהדי ה מבידד ן עכו , 
הבחי ן כרוכ ב האופניי ם שחצ ה א ת 
הכבי ש מימיט , מאוח ד מדי . הבע ר 
נפג ע והדע ף מסרי ם אחדי ם קדימד - 
וצ א נפצ ע קש ה בראש ־ ובח ל ק י גו ף 
שוני ם ומעב ר באמבולנ ס לבי ת 
העלי ם הממשלת י בגח־יזז , ש ם מ ת 
מפצ עיו . נה ג המכוני ת הפ רסי ת 
נעצ ר לחקיר ה ושוחר ר בעתות . 

(ע 4 - חיי ל ככו ח הרב־ ל אז מ י ש ל 
האד ם נה־ ג ושיש ה נפצע ו בתאונ ת 
■דרכי ם שאירע ה שלשו ם בכבי ש 
העדבד - רכ ב ש ל הכו ח הדב־לאומ י 


ש ל האד ם השוה ה כמצרים , עש ה 
ביד ם שיש י א ת ד ר ס בכ בי ש הערבה , 
כשפני ו מועדו ת צפ ונר - הרכ ב הגי ע 
לאחו ר מוש ב הצבר " כשלפת ע 
התפוצ ץ צמי ג או צר י י ענ י ש ל הרכב . 
הרכ ב סט ה ימינ ה חזתהפר • 
בהת הפכו ת נהר ג חיי ל איטלק י ש ל 
הכו ח ה ר נ ד לא ו מי . 

חמיש ה אנשי ם נחרט , אח ד מח ם 
ח ילך־ רנ ל , ד־ 8 ד נסצק ו קש ה 3 ־ 48 
תאונו ת־דרכי ם חמורו ת בשבו ע 
שעב ר במנז ר האזרחי . 

נתוני ם אל ה אינ ם כוללי ם א ת 
שש ת ההרוגי ם כשת י התאונו ת 
הצבא יו ת שאירע ו באמצ ע השבוע , 
שכ ן נתונ י משטר ת ישר א ל אינ ם 
מתייחסי ם לתאונות , שכה ן מעורבי ם 
אנש י צב א בלבד . אול ם כחשבו ן 
שנת י מהוו ת התאונו ת -הצבאיות * 
חל ק קט ן מכל ל התאונו ת והמגמו ת 
המאפיינו ת א ת נתונ י משטר ת 
ישרא ל משקפו ת כללי ת א ת מגמ ת 
ה-צבאיזתי . בסי ס הנתוני ם ש ל השנ ה 
וש ל השנ ה שעבר ה עשויי ם על־פ י 
אות ה הגדר ה ומכא ן שהשוו א ת ם 
נותנ ת אינדיקצי ה אמינד - 


נתונ י השבו ע שעב ר משקפי ם 
חיזו ק מגפ ת הידיד ה במספר ן ש ל 
התאונו ת החמודו ת ובמספר ם *ש ל 
ההרוגי ם ה ן בהשווא ה לחוד ש יול י 
אשתקד , ה ן בהשווא ה ליונ י השנ ה 
וה ן בהשווא ת 29 השבועו ת 
הראשוני ם ש ל השנ ה לאות ם 
השבועו ת בשנ ה שעכרר - כהשווא ה 
ליול י אשתק ד מסתמנ ת החוד ש 
ידיד ה ש ל 56 אחו ז במספ ר ההרוגי ם 
וש ל 41 אתי ז במספ ר התאונו ת 
הקטלניות . בהשווא ה ליונ י השנ ה 
׳מסתמנ ת ידיד ה ש ל 21 אחו ז במספ ר 
ההרוגי ם וש ל 7 אחוזי ם במספ ר 
התאונו ת הקטלניות . אול ם במספ ר 
הפצועי ם קש ה מסתמנ ת יציבות : 
יריד ה ש ל אח ת את ר בהשווא ה ליול י 
אשתק ד למרו ת ידיד ה ש ל 22 אחו ז 
במספ ר דדנאתו ת הקשית , ועלי ה ש ל 
6 אחוזי ם בה שווא ה ליונ י השנ ה 
למרו ת ידיד ה ש ל 7 א ו ע ד ט במספ ר 
התאונו ת הקשות . 

מתחיל ת השנ ה נהרג ו 234 אנשי ם 
ו־ 1,772 נפצע ו קש ה ב־ 1,479 
תאונו ת חמורות . נתוני ם אל ה 
משקפי ם יריר ה ש ל 8 אחוזי ם במספ ר 


ה הרוגי ם וש ל 18 אה ה ב מספ ר 
הפצועי ם קשו - מספר ן ש ל התאונו ת 
החמורו ת יר ד ב־ 28 אחוז . ע ס זאת , 
ממוצ ע הנפגעי ם ככ ל תאונ ה על ה 
ב־ 9 א חוזי ם כהשווא ה לתקופ ה 
המקב יל ה אשתקד . המנעצ ע ה שבו ע י 
ש ל ההרוגי ם מגי ע בתו ם 29 
השבועו ת הראשוני ם ש ל השנ ה 
ל־ 8.07 בהש ווא ה ל־ 9.48 בש נ ה 
שעבר ה כול ה והממוצ ע השבוע י ש ל 
הפצועי ם קש ה ל־ 61.10 כהשווא ה 
ל־ 0 ^ 72 אשתקד . 

הסיב ו ת העיקריו ת לתאונו ת 
כשבו ע -שעב ר הי ד אד־שמיר ת מרח ק 
נאו ת בי ן כלי ־רכ ג הנעי ם בז ה אח ר 
זה , אי־מןסד ה ע ל נסיע ה בימי ן הודן ־ 
והתנהגו ת לקד ה ש ל ה ולבי ־ ד גל . 

נר ם רא ש־הס מש ל ה שמעד ן פר ס 
אמו ־ בסו ף השבוע , כ י •י ש להתאי ם 
א ת מערכ ת הכבישי ם , כר י שתעמו ד 
בפרופורצי ה ע ם כפו ת ב ל י־הר כ ב 
.במדינה* . לדעת ו נובעו ת התאונו ת 
מכך , שאנ ו ח ד ר אשו ן למוט זז־י זצי ד . 
וי ש לעשו ת א ת מערכ ת הכבישי ם 
סלחני ת יות ר לטע וי ו ת אנוש . -אי ן 
טע ם לשא ת ע ל כ ף דרש ת צרי ך 
לשכ ת ע ם מפ ה וע ם ספ ר התקציב . 


עוב ד המתכת : א ם המו״פ ן 
ל א יתקד ם - נכרי ז עיצומי ם 

א ם ל א תחו ל התקדמו ת ש ל טפח ם בישיב ת ח ת יורן ־ שזימ ן 
ליו ם ראשו ן הממונ ה הדאש י מ ל יחס י חעגדדד. , עו״ ד נחמ ן 
אורי , עשו י מט ה ה&אב ק ש ל הסתדרו ת קובר י הטו/כת , 
החשמ ל והאל קט רו נ יק ה לממ ש א ת סכסו ך העפחיו ז שהוכר ז 
בשסת ו ולמתו ח בעי צ ו מ ים ■ 

עזר א שלו ם מ מ זכירו ת הסתדרו ת עובד י המתכ ת אס ר כיו ס ז ד 
כ י י ש גבו ל לסבלנו ת ולאור ך הרו ח שמגל ה הסתדרו ת עובד י 
המתכת , נוכ ח סרבבות ם ש ל נציג י המ עס יקי ם מנפי ם אל ה 
לנה ל מר ם בתו ם ל ב לכרית ת הסכמ י עבוד ה ענפיים . 

פסטיב ל סרטי ם באשדו ד 
מחרתיים : חטיב ת •גבעתי " 
מתכנס ת מח ר באשקלו ן 

□זז ת דג י צדקוגי , סופ ר •ד ס " בדרו ם 
פסטיב ל ש ל סרטי ם מתוצר ת ספרד , תורכי ה , צד*/ , יוו ן 
ויוגוסלביה , שיוקדג ו בהקרנו ת בבי ר ה אר ציות , יעמו ד 
במרכ ז תוכניו ת הי ם ת תיכין " קדיסת ח בית ז שליש י 

השבו ע באשדוד . 

הפסטיב ל שנער ך לראשונ ה בקי ץ שעבר , יימש ך ע ד מוצי ש 
ויכלו ל מלב ד עשר ת הסרטי ם ה-י ם תיכוניים * שיוצג ו בשנ י 
בת י הקולנו ע •צמרת * ב א ש ד וד * בעיר , חגיג ת זמ ר י ם תיכוני , 
ער ב מחולות , ידי ד אסנויות , מפג ן מית ה חופשית , אליפו ת 
ישרא ל בגליש ה ע ל גלים , שי ט מע־שיות , פיס ל וע ל ועוד . 

הנ ס חטיב ת •גבעתי " לדורותי ה שיי ע ד ר מח ר בער ב בפאר ק 
הלאומ י ב אש ק ל ון , יתחי ל משעו ת הבוקר . בכנ ס בפאר ק תעני ק 
עיריי ת אשקלו ן א ת אזרחו ת הכבו ד ש ל העי ד לש ר ה ב טחו ן 
יצחקרכין . 

בימ״ ש אוס ר ע ל רא ש 
עיריי ת רחובו ת לשמ ר 
שירות י יחס י ציבו ר 


בךאר^י 1 לצ ח ב״סיירה ־ 

גי ד בן־אד י תגי ע בלי ל שב ת למקו ם חדאשו ך בקבוצ ת הססניו ת שע ד 1/600 ^ 

הרביע י לעמ ת א באשקלון , במסגי ת ח״סמרהי ׳ ע ס מט ע ב ן 16 שסתומי ם גבתמתי* • ״ 
הפע ם הראשונה , שסכמי ת מסו ג ז ה משתתפ ת במידו ץ בארץ . בכ ך שיפ ר בן־אד י או ג 

דירוג ו בעיכו ס העונתי , בעלות ו נמזמקת ז ה־ 14 ל&קו ס השביע י בקבוצתו - 

בקבוצ ת המ כ ו נ יו ת שע ד 1,300 סמ׳י ק וכ ה במקו ס הראשו ן חיי ם רוו ה בהקדימ ו אתןס * 
שו כס ו ב יץ . השניי ם מז נה ל ק י ס במקו ם הראשו ן והשנ י בסיכו ם העונת י בק בוצתם ^ "*מ י 
שצבר ו מספ ד שוו ה ש ל נקודת ה למקו ם השליש י הגי ע דג י לו י והו א נמצ א במקי ס ז ה ג ס 
בסיכו ם העונתי . . - י _ן__ • 

בקבוצ ת המכוניו ת שע ד ססס, ! ט מ״ ק תני ע למקו ס הראשו ן מני ר פאר ן והו א תופ ס עתו 7 
א ת המקו ם השנ י בסיכו ם העונתי • 

(כזנ ב.ארי ה ארד־ , צילם : יוס י דמת 4 
מא ת דנ י צדקתי , מוס ד "דפר ׳ 

הלימה , אס ר בצ ו ביניי ם ע ד 
׳ף־־י״ ה ־! ז 
* י !יב * י ! - י , 


י ■ ^ •י־ " קבוצ ה ש ל חבר י קיבו ץ עין־גדי , שלחו ף י ם המלח , בא ו שלשו ם לחו ף גודדו ן בת ל ־ א בי ב 

# 4 % 04 % 4%44 44041 110444 444111 ^ 0 ^ 44 441 ^^ 04 ^ ■ 444484 ^ 44 ^ ^ 444841 ^ 8 ■^^ * 

בז ך בע ב ונבונו ת נ ? עא . הסחדחני □!■ונ ע אביבי ם קמצ ו ע 7 המגיא ה 


7 חשודי ם בהצת ת האוטובו ס בטבעו ן 


מאוזמסיליבוביץ׳ , 

*ס ר •דבר " בגלי ל המערב י 

משמר ת זבולו ן סבור ה פ י 
מצליח ה להני ח יד ה ע ל פצית י 
האוטובו ס בחניו ן •אגדי י 
בקריי ת לט מז ח לפנ י כשבוע . 

. ־ צוו ת הקלד ה מיוח ד עצ ר בלו ם ה ׳ 
׳ שלוש ה ח שודי ם נוספי ם בפ דשד - 
למוד ת עצר ה המשטר ה חשו ד נוסף , 


המרכז י בביצו ע ההצתה , תוש ב הכפ ר 
הנדו ד נסס ת סבע דן . שלוש ת 
המזרים , המתגוררי ם בכפ ר סמד ר 
לג״נין , חשודי ם בסיו ע למציתי ם 
לאח ר המעשר - 

שופ ט השלו ם בחיפ ה רפא ל 
תרסונסק י הוצי א צווי ם המסרי ם א ת 
ניירסו ם שפו ת ית ם ש ל תארכער - בסן ■ 
הכ ל ביד י המ שטר ה שבע ה ח ש ו די ם 
בפרשד - שלוש ת האמרי ם מתגודדי ם 


ככסמ ת טבעו ן ובכפ ד אלבטי ן שלי ד 
קריית־אתא . ב מ שטר ה סמו־י ם כ י 
הח ש ודי ם בהצת ת האוטובו ס הופעל ו 
על־יר י גורמי ם עויני ם וקיבל ו סיו ע 
ומקו ם מחבו א ממקוטיים . 

בצוו ת החסיר ה סבורי ם מ אי ן 
קש ר בי ן משליכ י בקבוק י התבער ה 
ע ל . אוטובוסי ם חולפי ם בסמו ך 
לקיבו ץ שע ר העמקים , שה ם לפ י 
גירס ת הפש טרה , תושב י הכפ ר 


הברו ד ער ב אל־זבידא ת הסמו ל 
לבסמ ת סכעון , לבי ן הצת ת 
האטומ י וכ י מדוב ר בשת י תליו ת 
נפרדוו ג 

רא ש מועצ ת כספ ת סכעזן , מוחמ ר 
עלי , הוקי ע א ת המעש ה ואמ ר כ י 
מצית י הא וטובו ס מבקשי ם להצי ת 
א ש ביחס י הידידו ת והשכנו ת הטוב ה 
שי ש לתושב י הכפ ר ע ם יהודי ם מ ן 
האיזור . 


. . ־פר ■ בדדי ם 

שופ ט ביזזמ״ ש העליון , אברה ם 

לקבל ת החלט ה סופית , בהרכ ב ש ל שלוש ה שופטים , ע ל רא ש 
עידיי ת רחובות , י ח ז ק א ל הרמ לך , למסו ר פרסומי ם מטעמ ה 
וכשמ ה תמור ת תשלום , לשל ם ליועצ י פרסו ם ומשדר י פרסום , 
וכ ן למארגנ י אירועי ם ולעורכ י דין , אל א ר ק בא ישור ה ש ל 
ועד ה שבחר ה מועצ ת העירי ה כד י לפק ח ע ל סך . 

העתיד ה לבג״־ ץ הוגש ה ע״י ־ יו״ ר סיע ת המעי ד בעידי ה 
מיסח ל לפידו ת דדו ־ סיע ת השכונו ת הפרופסו ר מרדכ י בשארי . 
השניי ם תובעי ם להורו ת לרא ש העירי ת לקיי ם א ת החלט ת 
מועצ ת העיריד ז מהחוד ש שעב ר לצמצו ם הוצאו ת העידית , 
שכלל ה הקמ ת ועד ה בראשות ו ש ל הרפל ך שהודי ע כ י ל א 
יעמו ד בראש ה שתעסו ק בנוש א הפר סומ י ם והוצאו ת נו ספות . 
כידו ע אי ן להרמל ך רו ב כנצעצ ת העידיה , והמצ ב דח ה הנמש ך 
מא ז תחיל ת הקדנצי ה הנוכחי ת הו א שגר ם כ ץ הית ר להחלטת ו 
של א להתמוד ד יות ר ע ל ראשו ת העיריה . מאיד ך תוהי ם 
מ שקיפי ם בחז וכו ת ויריבי ו הפו ליטיי ם ע ל הפרסומי ם הרבי ם 
הרואי ם או ד לאחרונ ה שהעידי ה קשור ה בה ם והעוסקי ם בשבחיו . 

שניי ם טבע ו בי ם בת״ א 

(ע) . - שנ י בנ י סי עומ י ם מבע ו ב י סס ה הא חרונ ה בזד * 
תל־אביב . 

-■;-בע ם שבת.סמגר.למעד,.ג.א 0 הגצהריי ם בחע^טמוןיבת״זדו ז 
נפלסי • א^החחגממנמ ל:מם.םק ד טליםאנ(ג? 11 ?גמ? 5 לה י ז; ^ 
ספי ד לאות ה שעה , בחו ף תל־ברדך , נפלט ה מהי ם גופת ו ש ל 
ג׳מי ל מוחמ ר חלי ל( 17 ) םע!ד - $ 

בקבו ק תבער ה ע ל ר 
פליל י ־ בטיר ת הכ ד 

(ע^ - משמר ת היס ה סתח ה ב חק יר ת נסיבו ת הש למ ת 
בקבו ק תבער ה שנח ת אח ־ ליז ם ז ד במס - בי ת בדת־ ב וייצמ ן 
במיד ת הכרמל . 

הבקבו ק סד ק לעב ד צעי ר חוש ב המקו ם המוס ־ לפשסו־ד - ר ק 
בדרך ־ נ ס ל א התלק ח פתי ל הסמרסו ס שהוטמ ן בקצהו ־ ש ל 
בקבו ק בידר , שהי ה מל א סצט ד דליק . 

חוקר י משטר ת הימ ן מעריכים , כ י הרק ע להשלכ ת בקבו ק 
התבער ה פליל י וקשו ר למאבק י כו ח בי ן ע בר יי נ ים . 

הוב א לבית־המשפ ט 
ונמל ט דר ך המעלי ת 

( ע 4 _ - עציר , שה וב א שלשו ם לבית־משט ט הש לו ם | 
בתל־אבי ב להארכ ת מעצרו , נמל מ מור י השומדים . § 

ספון ־ לשע ה 9.30 בבוק ר הוב א יוא ל ועקג ץ כ ן 22 מבת־י ם | 
לביודהמשפס . הו א חשו ד בחטיפ ת תי ק בתחו ם סרת ב ח • העצי ר § 
הצלי ח לחמו ק מה ש וטר י ם באמצעו ת ה מ על ית , הנמצא ת בקצ ה 3 
המ גהד ת ומשמש ת לועבל ת ע צירי ם לאולמו ת ביח־המשפם • ג ] 

המשטר ה *נוב ! בתיפדשי ם אתריו , ומונ ה קצי ן בוד ק לבדיק ת 1 ז 
נסיבו ת המקרר - 1 * 

־ . - י י—^ 41 ^ — ——^>ין ז^ 0 ךי ^ 


הספינ ה ש ל יש ו בגינוס ר 
"תיעלם " למש ך שב ע שני ם 


סא ת שמעו ן דיס , 

סמ ר •דם־ " בצפו ן 

את ר התיירו ת שב ו מ וצג ת 
הספינ ה העתיק ה שנחשפ ה לפנ י 
בשנתיי ם לי ד ניטים־ • חבתז ז לבינו י 
,!הספיג ה ש ד ישר" , עדס ד דהיסג ד 

בקרו ב למש ך שב ע שני ם לפחו ת 
בעקבו ת ההחלט ה להתדד ל מזחלת ■ 
שימו ר אימ י ש ל הספינ ה שכול ל 
הכנס ת הזמרי ם מ ש מרי ס לתו ך 
הבריכ ה פ ה נמצא ת הספיגה . 


כתוצא ה מכך , יחי ו המי ס עכורי ם 
ול א נית ן יהי ה לדאיתד - 

סש ך תקופ ת ה שיחוו ד יובל ו 
המבקרי ם ללמו ד ע ל הסיר ה 
באמצע ח ! סר ס שהפקת ו הסתיימ ה 
עתר - בסר ט מוב א סיפו ר החשיפ ה 
ש ל הסירה . בת ש שב ע שנו ת 
השימו ר בתהלי ך כימ י מיוחד , יוכל ו 
המבקרי ם לשו ב ולראו ת א ת הסיר ה 
מבל י תש ש שהע ץ ב ה יאב ל א ו 
יתפור ר א ו שהמסמרי ם הקבועי ם כ ה 


יחליד ו דישבדו . 

ל א מכב ר התבר ר לחוקרי ם 
*בעקבו ת שלוש ה מבחני □ מרעיי ת כ י 
מדד ת נבנת ה מע ל לכ ל מז ק ממו ת 
הארבעי ם לספידד " א ך תיתכ ן סטי ת 
ש ל כשמוני ם שג ה באיבחו ן המדר ק 
ש ל תולדו ת הסידד - יש ו מוצרי ־ 
פעל . בידוע , באיזז ד המר ת בשנז ת 
השלושי ם לספירה . כיו ם מוצב ת 
הסיר ה בתו ך בית ן פיוח ד וסקור ד 
המיוע ד למבקריסוחו א שקוע ה כתוד * 
בדיכ ה ע ם חומ ד כימ י סש* ■ כיחס־ . ב ן 90 נמ ס למעלי ת של א היתד , ~ .? 1 7 ך ■ 

■ משדזעז '!■־,• , . 14 מ סנבבו י העד ה 

זזנרחיני ת כארץ , ישי ש כ ן פ 1 תוש ב 1 זצ*ה , םנצ ע 
ביז ע שיש י סעק " באור ח קמ ח ׳שהצלי ח 
לפתו ת א ת.דל ת חסעלי ת בפסי ק מ וע א מעודד . 
למרו ת שהמעלו ת זזיו ש נקמ ו א ו ♦ ז 4 הי א נם 7 
■ל תו ך תפי ד ונפג ע מיאקא ^ ־ .־ • 

המקר ה איר ע בשעו ת הסקר , כאש ר נגיהשורלי , 
ממטח י בבניי ן ב ן 8 קוסזז־ נ בשבע ת שסריגצ ק 
< 8 ה דץ/וץ>!^ ת ל ^ וווי ^ )ו <^* 1 ז ^ ^י ז 
ע ל מס תזד^סעזמי ן א ת וס ג יר ת לק תו ח 

דל ת המעלי ת מה ר ידיו , וכשגיס ה להיכנ ם סנימ ת 
התבוסף . והחלי ק לתו ך וממי , 1 * א נפ ל מגוב ה ש ל 


זצקדממו ן וחמי ה 
תשפ״ ה 1065 

. ודעד ה ססגץסי ת לת בנו ן 
ולפני ה זבולו ן 

חחרע ה לפ י פעי ף • 14 לחו ק וחמי ו 
והמי ה תשבי ה מ* 1 
הרינ ו מודיעי ם סא ת פי ־ הוגש ה לועד ה 
ממןסי ת לחמ ת ולכגי ד זםלו ן מש ה 
^ח ן אישו ־ לשימשזוהה ג אזקש ת חניו ן 
לאוסובוסי ם ש ל ם 1 ע מ אזודי ת זבולו ן 
כגו ש 17172 חלק ת 22 (חלק ) לי ד 
סשסותג׳לסי . . 

אש ר לעיי ן בבקש ה במ שרד י סעד ה 
הםקמיו 1 ל 1 זםנוןולגגיד - 
ההתנגד ו ת תת? 3 ל ב פש ר 14 יד ם 
סתאדי ך סרסת ז 110 ולו י ז ו ותוב א לרי ח 
בסבייעעחזזג־ל , מש ה נצ ר 
'יוירןעעד ה המומי ה 

לתכמזולבניד י זבולו ן 


ץ ר ש^ץ ל ז 88 זין . ב ה *פם־לג ש כינ ה אות ו 

קשה . לבמדואפל^ ם דמ ני ם בתשע ! 9 

ס־גץ 4 , - יי . :.• ׳ , ■ 

*־ 1111 : ־ 4 " 

ז&שטר ק 
150 ■ ^ספיך . נתקעבמ ד 

י:מוממץו^יץ י ממ ם א ת 

ילאמחתמהד -:־ ; י • • .■׳-׳ 1 ; •ז־ ^ 


מקרגמצז ■ 
הקח־למע ו ב 0 חוןמ 8 ו ^ 


ביו ם ראשו ן י״ ז בא ב תשמ״ ח 88 * 31-7 
במלזמ ז שנתיי ם לתאונ ת הדרכי ם 
ב ה ניספ ו בנע ר ובנותע ו 

נתייח ד זכד ם של : 

1 ע 0 [יצ | (פינקו ) ד ל ב ן ווז ה ושדג ה 

דוח ן ב ן דע ת ד ל ב ן לוב ה 110111 

אס א אויא ר (רני ) ד ו נוחוווו מ 
ב ה סרו ס ד ל ש רח ל ו 1 ד י 

עפ ר לו י ד י 0 וח י 31 ■ 

יוחא י סטוררס 7 ן ■ ד ל ב ן לונ ה מןלאודי ו 
אית ן גלבו ע ז־ ל ם סיב • ד ל וחו ח פוק ס 

אבי ב רו ן ד ל 
ואומ ה ב ו דרו ר ד ל 
אביט ל לפל ד ד ל 


ש ■ק ל וצב ■ 
ב ת אסת ר מור ם 
ב ת ר ש ואליהו . 


ההתכנסו ת בבי ת הע ם בשע ה 16.00 . 

הטק ס בבי ת הקברו ת בשע ה 16.30 . 
המפקדי ם מתבקשי ם ל ש חר ר א ת חיילינ ו ביו ם זה . 

המשפחו ת 1 בי ת חפצי־ב ה 


ע ל מות ו ש ל מבק ר המוסיק ה 


י־= 1 


אב ל 


בי ת -דבר ־ 


בצע ד ר ב אג ו מודי ע י ם ע ל פטיר ת סברנ ו 

מל ך גל ד 

ההלווי ה תתקיי ם היו ם יז ם ראשו ן י ׳ בא ב תשפרו ו 7.88 * 24 
י בשע ה 1640 . 

יוצאי ם מרחב ת • המ ו ע ד ו ן לחבר" , לבי ת העלמי ן 
בקיבו ץ רמודזזכדבע ג 

הבזשט־ז ה 

ובי ת דמת״הממ ם 


ועחרטינ ו לפוזה ׳ חיי ם דורו ן 

בפו ת אחות ו 


חי ה דרצ׳נסק י י ל 


בי ת לןופת־חמ־י ם 


משתתפי ם בצער ן ש ל 

משפחו ת ברזקח ק 

בפו ת הדו ד 

ברו ך ני ב עישט ) 

אב י נחו ם גוש ט הי״ ד 

ההלודיי ה תתקיי ם ב קס תג ת גב ע 
ביו ם א ״ 8 ^ 24.7 י * מנח ם א ב תשמ׳י ח בשע ה 17.00 . 


קבנצתנב ע 


24 םסו\ ן 

ג ר\ז\ > 


סודלו ת 

משפתהק ת דיזמ״ו ת 

מ ל ית ר הוג י המותח ת ל 


חיגרומ ה 

ותיק י מחלק ת הסיירי ם ש ל פלוג ח 
בפלס״ו ז וקיבו ץ נע ו ע ם ומולמ ת רממ ר 
•והלכת ם בארץ " סי 20 ־ שיח . 

. .סלתכביד ג _ 

אלו ף(מיל 1 ) שלט ה גזי ת חירצ ה בננלרש ה 
הליברלי ת בישרא ל והתמור ה בס ד 200 
ש״חתרםללזדי . ■ . ד • 

מודמאהממידמ ד . 

תלמיד י בירד ס תחכממי , נתני ה 111 
קרח י 
-743770 


מתקבלו ת 
24 שעותמזמ ה 
ב ׳ 1 *^ 4 דימגנ ך 
רח * דיזנמ ף * 11 
(מי ל כסיו ח א ל 13 * 1 ״ השב ■ 


״״■ ־ 

החומ ר בכת ג מגילשויווזז ר 


נמח״ ס מיאק , קלס ! 

ימיףאלבמג י 

כמי 1 ״־יי*יבאי<ואמ 204 ג-^ 0 ה סלפון ־ * 6399 **> . דכ ד 


יו ם ראשה , י ׳ בא ב תשמ״ח , 24 גמל , 1988 
ו־ג ! ו * 


חלומי ת מתנגשי ם 
באמריק ה 

א ץ^מליצ ה שכשחק ה יות ר.מ״החלו ס האפריקאי־ , אות ו 
הוואי־דד ך ממעי ד ע ל עצס ז כפע ם כ ל פרליטימ ד אהריש ד 
לעומ ר ומאפסיי ס לגדדלד-^די ס 
ממל ^ כ ד במיו״ י א ח זכותם ־ לחגו ג א ת סופ ה ש ל הדרך ־ 
הארום ■ מציי ת ע ל יריביה ם הפנים־פפלגתיים • לרוב ם י ש 
הגדש ז פסוייפ ת לטעו ן כ י ר ק באמריק ה סצליתי ם שכמות ם 
לגבו ר ע ל ■דעות־קדומו ת ופערי ם מעמדיים־עלכל״ ע כ ך ג״ו ן 
קנד י הקתולי , 3 ך ריג׳אר ד נלקסד ן מהמעמ ד הבינונ י הנמו ך 
מא ד ש ל קליפורניה , כ ך ג׳ראל ד מד ד המאומץ , כ ד ב ן השתיי ך 

הענ י תנל ד רייגן , ע עת ה ג ם מייק ל דוקאקים . 

העדק ץ שבחלו ם האמריקא י נוס ח דוקאקי ס הו א שג ם מול ו 
נ ע חלוס י הפע ם ומוט ■ ש ל ג׳ודג " בוש . ר ק אח ד מהשניי ם 
יכי ל לה תגש ם כרגע : בשמונ ה בנובמבר 'ייקב ע ס י . יתעוד ד 
מחלומ ו והבי ת הל ק בידי ד וס י יישא ר ע ם שכדמזלום • ע ד כ ח 
מסייי ן דיקאק י סכצע די ז המוצשבי ם והמבו ק ים , שהביא ו ל ו 
א ת הנצח ת ע ל תציזזו־״ס ד הדטקדסי ם ממזרי ם שהחמוד ת ע ל 
ו־&ועמח!! ■ מס ע וא יל ך ייבח ן בהרחב ת בסייס־התמיכ ה ב ד א ל 
מ י שא ינ ם מביעי ם פסזזזיי ם ש ל הדמוקדסי ט א ו הי ו כאל ה 
וערק ו א ל ריימ י תרזעחתזטמע ן.ש ל הדסוקיסי ם בחו ם ועידת ם 
המעלמ ז באסלנס ה עליי ך מוקדמ ת למרי , שהר י ג ם מהוועיד ה 
הדפמליקאי ת בביו־אדרליג ס בחוד ש הב א יגי ח מועמ ד בתרוע ה 
רדמהי * בד ש נמוג . ומשעמ ם בעלק ר משו ם שגב ר ע ל ירי ב י ו 
ובראש ם רובר ט ח ל עו ד קוד ם שהוכר ע המאב ק בתוככ י 
הח^־־סים-^גסיסו ת.אל ה ישתנו . בספסמבי־־א ו קסובר , כאש ר 
תתנה ל הסתמיו תזז ; הא מיתיו ת אש ר ב ה עשו י דוקאקי ס ליהנו ת 
מיתרו ן מסף־י ם בקרינ ה אישית , א ך בו ש מס־ג ל להסתיי ע במצ ב 
מדינ י וכלכל י תקי ן שישכנ ע מביעי ם רבי ם לדת ם י ד ע ם 
הרפובליקאים . 

בשול י החלומו ת הגדולים , סיפק ה אסלגס ה הוכת ה נוספ ת 
להתגשמות ם המהיר ה ש ל ח לו מו ת אמריקאים • תומכ י ה ע רב י ם 
באמ ריק ה חיק ו א ת הצל ח ת תומכ י ישראל , אירגנ ו שתדלנו ת 
חכ ו בהשפע ה ע ל המצ ע המפלגת י והקש ב הצי ב ו ! ■ ל . ג ם פתיח ת 
סני ף ירושלמ י ש ל את ר מאידגוניה ט "הווע ד נג ד השמצה " 
( שא ף הו א חיקו י למוס ד חמ ה ש ל בני־ ברי ת ) משקפ ת תימכו ם 
פרדערב י גוב ר בהפעל ת כלי ם א ס רי קא ינ נ מ י שממשי ך לוממי ך 
כ י י שרא ל ת וכ ל לסמו ר ג ם במימש ל הבא , בו ש א ד דוקאקים , 
ע ל תפמזדדכת י במדיניו ת נוקשה ; אינ ו סת ם תיל ט אל א שוג ה 
בהזיות . • 

מובא ה 

"ייתכ ן שהחמצנ ו שע ת 
כוש ר היסטורית . אלמל א 
דזיזז־ ן שנד ה א ת מסמ ך לונדון , 
שנוס ח ביד י פר ם וחוסיין , 
ייתכ ן שהיינ ו היו ם בעיצומ ו 
ש ל משא־ומתן , והאינתי ־ 
סאד ה הית ה נמנעת" . 

מזכי ר הספשלך , בתקע ת ממשל ת הליכוד , ארי ה ־ 

80 ד , בריז ז ע ל ספר ו החד ש <םוומ ת ע ל הקיר " 

3 ק י זדמ< / ^ ^ - בריטניה /ילס י מלמ ן 


אווזדי ו ש ל מייק ל דיקאקי ס ממפי ס כרזו ת ע ס שמו , לאח ר שנבח ר רשמי ת למועמ ד המפלג ה הד מו ק - 
ראשי ת לנשיאו ת ארה־ ב בו ו ע יד ה המ תק יי מ ת באסלמוה . (צילום : 

מערב ת הבריאו ת / אריאל ה דאוט י 


ל א נטשנ ו חולי ם 
"כוא ב הל ב לראו ת בהידדדחת ה ש ל מערכ ת 
הבריאו ת הצימרי ם אב ל התיאורי ם הדראמסיי ם 
ע ל הסב ל הר ב שנגר ם לחולי ם בגל ל העיצומי ם 
מוגזמים" , אומ ר פרופסו ר דו ד ברדלי , מנה ל 
המחלק ה הפנימי ת ויז״ ר ההסיב ה הפנימי ת ש ל 
בית־ החול י ם רמב״ ט שכיה ן שני ם כדיק ן ראשו ן 
ש ל בית־הספ ר לרמא ה שלידממיזן . 

•צי־ס ד הרופאי ם פנה ל עכשי ד מערכ ה קשה , 
שתוצאותי ה ישפיע ו ע ל עתי ד הרפוא ה בארץ" , 
־מדגי ש פחפסו ד ברזילי . •אנחנ ו מרגישי ם כמ ו 
ל וחמי ם בשד ה הקר ב ואנ י יבו ל לקסע , כ י תפאי ם 
מ 1 קת,ל א נםשו,^נ^ג מ גמהל ך העיזזטיס . מא ד 


לצרכים , שהשתנ ו בשני ם האחרונו ת תכלי ת 
השינוי . .המחלו ת כיו ם מורכבו ת יות ר וגי ל 
החלי ם גבו ה יות ר וי ש להתאי ם א ת המשאבים , 
א ת המיכשו ד וא ת הרכ ב הצוותי ם הרפואיי ם 
לצרכי ם החדשים" , אומ ד מנה ל המ סל ק ה הפנימית . 
.אי־אפש ר לדב ר ע ל רפוא ה ש ל שנו ת אלפיי ם 
ולהעמי ד לרשות ה אמצעי ם ש ל בנגלדש . 
במערכו ת שונו ת ש ל המ ימ ס ד ל א חצי ם להבין , כ י 
מדד ן הטכנולוג י י ש להיעד ר לקרא ת שינויי ם 
מהותיי ם סכמ ה תחומי ם מ ד מ יי ם בחיינו , בתוכ ם 
כמוב ן בריאו ת הצי ב ור . ־ בצה״ ל ובתעשיז ז הבינו , 
ששיסו ת ומערכו ת שהי ו מכו ת בשני ם קודמו ת 
שו ב אינ ן עונו ת ע ל הצרכי ם.וצרי ך לפעו ל 
לשינויי ך ג ם ב שי ח ת י הבדיאת ז י ש לחול ל מפנ ה 
ול א לחשו ש משחיס ת פרו ת ק !יושוו[ . מ י שמנס ה 
להצי ג א ת הנעש ה בשירות י הבריאו ת כאיל ו 
הזול ה נמצ א מעבר ו האח ד ש ל המתר ס והרופ א 
והצוו ת הסיעוד י מעבד ו השנ י - טוע ה ומטעה • 
החלים , הרופאי ם והאחי ו ת נמצאי ם באות ו צד . 
המטר ה הי א אח ת - לסיי ע לחולה" . 


ד , ״ 1 ק מ •מתס ד ־ 7 ? • ^האמידומ^ע ל נסמ 3 ^ 33 י 


כמע ט כמ ו בצפ ת 


סזפסח ׳ סדדל י מתרע ם ע ל הטועני ם — 


חו# ם אינן.-־** , 


משקפו ת א ת הנעש ה בשטח . י איננ י חוש ש 
שעמדת ם הנחוש ה ש ל הרופאי ם תקפ ם נגר ם א ת 
הצימר . הציבו ר יודע , א ל נכון , * 1 האמת . ה א 
ממ ד דפערי ד א ת העבוד ה הפט־כת , האחראי ת 
והממר ה ש ל הצוו ת הרפואי . ע ם זא ת אי ן ז ה מד , 
שהמערכ ת הרפואי ת הציבורי ת שלנ ו איננ ה 
מסוגל ת לענו ת ע ל הדרישו ת המיניפאליו ת 
שמציגי ם כיו ם למערכו ת בריאו ת במדינו ת 
מתקדסזת • הח ס אצלנ ו בי ן מספ ר אנש י הצוותי ם 
הרפואיי ם לבי ן מס פ ר המיסו ת הוא , למרב ה הצער , 
מהנ&וכי ם בעולם" . 

במדינו ת מתוקנות , מסבי ר פרופסו ר ברזילי , 
נוקטי ם צעדי ם להתאמ ת השירותי ם הרפואיי ם 


•ן . ./׳. > . .שש ג ג 0 • 7 י ■ 1131X07 ! -יחיו ! 2 ! 

. . מתקדסזת • הח ס אצלנ ו בי ן מספ ר אנש י ה 
^^ 3 * ^ ה^^ומפ רהמיסו ת ולמרב ה 

. . .. . במדינו ת מתוקנו ת מסבי ר פרומ ה ! 

בקמ ץ איי ל שבשרו ך החל ה האיטזזטה ההרב ה לפנ י 9 נוקטי ם צעדי ם להתאמ ת השירותי ם ה ר 
בדצמבר . נקר ת הגיו ן לאינתיפאד ה ש ל איי ל הת ה בסתי ו — 

שעבר , בבוק ר שב ו מצא ו עובד י האבוקד ו ש ל המש ק א ת 80 * 

הדונ ם שלה ם עולי ם באש . בחוד ש מא י הגי ע קצ ב ההצתו ת חי ל האווי ר / סל י זלינג ר 

והחבלו ת לפעמייס־שלו ש בשבוע . .י ש לנו ■ גמ ל אדי ר ע ם 

הגדה" , אומ ר נמרו ד דו , מזכי ר הקיבוץ . .הק ו הת ק גוב ל ע ם 
יות ר מ מחצי ת שס ה החק לא ו ת שלנו , ובי ו מס ע האבוקד ו שלג ו 
ל ק הדו ק מ פ רידי ם 30 מט ר בלבד" . 

קמ ץ איי ל נמצ א בחזי ת הקדמי ת ש ל הקיבוצי ם ו המ ושבי ם 
לאיה ־ הק ו הירוק , שהפכ ו כמע ט בב ת אח ת לישוב י ספר . 

.ערי ץ ל א כמ ו בגמ ל הצפוף , אוסרי ם בני ד אליה ו השכן , .אב ל ■י; 5 ־.־ • י ■ י . 4 , 

מודא י ל א המ ו לפנ י שנתי י ם של ו ש י . רשימ ת החבלו ת שביצע ו מן־^דהאווי ד-שמדלי ק 7 

מם 0 ד^צד ; *ח ר ב־ 1973 

שאיב ת המים , שגר ם להפסק ת השאיב ה לקבו ץ כמש ך הדרש , ד״י ך •*■ י."׳י * 
הצת ת אס ם התבוא ה בתו ר חצ ר המש ק והפגיע ה במס * סי ל ה^קלש " המצ ר י שהי ה 
האמקדו , שהת ה קש ה במיוחד , שכ ן עת ה י ש לחמ ת שלו ש • ־,.,־־:*־ : 

שני ם ע ד לה בש ל ת פר י חד ש במט ע שניס ע מחדש ■ 03 1.3 סכבו 7 ר 1 

נמרו ד ד ו אומד , ב י המודעו ת הבסתוני ת גבר ת החברי ם דמל&ע ץ . ט ך 
אינ ם נוסעי ם ■ת־פשי ־ בכביש י האחד , והחקלאי ם ידגאי ם ^ ^ ־ 

נש ק לשדרת . ע ל טרמפי ם מודא י אי ן מ ה לדבר . בשעו ת הגלר ם האגדיש י ?דיי ן חש 21 
אח ר־ה צה ריי ם והער ב מסתוב ב חב ר מש ק חמוש׳בשדו ת המש ק ■־ , - • <־ ; ׳". ־ י ' 

ובש ע ו ת הליל ה עוש ה זא ת פוע ל שכיר , תא ת מלב ד השמיד ה ,־׳ .־. . .־•:־ * "* ■ 

ה מק ב ל ת במש ק שתוגברה . י י 

בקמ ץ ני ר אלי ה שבדרו ם השרון , הגוב ל ג ם הו א • ■ 

בקלק יל י ה וטו ל כדם , פיטר ו א ת חבר ת הש מ יר ה , וכ ל הגברי ם בימי ם אל ד . שמא ז סרבי ס לדב ר בס ם 
מתגייסי ם לש ט ר בתודנויזת . אי ן התחמקיו ת יאי ץ סירובים . קרקק קר ק ע הנ ושאי ם ו־־אש־נפ ץ קנדונ צ 
אחר י שני ם רבו ת ש ל קבו ץ לל א גדד , התקנ ו סבי ב המש ק גר ד כיס י א ז גרעי ני ; נשמ ע סיפ ו ר יידוש ד ? 
בק ר גבוה ת גדי , פר ם המש ק אומר , ט מא ז נזר ק בקבו ק .קלס ״ , שנו ר ה פמסו ס טופולב־ 16 מצד י 1 
תבער ה לעב ר רכ ב ש ל המש ק שתסי ע א ת אה ד החבר י ם לשי ח ת מלחמ ת יו ם הכיפודי ט כאגר ת ילדי ם תמי ! 

המי ל ו א י ם בקלקיליה , מכינו ס מט ר שהפע ם ז ה ל א משומן • או , ׳׳■׳■■ ■ י 

שתדב ב נפגע , בדר ך נ ס ל א הי ו גפגעי ע .' ־ י ץץץ 7 * / ד >* 9 . י 7 * י * יי י 

האינתיפאד ה ניתק ה ג ם א ת הקש ר החבדתי־־כלכל י בי ן עז ה / רנ - 12 ק 1 נ 7 . 

הקמצי ם לשכני ם מעד י הגד ה וכפריה . שז ב אי ן י וצאי ם 
למסעו ת קניו ת בשו ק קלקליד , שכ ם וסו ל כרם . חוזרי ם לכפ ר - 
נצא , נתני ה והדדד - ג ם יחס י החברו ת בי ן קבחבגיקי ם לערבי ם 
מכפר י האזו ר נות ק ברובם . בנ ק אליה ז ע ו ד עובד י ם בפ ה 

פועלי ם שכירי ם מאיזה ־ ק ל קי ל יה , אב ל אל ה שרידי ם ^ מ ף 

שהי ו פע ם יחס י שכנו ת אמיתיים . פז ז שטר ם נפגע י אל י ■ • :לד־ייזל ל —־"־•_״: . 

הפעילויו ת המשותפו ת לחבר י קבוצי ם בשייז^ י ערבי ם ד^ל:ד^דבי 4 חג ה ע 1 

. . תמ ס אח ר שנטנ ע מ א הקליטד . מרבי ת הקמצי ם ע ל גמ ל ^ 1 גדדי פ % כמ ד 

זז ק הידו ק במרכ ז האר ץ ה ם קסך ם ע״* 11 • ב 3 , ך אליה ו ^ ^ ן 

3 ר 200 חברי ם והמספרי ם באייל , מצר , במן , חורשי ם ושא ר ומרשבים<^ 1 מש ב מ ל 

הק יבו צ י ם אינ ם גדולי ם ייחי ■ 831 ־י י י ! ^ 0 עד < מ %11 
שפ ל המשפחו ת שעמד ו בקש ר ע ם המש ק בד י לבדו ק אפשח ת:׳.גמגסו ג.!■:■ניי ״ 1 

קליט ה נית ק מג ע בל י להסביר . תמונ ה חסווי ש ג ם בקיבדגי ס ־ 7 - ־ ־ 

אחךיס , ישרא ל מעונינ ת שהחיי ם הכלכליי ם 

לקיבוצי ם י ש טענו ת נג ד הגופי ם הםפלכתייב 4 נמרו ד זי י יימשכו . ז ה ג ם מבני ם למינה ל האזרח " 
מצ״ ץ ב י אי ש ל א מתעניי ן במצב ו ש ל הקיבוץ , ומזתירי ם אות י למרו ת שש ר האוצ ר הו א חסי ד ש ל 
לותפד ד לב ד ע ם הקשיי ם הכלכליי ם בעקס ת האינתיפאדה , ה שטחים , הו א איננ ו מתבונ ן לממ ן א ת 
הפועו־כי ם בב־ 400,000 ש״ ת באש ד לצה״ל , ג ם כא ו תלי י מפקדו ת אחדי ם מאש ר מס י תושביהם - 
הסיז ע בטו ב לב ם ש ל מפקד י היורדו ת באיזור . אי ן הנחי ה בדור ה שאיל ו מחולל י האינתיפאד ה ל א הי ו מעו ו 
בפיקו ד המרכ ז לעוו ר לקמץ . בקשו ת ותלונות , שנשל ט שאל ת הסירו ב לשל ם פסלם , ל א הי ו 
לפיקו ד הבמד , ל א נענו . תביעו ת הממש ל שה ם יגדי א א ת תשלום ׳ 


שנבדקה . איע י מאמ ץ שחולי ם נפטר ו בגל ל 
עיצומ י הרופאים . פנסיונ י בעבוד ה במחלק ה 
הפנימי ת ו במ ח לק ת אחדו ת אנ י יכו ל להעיד , כ י 
תח י העיצומי ם ל א נטש ו צוותי ם רפואיי ם א ת 
משכס־ת ת ניתוחי ם דחופי ם מצעו . ג ס כשה צר ו ת 
הי ה מצומצ ם נעשת ה העבוד ה הד רו שו ת מדו ע 
אל ה שפותחי ם היו ם ביקור ת ע ל הצוותי ם 
הרפואיי ם שת ק ארבעי ם שגה ? מדו ע ל א מתח ו 
ביקור ת.ע ל השי ט ו ת שהי ו מקובלו ת כ ל השני ם 
הלל ו במרפאו ת ש ל הקופו ת השונות ? מדו ע ל א 
הטריד ו אות ם התופעו ת האופיינלו ת למרפאו ת 
הציבו ! ־ידו [ - מספר ם הגדו ל ש ל החולי ם הרשומי ם 
אצ ל כ ל רופא , הזמ ן הקצ ד יחסי ת שמסוג ל חפ א 


המרכי ב הקריט י 


מן־יס^־האסיידשמולי ק שס ר 
מםט־סזמראיה ר ב־ 1973 א ז 
טי ל ה£ו*ט " זזמצד־ י שהי ה 
בד־דמלהל^ביב ♦ סכט־לוגייו ו 
^^המאז , אב ל 
הגותוי^^וי^־ ן חשו ב 
מכל: ; י:׳■ ^ ע'•• . . 


בימי ם אלד . שבמ ז סרבי ס לדב ר בסכנ ת טיל י 
קר ק ע * קרק ע הנושאי ם ראש־נפ ץ קתדדנציונאלי , 
כימ י א ו גדעתי , נשמ ע סיפו ר ייחס ו ש ל טי ל 
.קלם" , שנוד ה נצזסו ס טדפולב־ 16 מצד י בפתיח ת 
מ ל ח מ ת יו ם ה בי פ גדי ם , כאגר ת ילדי ם תפדמד - אב ל 


ל א כ ך נרא ה בשבת , 6 באוקטוב ר 1973 , דק ת 
מספ ר לפנ י השע ה שתיי ם בצהרייס , ד״בליפ " 
הבלתי־מזוהד . שנלכ ד ע ל מס ד המב״ ם בי ח יד ת 
הבקר ה האווירי ת במצפזדדט ן כשהו א עוש ה דרכ ו 
לטרו ן תל־אביב . בשבי ל יחיד ת הבקר ה 
ד היל ־ האו די ד בכלל , הי ד הרגעי ם שבי ן גילויו , "דד ך 
זיהוי ו כטי ל .קלס ' וע ד לייחס ו על־יד י זו ג 
מידאלי ^ אח ד מאר ק הזמ ן היותר־דדפאסיי ם ש ל 
הנ 5 לדזפ ה כולד . • 

הרב ה שמו ת לפחד . טי ל .קלט ־ תיז ז אח ד 
השמו ת מפת ם ימי ם .קלט" , פצצ ה רפוי ת מטו ס 
בסד ר גוד ל ש ל טד 15 , ע ם ראש־נפ ץ במשק ל סד ן 
וחצ י ויכול ת התבימזו ת ע ל שיד ו ר י מכ״ ם וע ל 
מטר ת שס ח מתוכננ ת מראש . משגרי ם אות ו 
מהגובה , ממטו ס טדפולב־ 16 , בטוו ח 60 מיי ל 
ולאח ר מעו ף יש ד הו א מתחי ל להנמי ך הדרגתי ת 
לכידו ן המסדר . אל ו מפצצו ת .קלס " הפתכייתו ת 
ע ל חו ם המכ״ם , הולכו ת לכיוו ן המשר ה אל ו 
המתוכננו ת למטרת י שס ח פדגרדת , הולכו ת אלי ו 


א ץ מ ה להשוו ת 


המרפא ה להקצו ת לבדיק ת כ ל לעלה , ומספר ן הר ב 
ש ל פניו ת המלי ם למרפאות? " 

פרופמ ד בחיל י איננ ו מתבגר , כמובן , למרפאו ת 
הציבוריות • אדדס ק הו א תול ה בה ן תקר ת רבות , 
בעיק ר נוכ ח הבמי ה הגובר ת לפת ח א ת כ ר 
פעילות ו ש ל רופ א המשפחה . זד א מעוד ד מכ ך 
שרופאי ם צעירי ם רבי ם פתי ם להתמחו ת כרפוא ת 
המשפח ה ורוא ה כוו ! סיכו י גרד ל לשיפו ר שירות י 
הרפוא ה הראשונית , שתהי ה בפש ר הזמ ן מעי ן 
מסננ ת לרפוא ה השניוני ת והשלישוני ת 
בבתי־זזתולים . א ס כ ך יהיה , יוכל ו בתי-החולי ם 
להפנו ת משאבי ם וצוותי ם להתמחו ת טגבד ת 
במקצועו ת הספציפיי ם ולהעלא ת רמתם . % £ ב ד 
בב ד תיעש ה פעול ה למניע ת כ פ י ל ויח ו במ ער כת , 
הו א משוכנ ע שהרפוא ה באר ץ תחוו ר להיו ת רפוא ה 
ע ל רמ ה 161x0 • 

א ת בעיי ת שכר ם ש ל הרופאי ם חייבי ם לפתור , 
כמובן , אם־כ י אי ן לדאו ת בב ד - הו א מדגי ש ־ א ז 
העיל ה לפרו ץ המשב ר במערכת . .ל א ייתכ ן 
שמשכורת ם ש ל רופאי ם תהי ה כ ה נסוכה" , הו א 
אומד . -ל א ייתכ ן שרופ א במעמדי , פרופסו ר ט 
המניין , מנה ל מחלק ה ע ם ות ק ש ל 35 שנד^יהכ ל , 
':ת^מ ז שקלי ם ימ 3 אג ׳ לשק ; עם^כיז 1 [^ץ ׳ 
'¥ע ח תפקידי ם •!גננבויו ת אינ ן .משמעותיו ת . 
ולמעש ה אינ ן מובאו ת בחשבו ן כאש ר הרופ א 
פור ש לגימלאות" . ע ם זא ת וצ א מבק ש להדגיש , 
ב י שכר ם הנמ ק ש ל הרופאי ם ל א הי ה מעול ם 
סיכ ה ל הת רש ל ו ת בטיפול . .הסג ל הרפוא י עש ה 
תמי ד מלאכת ו בנאמנות , אף־־כ י הגורמי ם 
המוסמכי ם ל א מילא ו הבטחו ת יה ם ל א לאחיז ת ול א 
לרופאים , ול א שיל ט לה ם תשלו ם נאו ת בע ד 
עבודת ם הקש ת האחראי ת והמיומנת" . 

לפרופס ד בחילי , שנמנ ה בעב ד ע ם חבר י ועד ת 
סדייגץ , י ש כמ ה הצעו ת־פתרו ן קנקדסיות , אול ם 
הו א מסר ב לגלות ן ס ל עו ד ל א הצי ג אות ן לפנ י 
ועד ת החקיר ה בראשות ה ש ל השופט ת שושנ ה 
נתניהד . 


והשגרי ר הבריט י החד ש 
!בישראל , מד ק אליוט , ל א ביק ר 
יקוד ם לכ ן בישראל . הו א ר ק 
יקר א ע ל אירוע י המזה״ ת 
ובעתונים . תפקיד ו האחרו ן הי ה 
!במשר ד לעניינ י צפו ן אירלנ ד 
."שאי ן כל ל מקו ם להשוות ה 
׳לשהחי ס הכבושים " 

"ב ל ממחלו ת קשות" , מצלי ח מר ק אליו ס לסנ ן 
ימבל י לשבו ר א ת שיגיד . המן , שגריר ה החד ש ש ל 
•ממשל ת זצ ד מעלת ה ש ל בריטני ה הגדול ה נוכ ח 
•לדק ! ע ד כמ ה נבו ן הביטו י המאו ד י שרא ל י הז ת 
שתלמיד י עברי ת כ&לפני ם מתוודעי ם אליו , מ ן 
הסת ם כב ד בשיעור ם הראשון . ל א ניחנ ו לו , 
לדיפלומ ט ב ן ה־ 49 , אפיל ו מא ה ימ י חס ד כד י 
להסתג ל לקצ ב המ ס חר ר ש ל הפוליטי ק ה בישר א ל . 
מד ק אליו ס נמצ א פ ה ר ק חוד ש ימי ם וכב ר למ ד 
לדע ת כי ־ אי ן רג ע ד ל במציאו ת הישראלית . 
פגישו ת הניטסי ן שנקבע ו ל ו בעו ד מועד , כמ ו 
לכ ל שגרי ר חדש , ע ם רא ש הממשל ה יצח ק שמי ד 
וש ר החד ץ שמעו ן פר ס המש ־ בהכר ח לחויו ת מת ת 
ומ ל בעטי ה ש ל עסק ת הנשק , המוגדר ת .עסק ! 
המאה ־ בי ן בריטני ה לס ע ודי ד . 

ע ל פינוי ו הצפו י בישרא ל שמ ע לראשונ ה 
לאח ר ח ג המולד , ביגוא ר 1988 . ע ד א ז ל א ביק ר 
בישרא ל וידיעת ו ע ל הנעש ה במזר ח התיכו ן 
.נשאב ת כמ ו כ ל קור א אינטליגנט י ש ל עתדנים־ . 
במשרד ו הצנו ע בשגרירו ת הבריטי ת בתל־אבי ב 
הו א מפג ץ ענייניו ת שאינ ה אופייני ת דווק א 
לגינוני ם האנגליים . למ ש בחולצה , בל י עניב ה 
וחליפ ה ומגי ש בעצמ ו כוסו ת מי ם וקפ ה לאורחיו , 
א ם כ י י ש ל ו קו ל ר ך ע ם מע ט היסו ס וחיתו ך 
דיבו ר שכ ה אופייניי ם לבוגר י מערכ ת החינו ך 
הפרסי ת ש ל אנגלי ת 

ע ל פ י ד ף הביוגרפי ה הרשמ י שהכי ן בעבור ו 
משר ד החו ץ בלונדון , נול ד מאר ק אליו ס בליד ס 
במא י 1939 . וצ א ותחנ ך בבי ת הספ ד היוקרת י ש ל 
איטו ן והקולג ׳ החד ש כאוקספורד . ש ם למ ד 

ירושלי ם / יור ם לו י מאר ק אלי ו ט 

לימודי ם קלסיי ם ופילוסופיה . כמ ו הסופ ר ג׳ו ן ל ה 
קארה , הצטר ף מאר ק אליו ס לצב א ועש ה א ת 
שירות ו הלאומ י בחי ל המ וד י ע ין . השנתיי ם שעש ה 
שם , במסגרת ן לס ד 2 □ רוסי ת מעניקו ת קרק ע 
נוח ה לספקולצי ת שאול י בעצ ם מדוב ר באי ש 
קהיליי ת הפודיע ץ שעש ה הסב ה לש י ת ת החוץ . 
בדיו ק כפ ו הסופ ר הידוע , שעם ־ מחי ל המודיעי ן 
לשירו ת הביו ן ובמסגרת ו פע ל כמ ה שני ם בפסוז ה 
דיפלומטי . ג ם עיו ן דקדקנ י בגיליו ן הביוגרפי ה 
ש ל השגרי ר אליו ס יכו ל להצביע , לפתו ת למראי ת 
עין , ע ל אפשרו ת בזו . הו א הרב ה לשר ת בעבודת ו 
הדיפלומטי ת בתפקידי ם ש ל מזכי ר ראשו ן ושנ י 
ביפן , בקפריסי ן.ועש ה חמ ש שני ם מ־ 1969 בסב ב 
תפקידי ם במשר ד החוץ־ - מחס ך שנתיי ם וחצ י ע ד 
למינוי ו לשגרי ר בישרא ל הושא ל לתפקי ד בכיר , 
שו ב בלת י מוגדר , למשר ד לעניינ י צפו ן אירלנד . 

(זזמשי ד בעמו ד 8 ) 


קצ ת התחשבו ת 


ח״כי ם מהימי ן מעמידי ם א ת 
משמר ת ירושלי ם ע ל הרגליי ם 
משום . שמתחש ק לה ם לבק ר 

בה ר הבית , ה ם שוכחי ם 

. . • י , 


ברמ ת דיו ק גמוכד . אב ל סא ת שא ץ ל ה משמעו ת 
כשהמטר ה הי א עיר . מע ט לפנ י השע ה שתיי ם 
בצ הד ייס , כשב ת 6 באוקטובר , עשת ה פצצ ת 
•קלס ־ א ת דרכ ה לתל־אבי ב בנתי ב הים . 

ט שאחרא י ב מישרי ן לכו ־ שתל־אבי ב ל א 
ספג ה פ ג גר . שהית ר מפיל ה עשרו ת נפגעים , הו א 
הבק ר שמואלי ק(פרוסק ) שחד . .כיו ס שיש י היית י 
ספק ־ תור ן ש ל היהירה . הית ה כוננות , ואנשי ם ל א 
יצא ו הביתה . לקרא ת השע ה ארב ע החליט ו לשחר ר 
א ת בולם . נשארנ ו אנ י ואחרא י המשפרת , ובס ך 
הכ ל שש ה בקיים . הכוננו ת הית ה טיפ ה מעבדת . 
לקרא ת אמצ ע הליל ה הזעיק ו אות י ואמר ו ל י 
להחזי ר א ת כולם . ,ז ה כס ו מלחמה , תתבונן ׳ , אמד ד 
לי . משפ ם שהי ה מח ד לחלוטי ן מבחינתי . ע ם או ר 
רא ש ח היחיד ה ודת ה מאוייש ת שו ב לגמרי . ע ד 
שע ה 11 במק * בשב ת שינ ו כ ל הזמ ן א ת הפקדו ת 
והוצדאות . א ז אספ ו אוחב ו □תר ד תדריכי ם וחילק ו 
לנ ו משי טת , ע ם זוגו ת פאנטומי ם שאטדי ם לצל ם 
מימש ו מפר ד מ 


**ף.* • ▼ ־ • ־ • * 

חשים־תידת ר 

פאז ת ש ו ט ר י ם אבטח ו אתמו ל שלוש ה ח״כי ס 
ש ל "התחיה " משו ם שהתחש ק לה ם לבק ר בה ר 
הבי ת.לרג ל ס " באב" . השוטרי ם התפרס ו מאחו ר 
רחב ת הכות ל למד ך חצ ב הניא , בה ר הבי ת ולי ד 
כ ל השערי ם המוליכי ם אליו . הח־בי ם סייד ו בה ר 
הבי ת ואחר־׳כ ך רצ ו לראו ת א ת פת ח ה מ ריב ה ש ל 
מנהר ת הכותל . בזמ ן הביקו ר הית ה משטר ת 
ירושלי ם בכוננו ת וכ ל תשומ ת הל ב הוקדש ה 
לאבטח ת הסיו ד בפיקוח ם הצמו ד ש ל מפק ד הפח ח 
הדרומ י ניצ ב רחמי ם קומפור ס ומפק ד משטר ת 
ירושלי ם תג־ ץ יוס י י ו טי ן ■אי . 

כעבו ר ארב ע שעד ת בלב ד חזר ה התקנ ה ע ל 
עצמ ת משו ם שהפע ם ועזו ז ש ק לקבוצ ה ש ל נאמנ י 
ה ר הבי ת לבק ר במק ע למ י שנו ע הי ה ז ה ירו ־ 
ועד ת הפני ם ר ב שילנסקי , שהעסי ק א ת מש ט ו ת 

ירושלי ם משו ם שהו א התעק ש לערו ך סיו ד כווי ה 
חלורוז ת 

ביפי ם אל ה כ ל סיו ד במזר ח ירושלי ם מחיי ב 
היערכו ת מיוחד ת ש ל הסשש ח ק שבא ה ע ל חשבו ן 
הפעילו ת השוטפ ת במניע ת הפח ת סו ד ובמניע ת 
פשע . אל י ישנ ם ביק ר ם בלת י נמנעים , אב ל א ץ 
ז ו השע ת ל ביק דיס^פגנתייג ! חבד±' 3 גס ת ואישי - 
ציבו ר צריכי ם להום 3 עהעה : בם ה שאפ ש ר . מלה טי ל ־ 
ע ל המשטר ה 'עומ ס טיסף. ' ג ם כ ך הי א בקדש י 
עומד ת במשימותיו־ - שמיר ת הבסתו ן השוטף , 
המלחמ ה בתאונו ת הדרכים , שמיר ת הסד ר 
בהפגנו ת פועלי ם והמלחמ ה לפש ע - כ ל אח ת 
ממשימו ת אל ו קשו • ביותר , והמשטר ה ל א צריכ ה 
תוספו ת 

מערכ ת הבחירו ת הקרב ה תאל ץ א ת המשטר ה 
למתו ח א ת אברי ה העייפי ם בלא ־ הכ י לקצ ה גבו ל 
היכול ת א ך ג ם ת עור ר חבר י כנס ת מתרדמת ם 
ואל ו ירצ ו להוכי ח א ת .עקרונותיהם ־ תו ך שימו ש 
במשטרה , ורצו י ג ם בליוו י התקשורת . ש ר 
המשטר ה וקצינ י המשטר ה הבכירי ם נמנעי ם 
מלהבי ע דע ה בפומבי ־ לב ל יחשיד ו את ם בנסיו ת 
פליטיז ת(משו ס מ ה ר ק לחבר י הכנס ת ט הימי ן 
חשו ב מ ה קד ה בה ר הבית> , א ך של א לציטו ט ה ם 
מביעי ם מור ת ח ת לב ן ב ל מ ה שצרי ך ז ה קצ ת 
התחשבו ת אחד י הכ ל ז ה יהי ה לטוב ת כולנו . 
י.׳ . 1 ין י * 

* 1 ׳ 1 


ד 


ח״כי ם מ״התחייה ־ יוצאי ם מעוע ד מג׳לי ס בה ד הבי ת בליוי ׳ 


(ה/רנ יצדקונ י 


אי ך מגייסי ם א ת העשירי ם לאינתיפאד ה 


זעימ׳ ל המעש י מיצוע ה עב ר ■ 
מיד י המינה ל;לצבא , שחיילי ו 
אינ ם מקפידי ם ע ל כבו ד . , 
וד 1 ושבי 3 ^ז^ : ^ש ב בע ל ; . 


ישרא ל מעונינ ת שהחיי ם הכלכליי ם ברצוע ה 
יימשכו . ז ה ג ם מבני ם למינה ל האזרח י מסי ת 
למרו ת שש ר האוצ ר הו א חסי ד ש ל סיפו ח 
ה שטחים , הו א איננ ו מתכונ ן לממ ן א ת ניהול ם 
מפקודו ת אחדי ם מאש ר מס י תושביהם . ייתכן , 
שאיל ו מהלל י האינתיפאד ה ל א הי ו מעוודי ס א ת 
שאל ת הסירו ב לשל ם פסיס , ל א הי ו עולו ת 
תביעו ת הממש ל שה ם יגדיל ו א ת תשלנפ י הפסי ם 


שלח ת . 

הזדמנת י ביו ם ל ח וח ם ללשכת ו ש ל אח ד 
הקמ״סי ם ברצועה . יש ב אצל ו בע ל מפעל , 
שפועלי ז מתבטלי ם כב ר זמ ן ר ב בגל ל מחסו ר 
בחומר י גלם , שאינ ם פגיעי ם בגל ל אי־מת ן 
איש ו די ם מ ה מ מש ל - כ ל עו ד ל א הסדי ר האי ש א ת 
ענייני ו בס ס הכנס ת האי ש סוכ ן לשל ם א ת הפגי ע 
מפנו , אב ל ת א פסדרס ר כב ד זמ ן רב , וז ה נמא ס 
לו . הקמ״ ט מבטי ח א ת עזרתו , אב ל לבסו ף ק ם 
הדש , זור ק א ת ניירותי ו ע ל השולחן , העפ ר שא ם 
היהודי ם פעונייני ם שהו א יפת ח א ת מפעלו , 
שימציא ו ל ו א ת האישורי ם הד ר ושי ת הו א ל א 
מוכ ן לעמו ד ■בחו ד לפ ס ההכנס ה .כשכ ל פע ם 
חיילי ס החפי ם אתי־ . 

מא ז תחיל ת האינתיפאד ה עבד ה השליפ ה 
המעשי ת בשטחי ם פהסושלים , שחלק ם הי ו 
רגישי ם לבעיו ת האוכלוסי ת לצבא , שחייל י 
הסדיר , הקכ ע והמילואי ם של ו ל א דצבשר ו ס־וב ם 


להבי ן מה י משמעות ה ש ל דחיפ ה מיותר ת ש ל 
אד ם שי ש א מעמ ד חברת י מסוי ם בקר ב פ י עירו . 
יצח ק רב ץ ושמא ל גור ן פעונייגי ם אול י ברגיעה , 
אב ל א ם הי ו תאי ם א ת התורי ם שלפנ י משרד י 
המינה ל השובי ס בעקבו ת פדיניד ת גביי ת המסי ס 
המוגבר ת שלה ט אל י הי ו מביני ם שהדב ר מרחי ק 
א ת הרגיע ה הפקד ת 

■ בשיח ה ע ם גוד ם בפי ר במינה ל מסתבר , שרבי ם 
מאנשי ו אינ ם משל ימ י ם ע ם •השיטו ת הצבאיות" . 
ממש ל חכ ם הי ה דוא ג להתקי ן סככו ת לפפתיני ם 
בתורי ם לפנ י משלדי ו השונים , ודוא ג לחלוק ! 
מספרי ם לפמתיניס . המציאו ! כמוב ן אחר ת במ ו 
'עינ י ראיתי , אי ד חיי ל זור ק ערימו ! טפסי ם ע ל 
הכבי ש וההט ץ מתנפ ל עליה ם כד י לכח ד פח ם א ת 
הטופ ס השיי ך לו . 

הקמ״ ס מצי ע להקי ם ועדות , שלפניה ן יוכל ו 
נישומי ם גדולי ם לערע ר ע ל הסכומי ם שהוטל ו 


עליזט . הד י פ ה שאנ ו מ בק שי ם ז ה להקהו ת א ת המבצ ע יימש ך שליש ה חודשים , וא ת כתקנ י 
המת ח הקיי ם ול א לגיי ס לשורו ת האינתיפאד ה הגביי ה והבדיק ה יעבד ו מד ־ יז ם כ־ 300 כל י רכ ג 
חוגי ם של א נמנ ו ע ד כ ה ע ם פעיליד - ><!<< < 


י ביו ם ג ׳ שעב ד התחי ל לפעו ל ברצוע ה מכב ש 
גביי ה נוסף . כאזו ר התעשיי ה אר ז הוק ם מתח ם 
שמו ר לחילופ י לוחיו ת הרישו י ש ל הרכ ב 
הרצדעתי , שמספר ו נאמ ד ככ־ 25,000 . הלוחי ת 
החדשה , המודפס ת במקו ם באמצעו ת מסנ ה 
מיוחדת , עול ה ד ק 20 שקל . אב ל בהזדמנו ת ז ו ע ל 
בע ל הרכ ב לשל ם א ת דמ י ההיט ל החד־פעמי , 
שהטי ל ו השלטונ ות , הנ ע בי ן 180 שק ל ל רכ ב קס ו 
ויש ן ל־ 7000 שק ל לרכ ב גדו ל וח דיש . בא ות ה 
הזדמנו ת נבדקי ם ג ם מספר י המ נו ע והש ל ו ־ 1 ; כד י 
לווד א שהרכ ב אינ ו גנוב . הרעיו ן להזלי ף הלוחיו ת 
העזתיו ת בלוחיו ת בגוו ן ה ישר א ל י הצהו ב יד ד 
מהפר ק והלוחיד ת החדשו ת יהי ו בגוו ן לב ן זוהר . 


הידיע ה ע ל הפסק ת המלחמ ה במפר ץ הפיח ה 
תקזז ! גדולו ת ב רצועה ■ מלב ד הכא ב ע ל כלהב ה 
בי ן שת י מדינו ת מוס למיו ת , שאינ ן מס ייעו ת בב ד 
לעני ץ הפלשתינאי , נפגע ה הרצוע ה פגיע ה 
כלכלי ת ממלחמ ה זו י כידוע , רבבו ת עזתי ם 
מתגוררי ם במדינו ת הנפ ט הערביות , וה ם סייע ד 
למשפחותיה ם כא ן בכספי ם ששלח ו אליהן . 
המלחמ ה ב ץ עירא ק לאי ה גרמ ה לשפ ל כלכל י 
במדינו ת עשירו ת אלה . שכר ם ס ל העובדי ם 
העזתי ט שממנ ו מופרשי ם סכומי ם לאש״ף , קז ז 
בגל ל המלחמ ה כ־ 35 אחו ז ובמקרי ם אתרי ם כ־ $0 
אחוז . דני ם מה ם חזר ו לבית ם גדצזעד - עכשי ו 
מתכונני ם רבי ם מה ם לחזו ר למדינו ת הנפט , 
והכספי ם ישוב ו לזרז ם למשפזע ת ברצוע ת 


דב ר 7 


יו ם ראשון , י ׳ בא ב תשמ׳ח , 24 ביול י 1988 


אנשי ם 0 אנשי ם 0 אנשי ם 0 אנשי ם 


מכהני ם 0 מכהני ם 0 מכהני ם 0 מכהני ם 


התבוששו ת 

כאש ר הוקמ ה ממשל ת האחדו ת לפג י ארב ע 
שנים , פג ש שמק ץ *י ם א ת הד ב קוביי ה יוס ף 
ששאלו , -מדו ע את ה עצו ב כ ל כך? " משנאנ ח 
פרס , אט ־ ל ו הרב : "י ש לז ה תקדי ם כוע״ך . 
כאש ר אד ם ראה , שי ש ר ק אש ה אח ת מולם , 
חוד * הו א הקי ם אית ה קואליצי ה ת ו הית ה 
ממל ת האחדו ת ה לא ו מ י ת הראש ונה . ח ס קרא ו 
ל ה -ג ן עד ר והי א התקיים * ע ד שהמד ע הנחש" . 


ואל ה ?!ורו ת 

לפג י מא ה שנ ה - - ב* 23 ליול י 1988 ־ הושמ ע 
ז ו הפע ם ה ראשו נ ה מ ה שהפ ך כמרוצ ת הזמ ן 
להימנו ן תנוע ת הפועלים , -האינטרנציונל" . 
בהתחל ה קרא ו לשי ר בש ם •א ל החופש" . הקה ל 
ל א התלה ב במיוח ד והעדי ף שירי ם מהפכניי ם 
אחדי ם כדוגמ ת ה-קארפאניול׳ * * ה״מאדסייד . 
גיסטא ב דלדרי , מי ־ שנבח ר לאח ר מכ ן כצי ר 
סוציא ל יס ט י בבי ת הנבחרי ם הצרפת י ופ י שהי ה 
רא ש עיד״ז ו ליל , הו א האי ש שגיל ה א ת הטק ס ט 
ש ל ה-אינסרנציונל " בי ן כתבי ו ש ל סד ט יי ה 
שפ ת ב־ 1887 . דלוד י התרש ם מהמילי ם והטי ל 
ע ל פעי ל סו ציא ל סטי , ה מ ו ס יק א י האוטודידאק ם 
סיי ד דגיימד , א ת העיבו ד המוסיקל י ש ל 
היציר * האינטרנציונ ל חד ר באיטיו ת לכנסי ם 
ש ל ציבו ר הפועלי ם ור ק כעבו ר 25 שנ ה הפ ך 
למימנו ז הפועלי ם ברחב י תבל י ע ד עצ ם היו ם 
הז ה מ ק בלי ם יורש י דגייס ר וסדסיי ה תמלוגי ם 
בס ך 8000 חלו ־ לשנ ת ר ק בשנ ת 2002 תזזפ ר 
היציר ה ל-נכ ם ציבורי " וא ז יפסיק ו לשל ם 
תמלוגי ם ל יו ר שים ■ 


י ל קיס ר 


לשור ה ש ל בכירי ם בהסתדרות , שיצא ו נג ד 
הרעיו ן שהועל ה במפלג ת ה ע בוד ה להצני ע א ת 
קיס ר במ ע ר כ ת הב חי רו ת לכנסת , ה צטרפ ה כסו ף 
השבו ע שעב ר נחת ת קצב , יז״ ד הרשו ת להגב ת 
הצרכ ן בהסתדרות • בכיבו ס ש ל פעיל י צרכנו ת 
אמר ה קצ ב כ י -ר ק מ י שניח ן ביוש ר 
אינטלקטוא ל י.ויד ע מעמיק , יכו ל לשק ם א ת 
מש ק העובדי ם וקיס ר הו א האיש" . קצ ב ■א ף 
כינת ה א ת מזכ״ ל ההסת ד רו ת -הפנינ ה שבכת ר 
תנוע ת העכורה" . הוכח ה לכך , לדבריה , הי א 
חלש ־ ה מכ רי ע בדיכו י ה א ינפ ל צי ה במשק . 
ומגיי ס .,״•״ ! 


$ * 38 . ■ 11 

במסים ! עתונאי ם בויל ה ש ל סרנק ו זעירל י(משסאל ) ברומ א גילת ה לי ז ט״לו ר א ת סו ד נצחיו ת יופי ה 
־ ■חיי ם נקיים ■ ועו ד הדסיפ ה כ י תשתד ל לסג ל א ת תוזילונד ז למע ן ה ס לחס ה באיידס . קויילו ד משחק ת 
בתפקי ד משנ ה בסרט ו החד ש ש ל זבידל י ■ ס וסק אנ י נ י חצעיד" . 


הא ם הגדול ה 


לד ת קנ ח מלא ו 98 שנים . א ת ידס״ההולד ת 
חגג ה המשפח ה בהרכ ב מל א בני ת ש ב מס צ׳וססס ■ 
בתמונה : ע ם בנ ה הסנטו ר אזידאד ד קנד י לפנ י 
שב ע שנים ! , 


ג ר י . ^ ■־ . 

' < • ״ ־ ׳ ' * \ 

ן ־ ׳* . . ־ . 
א ת מסיב ת סו ף העונ ה הראשונ ה של ו תג ג התיאטרון ־ האיד י ב מ סעד ת שמדלי ק כהן , מוע ל ח ש ולח מ ז ז 
וודק ה בשפ ע ואוכ ל יהוד י למהדרין . בי ן מנ ה למנ ה נערכ ה מעי־הופע ה ע ל טהר ת האידי ש - עת ק 
תבי ס(משמאל ה אביו ? ש ל ליא ה קני ג סיפ ר סיפורי ם משעשעים , את ל קובינסקה , כל ת פר ס טענגר , 
שד ה משיריו , מתיק ה ו ד די מ ו ן( ב מר כ ז , לציד ו ש ל יונת ן שגל ) שהצטרפ ה לתיאטרו ן להצג ת.המ ג ילה ■ 
שר ה דווק א ע ל,רומניה ■ וע ל מל ם ניצ ח מנח ה הערב , מנה ל התיאט ר ון , שטולי ק עצמון . בין ־ האורחי ם 
בל ט שמוא ל רודנסק ק שרז ה מאו ד לאח ר התק ף הל ב שעבר , והציי ר מש ה ברנשטיין , שציו ר של ד 
יעט ר א ת מודע ת .המגילה" , שתפת ח א ת העונ ה הבא ה בביטוי ו ש ל שמוא ל בתים . 

(.צ . 

צילמ ה שאו ל ר ח סי ס 


מ ן האלבו ם תמונו ת ש ל דוקאקי ם הצעי ר בשלבי ם שוני ם 
בחיי ו מופצו ת באחרונ ה כחל ק מטאקטיק ת 
ההתחככו ת שלו . כאח ת מה ן הו א מצול ם בחזי ת 
בניי ן הקפיטו ל בזזאשינגסון , ואיל ו כאן , כצילו ם 
משנ ת 1940 בתלבוש ת מדני ת מקח־יוו • 

בשור ה 

בשור ה סוב ה לגימלא י ״ ■ ^ . 

תל־אבי ג הח ל מחוד ש 
ספטמב ר הקח * תפעי ל 

העיריי ה פרוייק ט ייוצד י . י ■ ¥ 

שבמסגרת ו ייהנ ו ■ ן 

60,000 קשישי ם המת י ■ 
גוררי ם בעיר , מפעול ה .* י ־^^* ■ 

מקיפ ה בתחו ם התרבות . ';־•' ־ 
סג ן רא ש העיריי ה נת ז . ^ 
יילי ד(בתמונה ) הו א ה ־ ׳^? 1 

אחרא י ע ל הפעול * בק ־ 
ח ב תוק ם תחני ׳ בב ״ ^ ן 

אריאל ה ש ם -יסתער ר § 

מתנדבי ם ע ל קה ל הי ־ 0 ^ ־ ';י ־ 

עד , כד י להתחי ל כספ ־ 
ע ל מנויי ם לגימלא י 
העי ר כדוגמ ת מפע ל הפנויי ם לנוער . הגימלאי ס 
ייהנ ו מהצגו ת תיאטרון , מופע י מחו ל ומוסיקה ! 
סיורי ם וביקורי ם במוזיאונ י העי ר תמור ת 
כרסיסי ם 'מסובסדים . כ ל המופעי ם ייערכ ו 
בשעו ת אחר־הגהח־י * סג ן רא ש העיריי ה שק ד 
מז ה זמ ן ר ב ע ל תרבו ת הפנא י לקשישי ם 
ומאחורי ו הישגי ם מרשימי ם בתחו ם זד - ^, י. - 


להוצי א וחו ס 1111 


הזדעזע ו יסתזתי ה ש ל חבר ת העוברים , פקר - 
אות ה משמי ־ מול : מצוק ה כלכלי ת קש ה 
וחסתאבו ת ח ברת י ת עמוקה • מצוק ה כלכלי ת ■ב י 
תפקח ־ א ת הסשק , נית ן להתגב ר עלי ה על־יד י 
הזרמ ת כספי ם ונימו ל סו ב יותר . הסתאבו ת 
חברתי ת כ י תפרו ץ במחנ ה - ל א במהר ה תירפ א 
הסת ערו ת הפועלי ם ע ל בי ת הה ס ת דרו ת בחמ ת 
זעם , אכול י שנא ה ונכוני ם להר ס מוכיחה , כ י 
האנשי ם ה ס כפויי־סוב ה כפו ל שמדבר - 

אח ת הסיבו ת ה ע י קר יו ת למשב ר במפעל י 
חכר ת העובדים : המעמ ר כי ן נות ן העבוד ה לבי ן 
הפוע ל אינ ו ברו ר כ ל צורכ ו ומרוח ו ש ל המנה ל 
ע ל העוב ד אינ ה שלמ ה ־ ־ אינ ה לכול ה להיו ת 
שלמה ■ עובדו : היא , כ י בסקטו ר ומרס י ל א פרצ ו 
משבר י ם בצוד ה מער ת כ ל כך . 

יתכן , כ י -מע ז ייצ א מתוק" . ע ל חבר ת 
הע ובדי ם לה יח ל ץ מ ן ה שי גרו ן עלי ה להפו ך א ת 
מרבי ת מפעלי ה המשקיי ם לקואופרטיבי ם 
שית נ הל ו באח רי ות ם ש ל ו מו עלים , בהרר כ ת ו ש ל 
מרכ ז הקואופרצי ה ו בע זרת ה הכספי ת ש ל 
ההסתדרות • תמיר ה ש ל ההסתדרו ת ליצו ר 
מקורו ת עבוד ה לחבריה . המסגר ת 
הקואופרטיבי ת עדיפ ה ע ל השיט ה ש ל ניהו ל 
ארמנ יססר ט יבי . 

ג ם לקואופרטיבי ם הקיימי ם בעיו ת ש ל 
תענצקד , גימל , עניינ י שכ ד ושמרי ם - בעיו ת 
אל ה נפתרו ת על־יד י העובדי ם עצם □ מנהלי ם 
א ת מפעל □ — האחריו ת למש ק מחייכ ת התנהגו ת 
אחר ת ש ל העובד . היוזמ ה מד י חבר ת העובדי ם 
ומרכ ז הקססעו־ציד - 

בדציזן מיס^ י 

הראוי ה 


התופע ה ־ והתשובות * 


מכתב ה ש ל " אביב ה אזזל י -תופע ה ההופכ ת 
לשיגח ד(-דבר * 17-7.88 > ב ו הי א מתריע * מ 
-תמי ר הפועלי ם ישא ו בנזקי ם שהביא ו מנהלי ם 
בלתיי־יעילים ״ מחיי ב שאלו ת והבהרות■ • . 

בסול ל בדנה , כו ר ומפעליה ם ההנהלו ת 
מורכבו ת מ ט 

1 . מנהלי ם מסוגי ם על־יד י ו/א ו באישו ר 
הבר ת העזבו־ים . 

ג מ נ ה ל י ם נציג י הפועלי ם וה ע ומרי ם אש ר 
נכחד ו עלייד י כל ל ציבו ר הפועלי ם והעובדים • 

3 . יוש ג ־ד א ש הנהל ה שהו א נצי ג חבר ת 
העובדי ם וספש־ ז פסעס * 

לכן , י ש ל הב היר : 

1 . מ ה נדד ת אחריו ת ם ש ל כ ל אח ד מארבע ת 
הגופי ם הנ״ ל -למעידה , כישלו ן וסגיר ת 
המ פ ע ל ים" . 

2 • פ ה מיד ת אחריות ו ש ל בזרמ ה חבר ת 
העובדי ם מו״ ד הוזנהלד - 

3 . סיב ת אי־זהחלסת ם ו/א ו סילוק ם ש ל 
המנהלי ם הבלתי־יעילי ם למג י התמוססו ת 
המ פעל י ם . הד י כול ם רא ו מאזני ם ח ו דשיי ם 
ושנתיי ם באופ ן שוט! / 

ס גיא ! 

תל־אבי ב 


שמני ת א ו כתו ת ■צינ ת 


ש ר האוצ ר מנמ ק א ת התנגדות ו הנפרצ ת 
להעבר ת כספי ם למערכ ת הבריאו ת מך , שאי ן 
לפגו ע ביציבו ת המשק . מלב ד ההיבטי ם הל א 
מוסר יי ם שבעמד ה זו , בולט ת צביעו ת רבד . משו ם 
שזפת ו ש ר האוצ ר פע ל לביטו ל (א ו יות ר בבו ן 
איזדדוש ) מנדהים ף השג ה בזכד ר מ ס שהוט ל ע ל 
בעלי י הכנס ה גבוה ה מותח , ונת ן א ת יד ו 
להעבר ת 70 מיליו ן ש״ ח לישיבות - חל ק קט ן 
משנ י הסכומי ם האל ה הי ה יכו ל לעשו ת הרב ה 
למניע ת הסב ל הר ב שגגר ס לחולים . 

א ם ז ד החבר ה שאלי ה שוא ף ש ר האוצ ר אנ י 
מעדי ף א ה פוור ת יציב ה אכ ל יות ר הומנית • 

" ד רדהחד י 

ירושלי ם שי ו אהב ת לגרמנית.. . 


-הישר אל י ם והגרמני ם צריכי ם לאהו ב אח ד 
אתהשני . בגרמני ה י ש היו ם חד ־ צעיר , שאינ ו 
צרי ך לסבו ל בגל ל חטא י : אבותי ר — זה ו 
-שיד־האהכז ד לגרמני ם ששי דר ה אלי נ ו הזמר ת 
עופר ה חזה , ■ לאח * הצלחת ה המסחרר ת בהופעו ת 
בגרמניד. , כאש ר שיר ה צע ד תקופ ה ממושכ ת 
כרא ש מצע ר הפזמוני ם ש * 
ז ה תקדס ה ארוכ ה מתנהל ת כא ן תחרו ת כמדי ה 
ע ל אהד ת הקה ל מ ן ירדנ ה ארז י ועופר ה חז ה ומ י 
מו ץ הזמרת -הט קונל ת ביותד . ע ר כ ה הי ה המצ ב 
שיצל , לכא ן א ו לכאן , לל א הכרע ה חוווכת . 
נרא ה לי , ש-שי ד האהבה " לגרמני ם ש ל עופר ה 
חז ה הפרי ע לדעתה . הצימ ר בישרא ל יעדי ף א ת 
שי ר הבל " ל ש ל ארנס ס יפת , הזכו ר ל א לטוב , 
ע ל שי ר האהב ה לגרמני ם ש ל העופר ד — 
..יא ■ סדומ י 

מילי ן 

[אץ^י־ ד תנו ו השניי ו 

׳ בתגוב ה ע ל מאמר ו ש ל חיי ם מאו ד ע ל הגוע ר 
העוב ד(-דבר ״ 88 * 14 > נדהמת י לקת * מ נוע ד 
שאינ ו בע ל השכל ה תיכוני ת שלמ ה זכא י 
למשמר ת בס ך 63 * 54 שקלי * 
כעובר ת המקבל ת שפ ר במוס ר מקמ ל למשר ד 
ממשלת י וכבעל ת השכל ה על־חיכוני ת בתחו ם 
מקצוע י מקבל ת אנ י שכ ד משדלב+יסו ד המגי ע 
ל־ 35 .- 527 שקלי * בחישו ב פשו ט שכ ר יו ם 
עמד ה מגי ע ל־ 22 שקלי * מכא ן המסקנ ה 
המתבקש ת שאי ן צור ך לרכו ש השכל ה וג ם ל א 
כדא י לגדו ל מ במיל א תרווי ח *זו * 

בא ר שמ ט 

[ערז ! תא 1 ח זנעי ה 

ברצונ י ל ה ת ייח ס לרבדי ו ש ל 30 ד- ה כ ג 0 ת הר ב 
מנת ש הכה ן בראיד ן ב״ער ב הרש " בסלוזיד ה ביו ם 
11.7.88 בהנחיי ת רמ י רש ף בעניי ן גיו ס בב י 
הישים * 

ראשי * על י לציין ! כ י ראו י חבד־הבנס ת 
הנכב ד להערכ ה ע ל עצ ם העלא ת נוש א חשו ב ז ה 
הג^^^^ ^ דישו * ןשמיקה־מ!עמ ד 


סמצ ל למציא ת פחדת * 

בר * לעצ ם ההגע ה ש ל חבד־־הכגס" ! ממ ג ז 78 
בנ י ודשים * שמספר ם מגי ע ל־ 20 אלף 8 ולפ י 
הטו ר הגיאומטר י עו ד הי ד נטוי * לעתוד ה , 
אקדמאי ת ולגייס ם ר ק בגי ל 24 לאימוגיסש ל 
שלוש ה וו ו שי ם ולשירו ת ש ל ש 3 * נראה ליג י 
י ש כא ן שו ב משו ם איפ ה ואיפ ה זבסדמ ל נדמ י 
על ח תאנ ה לבעיד - . . 

ע ל מג ת להפסי ק להיו ת ה-שאבע ם גוי " ש ל 
החרדי ם הצעת י הי * ב י ננה ג עפ״ י וממרה ' 
האנגלי ת המפורסמו ג -א ם אינ ך יכו ל להידח ס 
בה ם - הצטר ף אליהם" . הב ה נצטר ף ,כולנ ו 
למחנ ה החרדי ם נסתופ ף בזסזזל י תוד ה ב׳׳שיסז ז 
וכוללים , נקב ל מענ קי ם מ משלתיי ם גדיבי * 
נעמ ק בממז ר ונקיי ם מצוו ת סד י ודגי ■ * י 

כ ך תוס ר דאג ה מל ב ה אימהו ת (כפ י שציי ד 
חבר־הבנסו * תיפת ר בעיי ת החילוניי ם והדתץ * 
בעיי ת השירו ת בשטחי ם ועוד . אש ד לבעיי ת 
< ,ב י ט ח ו ן - נשי ם סבסחנ ו בצו ר ימרא ל וגואלו , 
נייב א.שכיר י חר ב . מפורטוג ל ושא ר ארצו * 
לשמו ר עלינו . וקוא ם ואוצו ה ע ל ישראל . 

יעלוילנסק י 


גיש ה ועננ ה להפלו ת 


עת ה שקרולינ ה חזר ה לברזיל , עת ה . 
כשהקהיל ה היהודי ת בק ודיס י ב ה מטפל ץ בדח ז 
ה עו ועי ם ה אנ טיש מ י ת המנשב ת כמקום * עת ה 
כשנעצר ו ישראלי ם בסדננאול ו מוו ן . סח ר 
בק טי נ י ם - יאו ת אול י סו ף סו ף הגו ף האחרא י 
בישרא ל.ויתייח ס.בכוב ד רא ש.למועק ת האש ת 

במצוק ה הפוג ה להפלה • 

כמ י ש מע ורי ם בעניין , זמ ו מזריעי ם וחוזרי ם 
ו מ תרי ע י ם שמרבי ת ההפלו ת ניתנו ת למניע ה 
על־יד י התארגנו ת השלטונו ת שיברא ו לקרא ת 
האש ה במצוק ה שנאלצ ת לפנו ת להפלר - 
עובר י ■בית־ה חרל י ם הוותיקי ם ע״ ש -שימר , 
למשל , יעיד ו נאמנ ה ע ל מנה ל ביה״ז ז הנוד ע 
פרום ׳ חיי ם שיב א ז״ל , שמנ ע הפלו ת למכבי ר 
על־יד י שיכנו ע ועל־יד י הענק ה ש ל מקר ר א ו 
מ כונודכניס ה וכד . 

העלי ה הפנימי ת זול ה יות ר מהעלי ה החיצוני ת 
שכושש ת לבוא . ג ס העקרונו ת המקודשי ם ש ל 
הארגוני ם חפנמיססיי ם ל א ייפגעו . זבו ת האש ה 
לרע ת ס ה הי א עושד - זכו ת האש ה לקב ל 
אינפורמצי ה ואלסדגטיבה ו 
השאל ה הי * הי ש אד ם במדינ ה המוכ ן 
והמסוג ל ליטו ל ע ל עצמ ו תפקי ד נל ת י־ ס ופו לר י 
וכח ך במאבקי ם כגו ן ז * שהפ ך לפר ה קדוש ה 
ש ל השמא ל והימי ן ג ם יחד . חס * של ו הי ה מ ם 
אר ס כח ד ב ך־ ס דיו ן ד ל - הי ה יוד ע מ ה לפני ו 
וכיצ ד לספ ל בכך . 

בידינ ו מכר ה זה ב ש ל מאג ר אנוש י ואנ ו 
מבזבזי ם אלת ו בש ל בטלנו ת משווע * 00 * 19 
הפלו ת רשמיו ת כממוצ ע מתבצעו ת לשנ ה 
בישראל . לפחמ ו 00 * 10 הפלו ת מתבגעו ת 
ממזווד ת תמוד * בצ ע בסף . ניוו ן למנו ע א ת 
ממי ת הו־יפלוו ו לפחמ ו על-יד י גיש ה רעגבה ז 

.^ל?ל,מזכי ל 

זונודר ! "זיפרדג ■ •י ■ קדדד ד זישדת. ) 

י .בעסחיחדי - 


לפנ י 60 שנ ה ■ 32 נשי אתמומצ ח המושלמו ת 

מיגינזס ד המושכו ת הבריט י סיר ב.לאש ר א ת 
הזכו ת למועצ ה המוסלמי ת העליונ ה לקבל ע לו ז 
נשי א תגיד י לב ל ימ י חייו . ה הח ל ט ה בלדנדוןיבא ה 
אחר י מד ם ם*שך . בי ן הועד ה והממשל ה 16 היח ה 
מגמר - . 

אפיס ת תימני ם 

אסיפ ת תימני ם תושב י שכונ ת גודדי * קבל ה 
אתמו ל כמחא ה נג ד הנהל ת וע ד שכונ ת זמיסגי ס 
-כר ם התימנים" , ע ל שאינ ם מעסיקי ם 
בעל י מלאכ ה ופועלי ם יתרי ם בחיק ה גיזדהב ג ס ת 
כשכתר - 


חפי ת זזדש ח להחדז ס : י ׳ 
בשיממ ו ע ם פגומי ם ערביי ם 
משח ת מאיו ב העמד ה שתימוטגר . ומדמו ת ; 
מערביו ת כלפ י ההסוגד - שאל ת פירו־ה ז ש ל 
ידושלי * המדיניו ת.שיגש א המדנו ת מג#י מ 
כלס י מדמז ת שתספקנ ה נש ק וכס ף לזרמי * <,•־' . 


דעלי ח חסיקוז ז ע ל הפוזדגו ת 

. נוגז ו הקשיי ם סממ ו נמבעות ^^זדי * י ש למטנ ם 
א ת רמ ת החר ם . ש ל הי* * ש ד האוצ ר אייג ו יס ל 
למגד ר לרמ ת ימ א מממס ז אל א * 60 מהסס ס 
מוד * עק ר הדאג ה י י צרפ י חמ א ויזזשלי * 


מהר ה אבוז * 


המרכי ב הקריט י 


מא ת ארנונ ה שסא ן 

א ם נית ן הי ה ל הש ל י ך מעול ם הברידג ׳ ע ל העול ם 
הנחל , היינ ו צ ר י כ י ם להיו ת אופטימיי ם מאד , משו ם 
שבבדירג' , דאינ ו פעמי ם רמ ת פיצו ■ נוזלי ם מבעבי ם 

4 ?בריד נ 


אבודים , מעורר י רסיסי * ויוצאי ם עסוד י מהילד - 
ולב ן בדו ח זא ת היינ ו כיז ם מתהלכי ם כמצ ב ח ח חיוב י 
יותר , למרו ת המצ ב הכלכ לי , הפוליט י והבסתוני , 
הרתוקי ם מלהיו ת מעוררי * תקוו ה שג ם אנ ו ניחל ץ 
מכ ל המצבי ם הקשי ם כפ י שנחל ץ מה ם הכר ח בי ד 
הס 70 


52 ?) א ♦ 

* ש 

532 ♦ 
9542 * ♦ 


♦ 863 
¥764 

♦ <?1764 

♦ <}7 


♦ 411097 
¥32 

♦ 1098 

♦ 8 


4 ♦ 

5 21 1096 > א ¥ 
א 4 ♦ 

1063 ♦ 


סחלקודו־ז ס 
פגיעינ ג מזרח־סער ב 
חזברזז ג 


נה ג ! 


דרו ם סעד ב צ* ן מזר ח 

והאד ט וסכדי ד דאב ל 

4 האר ט 5 קלא כ 

6 האד ם 

מער ב ומי ל ב־ 10 דיאפדנד , ממכ ס ראשו ן נרא ה 
שא ם מער ב ל א זוכ ה באלו ף ספייד . יצטר ך הכר ח 
למסו ר שת י לקיח ת בקלא ב ו לה י כ ש ל בביצו ע החוור - 
אול ם 16 ק ־ אירע , הכר ח זכ ה באלת/ ' שיח ק ומר ט 
לעב ד האלוף , מז ר ליד ו במל ך דיאמדג ד והמשי ך 
בסידר ת ההאד ט ע ד למצ ב הם 3 


♦ *:<25 

♦ 111 
♦ 495 


♦ 863 

¥ 

♦ 07 


צ 0 

מ ז ס ע 


♦ 4 

¥98 

♦ 

♦ 10 6 3 


♦ 4110 

¥ 

♦ 

8 נ א ♦ 


הכר ח שיח ק א ת זד 9 האר * כשח א םשל 7 קלא ב 
מהדום * ומער ב בבנ ם ללחץ , א ס ישלי ך קלא * ישח ק 
הבר ח ספיי ד מירד , א ם מער ב זוכ ה באלון / אי ן לכרו ז 
בעץ * משו ם שע ל המלכ ה והמל ך ספיי ד ישלי ך א ת 
שנ י הק ל אבי ס שבידך , א ס מער ב רתע ! א ת הלקיחה , 
ממשי ד הבר ח כאלו ף קלא ב וקלא ב נמוד , מער ב זוכ ה 
בלקיחד " אול ם ה־ס ו קלא ב שבי ד הכרו ז מוגבה * 
לעומ ת זא ת א ם מער ב משלי ך ספיי ר ע ל זד 9 האר * 
ישח ק הכרו ז ספיי ד מידו , .וא ם מער ב דחזז ז א ת 
הלקיחה , ימשיך ־ הכרו ז בספייז י שייחת ך בידו , 
והמלכ ה ספיי ד שבדומ ם חוגג * כשהכרו ז מוס ד 
.בסוס ־ ש ל דב ר לקיח ה אח ת בקלא * 


עש ה א ת המינימו ם למע ן אל ה 
העושי ם א ת המכסימום . 


ת ן טרמ פ לח״ ל ! 


והמש ך מעמו ד 17 

בשע ה שתיי ם בצהדיי ם במר ת התעלה , כ י 
מתבצע ת ש ם פעילו ת חריג ה (בקדי ם ביחידו ת 
הבקר ה ש ל חיל־ה אוו י ר ה ם העי נ יי ם ש ל ה ט יי ס ים ; 
יושבי ם לע י מב״סי * שומרי ם ע ל נתיב י הטיס ה 
וע ל המטוסי ם ומכווני ם אות ם בהתא ם לצרכי ם 
ולנעש ה במרח ב מצויר * אנ י יור ד לעמד ת יידו * 
מחכ ה לקב ל א ת הזו ג שלי , מחכ ה שיקרא ו ל י 
בקשר , כד י לשמו ר עליה * וא ז אנ י מקב ל הנחי ה 
הפוכ ה - י ש תקיפו ת בצען , צרי ך להחלי ף מס ך 
ולדאו ת מ ה קור ה ש * תח ־ שני ה מחליפי ם מס ד 
ומקבלי ם גזר ה אזר ת לצפיי ה ויירו * וא ז - הוראד י 
חדש * י ש ג ם תקיפו ת מועל * צרי ך לעבו ר 
לתעל * אנ י עוב ר ומחכ ה לקב ל זו ג פידאז״י ם 
סוזצוד . ה ם קוראי ם ל י באשקלון , אנ י מתביי ת 
עליה ם ע ל המס ך ובדו ר 6 שנפתח ת פלוזמד - 

-אנ י יוש ב בבונק ר ע ל כסא , מסוד ר כז * 
כשמעל י שלו ש תקרו ת לגוב * שישמ ר ו על י 
היש * י ש ל י של וש ה זוגו ת פידארי ם שש לח ת י 
לתעל * ואנ י אומ ר ׳אנ י טס ׳ ומתכוו ן כמוב ן 
אליה * תפקיד י לחפ ש סיגי * לשמו ר עליה * 
ופתאו ם אנ י תא ה'בלינד . מבחינת י ז ה מבג * אמ - 
ל א יוד ע משה ו אמד . מבק ש רשו ת לייר ט א ת 
המבנ ה ואנ י תא ה שהו א כ ל הזמ ן מתקר * אנ י 
מבצ ע יירו ט קלאס י בהנחיי ת הסייסי ם ולמרב ה 
הפל א ה׳טבבה ׳ איננ ו נכנ ס לקר ב אווי ר אל א 
ממשי ך ישר . אול י ה * הפבב * ל א תאי ם אותנו , 
א ת המטוסי ם שלי ? א ו שה ם טייסי ם מצרי ם מפ ס 
אמיצים ? אנ י סמי ם א ת הור ג מא חותה * וההמי ה 
שלנ ו ל א תאי ם כלו * אצל י ע ל המס ך פמשי ך 
ה׳בליע ׳ לנו ע קדים * אנ י כב ר ל א מבי ן כלו * 
בשל ב כלשה ו הבנת י שי ש הפרש י גוב * ומסמ י 
שוא ל א ת הזו ג של י באיז ה גומ ז ה * אני ־ בהתא ם 
מנח ה אות ם להבי ס יש ר לפגי * גבו ה מעליה * א ל 
הדב ר הז * א ל ׳המבנה* . בב ד בדו ד לנ ו שז ה חפץ , 
מרא ה טיל , ול א מטוסי * הבעי ה הי א שהזו ג של י 
ג ם הי ה מוכ ן לקר ב אוויר , ולהיכנ ס ליירו ט ש ל 
ססרד ■ איטי ת ז ה עניי ן מסוכך ! א ם ל א מתכונני ם 
לקראתו . 


-ביגתיי ם אנ י שומ ע שטי ל נוס ף כז ה שוג ר 
מכיוו ן אח ד חמ י עוש ה חשבו ן שהו א מכוו ן ישו ־ 
א ל היחיד ה שלי . אנ י מרי ם או ו הרא ש טיפ ה 
ל מ ע ל * ח ה בסד ר - י ש מעל י שלו ש שעות . אנ י 
אסתדר . מסט־ ־ שתיי ם מז ג המידארי ם של י אומ ה 
׳בקר , שי ם ל * ז ה מטו ס לל א סיים* . הסייסי ם 
מביני ם שז ה ׳קלם ׳ ושהו א מתחי ל גלישה . עו ד 
קצ ת תרגילי * ה ם במטוסי ם ואנ י מו ל המסך , 
ומספ ד אח ד מייד ס אלת ו 30 * בתו ר ש ל וש־ א רב ע 
דקו ת פצצ ת ה׳קלט ׳ היוו ה בתו ך תל־אבי * 
ההדגש ה ה א ישי ת של י היוו ה ש ע שי נ ו עבוד ה 
סוב * איפ ה של א עש ו א ת ז ה כמ ו שגריר ! הספר י 

במהלך ־ המלחמ ה פגע ו טיל י -קלס "'מונח י וצ ם 
בפב׳־מי ם ש ל יחידו ת ועקר ה באופיר * ש ם נהרג ו 
שלוש ה חיילי * ובסיני , ש ם נהרג ו שניים . 
באו פ יי ה חוסל ה היחיד ה ובסינ י הי א הושבת ה 
ליממ ה ויותר • מז ק לעיניי ם ש ל חיל־האיזי ד הי ה 
קש * הציו ד והא מצעי ם הטכנולוגיי ם הי ו זוד * 
אב ל ב ב ל מקו * מו ל כ ל מסך , ישב ו אנשי * 
הכוש ר ש ל כ ל £ד ס שזג * ג ם מוצבי ם שוגים . 

כגט * בכ ל מקד ם עתי ר סכבולוגי ה 
בצוד ל - וכיו ם ב ל תחו ם לחימ ה הו א מ ה - 
ממשיכי ם לומ ר שהאד ם זמנ ו עם * הטכנולוגי ה 
אל א אדה * ע ל רק ע איד ם סיל י הקרקע י ־ קרק ע 
ממדי * מסעודי ה ומעירא * וע ל רק ע התקרי ת 
במפר ץ הפרסי , ש ם ייר ם כ ע שי ר מתוחכ ם או ו 
המטו ס הלא־גם ז והבי א למות ם ש ל טע ת מ י 
אד * אוסרי ם אצלנ ו ׳ ־ האד ם הו א עד״ ז הסרבי ב 
הקריטי . ער ש ש ל הגור ם האנוש י עול ה כג ל 
שממחכפ ת המערכ ת ו מ ש ת כ לל ת , טועני ם 
גוו י ל ־ה או ויר . 


. הגור ם האנוש י ויכול ת ההחלט ה המ היר ה ש 6 
ל א יועילו , באי ן אמצעי ם לעצו ר ת הלי כ י * או ו 
די-קלסי * בבי ־ ל * צרי ד לעצור , הו א מד ע מאלי ו 
מא רסנ ל הא יום ■ מרשי ו וצמאיז , פצצו ת תמות . 
א ך חכמו ת מת ר וטיל י הקרק ע ־ קרק ע ש ל המ ם 
וש ל פחד , ה ם האתג ר החד ש למד ם האנושי . 


א ץ מ ה להשוו ת 


<הםשרםעםה ־ ס 

מאר ק אלמ ם מוד ה כ י הו א מוד ע לשמועו ת סיל ו 
ענד ו הסקו זע י הי ה בקהיל ת המ ודי ע ין , אך ־ מכחי ש 
את ן מכ ל ודל . -הרק ע המודיעינ י של י ססתב ם 
בשנתיי ם ששרת י בחי ל ה מור י ע י ן והעוב ד ה 
שלאת י חסמו" . 

מכ ל נמף * הנסיבו ת אילצ ו אתר , עו ד לפנ י 
שהספי ק להתווד ע היס ב להווי ה המסתמכ ת ש ל 
ישרא ל(ש״ א כב ר -שתיי ם והצ י סמרים " ש ל עטי ם 
עו ז ולוט * -עברית ) לקפו ץ למי ם דשנונני * רא ש 
הממשל * בניגו ד לט־סומי * ל א העל־ , נושאי ם 
ש ל מצ ת בפגיש ת הגיסוסי ן של ו ע ם השגרי * א ך 
בשיחו ת ההיכרו ת ע ם המגוד ל המדינ י מס י גיילין , 
רע ם ש ד החו ץ שמעו ן פר ם נרשמ ו מחאותי ה 
הרשמיו ת ש ל ישרא ל ע ל עסקח ג הנש * וב מ מס ד 
מביר ת מסוס י *סדרנד ר לסעודי * 

-איננ י חוש ב שי ש ויכת ז רציני* ! מדגי ש 
השגרי ר אלמט , -בי ן יש רא ל לבדיטגי * הסברת י 
כ י האינטרסי ם שלנ ו מיתמ ם וא ץ אנ ו מח פ שי ם 
לפעו ל נג ד ישראל" . ובכ ל זא ת כיצ ד בריטני ה 
מסמיו־ך . א ת מדגותי ה לממ ד נש ק לער ב הסעודי ת 
הפצויתבמ גרשמ י ש ל מלזמר ! ע ט יקראלן. . .. . 

-אפש ר ש,ד.סבר ׳ הי א ביש י מוסע * אכן , אנ ו 
מום־ ע מ*טישחכ ל מרעיט , למימו ן רה ב ש ל 
ממשלו ת הנחשבו ת לדעתנ ו מחוגו * אנ ו עדשי ם 
זא ת באחרמ ת ובמיוח ד תו ך הקטז ז ע ל המאז ן 
האםטדטגי,״רן 3 מתחג ו להפ ר.ואיננ ו סמדי ם 
כ י עיסש ז ז ו תשפי ע ע ל המאז ן ה אס ט ר טג י באוד . 
מטרתנ ו לספ ק צמי ד ז עמו* , א ו צמ ד שנית ן 
להשתמ ש ב ו לענ ת אוסההמעוגיימ ג לרכו ש ציו ד 
זוד . . 

בישרא ל הוב ע משש ־שנמפ י של -רב ד יגי ע 
הנש ק הבדיס י למדינו ת הנמצאו ת מדמו ת ישי ר 
כפ ו ירדן . ידיעו ת בעתונד ת עסק ו השבו ע 
מאושרו ת כזו . הא ם אמ ה מוד ע למבי ן לדאג ה 
בישראל ? 

-כן , אנ י יכו ל להבי ן דאגו ת א ך על י להדגי ש כ י 
3 ם ל עסק ת נש ק י ש מדפי ם בזזדי * השבעי ם פ י 


הצמ ד ל א יוב ל לממז ו טעמ י למדינ ה ש לישיו ת 
ודומנ י כ י עקת ן זד . ח ל ג ם ע ל עגזע ו מש ק ע ם ־ ■ 
ס ע ודיוד* . 

לעומ ת זא ת ססשיע ה ברימק ז להטי ל *ממ ו 
ע ל סבירו ת נש ק לישראל . 

-אכן , ל א ה ל שינו י במדיניו ת ש 6 נו..האסבמ ו י : 
הוט ל בעקבו ת מלחמ ת למו ן בידנ י 4982 . 
ההתלמי . חבר ה ע ל כ ך שהאמבד מ יישא ר בתוק • 
כלעודיסצטוריל י ישחי לע ל אדמול 3 נור י . _ • 

אב ל דו ב חייל י י׳שרא ל עזב ו א ת אדמ ת לבסו ן 
ולפ י סרסוס י ם מעי ם י ק קומ ץ ש ל במד . סא ת 
חוב ה בדרו ם לבנון ^ 

-אני_מ ^ א ת מתוני ם של ד ומ ל זא ת *וז ש •־ ■ 
היכ ר שחייל י ישדא ל עדיי ן נפצאי ס כלבנו ן 1 מ י 
מ ה ששכ ע א ת סוש מתנו" . 

מדו ע ר ק בדיסר ה מכ ל נריגו ת חשו ק מאיחש • 
המשות ף מתטד ה נ א מכו ־ גו ץ .;•. / 

-אימ י יבו ל לדב ר א ו להסמ ד א ת זטדזנמ ת . 

ש ל שא י טר יגוז ו חשדל ה ומיוזמי * הפריגמ ת 
ש ל מפשל ת פרימי ה וד א בדוד ה כמי ־ שו * . 30 ח 7 י 
אותהזהעמזד . 

ילסיז ^ א־מ י ^^ ס מץג ך מט ן : 
אירלנ ד לימ ד אות ך להבחי ן בדמיו ! שב ץ ממ ג 
ש ם לסכסו ך הישואלי־פלמתיסר ז 

-יקכהזב ז שממו ן אירלנ ד י ש מ י שי ם ע 3 
שת י ח ס ת ורק ע דת י שת ה מממונו ! ש ש ל 
ומשל ת ג דיסני * •לקרב ם להמ ח שיב ה יזתר ז 1 : 
באמצמ ת דדשית ׳ ד ק במ ק מ חסמיי ה של ^ - 

ממיאיחגינלזמרתמפה ו 
התיכי ז - להשי ג מנ ה : בי ן הצדדי ם 

-למניז ת ש ל ^ימתסחחס^ ת סמ י שמשימת- ^ 
שלב י למר ל ממ^מ ן ימי " בל ל-לשיטת - ־ 
שמשחמשי ם רשםחי 0 .מבושי * אי ן לט י מצ 3 ש 3 ו . 

בגי^מהחדם^ני ם ע ל קסטריממומות : 

ד ק קושץ:.ש ל < : 

משתמשי ם בבל ו: 0 ; 

בש ק קטלניי ם נם ־ זדילי ם זמוצ ת הכמצך . ■ 


יז*דאשון , י ״ ס ע תשמץ ^ 24 נמל ל 88 מ 

איטלי ה / .אסונזמיסט * ל.ד 3 ד * 

לחו ק 


־ י י י ?יש . ^? 1% ניפ־־ ה ח ^ ! ^ : 

8# י ^ 8 מ'/ י ;/לףיי י גל י נשפ ם ביטי ם אל ה לעש ר שנו ת מאסר ..נפש ך 
עד ס מ ס פ ר זד ה גל י האת ! ה מבוק ש ביות ר באיטלי*דכזוץד ץ 
שלומןתסמז ת מפעולו ת הסדו ר החמודו ת ביחז ר ש ל ימ ת 
האחרוטז !באיטליה , הפיצו ץ בתחנ ת הרע ת בבולוני ה ממוס ס 
1980 * גל י ל א נכ ח באול ם ביחדהמשפ ס ב־ 11 ביולי , בע ת 
^ ה< ת גז י־^ן . זמת ה שע ה ה א איר ה כתבי־עתונו ת גכיחו , 
לי ר *־צ ו שבטוםקאג * ה א ל א כמכוו ן לחנו ת 
דאפיל ו עש ד שגיו ת מ ן העונש . 

^וזפמתשנשתל ה באול ם ההמתנ ה ש ל המחלק ה השניי ה 
בשב ת דחוס ה ש ל חופש ת קיץ,הדג ה 85 אנשי ם ומע ה 200 , 
- כעבו ר ש ש שנו ת חקיר * ב־ 1987 , כשהואש ם ו החשודי ם 
"מחריו ת למעשה , טע ן התוב ע הכלל י כ י א ת ההתקפ ה ביצע ה 
;קבוצ ת.טרו ד ימנית , שהופעל ה בעיק ר על־יד י גלי , לשעב ר 
;רא ש לשכ ת •המני ס הזופשיי * פ י 2 ״ המיסתורי * ההתקפד , 
; אסר ה התבייע ^ המ 1 ה חל ק ממתקפ ה כללי ת ע ל יצי בו ת ה ש ל 
.המדינ ה האיטלקית * 

בית־ חמעפ ש קיב ל עכשי ו בעיקר ו * 1 טיעו ן התביע * 

; שלוש ה גברי ם ראש ה אה * שנמצא ו אשמי ם בהנח ת הפצצ ת 
־נשמ ו למאס ר עולם • גל י עצמ ו זוכ ה טסעודבז ת בהתקפ ה 
בבולו ניה . עונש־עשר־השני ם נגז ר עלי ו ע ל חלק ו בנסיד ן 
שיטתי , בסייע ם ש ל שלוש ה פקידי ם בכירי ם בשירותי ם 
. הזשאיי ם ש ל איטליה , להטעו ת א ת ה ח וקרי ם בבולדניה . הו א 
עש ה זא ת על־יד י האכלת ם ב״מיד ע חיוני" , שהוביל ם 
- למרדס י־סר ק א חר י פלשתינאים , מיור י קבוצ ה שנתמכ ה על־יד י 
לוב , ואחר־ב ד אחר י קבוצה־ממזדס * כבי כ ול , ש ל ס ח די סס י ע 
־ צזפתי ס וסרפני ם שמאליים • גל י יערע ר עכשי ז ע ל העת ^ 

מנוד י ם הו א כמע ט אר ם חמשי , מדו ת להסכ ם הסגר ה ש ל 
■איטלי ה ע ם שווייץ . ממר ת ידידי ם.שי ש א מילוגו ת הגבוהים , 
,נמל ט גל י מאיטלי ה במאד ס 1981 . לאח ר שנתגל ו תיק י 
משתייכת ! למת ה לשב ח •בוני ם ועפשייג ר ככספ ת של ו ב״ויל ה 
'ואנדזז״ ..מאוגוס ט 1983 ע ר ספטמב ר 987 ו הו א ח י 
ממלט־ממשפ ס בדרו ם אמדיקד , אב ל כשהחלי ט לבסו ף להסגי ר 
י א ת עמע , זע א עש ה זא ת בשווייץ . 

.היונ ה ז י בחיר ה עונד - לפ י הסכס י ההסגדד י בי ז שזדייי־ ץ 
ואיטלי ה אי־אפש ר להסגיר ו כאשמ ת עביר ה •פוליטית / 

. מהתקפ ה.בבולוני ה ופעולו ת סדו ר אחרות , שגל י הי ה מעור ב 
; בה ן לכא ור * נרא ו בעינ י השווייצדי ם חדקד קג י ם בעבירו ת 
פוליטיו ת 

: ו לבן , בש זצסג ר גל י סוף־סו ף לאיטליה , הי ה ז ה ברי ־ לעמ ד 

*לרי ן בעניי ן שחנ ה לגמרי , סתסוטסזת ו ש ל •נמ ו א&כדוסיאנ ד 
: ש ל.הברט * 9 *לו ד ב־ 982 ו . משפ ט ז ה עומ ד להיפת ח בסתיו . 
הי ה אפשר , כפ י שאמנ ם קר ת לשפט ד ע ל האשפו ת הקשו רו ת 
'בשערוריי ת מלובי * שנוסח ו עו ד לפנ י הסגרתו . אב ל אי ן 
אפשרו ת לאכו ף א ת העונש , וג ם ל א א ת עונ ש 17 שט ת המאס ר 
.שהטי ל עלי ו בית־־משפ ס בפירנצ ה מובסב ר שעם־ , ע ל מימו ן 
■פעולו ת סדור . גל י נרא ה רגו ע ול א מודא ג ביו ם שהוכר ז 
. מרהר ץ בבולו נ י ה ■ נרא ה של ו עצמו . לפמ * י ש אמ ת במשפ ט 
סמילקי . - תל־אנייכ/נת ך ד 7 ? י 


שהורי ש מהעייר ה לאנג ה לי ד קייבשאו ן בונ ו שלשו ם מו ח לעייר ה חאיליצ ה במסגר ת •שיקו ם 
השכונות " הדרו ם אפריקאי . משאיו ת לקח ו א ת התושבי ם והרס ו א ת בתיה ם כד י להעביר ם למקו ם החדש . וצילמ ה א ף 1 


*דבר " מארה / ד ז שר 1 ן 


;מיד ע 
*״י * • ■ ■— * ארגו ן •בני־ברית " מרפ ת ביק ש לבחו ז א ת 
תדמית ה ש ל ישרא ל מע י הצרפתי ם התוצאו ת 
אינ ן מלבבות , בצפוי , ומגלו ת ידיד ה נתרמים * 

★ שלי ש מהנשאלי ם ססדי ס כ י ישרא ל 
'אינ ה מרינ ה דמ וקרטי ו ת ־ 

★ 28 אח ח סבורי ם כ י ישרא ל אינד . יות ר 
דמוקרטי ת ממדינו ת אחרו ת במזה״ת . 

★ ר ק 55 אחו ז מאמיני ם שחייל י גוד ל ירדי ם 
•להגב ה עצמית , ואיל ו 43 אחו ז אינ ם מאמיני ם 
*בד • 

ו ★ כשנ י שלישי ם מהצרפתי ם סבורים , כ י 
־הקמ ת מדינ ה פלשתינאי ת עצמאי ת חוד ה מקו ד 
לבעיו ת חדשות . למדו ת זא ת שלי ש מ ן הציבו ר 
תומכי ם בהקמ ה מדינ ה כזו . 


רבו ח / פר 1 פ 'שב ח 1 יי ס 

טיעוני ם ריקי ם 

^םטוריו * שבנימי ן בועית ־ 
פז־ס־^יהן , משתנומ-יח ד ע ט 
מןיסטה־מ " ומ ה #הזברו תע ל ע 3 ר 


: ה ע ל ביקור ת ש ל א. * יהושע , חז ר בנימ ת נתביד ע ■ע ל 
כ י מ י שמוות ר ע ל זכותנ ו ע ל שכ ם וחבי ת כאיל ו דה ר 
נב ו ע ל חיפ ה ויפו . טענ ה ז ד מושמע ת שד ב ושו ב מא ז 
שש ת הימים . אב ל כ ל מ י שמשעי ן זכויו ת מדיניו ת 
'יו ת ע ל זכויו ת היסטוריו ת ובוח ר לעצמ ו מפ ה 
ת נוחה , משמי ט כ ל בסי ס לוויכו ח עניינ י וריאלי . 
!ות ו הגיו ן אפש ר לטעון , ב י פ י שוד־ת ר 2 

יד ן המזרחי * כאיל ו וית ר ע ל זכותנ ו ע ל כ ל הגד ה 


לכ ם י ש ולנ ו אי ן 


* 

י 1 

• . ן.* 1 


: 3 מצחי • 

ז^רימדק פ ?ןולןז־ען:ב ה 
^ ו*שתזרי ם י - 

רק:^ר 0% ־^רכ^ ם לזרז ם 


מיכא ל כץ , נשי א יע ד ה ש ל י ח י ם ש ל יהדו ת 
דרום־אפריקה , מספ ר ששא ל פע ם א ת 
הארכיבישו ף דזפונ ד סוס ו ע ל התגברו ת חפגמ ת 
האנטישמיו ת בקר ב הש חור י ם בדרום־אפדיקד - 
סוס ו עג ה לו , שהמאב ק איננ ו ר ק בי ן הגזעים , אל א 
גסבי ן אל ה שי ש לה ם לבי ן אל ה שא ץ לה * •לכ ם 
יש" , טע ן!• .א ר כ י ב י ש ו ף מקייפסאון . 

התארחת י לארוח ת שב ת בבי ת יהוד י ממוצ א 
ליטאי . בע ל הבי ת עוס ק בעסק י הבשר , וקש ה 
מאו ד הי ה ; 1 הש ת חר ר מ ן התחוש ה כ י אכ ן מדוב ר 
ב-סי ד הבשר" . היה ו די ם חיי ם ברמ ת חיי ם גבוהה , 
ובבת י הפא ר שלז ע משרתי ם ש חור ים . אב ל למדו ת 
חב ל ניכר ה הראג * א ת הילדי ם מחנכי ם במקה * 
אב ל ע ם הפני ם החוצה . רבי ם מ ן ה צע ירי ם עוזבים , 
בעידו ד ההורים, - ויוצאי ם לחפ ש א ת עתיד ם 
באוסטרליה , א־ה" * קנדה , אנגלי ה ומקצת ם — א ף 
בארץ . בעינ י היהוד י ההחבואפרי׳קאי , ישרא ל הו א 
ג ם משאת־נמ ש זק ־ ג ם מקלס , כשנשאל ו הילדי ם 
ב ב ת י־הספ ר היוצדיי ם ב י והנסבור ג א ס ה ם בע ר או ־ 
נג ד ההפרד ה הגזעית , ה ם בח ח להשי ב •אנ י 
ציוני / 

בשני ם האחרונו ת נוסף . פיפ ר מדש . •ישרא ל 


מ חד שות / אמ ר סוסו , -ועליכ ם לשא ת בתוצאות / 
השוצרי ם מביני ם א ת הנעשה , לאש״ ף משר ד 
בזימבבוא ה המפי ץ תעמול ה עוינת , וג ם שיתו ף 
הפעול ה ב ? ישרא ל לדחם־אפריק ה אינ ו מוסיף . 
אמנ ם הי ו במ ה ה ב ר דר ת חיוביו ת מצ ד מנהיגי ם 
שחו ר ים , במ ו הדדקטח ־ מושלנ ח שביק ר לאחרונ ה 
בארץ ! א ך הלל ו נשכחו ת מה ר מאו ד ע ם חזרת ם 
ליבש ת השדרה - 

נ ודום־ אפחק ה חיי ם כ־ ס 0 ^ 120 יהודים , מה ם 
יות ר פמ> 20,00 ישראלים . בעב ר הי ה היח ס ש ל 
הקהיל ה ל ישרא ל י ם פוש ר ולעתי ם מ ד שלילי , א ך 
היו ם היחסי ם חמי ם יות ר וה ם נקלטי ם ברצון . 
היזדדי * מיעו ט קטן , תופסי ם מקו ם מרכז י בחי י 
התרבות , הכלכל ה והח בר ה במדינה • היו ם סובל ת 
■הקהיל ה מתחוש ת בדיח ת כבךדו . כחל ק מ ן 
הקהיל ה הלבנה , ה ם נתוני ם ב״פצור־י . לכ ן ה ם 
מחפשי ם קש ר ע ם העול ם היהודי , ובמיוח ד ע ם 
יהדו ת אדה" * שרבי ם מ צ ע י ד יד . סגני ם א ת כ ל 
הקשו ר בדרונדאפריקה . תהלי ד היציא ה ש ל 
ה צ ע ירי ם נות ן א ת אותותיו , דהיד ם הקהיל ה 
מזדקנת . היהודי ם גם ' מתרכזי ם היו ם במרכזי ם 
העירוניי ם הגחלי ם - יוהנסבור ג קייפסאו ן ודדבל . 
התחזיו ת ח־נמו־אפיח ז קודרו ת 

רבי ם ס ן ה יזעדי ם מנסי ם לתרו ם תרומ ה כלשה י 
להבנ ה הביך־גזעי ת מנד ל קפל ן ושותפ ו איזי ק 
יופ ה הקימ ו א ת ה״קדיי ד פונדיישן / הפועל ת 
לבניי ת מו סח ת חיט ך מקצועיי ם בקר ב השחוו־י * 
•פחו ת חשו ב מ ה עושי * ויות ר חשז ב מ ה נרא ה 
ש ע ושים" , אמ ר ע ל כ ך אח ד.מפרנס י הקהילה . 
אול ם פ ן הכוונו ת הטובו ת לביצו ע המרח ק רב . 
היהודי ם חיי ם בתחוש ת סכנ ה הממתינ ה לה ם 
מעמ ר לאופק . מצ ד אח ד קש ה לח ם להיפר ד פ ן 


העוש ר (חיק י המטב ע אינ ם מקלי ם ע ל הוצא ת 
כספים) , ומהצ ד האח ר ה ם חשי ם כ י בטוו ח האדן ך 
אי ן לה ם סיכויי ת החכר ה הדרונדאפריקאי ת 
הלבנ ה מודע ת לכ ך ומפרש ת זא ת כחוס ר נאמנו ת 
מבחינ ה זו , הקשרי ם ש ל ממשל ת דדום־אפריק ה 
ע ם ישרא ל מו ע י ל י ם ליהוד י דחס־אפריקד , שא ם 
ל א כך , רבי ם מהרגשו ת האנטיייהודיי ם הי ו צפי ם 
ועולי ם א ל פנ י השט ת שיתו ף ה פע ול ה ע ם ישרא ל 
חשו ב מאו ד לר ח־ ם ־ אפר יק * והכני ס אות ה - כ ך 
אומדי ם - למו ע דו ן האטומי . 

האלמג ם הנמצ א בגידו ל בתרו ר הו א ה י ש ר אל י ת 
ה ם יושבי ם בעיק ר ביוהנסבור ג ובאי ם על־פ י ח ב 
לשנה־שנתיי * א ם באופ ן פרס י וא ם כנציג י 
חכח ת הפועלו ת שם . דכי ם מה ם נשארי ם 
לתקופו ת מסושס ת הקשרי ם ע ם האר ץ הדוקים , 
והטיס ה ה ש ב ו ע י ת ש ל •אל־על ־ מיוהנסבור ג פלא ה 
תמי ד ע ד אפ ס מקדם • 

לאחרונ ה חל ו כמ ה שינויי ם מענייני ת הדרום ־ 
אפריקאי ם הבינ ו כ י במקד ם חתימ ה ע ל עסקו ת 
רשמיו ת ע ם גופי ם י שו י אל יי ם ־ - דם ־ שנעש ה קש ה 
יות ר מס ל הלח ץ האמריקא י - אפש ר לייב א 
מומחי ת בכפ ה מ ן המקדי ם נעש ה הדב ר בהסכמ ה 
ותו ך שיתו ף פעול ה ע ם המוסד ־ *מייצא / א ך 
מסנ ה שנתיי ם האחרונו ת החל ו הד־רום־אפריקאי ם 
מפעילי ם •צייד י ראשים" . הללו , בדר ך כל ל קצינ י 
צה״ ל משוחררי ם הפועלי ם מס ם חברו ת דרום ־ 
אפריקאיו * מגייסי ם מומחי ם ישראלי ם על־פ י 
הצרכי ם הספציפיי ם ש ל הפרו י יקטי ם • ה ם גועי ם 
מהכנסו ת גבוהו ת ותנא י עבוד ה נוחים , והאוויר ה 
בבתיה ם ישראלי ת מאו ד - פיצוחי ם , בדיחו ת 
ופוליטיק ה (ישראלית) . בדו ד של א כ ל הבאי ם 
בקלטי ת אב ל בס ך חב ל קולט ת הקהיל ה המקומי ת 
א ת הישראלי ם מרדעו ת פתוחות • 


— ■ . ... , ו,** * ■ 

גרסניה/של&השפק * 


1 - י 


י^ןי^ • ר"*- " •ץ'׳*"־ * 
;ז"*•• ■ 


יוב ל ל״לי ל הפרעות " הפדעוורא ח זזבממ י הממנ י 
"לי ל הבדולח" . מטקפי ס לציו ץ 
50 ?מהודעה־ ! ^ ו 
גדולז 1 נ.ממטד: - : 


א ף על־ס י שנותר ו עדיי ן יות ר טשלושו" ! וחצ י 
חח־שי ם ע ד שימלא ו. 50 שג ה ללי ל הפרעו ת בריי ך 
הנאצ י( 10-9 בנובפב ד 1938 ^ ההבנ ה לאידועי ס 
האל ה הי א בב ד ב ע י צ ומ ה ■ 
בסק ס חגיג י בבית־הכנס ת בפרא גקפור ס - 
העידשהיח ה ב ה בעב ר ונמצא ת ב ה כיו ם הק ז זיל ה 
ה יהודי ת השני ה בגודל ה בגרמני ה - ישתתט ־ ב ץ 
השא ר הנשי א ריכאר ד פ ח וייצזקד , הקאנצל ר 
הלפו ט קדהל , רא ש מפשל ת הס ן וא ל מ ן דדא ש 
עיריי ת פדאנקפור ט בדי ת באות ו מוע ד מתמנני ם 
ג ם לפתו ח א ת המחיאי ז היהוד י המרכז י באדפו ן 


הרוטשילדים • תערוכ ה גחל ה ע ל היהודי ם 
בבווארי ה תיפת ח עשר ה יפי ם לפנ י כ ן בנידנבדג , 
עי ר הוועידו ת ש ל המפלג ה הנאציו ת הסיע ה 
ה סוצ יאל־ד מד קרסי ת בבונדסטא ג תשמ ע עדי ם 
מאות ה תקופ ה בהתכנסו ת מיוחד ת בתחיל ת 
נובמב ר בבון , וכ ן ייערכ ו שווי ה ש ל אירועי ם 
מקומיי ם בעדי ם הגדולו ת ש ל הרפובליק ה 
הפדרלית . 

הח ס תררז ת תהי ה שדחפ ת לסק ס זכח ן מרכז י 
יח ד ע ם בדי ת האיגודי ם המקצועיי ם ש ל 
טערב־גרפניד ׳ בדאכאו , שאלי ו תצטר ף ג ם כרי ת 
האיגודי ם המקצועיי ם ש ל מורח־גרמני ת לפ י 
המתכונן , ישא ו א ת דבר ם בסק ס המאח ז אתס ס 
ברייס , מוכ״ ל ההסתדרו ת יזסרא ל קיס ר וסוב״ ל 
האיגודי ם המקצועיי ם המ זדזד־ ג רמגיי ם האר י סיש . 
לסק ס יוזמנ ו נציג י כ ל הארצו ת האידופיזז ^ שהי ו 
תח ת כיבו ש גרמנ י במלחמו ! העול ם השניד - 

במסגר ת השינו י המסתמ ן בעמד ת 
מזחז־גרמני ה בנוש א היהוד י יקיי ם איגו ד 
הקהילו ת היהוד י במדינ ה ז ו סק ס זכרו ן מרכז י 
ב-תיאסי ח הגרמני " בסזרח־ בר לץ . אחד י הסק ס 
יוצ ג מחזה ו ש ל לסינ ג •נת ן החכם" . עשר ה ימי ם 


לפנ י כ ן תתקיי ם עצר ת נוע ר במחנ ה הריכו ז 
לזסעב ר ראווגסבדיק , ובמזדודברלי ן ייערכ ו ג ם 
תצוגו ת וסימפוזיוני ם לציו ן לי ל הפרעו ת ולקחיו . 

אגב , נעש ה מאמ ץ לתק ן א ת המונ ח המסעד . 
מהתקופ ה הנאצי ת •לי ל הבדולח" , ולקרו א ליל ד 
מסט ־ - •לי ל הפר עות / 

במקומו ת שוני ם במערב־גרמני ה נמשכו ת 
היחפו ת הפיזמיו ת להזכי ר לתושבים , וכעיק ר 
לח ד הצעיד , א ת אירוע י התקופ ה הנאצי ת ע ל 
רקע . והני ד והסביב ה ומיידי ת שפ ה ה ם חיים . כך , 
למשל , עומ ד להיער ך בימי ם אל ה במחו ז 
לאנדסבד ג שבבווארי ה סק ס זכר ת ל־ 11,000 
המתי ם ש ל מחנו ת דאכאדקאופרינג , ביוזמ ת וע ד 
מקומ י בראשו ת אנק ת טסט , מוד ה בגימנסי ה 
המקומי ת הפוע ל ז ה שני ם למע ן משימ ה זו . 
המפק ד הצבא י האמריקא י שלאח ר דהסחדו ד רב־סר ן 
היימזנ ם ו י ח ר י ם מצרפ ת ומארצו ת אחרו ת עמד ו 
להשתת ף בסקס . במחנו ת אל ה חי ו בשני ם 
1945-1944 כמ ה רבבו ת יהודי ם מליטא , פולין , 
סלובקיה , הדמריז ז ועוד . כמ ה אלפי ם ניצל ו ע ם 
שחרו ד המחנו ת במ ף אפרי ל ובתחיל ת מא י 1945 ■ 


האזרחי ם משלמי ם 


לה ט שו ב נממ ו ממוקד ! 
כלכלית . אב ל א ל דאגד ג הו א 
ייד ע ?רך ־ לחזו ר לבזב ז ע ל 
חשבו ן משלמ י הארנונ ה 

המצוק ה הכספי ת חוזר ת לעיריי ת תל־אכי ב 
בגלים , כמ ו גל י המשברי ם הכלכליי ם הפוקדי ם 
במחזוריו ת הברו ת כלכליות . מד י ארב ע שני ם 
נלח ץ שלמ ה להט , רא ש העידי ת א ל הקיר , א ך 
בתו ך זמ ן קצ ר הו א מתאושש . אזרת י העי ר ה ם 
המשלמי ם א ת מחי ר הכזבת : העלא ת מיס י 
הארנונד , קיצו ץ בתק ציב י החינו ד המיוח ד וקיצו ץ 
בתקציבי ם לקשישים • 

בשנ ת הכספי ם 1987/88 הי ה התקצי ב הרגי ל 
ש ל עי ר יי ת תל-אבי ב 402 מיליונ י ש״ח . באות ה 
שנ ה הוצא ו לפיתו ח 160 מילת ן ש״ח י א ת כספ י 
הפיתו ח נט ל הגזב ר העירונ י מעודף . תקציב י 
כתקצי ב הרגיל , שהגי ע ל־ 75 מילת ן ש׳׳ח . נלקח ו 
־ נוס ף ע ל כ ך - 60 מילי ת ש״ ח כהלווא ה 
פ-גזזלת / על ד 30 מילת ן ש״ ח נלקח ו מהכנסו ת 
עצבויו ת ש ל ה עיר י ת כמ ו מביר ת נכסים , הכנסו ת 
ממפע ל הפי ס ו העב דו ת ממסלתיז־ת . 

מסב ת 1988/89 הי ה התקצי ב המיוח ד ש ל 
העירי ה חצ י מיליאר ד ש״ח . התקצי ב הי ה מאודן . 
על־פ י חשבו ן שעש ־ באחרונ ה מומחי ם שוני ם הי ה 
תקצי ב הפיתו ח העירונ י 35 מילת ן ש״ ת אול ם 
החוזי ם שנחתמ ו ע ם קבלני ם שוני ם וע ם ספקים , 
לכשיגיע ו לכל ל פרעז־ן , עלולי ם להסתכ ם ביות ר 
ס־ 180 מילת ן ש״ ת 

לה ט תד ע שהמצ ב התקציב י קש ה מאוד , 
ו א ףי ע ל־פ י יב ן הגי ש רשימ ה ראשונ ה ש ל הוצאו ת 
התקצי ב המתתו ־ בסו ף חוד ש מא י האחרון . הת ז 
חסו ם ב ה 38 פ מילת ן ש״ ת נוס ף ע ל כך , לפנ י 
כשבוע , אישר ה הנהל ת העירי ה תקצי ב פיתו ח 
(רשימ ה שניה ) ש ל כ־ 50 מיליו ן ש״ ת גזב ר העירי ה 
יצח ק אלדו ן דממלא־מקו ט מנח ם ליאו ר התריעו , 
עו ר בע ת שהגיש ו א ת התקצי ב המתתו ־(רשימ ה 


ראשוט־־ , חוד ש פאי) , כ י א ם התקצי ב שהוצ א ל א 
ימומ ן על־יד י הלוואו ת שתיק ח העיריד , מהבנקים , 
ל א יהי ה אפש ר לשל ם משמרו ת לעובדי ם א ו 
לעמו ד בהתחייבויו ת לספקי ם ולתשלומי ם למ ס 
הממסד - 

• חבר י השאליצת ז התעל ט מאיזזו ת האזדד ה ש ל 
גזב ר העירי ה יצח ק אלרון . על־א ף הדברי ם 
החמודי ם ששמע ו מפי ו בוועד ת הכספי ם ובהנהלד * 
ה ם הרימ ו ידיה ם והצביע ו בע ד אישו ר התקציבי ם 
המיוחדים • בעיק ר י ש להתפל א ע ל חבר י מועצ ת 
הע י די ה מטע ם המערך , שיודעי ם א ת מחיר ו ש ל 
הבזבוז . ה ם יודעי ם היס ב שלהט , לאח ר שייחל ץ 
מהמשבר , יקצ ץ ברווח ה ובחינוך , ואף־על־פי־כ ן 
ה ם שותקים • 

לה ם עצט ו ל א מתרג ש כלל . וד א נחל ץ ממשב ר 
העידי ה ב־ 1981 בעזר ת הלווא ה שקיב ל מיור ם 
ארידור . בנמסב ר ש ל 1984 , כשהעוברי ם שבת ו 
משו ם של א שול ם לה ם שכר ם חזספקי ם בעל ־ 
החו ב התדפק ו ע ל דלת ו בל י הרף , הו א חת ם ע ל 
•הסכ ם כניעה״ . האוצ ר הסבי ם אז , בדצמב ר 1984 , 
לת ת ל ע י ר יי ת תל־אבי ב ארבע ה מיליאר ד שקלי ם 
בהלוואה , בתנא י ש הע ידיד . תתחיי ב לשמו ר ע ל 
החו ק ותבט ל עבודו ת וחוזי ם ע ם ספקים . לה ט 
קיב ל א ת החצי ־ הראשי ז ש ל ההלווא ה - שג י 
מיליאר ד שקלי ם - תמור ת התחייבו ת (בהסכם ) 
לקצ ץ בחינוך , בתמיכ ה בקשישים , ברווחה . הו א 
עש ה כפ י שהתחיי ב ע ד שקיב ל א ת החצ י השנ י ש ל 
הה ל והם־ - אחו ־ כך ־ שב ר א ת הבלי ם וחז ר למדיניו ת 
ההוצאו ת - תקציב י פיתו ח מטפחי ם ורשימו ת ס ל 
תקצי ב בלתי־רגיל . 

לאח ר משב ר 1984 הגדי ל לה ט א ת תשלומ י 
הארנונ ה כ־ 10 אחוזי ם אזרח י תל־אבי ב ה ם 
ששילמ ו א ת מלו א המתיר . עכשי ו ידא ג לה ט לכ ך 
שהמשב ר הכספ י ל א יפרו ץ בתקופ ת הבחירות . 
מי ד אתר י הבחירו ת הו א ייקל ע למשב ר כלכל י 
עמוק , אב ל שו ב ייצ א ממנ ו כמנצ ח ויטי ל ע ל 
תושב י עיר ו א ת המיסי ם שהו א מבק ש להטי ל 
כעת , מ * האוצ ר איננ ו מתי ר ל ו לעסו ת כן . 


תשע ה בא ב / שלמ ה שב א 


נג ד ההיסטורי ה 


מאורעו ת שקר ו לפנ י אלפיי ם 
שנ ה יהי ו נוש א לוויכו ח . 
בבחירו ת הקרובות . כיצ ד 
להק ל א ת נט ל ההיסטורי ה 
היהודית ? 


^ושובזע־ ה תשע ה באב , והועדו ת ו המ ס עדו ת , בת י 
הקד&ע , בת י השעשועי ם והתיאטרובי ם שנתו , 
והדדי ז ניג ן שו ב או ! המנגינו ת ה עצ ו ב ו ת הרוננו ת 
תזנוססלגיות , המודיעו ת ע ל מלחמה , בצחו ן א ז 
י ו ם־זבחץ , והט לוו יזי ה ה קדיש ה תוכניו ת לנושאי ם 
כגו ן •ה חורב ן לאן" , וחבור ה ש ל פרופסורי ם 
ומדסזד ם וידעני ם טענ ה טענו ת רציניות , ורחובו ת 
העדי ם הי ו שרויי ם בליל ה באו ר מעומע ם ובחרד ה 
פמצפי ם ליו ם הרץ . א ץ ע ם ב י הוד י ם המציי ן ימ י 
אב ל בכ ל חושי ו ומהות ו כאיל ו מדוב ר באסו ן 
שקר ה אחמו ל וצל ו עו ד מדדן * עלינו . ותשע ה באב , 
שהו א מעי ן יום־רי ן לאומי , הו א הבול ם בימ י 
האבל . וג ם אנשי ם ל א דתיי ם נתפסי ם לאודדת ו 
במיד ה פחות ה אז ־ רב ה יותר . 

והר י מרוב ד במאור ע שקר ה לפג י כאלפיי ם שנה , 
בבי ת מקד ש שנשרף , בפולח ן שנפסק , בעצמאו ת 
ססוייג ת מאו ד שפסקה , כשינו י אופי ו ש ל הע ם - 
מהיות ו אומ ה מגובש ת שחב ה יושב ת באר ץ אחת , 
לאומ ה מפוזר ת בי ן העמיס . והר י הפיזו ר והגלו ת 
הי ו במיד ה רב ה במיד ה ש ל היהודי ם עצמם . 
ועכשיו , כרב ע מ ן היהודי ם התרכז ו במדינ ה 
משלהם , אחראי ם לגודלם , והנ ה ג ם עכשיו , אנ ו 
.חוגגים ־ יו ם ז ה באב ל רב . הד א הפ ד לפולח ן חדש , 
לצור ך עמוק . " דכד " בראשית ו הקדי ש מאמ ר 
ראש י לתשע ה באב , כאיל ו הו א מגי ב ע ל אח ד 
ממאורעו ת היו ט תמנ י שהו א נדפ ס א ז ג ם 
במסגר ת ש חדרה . 

היהודי ם חיי ם ברוב ם ב ? עמ י אמר יק ה ואידדפד - 
קודר ת עמי ם ומדעו ת ודתו ת אל ה ה ם בג י כפ ה 
מאו ת שנים , אול י אלף , אול י אל ף ומשו! . א ץ ל ד 


ע ם שמאורעו ת מלפנ י 2000 ואפיל ו 3000 שנה , 
משפיעי ם עלי ו ע ד היז ם - אפיל י מניינ י יוס־־י־ד ם 
- ביהודים . לעמי ם אחרי ם מ ה שקר ה בשח ר 
הולדת ם נרא ה פעודפ ל ונסל ח וראו י לעתי ם 
לחיוך . 

ס י מהאנגלים , הצרפתים , הגרמני ם י ש ל ז 
טענו ת נג ד מלכי ם רשעים , גזלני ם ודצחני ם 
שפעל ו בראשי ת ימיו ? להפך , ה ם תאי ם בה ם 
גיבורי ם ומרבי ם לספ ר מלילותיהם , ואיל ו א ט 
שונאי ם ערי ץ א ת הורת ם כאיל ו רצ ח והטי ל 
בעלינ ו מסי ם ר ק אתמול " מאורעו ת-שקד ו בימ י 
החשמונאים , בימ י הבי ת השנ י ואחו ־ ב ד ה ם 
ענייני ם שיהי ו נושאי ם בבחירו ת הקרובות . אנ י 
בטו ח שיהי ה מ י שיכנ ה א ת המפלגו ת שאיננ ו 
מסבי ם עמ ן -מתיי־ווניס" , ומחנ ה אח ד יש א א ח דמ ^ 
יוחנ ן בדובאי , אחדי ם יצעק ו -מצדה" , ואתרי ם 
יאשימ ו א ת המפלג ה הידיבז ז שהי א •מרב ה שנא ת 
חינם " כמ ו במר ד בימ י הביו ! השני , ואחדי ם 
יתודכזד , א ם צרי ך הי ה למת ד בימ י בד־כובב א א ו 
שהיית ה בכ ך סכנ ה לקיו ם האוסר - וכולנ ו נצעק , 
וז ה ל א שיי ך לבודדות , כ י יהוד י אמריק ה מבקשי ם 
להקי ם מרכ ז כע ץ בב ל ופומבדית א ונזזרדע א ע ל 
גדזתההאדסון . 

איננ ו מ צ ליחי ם להתפר ק מנט ל ההיסטורי ת הי ד 
מ י שסברו , ב י הקמ ת המדינ ה תק ל עלינו , אב ל ל א 
כ ך קרר - ע ד היו ם מתפללי ם יהודי ם חכמי ם הודי ם 
כציד ן ע ל שיב ה לציו ן וקוראי ם בהתרגשו ת •לשנ ה 
הבא ה בירושלים / נושאי ם אנ ו א ת שוב ל 
ההי סטו רי ה ה יהו ד י ת והטרגדיו ת של ה לל א וזיגתק . 
החטוטר ת ההיסטורי ת מעיק ה ע ל הגב , והנפש ־ 
מבקש ת קצ ת שבח ה והקל ה לל א הצלח ת ורבי ם 
עדיי ן חיי ם בתו ך השניו ת והסתיר ה ש ל הסמטאו ת 
העקלקלו ת ש ל ההיסט ו רי ה ה י ה ו ד י ת ומתגעגעי ם 
למ ה של א נית ן להשי ב חבורו ת יושבו ת בידושלי ם 
ואורגו ת בגדי ם לכוה ן הגדול , אהרי ם מכעי ם 
קטורת , נר ד ולבונה , נדמ ה ל י שכב ר גיל ו מה י 
התכל ת וכיצ ד לעשותה . י ש ג ם המתגעגעי ם 
למצדה , לפסגו ת יהודה , לפסגו ת עול ת שו ב 
לצא ת לשליחות . נפ ש מסובכ ת נפ ש יהודי , ל א 
תשקוט . 


אר ז חמר ה / צב י איל ו 


בי ת ג ן - תחיל ת חשיפ ה 


ת 1.1 • ׳־ סט ודי ו ת אינ ן מצ ב מוצק , ח ד סש מיעי י ^** ־ 031 
דינ םיקד - הנגזר ת משט ף האירועי ם ההיסטורימ ג 
: ושלום , מהסכמים , משינויי ם דמוגראפיים , אזניי ת 
^ דתיי ם ואחרי ת בכי ס בנובמב ר 1947 נקבע ו עובדו ח 
■ ת חדשות . בעקט ת מלחמ ת השחר^קנ^ם ^ 
כ ך ג ם לאד ר מלחמ ת שש ת הימי ם והסע־ומזטיקמ פ 
ס הסכ ם השלו ם הב א יקב ע זכויו ת היסטזדיז ת חדשוו ב 
י כא ן בכו ח הזכו ת וג ם מכו ת הברח . א ך א ץ למכות ׳ 

״וד י לי״ י ׳ 5 י 3 י י״״י״ ־ 
י ל חל ק פ ן הזכויו ת חד ן בכ ד 
זסועני ם בניסי ן נתניה ו ודובר י הליכו ד מסופ ת ^ 
הדוברי ם הפלשתיני ם הקיצוניים , המתבססו ת ע ל 
ז ם ההיסטוריות • סיעו ד שט י ז ה משח ק ליד י היריב , 

ע ל פילו ס ח־ ך להסד ר שלו ם ע ס המתוני ם יזתר • ־ 

! אחר ת ש ל הליכו ד נג ד החזר ת שטחי ם 
נפדחב י התיישבו ת ■לקרא ת התקבצו ת כ ל הע ם היהוד י 

35 ״ טענ ה פתרו . שכ ו חש״" ״ 
דית ס וזערבי ה "יי? / 
זיעו ו ח ז בייל י דים ־ י ל *■""* י 

?* 1 מ . כלסיפתדס ס הו א ג ם 0 י^ 803 ־ , 00 • ־ 


החפידו ת שבה ן הח ל באחרונ ה פר ופסו ר הרדל ד 
לייבוכיץ ׳ מ או נ י ב ר ס יט ת טקס ס בת ל ינעם , ספ ד 
ליבנאל , ,יבהירו , אולי ; א ת עבד ו ש ל האיזו ר טלו . 
לי ד ימה־יבנא ל היה ו די ת הית ה חידב ה ערכי ת בי ת 
גץ , שנהפכ ה ל מושב ה קטנ ה בש ם •בי ת גף . לימי ם 
הוסמזד ה המושב ה ע ם יבנא ל למועצ ה מקומי ת 
אחה * שפ ה הל א כנרא ה ש ם עבר י עתיל 4 בפשן ־ 
שני ם נטל ו תושבי ם מהחודמד ■ אבנים , חלק ן 
מעוט ר ו ת , לבני ה ולקישוט . כ ך מער ד כ י ז ה ת ל 
עתיק ; על־פ י ה חר סי ם שבו , הו א קיי ם עו ד מיפ י 
המקרא . במקת ! נחשט ־ חלק י רצפ ת פסיפ ס וקירו ת 
גדולי * ונמצא ו א ף מטבעו ת מהתקופ ה הרומי ת 
והביזאגטית . הי ד שרא ו במקו ם ישו ב יהוד י פ ן 
התקופ ה התלמודי * שב ן לימ ה ה ע ברי ת (סיפרנ ו 
עלי ה בשבו ע שעמ־) < זעל ם א ץ ז ה כך . יתכ ן שהי ה 
ש ם ישו ב יהוד י בימ י המשנה , מ * למזרמכן , ע ם 
תהלי ך מדיר ת הנצרו ת והשתלטותה , נהפכה , 
בנראה , בי ת ג ן לנוצרי * להנח ה ז ו נמצ^ ו תמיכ ה 
במקו ם נמצאו . משקו ף ע ס צלב , שמוצ ג כאח ת 
מחצרו ת התושבים , ׳משקו ף שבו ר ע ם עישו ר גפ ן 
מעלים , ושבר " צל ב הנתו ן בתו ך זד . ועני ת כז ד 
י^וע ה כשיש ש פשנ י יבבית־העלמ ץ הנוכח י ש ל 
המושב * העיטו ר דומ ה במנו ד לאמנו ת היהודי ת 
הקדומה , שנעשת ה במל * ה ן בטל ! חז ן במזר ח 
הגלי ל העליו ן חזתחחדן . אילול א הצל ב אפש ד הי ה 
לומ ד שהאב ן הי א מביודכנס * יתכן , אם־כז , 
שבבי ת ג ן הי ו ג ם יהודי ם וג ם נוצרי * א ו 
שזזתגליז ת ה ז מתקופ ת סופ ו ש ל חהלי ד 
ההת נצר ו ת במש * י ־ 

ברג ע מתמקדי ם החוקרי ם בציד ה האח ר ה ל 
יבנאל , בת ל יגע * לאח ד שבו ע החפירו ת הראשו ן מש׳קוך ׳ שנתגל ה בתפידד ת בבי ת הקברו ת בבי ת גן . 


בתל , שבמהלכ ו נפתח ו שנ י חצא י ריבועי ם בחל ק סגיר ת מעג ל 
הדדופי , גיל ו החופרי ם קידו ת גדולי ם במיוחד , 
אול י מהתקופ ה העולעפאגיז ב לאח ר שיעמיק ו 
בחפיד ה ותיחש ף רצפ ת הפסיפס , אפש ר יוד ה 
לת ת ־־.׳מ ד ע ל מקו ם זה ■ וע ל אלפ י תושבי ו 
בתקופ ה הביזאנטית • 


ל א ייאמן , פרופסו ר בנ ו רותבבר ג החמ ן לת ת 
קור ס בארביאומטרי ה(ארכיאולוגי ה ש ל מחכו ת 
עתיקות ) במכ ת לארכיאולוגי ה באוניברסיט ה 
העברי ת ביתשלי * א ת דותנבר ג הזמינ ו כמרצ ה 


אור ח בשנ ה הקרוב ה הדיק ן ורא ש המכון , פרופסו ר 
אברה ם בג * 

לרותנבר ג הי ו יחסי ם מתוחי ם ע ם חוקרי ם 
במכ ת ובמוסדו ת אחדי ם באר ץ ובחו״ ל בשנו ת 
ה־ 60 . בםש ך שני ם רבו ת גל ש המת ח המדע י 
לחמ ם היחסי ם האישי׳ים . בדרכ ו המדעי ת עירע ר 
רותבבר ג ע ל דש ת קיימו * ביח ס לעציד ן גבר , 
'.מכרו ת המל ד שלפה " ותמנע , א ך בהדרג ה 
התקבל ו רבו ת מהתיאוריו ת שלו . חוקרי ם באר ץ 
ובעול * שבחנ ו א ת דברי ו באיזמ ל מדע י חד , לל א 
פניו * הסכימ ו איתו . במש ך השני ם ודד , דזתגבר ג 
פרופסו ר באוניברסיט ת לונדון , מנה ל הסיד ן 
לאדביאומסדיז ז ש * ניה ל מחקרי ם בארצו ת 
שונו * ופירס ס מ חק רי ם רנ י חשים * ע ל תולדו ת 
המתכו ת הזציווי ל יזציז ת הקדומו ת (כפ ה מי ט 
נמצאי ם עת ה בדפוס) . 

לאחרונה , לאח ר שני ם ש ל ניהו ל מהקרי ם 
בספרד , התפנ ה.לרא ש פרוייק ט מחק ר המתכו ת 
הקדומו ת ס ל דרו ם מזר ה חזד־הא י האיברי • 
לפרוייק ט שותפי ם אוניברסיט ת גרנאד * שב ה 
יוד ה מר ס הפחיק * או נ י ב רסיט ת לונדון , בריטי ש 
מיזזיאד * אוניברסיט ת אוקספורד , אוניברסיט ת 
מייג ץ שבגרמני ה ומוסדו ת מזרי * אח ד הדברי ם 
שייחד ו א ת עבודת ו ש ל דותנבר ג בעשירי ם 
האחרוני ם בתמנע , בסינ י ובספר ד הי ה שיתו ף 
הפעול ה הבין־ארצ י ע ם מכונ י מחק ר 
מאוניברסיטאו ת □!רצח ! שונו * 

או ת כבו ד הו א למכו ן בירושלים , לחוקר י הדו ד 
החד ש בו , שהתעל ו פע ל משקע י העבר , דנ ו א ת 
האד ם על־־פ י כי ש ורי ו ומ חק ריו , והזמינ ו אות ו 


להרבי ץ תור ה לפנ י הארכיאולוגי ם לעתיד . א ם 
הנסיו ן יצליח , יהי ה ז ה לתועל ת הכל . 

כבי ש גרמ י כנרו ת 

לאח ד שנסעת י בכבי ש -יע ר שיוייץ ־ איג • ־כו ל 
למנו ע מכ ם א ת הטו * הקרן־הקייפ ת פילס ה דדך ־ 
משו בח * שיוצא ת מט ב רי ה עילי * נמעכ ת לאורך ־ 
המדרו ן העליו ן ש ל ה ד טבריה־פודיה , ועובר ת 
סמו ר למקומ ה ש ל שבנת ה ש ל טברי ה כתקופ ת 
התלמוד , בי ת מעון . לאח ר שעולי ם לחל ק הגבו ה 
ס ל הדר ך נשקפי ם מפנ ה הנופי ם הנהדרי ם ש ל 
הכינר ת ומולן . במרכ ז הדר ך ת־ק ם מצפו ר מוצל , 
יפה־־נוף . ממט ־ מצופ ה הדר ך דרומ ה באספלט , 
והכבי ש הטו ב נמש ך בגוב ה ומגי ע ע ד אכסניי ת 
גוע ר הורית • מכא ן אפש ר לפגו ת ימיגד " לעב ר 
פדדיה , א ו שמאל * לתו ף הכינרת . בדי ד כצד ־ 
שילו ט טו ב בכ ל אח ת מהכביסו ת הלא . א ם אח ה 
כב ר בכינר ת א ו בסביכד , בדא י לעשז ת א ת הדד ך 
לש * א ו בחזר ה(אול י מוס ב בחזד * כ י א ו השמ ש 
בג ב והתצפי ת מעולה) , מבי ש נופ י היע ד הזד , 
ולראו ת אר ץ רב ה כע ל כ ף היד . 

חמש ה ביע ד 

המדו ר הז ה יוצ א לתופש * בע ל הסדו ר הול ך 
לבלו ת א ת חופשת ו השנתי ת בחפיר * ברגיל . 
הפע ם עונ ה מלא ה ראשונ ה ככית־הכנס ת שגיל ה 
ע ם דוו ־ עמי ת בעני ם שביע ר יתיר . החפיר ה 
נערכ ת מטע ם אג ף העתיקו * זזקרךהקייכ ת 
ובית־ספ ר שר ה כפ ר עציץ . כמחויד , לקורא י 
המדוד , אוד ה מוכ ן לאר ח אות ם בסיו ם החפיר * 
במעי ן •פגו ש א ת המש־" . 


630 


רסד 9 יו ם ראש * י ׳ בא ב תשמי׳ח , 24 ביול י 1988 

׳ * 
פתר ת / ארי ה ה ס 

אר ץ ישרא ל המערבי ת תחול ק 
ל־ 12 קנטוני ם יהודיי ם 
וערביי ם ע ם מועצ ה קנטונלי ת 
נבחרו ת שיהי ו כפופי ם כול ם 
לחוק ה אח ת 


למע ן זכות ם.ש ל:ערבי י האר ץ לחיז ת בשווי ם לפנ י 
ומק , כמקב ל בכ ל זעח ז דפוקראטית-ז ה ממ ק 
למע ן כמ ד האד ם העדבי , הנרמ ס תח ת שלטון ' 
ישראל . בהשראת- ־ אש״ ף והג׳יהא ד המוסלמ י 
הודבק ו לאינתיפאד ה נ ס סממני ם לאומיי ם 
ואיס לאמ ייס . 


מדנ ה א ת מנהיג י מדינו ת הסירו ב וא ת רגשו ת 
המא ה לישרא ל החוחי ם בחלקי ם נרחבי ם בחבד ה 
הערבי ת במרזע ג המסקנד ג בתנאי ם המיוחדי ם 
ז^ל נ נוע ץ סתחזלתזזד , נוע ז ול א שגרתי , שדנ ה 
.מפ ל חפתמנו ת שומע ו ע ד כד - . 


האינתיפאד ה בשטחים , כפ י שסתבד ר והולד , 
אענ ה תופע ה ב ת חליף . שורשי ם עמוקי ם ל ה 
וההתמודדו ת עמ ה אינ ה יכול ה להיו ת אתג ר 
צה״ליבלבד . 


תרומ ה / שמ 7 ו 1 ויי 0 

אי ן ניתו ח 


- ל א חוזרי ם 


בניגו ד לדע ת רבי ם בתוכנו , בעול ם הערב י 
וכעול ם מלו , אנ י גורס , שאי ן האינתיפאד ה מאב ק 
לש חרו ר לאומ י במובנ ו המקב ל ש ל הפונה . הי א 
ביסוד ה תופע ה ש ל אקסי ב י ש חברתי־לאומי ־ בקנ ה 
מיד ה חזב , למע ן הפר ס הערבי , הח י בנחיתו ת תח ת 
שלטו ן ישראל . יות ר מכ ל האינתיפאד ה הי א מאב ק 


א ם נבונ ה קביע ה זו , המע ה א ת האינתיפאד ה 
כמס ד ש ל תסיס ה חברתי ת חלקו* " הדי ־ בל : עו ד ל א 
יימצ א פתרו ן הול ם לשאל ת מעמ ד ם ש ל :ערבי י 
אר ץ ישראל , תעמי ק האיגתי׳פאד ה ותתפר ס משנ י 
עבר י ה ק הידו ק חמ ו נתמל א יות ר דוחו ■.הדגש ת : 
חוסו ־ אוני ם . תיתפ ש לפתרונו ת רדיקאליי ם 
שקצותיה ם סראנספ ר מהג ר האח ד ונסיגה . 
81 ׳ צדדי ת מהיר ה מהב ר האחר . 

חומרת ה ש ל האינתיפאד ה מך , שהי א מב^ס ה 
א ת חסרונ ה ש ל מנהיגו ת אמיצ ה ונחוש ה בישקיל , 
כיח ! ובקר ב הפלשתינאים , מנהיגו ת המסוגל ת 
לפתו ח בהידברו ת משולש ת ע ל הסר ך שלו ם 
ישר אל י "י רדג י־פלשוזינאי . האינתיפאד ה הי א א ש 
תמיד , שש ל הבת ה קטנ ה א ך זוהר ת למרחו ק והי א 


■־ : - מי ז ^נפרחמר ה ממ ז 

שודיץ^שתקי ף אתחבלימדע ת ישרא ל והגדה . 
אר ץ ישרא ל המערבי ת תחול ק ל־ 12 קנטוני ם 
י שראליי ם וקנסוני ס ערביים , שיהי ו אחראי ם לספ ק 
לאזרחיה ם שירותי ה ושי־דאג ו בתחומ י שיפוט ם 
לפיתו ח האזורי , ל הפש ר ת קרקעו ת למיד " לחיטד , 
לבריאות , ■לרווחה , לבינוי , לשירות י הדת , 
- לל י מו די ם אקדמייז ס ברא ש כליקנטו ז יעמד ו רא ש 
קנטו ן נבח ר ומועצ ה קגסונלי ת נבחרת י באר ץ 
'בול ה ולכ ל הקגסוני ק ויושביה ם תהי ה זעק ה אה־נ • 
כל י אזרח , יהוד י כערכי , יהי ה שוו ה לפנ י זזתוק י 
חוקי י הדסוקראסיד " חופ ש עתונות , החופ ש 
. לפעו ל־ ז ־המפלגות , הומ ת למזו ר ולהיבח ר - מ י 
אלד " בכפו ף לחוק י ישראל , יחול ו ע ל ב ל אזרח י 
האר ץ במיד ה שוו ת בממשל ה שתק ע יישב ו ג ם 


שרי ם ערבי ם ממס ת יהי ו ג ם ראש י ועז ת עדבי ט 
צו־ר ל ימ א סמרב ד האוכלומיז ז מוז ן וא ת מקי ם 
יתפש ו שוטרי ם יהודי ם וערבים - ;■ י 

מע ת פתרו ן ז ו אימ ה נוגע ת לרצ ו ע ת ^ 
הפמדד ן מזול ם חב ל ז 8 *ץז ה הדא < לדעתי , , הפקזג י 
ל ע י ר ״ 10 יינ ה ערביה־מוסלמיו ^ כדוגמ ת -ע ע 
המרע ה סעג&ו ד ממח ז חרזעקיבדי ד ? י 
הבעי ה הדמוגראפי ת בעו ז קונפדדאצי ה 
ישרא ל כדל ה יבו ל להיו ת פתרו ן בעיי ם ופחוזי ז 
ש ל קב ע יתרת ו ש ל מזרו ן.ז ה - אפש ר להתק ר ב 
לקראת ו בל י הידברו ת ישיר ה ע ס אש״ ף תעסיץ־ י : 


9 אךאר ך ק 0 ל יד ^ קתסדדאצי ה נוס ח שחרי ץ זי א 
בנתוני ם הקיימי ם מיר ך לעמו ד ולספ ח א ת אופי ו 
היהה־ י והדמזקראס י ש ל מדע ת ימדאל . אמנע " 
ז ה פתרו ן אידיאלי , א ך ז ו די ד 


האעתיפאדד " שסכנו ת רבו ת ספוגו ת בהי§ 3 
•תתנהל " התנחלו ת קכ ע בפצסס־ ת היינו . 


# 


הבוז ע זד א יד״ ר קמצ ת חקונטח-אאיז ז ממי$ מ 
■העבוד ה והב ר מוקד ה המדעי ת ש ל המפלט^ז . 


110,000 ש״ ח נאם© • לניתו ח 
בצרפ ת להצל ת חיי ה ש ל את י 
אסר ף מטבריה . בינתיי ם א ץ 
ניתוח , אב ל המשפח ה נשאר ה 
בחו״ ל 


קר ן שהוקמ ה לפנ י שנ ה וחצ י בטברי ה להצל ת 
חיי ה ש ל ילד ה ב ת שפוגד " שנזקק ה לניתו ח בחו״ל , 
ל א מילא ה ע ר כר . א ת ייעודה . בנ י משפח ת אסר ף 
מסבריד " המתגוררי ם ז ה כשנ ה וחצ י בצרפת , ככ ר 
נחשבי ם ל״כפע ס יורדים " בשע ה שהניתו ח ש ל 
בת ם את י עו ד ל א נרא ה באופ ק 
את י אסר ף סבל ה ממחל ה קשד " שפגע ה 
בהורמונ י הגדיל ה וההתפתחו ת שלד - כשמלא ו ל ה 
שמונ ה שני ם הי ה גובה ה בש ל ילד ה במחצי ת גיל ת 
לב ד מפגיע ה הורמונאלי ת ז ו נשקפ ה לאת י סכנ ת 
חיי ת אחר י דיווח י הרופאי ם ואישו ר משר ד 
הבריאו ת הוח ל במר ץ ר ב באיסו ף כספי ם כד י 
לסיי ע לד - לבבו ת רבי ם בטברי ה ומע ץ ל ה נפתז ע 
לקריא ה ובק ץ נאס ף סכו ם ש ל ב־ססקסו ו קר ת 
מחו ך זד " כ־ 35,000 שי ח הועבר ו מהקר ן להצל ת 
היל ד מאי ר זור ע ממגד ל העמ ק שבאות ה ע ת 
ניצל ו חיק ־ בניתו ח השתל ת כב ד באדה״ ק 
ברא ש הק ת בטברי ה עמד ו ראש י ציבו ר 
מקומיים , שפעל ו בהתנדבו ת לעזרת ם התייצב ו 
אמצע י התקשור ת הארציי ם והמקומיים , שקרא ו 
לציבור , בכותרו ת גדולו ת לתול ם כספי ם למע ן 
הילד ה מטבריה . כ ך יבול ה הית ה אתי , מלוו ה 
באביו־ " הר ב שאו ל אסדף , לצא ת לה מ ש ך הטיפו ל 
הרפוא י בבית־תולי ם בפאדי ת א ל אנש י הרצו ן 
הטו ב כטברי ה הצטרפ ו אנש י הקהיל ה 
במונפליז ז וראש י עי ר זו , העי ד הו^עג ת ש ל 


ספרי ה מרפ ת אל ה נהמת ו לאר ח א ת את י ואבי ה 
ע ל חשבונ ם בימ י הטיפו ל הרפואי . 

היי ת שנ ה וחצ י אחר י יציא ת המשפח ה לצרפ ת 
מתברר , כ י מצב ה ש ל הילד ה עדיי ן קש ה ואי ן 
אפשרו ת לנתחו־ " חר ף הפלצו ת הרופאי ם באר ץ 
ואנש י משר ד הבריאו ת בילד ה מטפלי ם כיו ם 
באמצעו ת תחפו ת מיו ה דו ת שבעזרת ן הי א נדל ה 
בסנטימט ר אח ד בחודש . הרופאי ם הצרפתיי ם 
הגדיר ו א ת מצב ה קש ה ביותר , והי א מחובר ת 
יובריד ם לריאליו ת 

האב , הר ב שאו ל אסרף , דחו* " ל א כל י נימוס , 

א ת הכנס ת האורחי ם הלבבי ת ש ל אנש י העי ר 
מונפלי ה והעדי ף להשתק ע ע ם שא ר בנ י משפחתך , 
אשת ו ושנ י בנע , בקהי ל ה קטנ ה לי ד פאר ק 
אפיל ו עבוד ת הקדש , שהציע ה קהיל ת יחד י 
סונפלי ה לאב , ועמד ת חדאד " שהוצע ה לאם , ל א 
שכנע ו אות ם להישא ר בעי ר המארח ת ע ל חזר ה 
לישרא ל אי ן מ דברי ם בשל ב ז ה במשפח ת אסדף , 
ול א ר ק ממ י מצב ה הקש ה ש ל הכ ת בטברי ה י ש 
רבי ם המטילי ם ספ ק בכך , שמשפח ת אסר ף תשו ב 
בעתי ד לעי ר שלוצ ף הכבד ת 

מהקר ן שהוקמ ה למע ן את י נלקח ו לפ י שע ה 
כספי ם ר ק בשבי ל שנ י □רסיס י טיס ה לצרפ ת בנ י 
המשפח ה מתקיימי ם ע ד כד . בצרפ ת ככוחו ת 
עצמ ת המצ ב הבלת י בדו ר הני ע א ת יו״ ר הקרן , 
שר־שלו ם אלוני , מנה ל מח ח הגלי ל ש ל 
קופ ת ־תו ל י ם , להודו ת ע ל החזר ת הבס ף שנתר ם 
מהקר ן למע ן מאי ר זור ק נוכ ח אי־הבהידו ת 
וההרגש ה כאיל ו נתרמ ו הכספי ם לייעו ד ל א ברו ר 
- מ ה שעשו י ל ה קשו ת איסו ף תרומו ת להב א יי * 
החליט ו חב ר העמות ה להטי ל ע ל עס י פרץ , סג ן 
רא ש העיד , וע ל איל ן ללוש , ע״ ר אגוד ת הידידו ת 
צרפת־ישדא ל בסברד " לסכ ם בהקד ם ע ם בנ י 
ה מ ש פח ה וע ם הקהיל ה בפארי ס ובמדנפליד . א ת כ ל 
הנושאיםיקכספיית . מל י ב ך יוסד ר העניין . 
הבר * מארת /מש ה אור ך 


ג ם בדמי ם וג ם בד ם 


4• 
ועד ת החקיר ה לשאל ת 
הבריאו ת תיאל ץ לבדו ק ג ם א ת 
רמ ת השירו ת הרפואי . ע ל 
הדומ ה והמבדי ל מוועד ת 
בייסק י 


בפרש ת המשס ר בשידדת י הבריאו ת בב ר עברנ ו 
א ת השל ב שב ו רפ א נשוא־פבי ם א ו אחו ת רחפגי ה 
מסביר ם לציבור , כ י ה ם נאבקי ם למע ן התולים . 
אפיל ו הרופאי ם עצמ ם כנ ד אע ם מעמידי ם פנים . 
ה ם בב ר חדל ו ל הצהי ר כ י השכ ר הו א ר ק חל ק 
מהמאבק , וכ י למעש ה ח ס נאנקי ם למע ן הצינו ר 
ע ל תיקו ן פגמי ם ועיוותי ם שוני ם ברפוא ה 
הציבורית . עכשי ו העניי ן פשו ט הרב ה עתר . 
וזרופאים , האחיות , אנש י מינה ל ומש ק וכ ל הית ר 
מ בר זי ם בגלו י ובפ ה פלא : אנחנ ו רצי ם עו ד כסף , 
עכשיו , ביד . ג ס בדיוני ם המתמשכי ם בוועדו ת 
השונו ת ל א מרבדי ם עו ד כמע ט ע ל אבטח ת רפ ה 
רפואי ת ש ל ממ ש בישראל . ר ק ע ל בסף . פ ה ז ה 
•קיצו ר תורם" ? כפ י שהוויכו ח משתק ף בתקשורת , 
פירו ש ועמ ה הו א כמ ה יקבל ו הצוותי ם הרפואיי ם 
בע ד ביצו ע ניתוחי ם במשמר ת שניר " והא ם יקבל ו 
ר ק אל ה שעבד ו בפוע ל א ו ג ם אחרים . 

מדר ך הטבע , האוצ ר הו א שהתבק ש להקצו ת 
א ת הכספים , וש ד האוצר , הנאח ז במסגר ת 
התקציב , מבק ש להבטי ח שלפחו ת אל ה שיקבל ו 
.א ת התוספ ת-אכ ן יעבל ו תמורת ה בפועל... , 
י.הספאיס , מצידם , ממקלש ז אנג&זודיכנ פ תלפדש א 


הכסף . למ ה לה ם להעלו ת בכל ל ע ל שולח ן 
הדיוני ם שאלו ת כפ ו טי ב ה ש יר ו ת הרפואי , שיינת ן 
אח ר שתובט ח תוספ ת הכספים ? 

בימי ם •הטו ב ים " שלפנ י ד-שי בוש י ס " נהו ג הי ה 
לחשוב , שרופ א שנשב ע א ת שסיע ת הרופא , 
מחויי ב מוסר ת לעשו ת א ת.המר ב והמיט ב למע ן 
החולד - ל א עוד . עכשי ו הצ ל מותר , ג ם לר ופ אים , 
המ ע מיקי ם א ת מצוק ת החולי ם זמנצלי ם אות ה 
למסדותיה ת חב ל שמשר ד הבריאו ת אינ ו נמל א 
בתחו ם ז ה א ת תפקיד ו דאינ ו פוע ל בנחרצו ת 
הנדרש ת לאכיפ ת האחריו ת המקצועי ת וג ם 
הפלילי ת ע ל מסאי ם וע ל וע ר סג ל שבשיא־ . הע ם 
כב ד ■פאותר-לדדו ש שעז י מהמערכ ת הנוכחית . 
הגור ם היחי ד היו ם שיכו ל וצר ך לחתלח ס לנוש א 
הו א ועד ת החקיר ה הממלכתי ת לנוש א שירדת י 
הבריאות , בראשו ת שופט ת בית־המשפ ס העליו ן 
שושנ ה נתגיהו . 

מ ה שוועד ת בייסק י ודת ה . למערכ ת הבנקאות , 

כ ך ועד ת החקיר ה בראשו ת השופט ת נתניה ו 
למערכ ת הבריאות • ישנ ו הוכ ה מ ן המשות ף לשת י 
רעדו ת החקירה - ע ל שתיה ן הוט ל לבחו ן הסתאבו ת 
ש ל מערכו ת גדולו ת ומורכבות , שהתפתת ־ ותפח ו 
במש ך שנים . שת י הוו ע דו ת צריכו ת •לחרוש " 
מרק ם מסוע ף ש ל מערכו ת ממסדיו ת ולחשו ף 
שי ק ו ל י ם בקביע ת נורמות , גיבו ש סד ר ע די ס וי ו ת 
וביצו ע ן הנאות . 

ישנ ו בב ל זא ת הבד ל •קטן " בי ו ועד ת בייסק י 
לוועד ת נתניהד . הוועד ה הראשונ ה עסק ה 
ב-דםיס־ , והאחר ת תעסו ק ג ם ב*דם" . הוועד ה 
לעניינ י מראו ת מ ת חי ל ה עכשי ו לשמו ע עדויות . 
ע ד כ ה עסק ה בריכו ז ובמיו ן חומ ר כחו ב בנושא . 

"הי־א^חדיית^י ש תשו^ז׳ל^ ^ה&ז^ ר 

** * ■י*" • •מזי ו . ' דאי-ו ס 


.המדינ ה יעק ב מל ץ (ו ע כשי ו בב ד שופ ט בבי ת 
המשפ ט דחנליון ) שכת ב בדו״ז ז האחרו ן לשנ ת 
1987 ל ל מערכ ת הבריאו ת א ת הד ב רי ם הבאים : 


־*^*■ ! •*י י.?•*ץ • ץ ; ד * , ? ז *דז^ור י 


•משר ד הבריאו ת נוש א באחרו ת הממלכתי ת 
הכולל ת להבטח ת בראו ת תושב י וטרינר - כר י 
למבטי ח לאזרחי ם רע ! ברא ו ת באות ה ממ ה ע ל 
ה משר ד לגב ש קוד י מדיניו ת בחזר ם בתחו ם שהו א 
מופק ד עלי ו ולקבו ע יעדי ם ברודי ם וסד ר 
עדיפויות- . המשר ד ל א גיב ש הלב ה למעש ה 
מדיניו ת בראו ת לאומי ת מליל ת ול א קב ע יעדי ם 
בדור ם וסד ר קדימויות . ל א גובש ו ק ת מדיניו ת 
בדב ר רפ ת שירות י הנראו ת שי ש להבטי ח 
ל אכלוס י ה וא ת המ ש אב י ם שי ש ל ה ק צו ת להם" . 

בהעד ר מדיניו ת לאומי ת כוללת , ראו י לשמו ע 
פ ה אוסר ם וה מ ו מ חים ״ - דדדפאי ס ואנש י המינה ל 
הרפואי . יו״ ר ארגו ן רופא י המדינ ה רי ר יהושו ע 
ויסברו ה •אנו ־ משתדלי ם שאנשי ם ל א ימותו , אב ל 
ז ה קשה" . מנב״ ל קופ ת ועלי ם הכללי ת נחו ם פס ה 
(חד ש בתפקיד) : •בתול ש השליש י לעיצומ י 
הרופאי ם מתגלי ם בב ל יו ם מקר ם ש ל נז ק בלת י 
הפי ך אצ ל חולי ם שניתוחיה ם בדחו" . מנה ל מהלק ה 
כירורגי ת בבי ת תולי ם במרכ ז האר ץ אמ ר 
ל*מערב"* . *הנז ק שנגר ם לרפאי ם צעירי ם הו א 
בלת י הפיך . אנחנ ו מלמדי ם אות ם להפ ר א ת 
שמע ת הרופא . אנחנ ו אומר ם להם , שכ ל 
הדי ב ורי ם ע ל הקרב ה למע ן הוצלי ם וטיפו ל מסו ד 
בה ם ל א הי ו אל א רבודי ס רקינר . ׳ 

בל י קש ר להסכ ם שיוש ג א ו ל א יוש ג במשבר , 
מצ ר מצ ב וו ו ש בגל ל עצ ם צוו ת המאב ק ש ל אנש י 
הסג ל חרסואי , ההשבת ה המחושב ת והמתוכננת . 

ש ל זדד י הביחןזדמזדד י זזסיזז , 

©*{**י** * ■ 1 ־ 1 * 1 ־ ״ 1 — י ■ 


טי־ ז.־^־ י דקזזח ש ■דר׳יסהזסס * זצ׳זס ? י׳ * .־"•יז* • 


סב ל הזקני ם בכ י הילדי ם ואימ ת חמשג 5 *ו ות ■ יות ר 
ויות ר אנשי ם אוסר ם היום , כ י ס י שנמם־לטיפן ^ 
בבי ת ועלי ם לוק ח סיכו ן גדול , מסיוו ן קאז־מי ן 
לאיל ו ירי ם יפול . י -■•גא י 

עכשי ו נזכר ם פתאום , שכמע ט אי ן היז ח 
אפשרו ת לקב ל הסב ר א ו דיוו ח . מסור ק ^ 
הנסיבות , א ם חליל ה כ ן משפוז ה נפט ר בס^ל ך 
טיפו ל רפואי . כמע ט אי ן אד ם בישראל , שאמ ן . 
מוד ע למקר ה טראג י מ ה א ן אח ד במהל ך אשזע ז 
ולנסיונו ת נואשי ם ש ל קרוב י משפח ה לקב ל המ ד 
אמיתי . הממצאי ם ש ל ועדו ת הבירו ר לחקיל ת 
מקר ם אל ה ח ם טע ם תמי ד מעורפלי ם והקחבי 6 
אינ ם מו רשי ם לקב ל אות ת מדו ע בארה״ ב למש ל 
חיי ב ׳הרופ א בדיוו ח מפור ט על , כ ל תקלו א 
בישרא ל לב ך מביקור ת חולפ ת ע ל משר ד 
הבו־יאו ת שאיטסוע ל ר בתזע ם זה , ל א הי ה.לן ק 
צימ ר לשינו י המצב . היו ם מסתמ ן שיגר . "י ן ר 
כש ם שועד ת בייסק י המליצ ה ע ל שינויים.- • 
בס מכ ו י ו ת ובדר ך תפקח ־ שו ק הר ן בישראל , לג ל 
ממסקנו ת אישיו ת נג ד אישי ם שסרחו , ב ך וער ת 
החקיר ה לעניי ן מערכ ת הבריאו ת בראעמי } 
השופט ת נתניה ו תצסר ך לח ת דעת ה . לסוגיי ת . 
הפיקוה ־ ע ל טיב . הטיפו ל מ־פואי . ל א יי 1 ןנ £ . 
שמבק ר המרב ה יקב ע בו־ו״ז ז של ו מ ן השנ א 
האחדונד " כ י •אח ח התמות ה במח ל ק ה לכיחהנ״ז ) 
הל ב בבי״ ח בילינס ח עןא 7 פ י . שניי ם א ו שלוש ה 
ע ל האחו ז במחלקו ת לב י אחדות י והדב ר-ל * 
ישפי ע ע ל ועדו ת תמירד - . ־•••' • * * 

ונע־אי ג שאחו ז החנעחד . הגבו ה וע א פ י שניקז ' 

ע ד שלוש ה ממחלקו ת לניתזזז י ל ב ממ י חולי ם 


הלו ח ה 1 מ • 


• ■זלמ ו טע ן ספ ר ■וג ן ג-סלו ד 
21 סתמ-תקו ה 03-911170 
03-911535 ( 1402 ) 


• כלתדיבי מ 1 עי ו ו. ט טשג״נ ח למ ק 
זלמופנ^בםחך/םלנ ן * 8 * 03-375 

( 3 * 144 


. • 11 דד 1 סס ד מ דלי ק ומתספ ל 
10 רח*ג ז 5 ^ 71770 ^ 03 
( 313 * 1 


• דדח ז ממגף / 15110 ! לדיד מ 3 
תרדי ם ם 1 * א 1195 05-251693 
* 033-33222 108331 ) 


0 קת ה נמד י *מ ד 1 תז״ד* ן 083 ם ן 
£3-790390 1 * 03-7052 ©נ** ) 


נ 68 מ וחת ס סקו ס *"גג"־! " 

ביתד /ם* ז 03-5792939 <דז 0 לז ו 

( #597 


• זניירמ ג אקדנסרד ת יסנק ו *ח ך 
03 לםו ת ברתך / סלו ן ♦יא״^ ז 
37 ( 03-3440 ( 5 * #9 


• ?■ < 3 ז סל י .■! , וקונס י 

כגיס ן ימב ר ה״זשי ן תזק=* 0 נ^ג ן 
1 * #50 


• סד 3 י 5 סודוז !וח ן וסו ג תפנק ־ 
מלםד^ן / בלח ר 357 67 * 03-9 

( #273 • במד ל בקרוו ן יססיו ת ומעזו ת 
ניתך / מל ץ 03-5742004 ♦ידמלי ס 

1 * #99 


• המ ד 114111 תסס ! •וסבנו! ! בב ד 
ימד ה 26 81-267746 ייוז־נמ ת( 6495 ) 


• סלק ־ מא ם ס עלו ם ג ן 0 ם* ל 
רוו ק ■ —■— י סז 5 ל 71013 ■ מ ב •בדג ם 
חזש־יו״מג ק ( #585 


• חגמינ ו מיד ה <מח ח געבימ ת 

לבילו י ם 2 ד . 03-249606 ע* #2 


• הזס^ו ז וטפיד ה דיי ן ^ 1 <(ט 4 /'ו י 
18 תל- 5 מ * 01-45994 03-724480 
• #510 


י דיילו ת 

מד ג ואלכגגזיד ת לתזח ף לבית ר 
.*־ז ן ♦יד 07 לי ם 03-735050 ( #595 


• םטודמדזח ■ 111411,1 ■ י ס 711 ונועזו ת 
למ ס 3 119 ל |)|ל | 1 ) 111 ! 03-221941 

( 0 * #4 


• בסרון ם קלסס ה ס ל מוז ג לנמר , 01 
סא ה 952-379073 ( #591 


נסןתו ס 


גס ל 770 
ז 8 ה־תי< 0 נ ל 67 


(*453) 


• לפביד ה ם ־ ותר■־ * ! *למ ת בככי ס 
ראס י 5070 * 03-96 , אזזוו״ ב 
03-997982 63721 ) 


■ ־!.■'־ ■ ■ ! - 190 ס ר וימ ס ת ס וע ד 
זסתט־דימ י 7 .סמ*״ ס 03-284313 
( #592 


• סקסיזזג ג יסגק יך ס הידש ז 6 ^ 
57090 *- 05 3188 . 0 א! 8 .חת& ת 

( #450 


־*ך ־ ג״קיו ן ♦סזלי ס ♦סריספ ל 
♦גיק ר סניזיל ם *יים־ ה 03-5448725 
#5471 


• קלה " *קקד * עלו ן מט״*ם׳.מי 7 
ה 71 ל 3 " 10 * 7 ־לז 320 ף . 03-5742234 
ערמ 3 ד 1 ( #474 • מיומ ח ז ד 3000 ס* 1 ז לל 8 9 * 8 
7 10x00 ד ת מגסד ם גחד ם ניבי ת 
ג׳קי ם ״חמ ת בזים ־ 0341 * 03-6 * 
06-376395 . 04-965933 , פי ת 

116 ! 03-950 , חוד ה 06-322887 

( #593 


• ץס ד נ ע וססס ר י 1 ן ם ת ם וסרגי ז 
.סיס י 03-280493 ( #382 


• דלי ה מח ! ינמק ו זנות ה מסב" . 
א 0 ־ם* ל 45 * 03-82400 ( #449 


• /'■ט■ 1 " ! פולי ס •הדבר ה 14 .14 . ( 
מסר ה 03-838447 מז־ צ 
05-541837 ( 539 * 1 


• מרס ס חרס 8 "מקמ י ל א הי ה מי ן 
נווגסו ו ם&ת ג ואת ת סב ו((( ר ושוו ) 
דייג ם 51 #5811 


0 שזז ■ / 01 לו ■ 72213 םוובב*- 1 יו ן 
* 002771 .2 03-288618 • 01 ) 31 #426 


0 *סרג 4 ;! ־ 2 * 7 * 71 ■ # לי ס 1 קדמז ל 
לד * ס 6 ייי 11 3 ' 16 ' 0 85-749723 
( #338 


0 13 זך ח 1 * 021 ^ 0177 211000 
נאויד ה גזית ת 1 11/1x1 


0 ד ק לבעל י כרסיס י אסואד ! ע ד 
-^ 1000 לל א 9 ך 3 ת 8 03-373790 , 
053-24053 . 033-617423 , 
04-670979 ( #485 


ג וזול ! (ז ד ומות ! 

#5771 


0 ־היהלום" ! סכמ ד בהתזת ! 4211 ז ת 
הר סניו ת ! 03-7511001 ♦וסזז ס 
•ודזסו ת ( #422 


0 ־ 1 . ססל " .-י 9 יד ו פולי ש •ודבור , 
1x1 ^ו י קח 0 םל 1 ן 33303 03-300831 
( #538 


• ל נ ער ד ה וי-* " -סי ■ * 7 מולדו ת 
לגוגיד ז!קסלי ו סלג ז וו ן עמ׳ר ץ 
בת ל ־א ב י ב 8 ת מ ידוסדי ס 1 ז 1 ־לו נ 
03-289121 #1181 


0 סס ל סאווו ן פג ו ■■■■!. ■ ! ! וםדד ס 
סדדז ת בך 117 ■ז ן 25 ( #573 


• ג ״ עני ת 801 ■ לשע ה 3x89 נדמך / 
8 לז ך ז ל ־ז ז 03-5 102649 ( #423 


0 ־דקל * ניקיו ן *לי ס והדבר ה 
•קחספ ל ב*ז י תס*בף ס 03-110038 
( #365 


0 ב ה סא 6 ׳ 2 1 בב כ זו ד ס נ״ ונת ד 
0 קף 73 נ ומןזזז נ מ״בד^גגכידי ן 7673 
גבוה ה לסז ד 3 ל ז ת למל ת כלס * 
815830 ־ 01 ( 7 * 163 


^תזדממיח * שממ י : 
א#תש 3 רא 1 מ 1 
, וווק : .*ז : אסוד■לסד ב 
ןב ל .אדם . לעמד ה 
: 1 *ימ^אומחמ נ 
היות ו;גשוי , א ו הורד " 
אלא : אם ־ ) 0 ז!< ו א נ 
במזומ ן - .וזת 79 ^ ד 

ממע י ם 

אח ד זעמיג ^ לעמ־ה ץ 
הנזימזז . - ר^בריני ס 
גמיי ס *עגמ ו עדפ < 
מחוק, ; ־: ד . -.. . 


0 ■— 480 נדידי ב לל א עדביג ב 11/21 
*סתויס י אסדא ש 03-370122 ( #480 


• דיפו ן מסיסוריס ז גס ה ב״וטנד ו 
ם 8 ז נ ואימדל־גנכדו ח לסרזוז ד ככ ל עו ז 
למלו ן בלם ־ 05-6 15850 ( #572 


0 37130 למסג י חלומ י 30 ת 1 ק>י 7 
•ספג ה •תהנ ה מדכדת ו נחז-שאנ ן 12 
03-581825 ( #420 


דז ת זמתב ת ב - 


• במרכ ז לר ל ותוו ת כ - 5000 לבעל י 
ב רסיס י אסואי ס לל א ערכיס ט 
05-372623 #4691 


0 מיותדדתו ב קלסיותפ ו 24 פקו ח 
ל בי ת! * / סל ת 03-449113 163651 


0 82 ע ״ ד י ־■ 3000 ס״ ח לל א שהד ם 
זרימ ת והגתו ן לבעל י כרסיס י אסדא י 
3132 * 03-3 ( #454 


0 —■ 10 ! אתו ן תנהפיזז ט סליקה! ! 
ידמנסז ד כית־לו ס 1/4 ^ 01657747 

41 * #5 


• י 181 זד , 01x1 , וגמיש ה ווס ק *!■! ! 
כניתן * /מלו ן 03-236594 ,05-221941 
( #415 


ס - 03-177911 14X0-2 •ריוס ה 

( #563 


0 רד * אז י ולזד ן 3 ־ 4 ידיי ם - ע 
3 ר-ט 33 א 40 03-200730 64021 > 


■ *ומ ס י*נ 1 ד ׳ לתרס ■ סיוסדז ת 
עת ח ידבכו ז כאדגוס ב ל*לד * עכב * 
03-266934 ( #622 


• •ב ל ו ג ו ־ קלזמ ד :יעי ז תמזג ה 
תסב ח ללפ ת ולבלור . א־יד ־ ככ ל מ ד 
0 ^ 03-3524168 ( #562 


סרו ק מד ! #3-754755 "יגי ד 


0 — 5000 ^ו ו לל א קרבי ם ומזנות , 
לסמדי ם בלם ■ 03-378112 • #199 


■ חדש ! באלננ י * 18 מפחוקו ת 
א&רקאיד ת כאהב ה * 03-61119 
•רתמ ת © #56 


• 'וויסך ! לל א ו 71 לו ב בב ל •מזו ת 
המי * 0 יצ ל 61 03-823250 #3981 


#537) 


0 כיל ד י גרעזוטעד מ סגסי ס 
חסיבתיוו ! ליברליו ת ( 0 * 0 * 37 
03- 739193 ( #340 


• סם ! 'גדעוז ־ מס ל עד*ז , ב ק בוע * 
וסזכג ■ ג ו י ו יד ה 73 . #3871 


הפס ל הסזג ג 17173 , ם־נננזן • 6 * 4 
רע־וז ח דסנ ת •חגוד . 1 * #38 


■ א ל תבת־ ן לדז־ ל מד י לובייי . 
כדבי־ . נעיז ח ע ב סעו ד ס ל יסרסד *: ב 
3 ה=ו 7 ז דדשו ק •תש ה ידיסל ס חיל ה 
83-359634 #548 


0 התניג ה 0101/03 ססוו״נ 0 ״ 1 ת 3 
אחסאיחו ט יפחסיזחמ ז זזסרבדת מ 
89 * 2 * 08-8 * 03-88657 #550 


• שזר* □ סנסיוזס ר אנוע ! םק"ב* מ 
□זר ה לבעגע ש מת / סל ח 394 * 03-23 
( #188 


* /* ולאו ■! . ■■-■ . דתסבו ז ואד& א •עק ב 
1 ע* ב ב ן ד ו ד תי ק דיכזנ ה מדנב ז רוא י 
כ ת סכלה ■ תוס ! ו־ם 3 ה ( 514 * 1 


0 דרוש ה פקיד ה בעיר ה בעל ת הזמ ה 
לסכז ז 08 לי 0 03-815846 111018 

0 לחמ ה תמ ת ו ת סנ״ א דריס ה סבד ת 
סוס ה למק ״! 9 ופפר ב הס י יטלבז ת 
1 דקעם 088 ת 03-9244681 #6061 


• הרס ס יסראליו ת ואדומיו ח 
♦ביז ו מ גבר־דיזבטז * בדמ י נ ו 
03-242024 1110381 


• דזגמגיז / נ ר זזו 1 מ ן ודם ! *■סיר , ס ן 
19 מעומ ת בופסנו ת 316 * 01-20 
( #535 


• .־ 20 למסג ־ נוע ז מב ע *רח / פי ז 1 , 
03-374837 * 1 17 111 ( ( #339 


0 ■ל ק ימ י ס אליא ס תו ק רעו ע 
גרשול ד סוי ה ס ו דזג י תיקו ; וגוגו ! 
( #322 


0 ^ 0 . 0 85 ־ג 18 ו £1 > 11 ־ 

זדזדד ה הבוער ת בדי ת וספ ן גדס ! 
ססדרגבדי ת קלהמ ו וומנגמו ו 

איגבלגסביי ת * 3-23526 • לונענית- ס 

מ ה אח ת מ ל *נדט־ס ־ א 7 יז ד 

1 * #55 


■ נועד ו ננקוק ס מפוא ר ומסיי ג 
ססקסידתו ג נזזלת־בגיסי ז 100 
03-821846 ( 111058 


• סנעוץ ! סוס ה •כלונדיני ח נוסגסו ! 
•אדנמי ת לוומ ז לסלד ו 14 * 03-633 
( 16512 


0 8 דח/ 8 ■ לקלאסור ! ע ו ין , סק&ע י 
•ם■* ״ וממח ר סלס ה 50 520 03-827 
#3331 


* אלס קיי ע סאי ר ב ן שלב ה דיו ק 
די&וג ה בדנ ב אח י ג ת 303 דוו/- ■ 
דיגבג ה #5231 


• •אביב ' מבי ע כליי ת נרפ ה 
צ י /לא וב״מ ב כול ל מקמרודהדמו ק 


0 לאגיר ת ה ס ו מרי ס ו ד ר ס * ט 1 . 
סוסדי ס ע ד בי ל 1 ,65 - 890388 ע ד 
גי ל 40 יובא י בוד ל סרזד ל גס ד לל א 
עם * סליל י לעמד ה בסס ס רז ת סד א 
והנגינ ה לסמ ת כ ל יו ב ל^ וד ! סלא ל 
48 ר- ב •מסור י ובחס ק בבדי! * ו/ ה 
*^ 1 נדלוא׳ ס וסת י תשוגו ת ( #187 


• מתמ ר וססתי ע עסח * הד ע ויליל , " 
עמע 4 ד 83-830229062 1 * 130 > 


0 סקסיו ת םסריסות ם יסי ת חודו ! 
•סיס י עליי ! 41 83-373833 ( #311 


• ־ 220 לפינו ק מושל ם מסמו ך נורוו ! 
♦סאד ו -- 440 לזו ג ד ד סיניו ת 
03-219851 ( #349 


■ קדי ש ■בוז ק ם ■זס ף רוו ק דיפמז ! 
חס ן דינ ה כ ת שמע ז דו 7 / ^ ו-סוג ה 
ומ #5 


• "במוי״ב* * לתו • נגסל ס גרפ*מ*יי 7 
ועלז : ע ל 1*2x11 גו ! 03-9338317 
.דרוסו ת #4731 


• ז>^ 0 13 011x0 לחוו ת חווי ה 
ת^^ולי ת מעזו ו □בוו ■ מוסד ם 50 
01-660636 .מבז ת ( #623 


0 נייסזז ז סורס ! בוז ח סס ש ס-זזדז ז 
41 * 03-63839 •זסס ס •דדזסח ! 
( #505 


0 *■ 40 לסע ה מענג ת כסי ס 901 
דתנגו ף 188 . דלי ה *בת־זמדב , ( #493 


0 •בדי ת גדפוזיז ! וישראליו ת 
י 0 ה 3 תי 4 אל 2 = * ל 4 83-293071 
♦דדימי ז ( #344 


• ולז ו עמו ם ם עבנוא ל רח׳ ה תל - 
אבי ב פ וס ד עפר ה מ ז עזזיי ל ח 1 מ 
דימינו ■ #1201 


0 •צ־ 55 ^ 01 • סדזה ת ואל . 
דסרדויו ■ ־אכ-סי * ותמיסת ב יד . 
111 3 8 37 3 * 0083 ( #407 


0 רווסו ו דיילו ת © ו דמו ■ נכוה ה 
לבילו י ואדו ק מל י מיד ם מר ץ 
ובהו״ ל 03-248563 #4891 


• סדש ! ססר*ף ! !■*/ו ו ■ 11 * 111 יפוקח ! 
פסח ם ס^זיח־ ה 76 ! 232965 ייג 0 

( 16621 


• ־^ 4 20 ן יד״ ם •* 0 ק 712 י ק ר 
יקרו ה 234396 * 02 ►דתמ ח( 6496 > 


• וצז צ נקליסל ה סכח ד מח ת 6 ו ד 
יסואיז ת וודנביז ת ־ 80 לשע ה 
03-231732 ( #148 


0 סנערימשעסגושזזממקדז ד 
נ ת גד״ס * מר ס כ ת •זבד ה רווק ה 
ד־ביס ז #3171 


• ט ׳ 1181 1 רדמדי ח ד ! 81 ־ 1 
^ י ס וסוה ת 05 צי^־ ס 

• גוי ת זעז ג פיט ק המא ה סושלס ש 
הסלר-רודג ־ 1 ״ •ידזשו ת #6191 


0 תסתעופ ו סיני ת מתיק ה גסס ד 
ולוסי ■ ו■ ! נ ׳ 1 1 3 סגוא/נו /תמרכדו ס 

#4881 


0 עבוד ! בו א לממ ן למ ה 9 מל ק 
זבד ה 0 ־ 1037 473 03-432612 

#3231 


• / ש ״ 117 טרו * ס ח ד סד ק רטו ג 
אאלאייע ל סןאוץחוע!רס! ה 

( #516 


0 •סר * ■די ת בילד ■ תרד ה = 0 ־! ת 
ימו ת 080 03-149326 83-248331 
•ינזסלשסרל מ .( 2 * #2 


0 .* 15 ססדיןי ג סהועזוז ע •סת־ ־ 
המעל ה 11 בתחנה־הסרדזי ת 
172983 ־ 01 #6131 


0 בלערי ז □*בו 2 ר 7*201x2 סתלב ט 
בהקס ר למיסס ז * ה ל־ג 44 ו 8 נ-נ 0 

( 6487 ) 


0 מקנדקניז / בדפתי ה וי 7 א*אל*זו 4 
• 010 ־ 40 סי * 0 * 173 12 . 03-285919 
( 6141 ) 


♦ כ ו סדס ז אליז א ב ן =* =י ז דיו ק 
ז״!* 2 האאלאי 7 יםתהחזקהו־פד מ 
#1091 


0 01 ־ 1 7 . א ק סק ל ז סי ג , ! בסיס ה 
הברסתי ת דיזנגו ף * 18 •ברסיס י 
אסדא ז #6141 


0 זס ס סיאהנרק ן תיעאז ס לפינו ק 
00 ל 9 ורע ל 303-82644264 ־ 12X8 
■ 647 ) 


0 תי־דו ת רסזליו ת 411111 •31071x1 
מקוה־סרזו ל 2 •כת ת אלבב ת • #323 


0 רסו ן בי ה ס כבעו ד חז ק ד׳מנר . 
וארס ה אסוו ד ב ת עסר ם חו/ . ו-׳שנ ה 
( #314 0 מלס ־ 243 ב׳י.א ל ססייס ן 1989 
•מונ ו סזול ה ויע ס •סנ^נ ג ל ע סס ב 
מעול ה 03-238278 ( #566 


0 1 וד ת מד ע סנועא ת מאבח ת עסק ■ 
יזיעא ל 39 ק^ ג 81 * 03-825 מ 1661 


0 זסנד י 80 101. 1600 
•סננ ן 08-324158 


0 ודג ל וידזדי ת עמי ד כבז־יוזדד . 
■לב ס 41 03-651270 •תמ ה #6121 


0 "רן ■ סמוחגחו ו אקזהזיו ת ויססייז ת 
□ 08390 " * 28 300103 01-289029 
•ו 9 ס ה ( #478 


0 טיגיע ז וסשדד ! מ ס עס ו 11 תיב ל 98 , 
617 ( 01 03-82 ) 01 •דדחא ת ( #608 


0 בלונדיני ת וסזזדוער ת יפמזיז ת 
לסלו י זולת ך/אל א •סס ! 03-298563 
( #483 


0 !דאפסייו ־ תסי 1 בל 1 נ ד יגי ז / 
סח ר תוד ח ז אדסו ג י ת לבית ך ולטלו ן 
5 ( 03-51012 •דחק ת #6101 


■ אתו ן 911 בעירו ת ובאו ת אלנב י 
ןנ ו 212 * 83-62 ♦דדוסו ת #4771 


0 מת י קו 2 ה תכולו ת דדזסזז ן 
7 * 03-8205 ובער ב 1768 * 1 ־ 413 
83X638670 י*<* # 


0 ברסתיז ת קמסיי ה יכנק ו אות ך 
יהודה־הל ד 49 83-625574 •דרוסו ת 
( #605 


0 ואספר 1 ! ! ס ל תאבדו ה וסקסיו ת ע ל 
רפד , ר ק לכת י סלון , 24 סעו ת 
03-222091 ( #468 


0 מד ע ורס ק ומא ה םר 0 לם ת בסלו ן 
יסד ה ל* ב □ ־תעדר ■ 87 • #600 


0 זעיר ה קסנר ■ 11001 * 01 תסנק ך 
בריסקד טיותו ו לביתך / לסלו ן 


למשר ד פרסו ם ויחס י ציבו ר 

דרוש ה 


מזכיר ה 


ע ם נסמ ך 

לפנו ת טל : 3 ־ 2 ־ 7528551 ־ 03 


0 ליוו י וקינא • 3 ה 33 פמידוי* . 

ד 0 ק 5 ז! 7 לר- ג -לבלו ן 02-242610 

41 * 61 ) 


0 במ ר □ע ז! 6383 סגבסג! •!■יוו 1 ■ 
■־ ; ■*א 0 ד . * ב • (דידזלי ש * 02-24515 . 
•ודדסו ח * 7 * #4 


• *חקתו ת 1 ! 4 ' דלתו * םנ 7 דזי נ 
לע ר סקכת ת 38x391 ־ 02 03-388773 
1 * #39 


0 לולד * כה ה מול ק □ווו ! 0x1 , 
י * 72 107 * 02-18 #1321 


0 בסדוהלשעוגגללזדוב ה 

וקל ת 9148 * 02-0 #2891 


10 ת ל א 3 יג ^ זמ ל החרסמ , 840 בש־ ג 
קו ב סי ס ל 30 ד * מ 80 * 10 
0 דרדד^הז 5 רב 0 ^^ 24 
זדביזמהמ ה 
סמ ח 

לסזקפדלט ן 

כב ר 

גיסזמגיי־ י 

#פ־ ת 

דדנבביז ב 

קמיסמן - ,לש׳ ל מסרוטת " 
גלזוגו ג - קוג 1 דש ו למו ד 
ראחל־־-אסאאתו ר 
ראזו ל — ,מלח ־ 


כיו ם ג׳ , מ־ 26 8 מג ׳ מיזשטד״וד מ גיוללמוא)ו/ד: ^ 
<***מק*צראי נ שדדז ת מסו ת קצ ר מעד , מ*םרה # ס ! פ • מטידו ^ 


רנלאפיג / היב ל התרמ ת 
קיטר ט למנויי ם סם ׳ 11 
בדר ה ז * מ ם ב ׳ 7.88 * 2 לשע ה 5 מר ב 
סדדד . ח יז ם י ד 8 ^ 28-7 בשע ה 6 בשי ב - 
סדר ה ח מחר ש 307.88 בשע ה 9 מגר ב 
סדד ה 1 ד 2 יז ם ב ־ 88 ^ ! בשע ה 8 כער ב 
זדכ ץ מועד ה 
1030 
התפנית : 

ביזד . - האופר ה -כיפ ר(ביס ד פלא ) 


ימיאו* . ,#וי 1 ר . 

3 מו כ לנמונמינ ז * 

ידמסוי * 

סס ס 

נמ 6 ו 


#מי ו מיר ק 

יגליתנסלווטת ^ 

מאע א 

ה ר,היא ה 

11111311 


מחוד מ 

ומ״י ד מר מ 

מופ ה 
- ; ׳ . . - 

זסילימיש״ת } 
23189 *•^0 

עיס ו 

40 

100 

0149 

סדרדזוזדמ ח ל * 182 ימי £7 

181889 2*^5 

עד * 

20 


1048 

הצק * מס י ל־ 91 ימי ם 


ת ל > 2 במ ^ היכ ל החרמ ת 8-30 בער ב 
קובנד ע למנדיי ס סם ׳ 11 
ם־ד ה ב ? יז ם ג ׳ 8 ^ 287 
!יבי ן מחמ ר 
מע ת 

יגדיקמ-למ ן 

כב ר 

נילהבשאר י 

זסד ת 

ו 1 ז 3 נימכםומ 7 ״אקתצוש 0 ו סידר ו 


בקשיו ת לרכיש ת הסדו־ו ת הגד ל תזממ ה באמצעו ת הבנקי ם וחבר י חבזורמ ז מלידו ת *גרן* . 

^ חוזזמנו ת תוגשנ ה בולשואו ת לפדיי ו בשיעו ר שנונ י אפקטיב י של א יעמ ז ע ל שיעו ר התשימ ז 
״■' * המרב י הנקו בלע < 

בג ק ישרא ל יקב ל נ ם הזנמוז * לרגיש ח ב א מגגל ת מךהד/משואה<להל ן ימ*מ * בידש^ ־ • י ■ 


הלאפי ם היכ ל תזדמז ^ 0 ^ 8 מד ב 
קו גס י ע ן למנויי ס 68 ט * 11 
סוד ה ב- . יז ם ד * 48 ^ 27 
סרדדזתץסזו 48 ^ 31 ־ 
זדבץפממ ז 
3 ם ח 

יזגוקסרלמ ן 


וחבביו ב 

שנפה ג - .פליא ם ומלימח ד 
קסססקביץ * - קטררס ו לכנו ד 


חידו ש פרטיס י המגדל . 
לעונ ת 1988/89 
יסתיי ם נד ז 3 •יול י 


תמזאו ג הטכרי ׳ בכ ל אמ ד בסזסדרות , תיקב ע בשיען ר שנת י אזזי ד לכ ל חויזכשיס ״ ע ל פ י 
הכללי ם שלוזל ^ 

א הזמנו ת בתשואו ת לפדיו ן הנמוכו ת מתשוא ת הטכז־ ז יסו&ק ר בכללך ^ . ־. ־ 

ב - המנו ת בל־מיסומ ך במלוא ו בתשוא ת המכרז . אולם , א ם הכמ ת המבוקש תסיאטט * 
בל״מתעל ה ע ל הכמו ת המוצע ת למכירה , תוקצ ה חכמו ת לרזכשי ם אלחב^מ ־ יחס י 
כסכו ם הזמנתם . — . ד־ :_-,■ , 

ג הזמנו ת.בתשוא ת המכר ז יסופק ו בטלהזו . אול ם א ם עלתחממל ת דמעז־קשתמ״נ ו ^ ן 
המוצע ת למכיר ה במכר ז בניבו י הכמ ת שסיסקזזע ל 
וב י לעיל , תחול ק היתר ה בי ן המציעים , ב**פ ן יחס י לסכו ם הזמנתם . ־■ ך 

ד.ומממ ת בתשואו ת הגבוהו ת מומוא ת המכר ז ל א תסוסקטז . ; ׳״׳.'.■• * 


הסדרו ת תסחרג ח בבורס ה ביחידו ת ש ל 100 שק ל חד ש שוו י גסוב . נמדאדו ח וזורזו־ך- 1 רז " 
* ן ו־־קי ג הםדריתתפדיצה_עליד י ננ ק 


| התנאי ם המחייבי ם פורסמ ו בתקנו ת מלמ ה קצ ר מוע ד - התשבד ז 1987 . 

פרסי ם נוספי ם אצ ל הבנקי ם וחבר * הבורס ה לנ״תז י סץ- . 


\ 


יו ם דאשיז , י ' בא ב תשמ״ו ^ 24 ^ 718 . בעריכ ת ארנ ק סנ ן 


האנזי ם הקוב ע א ת 
;חו ת ש ל הצמחי ם 


י ש פתרונו ת(ל א תמיד! ) להרטב ה ש ל מבוגרי ם 


י ש חלבוני ם "פפדרסמיס ׳ סמנ י בהרבה , אד ' 
האנד ק הקרו י ס 0 ט 3 ס.מה מ התלס ן הנפו ץ ביות ר 
7303 . א ם אי ן הו א ידו ע בדבים , הר י ח ז משו ם 
היפמ ד ר ק ממודם . שם , מכ ל מקום , הו א ממל א 
תפקי ד ספתח ! כ י הו א משמ ש ז ח נקסלדשור ) באח ד 
משלב י הפוסונתתזה . 

האנזי ם נתגל ה לראשו נ ה 19473 על־ידי ־ סמימ ל 
ויילדמז , ביולו ג . מאוניברסיט ת קליפורני ה 
בלוגזזמג׳ל ס (יוקל״ה) , אש ד.פר ש לאחרונה . יאמ ר 
מעמיתי ו מעידי ם יות ר באוניברסיט ה דייודי ד 
איימברג , הקדי ש 18 שנו ת מתק ר לבדיק ת מכנה ו 
המלודממד י ש ל האנזי ם(וג ם העני ק ל ו 19793 ■א ת 
שפ ו ה נוכחי , ה נו ח להגי ה ואיננ ו מעי ד ע ל הרכב ו 
מימ ה הא ני ס מכי ל אמנ ם מזמ ן וחמצן , וכ ן זרחן , 
א ך ל א א ת ה יס ו ו ת המתכתיי ם חתביד ם * ביסמ ז ת ^ - 
כפ י שאפש ר זד ה לשע ר לפ י נוסדצדלזרנוסחד ׳ זן 4 
. שז ה הרס־נר ו מאמצי ו בהצלוצ ז וזה ו היש ג מדהי ם 
בהתחש ב בכ ך שפולקול ת הרוביסק״ו , שאורכ ה 
ורוחב ה איב ם אל א בגוד ל של ־ כפילדדגי ת הטייפ , 
מכיל ה 17,79 2 אסופים . א ת מקומ ם ש ל האטומי ם 
המדדי ם קבע ו איימבר ג ואנש י צוות ו ע ד לדיו ק ש ל 
מיליאדדי ת הסיט . הבדיק ה נעשת ה ב אמצ ע ו ת קרנ י 
רנטגן . בסר ט הצילו ם שהוצב ־ מאחור י גביש י 
הרוביסק״ ו התקבל ו 40,0000 נקודו ת לכ ל גביש . 
על־־פ י סיר ת הכהו ת ש ל ס ל נקה ה מע ז־ } ;חוקרי ם 
א ת צפיפו ת האלקטרוני ם כגבי ש מת־־כ ך קבע ו א ת 
משמ ם ש ל האסופי ם מודדי ם ע ד לדיו ק ש ל חל ק 
דד 40 מיליו ן ש ל נדם . 

השיבו ת הגילו י נובע ת סתפקיד ו ש ל רוביסק״ו . 
השל ב שב ו משמ ש האנזי ם הז ה וד א השל ב האיטי ־ 
ביות ר בשלב י הפוטוסינתזה , ולמע ן הדי וק ! זה ו 
השל ב והפותח " א ת התהליך . בשל ב ז ה נה ^ הפחמ ן 
הדריחפצנ י מ ן האווי ר לפחמיפות . המדעני ם 
. באוניברסיט ת קליפורני ה וכעו ד עשרו ת מכונ י 
מחק ר בעול ם מקווים , ב י לאח ר פענו ח המבנ ה 
התלת־מ מד י ש ל מולקול ת האנזי ם ה ם יוכלו , 
בשימ ת ש ל,הנדס ה גנטית , לשנו ת א ת מבנה ו ש ל 
חלבה ־ זדי, . להגבי ר 1% פעולת ו ובכ ך להתי ש 
מתפווונח ם ש ל צמח י תרבות , ובאז ת - להגדי ל א ת 
יבוליהנ ג נאד ! אריאל ה ראובנ י 

המלצ ה להתייח ם א ל הרטב ה ש ל מבוגרי ם 
כמ ו א ל ב ל מחל ה אחרת , המחייב ת סני ה א ל 
רופ א המשפח ה ובמקרי ם מסוימי ם ג ם התערבו ת 
ש ל מומתי ם כגו ן אורולוגי ה גינקולוגי ם 
וכידודגים , כלול ה במאמ ר ש ל מומחי ת 
מאנגליה , ר״ ד דידלוז י א . פנדלשסס , שרא ה 
. לאתרונו ז אד ר כת ב ו ת "דפ י גי ל הזהב" . 

הכותב ת מציינ ן כ י רכבו ת אגשי ם סובלי ם 
, פהדסב ה בדרגו ת חומר ה סדנות , אול ם נוש א 
כאו ב ז ה אפו ף קש ר ש ל שתיקה , א ם מחמ ת בוש ה 
וא ם בגל ל חוסו ־ יד ע הי א סמחי * כ י דרו ש שע ד 
יסוד י בגיש ה לבוש * שהל א אפש ר לסיי ע לחל ק 
מ ן החולי ם להירפ א ממחלת ם ולהק ל ע ל 
האחדים , במקרי ם שהבעי ה איננ ה ניחנ ת לפתרו ן 
שלם . הי א ג ם מפריכ ה סברו ת פוסעו ת בנוש א 
המחלה , סיבותי ה ותוצאותיה , אש ר ה שת רש ו 
בכ ל שכבו ת הצי בו ר . למשל , הי א שולל ת א ת 
ההנחה , כ י הרמנ ה הי א ד ק בעי ה ש ל קש י ש י ם 
ומוגב ל י ם גופני ת ונפשי ת(וכמובן , ג ם ש ל חל ק 
מ ן היל דים) , א ם 3 הי א נפוצ ה אצל ם יותר , 
ומציינ ת 3 המחל ה יכול ה להופי ע בכ ל הגילי ם 
ובנמיכו ת גופניו ת ונפשיו ת שונות • ע ם זא ת אי ן 
ז ה מ ן החכר ת שהי א תפג ע ב*ד ח החיי ם תתקי ן 
ש ל הח ו לי ם א ו תגרו ם לה ם ל יקויי ם בתפקו ד 
המעי . 

ההרטב ה,נובע ת מהטל ת שת ן בעיתו י ל א 
מכוון , בתדירו ת ל א צפוי ה ובמ^ ם הלא־נכוך . 
זה ו ליקו י תפשד י כפעול ת ויטעדכו ת השותפו ת 
להרק ה נבונ ה ש ל ש ל פ וחי ת השת ן א ו ש ל חל ק 
פה ך הכליות , ודכי ־ השתן , השלפוחית , צינו ר 


השתן , הפר ח ועמו ד ומדדו - הטל ת שת ן תקע ה 
מותנו ת בהפיש ה מדפמ ג הרגש ת המד ך בהטל ת 
השתן , הש ה יי ת ההשתנ ה למוע ד בוו / הליב ה 
לשירותיו / הרפיי ת שריד י השלפוחי ת ושחרו ר 
השת ן מ ן השלפוחית . שיבו ש כלשה ו באח ד א ד 
באחדי ם פהגורפי ם הלל ו א ז בסד ר הופעת ם גוד ם 
חוס ר שליטה , מ ה שקרו י בפ י הרופאי ם 
"אינקונטינבסיה ד (במונ ח ז ה משתמשים , ג ם 
לציו ן א י שליט ה ע ל הפרש ת הצואו ת 

ההרטב ה וד א נחל ת מיק ם ש ל עד ם ונשים , 
צעירי ם ומבוגרים , והי א מהדע ה בחזנו ת ממר ה 
שדנות . הסיבו ת לתופע ה ה ן החלש ת ה שרידי ם , 
קהו ת התחושות , תפקודי ם מנטרלי ם לקויים , 
בעיו ת גי ל המעב ד אצ ל נשים , צניח ת הרח ם 
ועוד . באפור , התופע ה רווח ת יות ר בקר ב 
אוכלוסיי ת הקשישים , וע ם הארכ ת תוחל ת 
הודי ם והגידו ל המספר י ש ל אוב לס יי ת ה קשישי ם 
חשו ב לטפ ל בנוש א בית ר פתיחה ! ולהסי ד בטנ ו 
א ת מעס ה הבוש ת התייחסו ת לה ר סם ; מבוגרי ם 
כמ ו א ל כ ל מחל ה אמד ת עשד־ד / לדע ת ד״ ר 
מט־לשסג / להק ל במיד ה רב ה א ת הנט ל הדגש י 
הרוב ץ ע ל ה לו ק י ם ב ת ד י לה ם במועק ה הפיסית , 
וג ם אות ה אפש ר להפח י ת על־־יד י שינו י היח ס 
לנושא , הנכונו ת לשוח ח עלי ז - וכמדב ן טיפול , 
א ם וצ א אפשרי . 

כיצ ד צרי ך לנהו ג אד ם הסדכ ל מבעיו ת 
ה רט בה ? ראשית , עלי ו לפנו ת א ל הרופ א 
המטפל . בחל ק פ ך ה מקר י ם הד א יוכ ל לספ ל 
בבעי ה בעזר ת תרופו ת א ו ב ד רכ י ם אחרו ת 
במקרי ם מסדיסי ס תידר ש התערבות ם ש ל 
מומחי ת אול ם בכ ל המקרי ם עומדי ם לרשו ת 
ה פר טיבי ס וצפר י ספיג ה שוגיס , העשו יי ם להק ל 


במיד ה רב ה ע ל סבל ת ג ם לסע ד הנפש י י ש 
חסימ ת פדובד - י ש להתחש ב במרסי ג ובצרבי ה 
אי ן לגעו ר בו , שהד י איע ו אחרא י לתופעה . 
המומחי ת מאנגלי ה מ מליצ ה של א להחמי ר ע ם 
המרטי ב ול א להכניסו ־ למשס ד חירו ם הכולל , 
למשל , הגבל ת השתיו ז בשעו ת היום , לביש ת 
פייס ה כ ל שעו ת שהיית ו בבי ת א ו החזקת ו 
פחמי ם חשיכי ת ממש ש פ ך ידסיב ת התייחסו ת 
מתמיד ה עלול ה לגרו ם ל ו דכאו ן ולמנו ע מפנ ו 
א ת ודצו ן לנסו ת לשפ ר א ת המצ ת 

ר״ ד מנדלשט ס מונ ה ע ם ה טי פולי ת ה ע שו יי ם 
להק ל ע ל הדילי ם בתושב ה , פיזיו ת ר פ י ה לחיזו ק 
ה שרי ד י ם בי ן הרגליי ם כד י להשי ג שליט ה 
מחודש ת חלקי ת א ־ מלא ת ע ל הסגרי ע אימר ץ 
הרגל י יציא ה מאומני ם כמועדי ם נוחי ס 
ומתאימים ; התאמ ת דבר י לבו ש שיהי ו נוחי ם 
ללביש ה להסר ה ולכביס ה וכ ן טיפו ל למניע ת 
גירויי ם בעוד , פצעי ם וזיהתד ת 

הסומחי ת ג ם מדנ ה מוצר י ספיג ה שדני ם 
שאפש ר להשיג ם בבתי־ טר קסת , אש ד נועד ו 
לאפש ר למרסי ב לחזו ר לחי י שגר ה ולהמשי ך 
לתפק ד כרגיל , בה ם סופגבי ם(פריכ ה מכנסוני ם 
משכבו ת סופגו ת ע ם מעטפ ת מיוחד ת למניע ת 
מעב ר הר ט יבו ת וסדיניו ת שמונעו ת א ת הצור ך 
בהחלפ ז תכופ ה ש ל מצע י ה מי סה . בשו ק ג ס 
נמכ ר תרסי ס לנמרד ל ריחו ת השתן . 

כסיכו ם מציינ ת ר־ ר מבדלשסנ / 3 תופע ת 
הה ר טב ה ע ם היות ה בלתי־־נעימ ה בעליל , איננ ה 
"אסי ר גדי ל כל־כ ך ואפש ר בשר ת טיפו ל 
מתאי ם לה מ ש י ך ולנה ל אר ח חיי ם תקי ז הכול ל 
פעולו ת סל*־׳ ! עבוד ה ובילי״ס . 


"הל ב הפלסטי " ש ל אבנ י מפע ל "גמל " 


המונ ח דמוייזלמחש ג ס ל סולקולו ו וונועק ץ 


ג ם לפלוט ו י ש אטמוספייר ה 


אוד ו ש ל סיב ב אתר , מדוח ק ובע ל או ר חל ש 
מאוד , הוסת ר ב־ 9 ביונ י השג ה אפךם ה על־יד י 
כוכבדהלכ ת פלוטו . •ליקוי " ז ה ש ל הכוכ ב נצפ ה 
בסלסקת״־ ם בדרו ם האדקינוסזלשקם , מידדלג ד 
נבא וס סד ל יד - י 

עצ ם הסתר ת הכוכ ב על־יד י פלוט ו ל א הית ה 
בנד ר הפתעד - האסמזנומי ש ניבא ־ אות ה כס ר לפנ י 
שמ ו רמז / עאפ י חישו ב מם״א! םש ל הסכ ב וש ל 
פלוטו . ההפתע ה הית ה כבד , שדלמוג^ א אירע. . 
כבודאוצ ע )א ד הכוכ ב הל ד דדע ך כהדרט / ומכא ן 
מסיקי ם האססרדנדפד ם כ י"כזכבדהלכ ת ' )עזשיע י 
והמרוח ק בחתו ־ ש ל מערכ ת השמ ש מוק ף 
אססוספיירד , כמ ו כר וד־הארז ; אלמל א כ ן הי ה אוד . 


הכוכ ב נעל ם וחוז ר ומופי ע שו ב בבת־אחת . היקפ ה 
של : אטמוספייר ה זו . ייווד ע . ר ק לאח ר 
שהאססרינופי ם ינתח ו במדוי ק א ת תוצאו ת 
תצפיזתיהם . אפ ל כב ד עת ה משערי ם , 3 הי א 
משתרעת . מאו ת ק־ ם ספנ י הכוכב , א ם 3 גרא ה 
שהי א דליל ה ביותר , אח ד המדעני ם חיש ב ומצא , 3 
ד י שהלוז ץ מאטמוספי׳יד י בפלוט ו יהי ה מיליוני ת 
משי ע ור ו על־פניס־וד־האדץ , כד י . שהאסמו ספ ״ד ה 
^געזסת/ג^ ק מקריב ם אותי-סמ^וח^ , . - 

ע ר כ ה רווח ה מ־עד< 3 אי ן ל 3 א מ א טטז ס פ ״ד ה , 
־־צגל ל היות ו קט ן סד י(ול ק ג ם בע ל מס ה קסב ה 
מכד י •להחזי ק " אות ה בכו ח הכביד ה שלו) . פלוט ו 
. . הדאהקס ן בכוכבי־הלכ ת ש ל מערכ ת השמש . קרםר ד 


003 ^ 2 ק־נ / כלמ ה ל א ר ק הרב ה מצ ת מז ה ש ל 
כדזד־האד ץ( 003 * 12 ק״מ / אל א ג ם טצ ת מז ה ש ל 
; היד ח( 1.7403 ק״פ / שאי ן א 3 דז ע א ספ וספיי ר ד - 
ייאמ ר למע ן האםת , 3 ההפתע ה ל א היתד , 
מוחלטת - תצפיו ת שנעש ו בעב ד מאיד״ס , מלווי ן 
. ה אס ט רו ג וס י הת ת־אדמ / ותצפיו ת אחדו ת דמם ־ ע ל 
האפשרו ת שפלוס ו מוק ף אטמוספיידז / אל א 
שה אס סרדנ ו ג ד ם נס ו של א להאמי ן ל״דמיזות " אלו־ , 
"בגג^ס*קמ(ים״ש ל קוטב.״כוכבשס£מ! י .וםסת ו 
שהחס־זלשל . והנ ה עת ה חתבד ד שח ם סעו . 'פירו ש 
זצ*בד , שה ם יצטרכ ו עת ה לפשפ ש שני ת בתיאוריו ת 
שלהם , וייתכ ן שעניי ן ז ה חשו ב מ י יות ר מעצ ם 
התגלי ת ש ל קיו ם ת אס מוספי יד ה סבי ב פלוטו . 


תרופו ת אינ ן חזו ת הכו ל 


ג ם בימינו , גוד ם ד״ ר ר ם ישי , 
י ש חשיבו ת למג ע 
הבלתי־אמצע י בי ן החול ה 
לרופא• , בגל ל מ ה שקרו י 
.השפע ת אינבו " 

מא ת תק ה הדני ש 

בתהלי ך הסימו ל הרמא י מצל ה חשו ב ל א רק . 

מ ה שנותני ם א 8 לז / אל א ג ם אי ך נותגים . כ ך 
הי ו פנ י הרבדי ם בעבר , כאש ך לרשו ת הרופ א 
עמד ו ר ק תרופו ת מו עטות , אב ל ח ם תקפי ם ג ם 
היום , ע ם כ ל של ל התרופו ת והתכשירי ם ש ל 
התעשי ה הפד מצו יסי ת . המודרנית . אות ו •איך " 
פי רו ש ו האפו ן שנות ן החול ה ברופא ו והאווידד . 
סבי ב ה בדיק ת והט יפ ול . 

גורמי ם אל ה קרויי ם בשפ ת הרפוא ה 
130650 6*8x1 ? , ובעברי ת - השפע ת אינבו , 
שהו א מונ ח שעדיי ן איננ ו שגו ר בציבו ר הרחב . 
לש ם הבוצד , הפירו ש המילול י ש ל המל ה 
הלטיני ת פלצב ו הו א •אנ י אגרו ם נח ת חת" , 
היינ ו אב י ארגי ע(א ת המולח / 

"ג ם 3 םינו , באש ד מפתחי ם כ ל הע ת 
־ תבשילי ם ר פו איי ם טובי ם ויעילי ם יות ר ע ל סמ ך 
מחק ר מדעי , אי ן מתעלמי ם פ ן הגור ם של ־ 
השפע ת הפלצב ד - כ ך אומ ר י ו״ ר ז צ .טתדדו ת 
הר פו אי ת ר״ ד ר ם ישי , ופירד ש הדב ר ־ 3 צדי ד 
לבדוק , אח ו השפע ה מחמ ת נובע ת מ ן החרוס ז 
עצמדי , ואיז ו - מחו ך עצ ם קבל ת התרופה . 
האינב ו כשמ ו הזז ג הו א איננ ו מכי ל ב ל דח־נ ך 
פעיל . לדוגמ ה טפליו ת הסוכ ר הנימט ת לחול ה 
היפ וכ ונד רי . בעב ד נהג ו להעני ק לתרופו ת אל ה 
שמו ת לטיניים , ארוכי ם ככ ל האפשר , כד י 
להר ־ ש י ס א ת החול ה ולהגבי ר א ת לה שפע ה 
הפסיכולוגי ת ש ל האינבד . היו ם השימו ש סמ מ 
נהו ג בעיקר , כתנא י נל*עמד , במ חק ר וכני סז^ ם 
ר פאד יינ ג כאש ר בודיקים , למשל , ! 
תרופ ה חדשו ־ , נותני ם א ות ה לחל ק מ ו ההיל , 0 " 
בעודוצלימאהדח ^ המשמשי ם כקבו צ ת 3 ק וחז < 
מקבלי ם איננו . מוב ן שהוצלי ם אינ ם יודעים * א ם 
ה ם מקבלי ם א ת התרופ ה האמיתי ת א י •* * 
תחפו ת הדמה * וכדרך־כל ל ג ם הרופאי ם 
המספלי ם אינ ם יודעי ם זאו ^ מה ^שקרו י 
16 ג 1 ט 10 >(ובעברית : •סומ א כפול") , כד י 
לסל ק כ ל אפשרו ת ש ל השפע ה פסיכולוגית • 
ושדופו ת מסומנו ת בש ם צופ ן שמפעגחי ם אותו . 
ד ק לאח ר גמ ר מיסד . 

השימו ש באינם ־ עוד ר בעבר , וערי ץ מעורר , 
וי כו חי ם סוערי ם בקהיל ה הרפואיודמדעית י 


מ מ ח ל וק ת הי א כשאלד , א ם מות ר מבחינ ה אתי ת 
לבצ ע ניס ר בשיט ה ט , כלומ ר למנו ע ממחצי ת 
החולי ם תרופ ה ע ם וצמ ד פעי ל הנחש ב מועיל . 
אל ה התום 3 ם בעריכ ת מחקרי ם מסו ג ז ה 
טוענים , 3 אי ן דד ך אחר ת לקבו ע בצוד ה 
חד־מ שפ עית , שהש פעת ה ש ל.תרופ ה ניסויי ת 
נובע ת מ ן התרופ ה עצמה * ול א סגורמי ס 
פס יכולו ג יי ם * מ ן הגור ל העיוור . ע ם זא ת נמיי ן 
ד״ ר ישי , 3 ג ם בעל י השקפ ה ט מחייבי ם א ת 
הכלל , .שהשימו ש באינב ו מוצד ק ד ק כאש ר 
בוחני ם תרופ ה שיעילות ה עדיי ן ל א.הוכח ה 
ובתנא י ש הח ו ל י ם הביע ו א ת הסכמת ם ליטו ל 
חל ק בניסוי . 

הא ם תמי ד מתמלאי ם כלל י היסו ד הלא ? 
מתבר ר שלא . ד״ ר יש י מספד , 3 בעב ר הל א 
רחו ק נערם ־ מחקרי ם באל ה בנ ת י״סמ ד לרפוא ה 
בעל י ש ם ובבתי־זצא ס מטדסמי ם לל א הצדק ה 
מספק ת ובל י.שהחו ל י ם עצמ ם ידעו , שה ם 
משתתפי ם בנימי , א ד של א הי ו מודעי ם 
למשמעותו . 

לפעמים, ׳ במחלו ת אנושות , השפעת ה 
ה מיטיב ה ש ל תרופ ה ניסדי ת גדול ה ע ד כד י כך , 
שמחליטי ם להפסי ק א ת מיסוי . בתחיל ת 1986 
התחיל ו באדה״ ב בגטזק ר לבדיק ת תרופ ה חדשד , 
אצידרתימיד ץ לשיפ ד סצכ ם ש ל וצל י 
,איידס . במחק ר ז ה נטל ו חל ק 282 חולים . ה ם 
ק יבל ו כ מוסו ת כ ל ארב ע שעיוב • קצ ת יות ר 
סמחצית ם ־ ־ ע ם התרופה , והאחרי ם — י ע ם וצמ ד 
נייסדאלי . כעבו ר שמונ ה חודש י ניסו י הי ו 13 
מקר י מוו ת בקך ב מקבל י האינב ו - וד ק סלד ה 
אח ד ש ל מוו ת בקר ב מקבל י התרדפד - לנוכ ח 
תוצאו ת חד־משפעיו ת אל ה (בדי . למנו ע 
י אי־הבנז ט ל א הוש ג ריפוי , אב ל התקדמו ת 
המחל ה נבלמ ה במיד ה מסוימת ) מפס ק המחק ר 
וג ם החולי ם שהי ו בקבוצ ת הביקור ת קיבלו ' 
כמוסו ת ע ם ומרופד.. . 

שימו ש נוס ף ונפו ץ באינב ו נעש ה ג ם 
ב טי פולי ם שאי ן לה ם קש ר ע ם מתק ר - מספ ר 
ר״ ד ישי ; "לק ־ תכשירי ם שהשפעת ם בחק ה לגב י 
תסמומז ת םוגדתח * טלשם מ בקנ ו־ א 1 ל י ם רבי ם 
תרופו ת שהשפעת ן אינ ה ייח ו די ת למחלת ם א ו 
: שה ן נטולו ת השפע ה ברוקד - בעניי ן ז ה תא ה 
ד״ ר יש י צור ך להתריע ; "השימו ש בפל צב ו נעש ה 
לעתי ם קרובו ת למטרו ת טיפוליו ת א ו ניסדיו ת 
הנחשבו ת בלת י מזיקת ה ע ד 3 א ץ נותני ם א ת 
הדע ת לסוגק ת בס יסיוז^בגי ז השיק ל ש ל 3 ס ן 
מו ל תועלת' , 

אולג ^ ע ם מ ה שהפלצב ו איננ ו מכי ל חופ ר 
פעיל , קיימ ת התופע ה ש ל."השפע ת פלצבו " 
שהזכרנ ו קהים . השימו ש בשלל ^ ^ התרופו ת הנהו ג 
בימינ ו והתרזפפו ת הק 3 ־ הישי ר דמלתיתשצע י 
בי ן הרופ א והחול ה גרמ ו לחמי ם של א לנצ ל 
השפע ה מועיל ה ז ו - תטא.רוא ה בכ ך מחד ל 
חמור . מחקרי ם שג עש ו ב תחו ם ז ה בעול ם 
סלמריב ^ 3 השפזמ ז פלצב ו קי׳יפ ת לנב י הרב ה מא ת יגח ק מרידו ד 

מפע ל "גמל • בקיבו ץ שריד , ה מתמח ה בייצו ר 
אבנ י משחט ! מתלכידי ם שונים , רש ם לאחרונ ה 
באדה״ ב פטנ ט "עשו י מפלסטיק" , המ יו צ ר בשיט ת 
ההזרק ה ומגבי ר א ת הבסזז ן בשימו ש באבנ י משחזת . 
הפלסטי ק הו א ל ב האב ן ובאמצעות ו מרכיבי ם א ת 
הא ב ן ע ל ממנ ת ההש חז ד . במפעל י המתכת . 
והאלקסדדניק ה באדוד ג המפע ל השקי ע רב ע מיליו ן 
חל ד במש ך כשלו ש שני ם □פיתו ח הפסנ ס וא ף רכ ש 
מכונ ת הזרק ה מיותרת , המתפקד ת בעזר ת בק ר 
מוטדמסי , ל״צו ד "הל ב הפלסטי־ . 

מספ ר אמנו ן שחם , מהנד ס המפעל , שיצ א 
לאחרונ ה לאדוז״ב , ש ם יעסו ק בשנה-שנתיי ם 
הקרונו ת בה סד ר ת אב ן המשחו ת בעל ת .הל ב 
הפלסטי " לשו ק האמריקאי : ■בנלט ד למשב ל כארץ , 

. קיי ם באז־ה״ ב תק ז מחיי ב ש ל שימו ש ^מתאם ׳ 
י־־־^יסשזז ר כמרכדאב ן המשומ ן • שבאמצעות ה ׳מרכיבי ם 
א ת האב ן ע ל המכובד - השימו ש כמתא ם נ א לענו ת 
ע ל דרישו ת ש ל בסיזצ ת וג ם להו 3 ף יעילו ת 
בעבודה" . 

ייצו ר המתא ם בארה״ ב עול ה 503 סנט . ייסד ו 
באר ץ ממחבו א כגזצ ג בארה״ב , יק ר יות ר(ב ץ 90 
קנ ס ל־ס^ ו דולר) . הפר ש ז ה פג ע ביכול ת התחרו ת 
ש ל "גפל " ומנע , למעשה , קפל ת פל ח ראו י לשמ ו 
בשו ק האמריקאי , שהיקפ ו פגי ע ל־ 5 ו ע ד 30 מיליו ן 
יחידו ת לשנה . "בש ל אות ו,הבד ל קפז" , אוס ר אפנו ן 
שחם , ״נאלצנ ו להסתפ ק ביצו א ש ל 20 ע ד 30 אל ף 
יח י ת ת לשנה , במקו ם מצ י מיליו ן י ת ירות ♦ ל א 
השלמנ ו ע ם כך . וכ ל הזמ ן חיפשנרפחתו" . 

״הרעי ח הגואל״ , מספ ד אפנת , ב ן הקיבוץ , ב ן 36 , 

מהנד ס מכוס ת בוג ר הטכניון , על ה במוח ו באקראי , 
כלי ל קי ץ חם , במהל ך שידו ת מילואי ם לי ד גר ד 
ה מערכ ת ע ל גבו ל לבנון : "אולי , אסרת י לעצמי , 
אפש ר לייצ ד אות ו מתא ם מפלספיק ? אנ י א ו מבי ן 


גדו ל ב פ ל ס טיק , אב ל השיקו ל של י הי ה שהפלסטי ק 
ט ל מת ר ממתכ ת מ ם ק ל מח ד ממד - צרי ך לדעת , 
שהתק ן הא מר יקא י איננ ו ?צב ע במפור ש שהמתא ם 
חיי ב להיו ת ממתכת" . 

ע ם סיו ם שירו ת ה מי לוא י ם ש ל אמנו ן החל ה 
העבוד ה הקש ה ש ל איסו ף יד ע בסיס י וש ל ניס ו י 
חופרי ם שוני□ , ע ד להזרק ה הנסיוגי ת הראשונה * 
תוצאו ת הנמצ י הי ד יות ר מסשכיעו ת רצד ך המתא ם 
החר ש העשו י פלסטי ק סו ב למצ ת כס ו ז ה מטזכ ת 
חד ל וק ל סמנ ו בהדבד - 

מפע ל "גמל " רשם , באפוד , פטנ ט באדה״ ב ע ל 


ההמצאה . יצרני ם א מר יקאיי ם גדולי ם ש ל אבנ י 
משחז ת גיל ו מי ד התעניינו ת גדול ה במתא ם החדש . 
היוקר ה ש ל "גמל " זעק ה בעקבו ת החידו ש 
מעלה־מעלד - דלתו ת שהי ו נעולו ת קוד ם בפג י 
המפע ל הישראל י נפתח ו לרווחר - "גמל " מייצ א כע ת 
לאדזד ב חצ י מיליו ן יחידו ת לשנ ה ובער ך להגדל ת 
היצוא , כד י לספ ק הזמנו ת חדשו ת וגדלו ת עו ד יותר . 
המתא ם הפלסט י העני ק למפע ל הקיבוצ י כוש ר 
תחרו ת רב , ומ ה שחשו ב ל א טצז ס וצ א דכ ה אות ו 
בתוספ ת פוגיסין ; ומונ יטין , מסכ ם אפנו ן שחם , 
"שווי ם כסף , הרב ה כסף" . 
•ר־*• — 


■ : ־ * - ן•!.*,. • 

1 ־ * י ■ 
, י .׳>"/״ ״ י . 
אבנ י משטוז ת ע ם ובל י "הל ב הפלסטי " 


תרופ ה חדש ה בהפרי ה חוץ־גופי ת 


ד״ ר ר ם חצ י 

מאלו • מהלח ם תעוק ת לב , באב־דאש , דלק ת 
ממפרקיג ^ 3 ב התריסריון , ית ד לח ץ רם , וכמוב ן 
מצבי ם ש ל חדד ה וש ל דכאון . בהסתמ ך ע ל 
מחקרי ם אל ה מסבי ר רץ ־ ישי , שהשפע ת האינב ו 
מבוסס ת ע ל העבר ת הדאג ה ש ל החול ה לאי ש 
המד ע המרפ א ול ס הי א אינ ה ■קשור ה במת ן 
תחפ ה בלתי־פעילה , אל א מתחיל ה עו ד בטר ם 
מח ן התרופה • א ם הקש ר 3 ן הצל ה לרופ א איננ ו 
תקץ , עלולו ת להתפת ח תופעו ת לווא י וחודר - 
בנוס ף לקש ר ש ל דופא-חול ה תלד ה ההשפע ה 
במצב ו ט ל החדלה : ככ ל שהחול ה מודא ג יותר , 
כ ך תהי ה (;ה ש פ ע ה חזק ה יותר , ווד א תגב ר ותל ך 
ע ם הציפיו ת שחול ה מצל ה בסימל . ג ם לסביב ה 
נודע ת הש פ ע ה : הביש ד במרפאת ו ש ל הרופא , 
הניתו ק פ ן הבית , האשפו ז — ב ל אל ה ה ם גורמי ם 
חשובי ם להצלח ת הסיעול . . 

ל א ר ק החדל ה - ג ם הרופ א נתו ן להשפ ע ת 
פלצבו . א ם הרופ א מאמ ץ בטיפו ל שזצ א מעני ק 
לחולד * הדב ר . יתבט א ג ם אצ ל הזצל ה של ו - 
.טוע ן ד״ ר ר ם ישי . אפיל ו החול ה הו א אד ם 
משבי ל והגיתי , היוד ע לנת ח א ת מצב ו ולבק ר 
א ת הנעש ה סבינו , השפע ת האינב ו שאב ת א ת 
עוצמת ה פ ן הפג ע.ע ם הרופא , הכל־יכול . "ג ם 
היו ם א ץ תחלי ף לקש ר חולה־דופ א ד ש לחשו ש 
שה שי סו ת החדשות , כמ ו למש ל השימו ש 
במחשב , יפגע ו בטיפו ל א ם משתמשי ם כה ן בע ת 
הביקח ־ הראשו ן ש ל החול ה אצ ל תחש ב נודע ת 
.ג ם חשיבו ת למש ך הזמ ן שמזפ א מוכ ן להקדי ש 
לחולד - ט אשלי ה לחשוב , ש הש י מ ו ש בתרופו ת 
פעילו ת דקשכנולרגי ה רפואי ת מתקדפ ח יחסל ו 
א ת הצוד ך בקש ר הנבו ן ב ץ חש ו הצלזד . הו א 
מאמין , 3 השפע ת האינבו . תיש* * כל י חשו ב 
רדי ו ש ל תט ו המע ו ג י ץ להגי ש לחול ה א ת 
העזר ה הרפואי ת במיסבד - 


ממדינ ה ריי ס 

• נבית־־החולי ם "אס ף הרופא " נוסת ה בהצלח ה 
תחפ ה חדש ת ה ן בהפריו ת חוץ־גופגח ת וה ן ל טיפו ל 
בגידולי ם שרירניי ם כרח ם(םידמות 4 מיסד , ראשו ן 
מסוג ו'בארץ , בתרוט ז ט , "ד^הפפמיל " שמ ת 
שיובא ה מגרמני ת געש ה 3 ז־י'ד״ד י ת לבנס ל מ ן 
המחלק ה להפרי ה זטץ־גופי ת בביה״ ח ומנה ל 
המחלק ת פרו ט אליה ו כספי * 
מסבי ר רץ ־ לבנם * בסיפו ל המקוב ל הנית ן 
לנשים , שמתקשו ת להרו ת בש ל בעיו ת 3 דץ , 
מזריקי ם לנשי ם הורמוגי ם סלאכותיי ת כחיזו ק 
להפרש ת ההורמוני ם הטבעיי ם הדרושי ם לביוץ . 
אב ל 3 זז ן שא ץ לרופאי ם שליט ה מלא ה ע ל הפרש ת 
וצצר&וגי ם הסנעייס , נוצ ר נסקרי ם רבי ם גיוד־יח ר 
ש ל השחלו ת והתוצא ה הי א ל א פע ם ה י ו ו צ ר ו ת 
מסיד ת(ציסטות ) בשחלו ת 3 סיו ת אל ה מקשו ת ע ל 
ההריו ן ומי ה ג ם מקר ה שאש ה כאח ד פבתיזד ח 
במר ס האר ץ נפטר ה מכיסיו ! סא ת 


ה״דקהפפסיל " פוע ל פעול ה הפוכ ה בדיוק . הו א 
מדכ א ב אופ ן מוחל ט א ת הפרש ת ההורמוני ם 
מבלוט ת יותר ת המו ת הגורמ ת א ת הביוץ , ועלייד י 
כ ך נפסק ת פעילו ת השחלות • הביו ץ מוש ג כול ו 
על־יד י זצרמוגי ם מלאכותיי ם תצ א נמצ א בשליט ה 
מלא ה ש ל הרופאים . הטיפו ל שנית ן לנשי ם אש ד 
השתתפו ־ מיס ד ב״אס ף הרופא " כל ל וריק ה ש ל 
התרופ ה החדש ה כסיו ם המחזו ר החודשי , לדיכו י 
התפתוצת ו המחו דש ת ש ל התהלי ך ההודסונלי . זצז ל 
ביד ם ה־ 8 ו ש ל המחזו ר ובמש ך 11 ימי ם מקבלו ת 
משי ם טיפו ל בוצדמו ן המלאסת י -פדגוגל" , וביו ם 
ה־ 28 מזרי ק י ם לה ן ו צרמו ן א חר , -סדיגוד , לחיזו ק 
הביוץ , וא ז נשלפו! ! הביציו ת לש ם ביצו ע הדיפ ו י י ה 
במעבד ת בדר ך ט שולטי ם הרו פא י ם ע ל תהלי ך 
הביו ץ לא ו השתתפ ת הגו ף עצמו , בעו ד שבטיפו ל 
המקובל , במ רכ זי ם רפואיי ם אחרי ת בית ן לנשי ם 
סימ ל הורמונל י לחיזו ק התהלי ך הטבע י וההפרי ה 
מתבצע ת כסמו ך ליו ם 143 ש ל המחזור . 

התוצא ה ש ל הטיפו ל החדשני , בעזר ת 


"דקהפפסיל" , הי א ש ה זקיקי ם הנוצרי ם בשלי ם 
וגדולי ם יות ר מאס ר בשיט ת הטיפו ל 
הקרונוונציונאלית , ובאופ ן ז ה גד ל הסיכו י ש ל 
השג ת הריון . 

ד״ ר לבנס ל מספר , 3 ■שיט ת הטיפו ל החדשני ת 
נוסת ה נשנ ה האחרונ ה כ 3003 נשי ם והי א הביא ה 
להדיזגו ת אצ ל * 42 מ ן הנשי ם המטו פל ות , שהו א 
שיעו ר גבו ה בהרב ה מ ן! ־ ■ מקובל . 

שנ י חפאי ם אחרי ם ב מחל ק ת ד״ ר יא ן במצ בסק י 
וד״ ר אב י גולן , ניס ו א ת התרופ ה החדש ה למסר ה 
אחר ת - לטיפו ל בנשי ם הסובלו ת פפיופו ת 
(בעברית : שרית י הרחם / שה ם גי ד ולי ם שפירי ם 
ברחם . הטיפו ל המקוב ל במיובו ת הו א ניתו ח 
לכרית ת הגידול , דם ־ העלו ל להפ רי ע אציין , * ג ם 
כרית ת הרח ם סלו , שגו יוזש ה מצב ן ביטו ל מוחל ט 
ש ל הסיכו י להתז ת התרופ ה החדש ה הביא ה בחל ק 
מ ן דיסקדי ם להקטנ ת הגידו ל ולהצססקחזו . במקרי ם 
אל ה ל א הי ה צור ך בניתו ח והנשי ם שמר ו ע ל 
פורדז־תמלאד - 


קווזארי ם כפולי ם לאמיד ת מס ת היקו ם 


י ש קהזארי ת אות ם •מפי ס דמוי י כוכב " ב׳דכת י 
היקום , שמצ ד אה ד ה ם בעל י ממדי ם קטני ם לפד י 
ומצ ר שנ י קדינת ם ש ל כ ל אח ד מה ם ששל ה כנג ד ט 
ש ל פאו ת גלקסיו ת שלמות , המתגלי ם לנ ד בוטו ת 
כפול ת הסיב ה היא , שאוד ם ש ל קהזארי ם אל ה עוב ר 
בדרכ ו אלינ ו לי ד גל קסי ה כלשה י וז ו פס ה א ת *ד ם 
בכו ח הכביד ה של ה ומס קר ת *תו , מטעל ה כמעי ן 
עדש ה גרז וי סצ יונ י ת שת י הדמויו ת ועגלו ת לנ ו 
אינ ן מלמדות , איפוא , ע ל מקומ ו האמית י ש ל 
ה קו וזאר , אל א ה ן מהוו ת המשכ ם הישר , אחורנית , 
ש ל שנ י די י האו ר הסופי ת תמ ה הדב ר למנוד ה 
שאנ ו מיני ם מאחור י עדש ת זכוכי ת אופטי ת 
מצח - אנ ו דמד ם כאיל ו שת י מנורות * קרובו ת ט 
או , של א במקו ם ש ל המנוד ה עצמ ת 
היו ם ידועי ם אלפ י ק ו ו זארים , א ך ד ק שיש ה 
מתוכ ם נתגל ו כ קווז אדי ם "כפלים" , כלומ ד בעל י 
שת י דמויו ת ב״א . עת ה מבק ש צדו ת ש ל 
א ס טדו ג וסי ס מאירופה , בראשות ו ש ל ד ן סדדי י 
מאוניברסיט ת ליא ד בבלגיה , לגלו ת קודזארי ם 
נוספי ם מסו ג זז / מחו ך אל ה ה סו כרי ם ככר . ה ם נחר ו 
111 קחזארי ס ה מ מלאי ם אח ר שנ י תבאינ ג ה □ בעל י 
עוצמ ת * ד גדול ה מאו ד ולכ ן ק ל יטז ר לגלו ת א ת 
דפוה ש ה כפ ל ת י וה ם וחוקי ם מאו ד וכ ך גוב ר הסיכו י 


שאוד ם יחלו ף לי ד גלקסי ה כלשה י בדדב ם אלינו . 
הזצקרי ם השתמש ו בגלאי ־ א ל קט ר ונ י רגי ש 3 ות ר 
המותק ן במצפ ה המכ ב י ם זסריז 3 הדרומ י שס די ל ר - 

מתו ך 111 קדחארי ם אל ה נתגל ו חמיש ה - 
כלומר , קרו ב ל־* 5 - כבעל י דמו ת כפולד - בזו ג 
אח ד כז ה אפש ר הי ה אפילו ־ למדו ד א ת חספקטדומי ם 
ש ל שת י הד מ ויו ת תמצ א שה ם זהים , והד י ט הוכחד , 
בסר ה ששת י הדמויו ת ה ן ש ל *ת ו קוחאר . 
החוקרי ם פקודים , 3 טלסקו פ החל ל עי ש האבל , 
שישוג ר להל ל בשנ ה הבא ת יוכ ל למדו ד ג ם א ת 
הספק שדום י ם ש ל ארבע ת הק חז אר י ם ה א חדים , משו ס 
שהו א ל א יסבו ל מהפ ר עו ת אסמוספיידיזת . *ת ן 
הט־עז ת ג ם ל א *"שר ו א* ת בדמויו ת הכסזלי ת 
של א לדב ר ע ל מדיד ת הספקטרו ם ש ל ארבע ה 
קווזאדי ם אל ה אל א בתנאי ם אסמוספיירי ם סוני ם 
במיוחד . סלסקת ! החל ל ג ם ייל ל מ ן הסת ם לגלו ת 
טגו ת נוספי ט ש ל ק ו ת א ר ים , וייתכ ן אימ א שבמע י 
ש ל דב ר יתבד ר לבו , שחל ק ניכ ר מ ן הקוזזאדלם " ול א 
אחתי ם מעטים , ז ט כעל י דמויו ת מולות . 

אח ד המאפייני ם ש ל הקוחארי־ ם הוא , שה ם 
משני ם א ת מזימת ם בקצ ב מוד ד לפדי . בגל ל סב ה 
ט , וכ ן כידו ן שהטיי ת *ד ו ש ל הקהזא ד גורס ת לכ ך 
שיהי ה הפר ש קט ן בדד ך שעושו ת קרנ י האו ד מכ ל 


דמו ת - ייתכ ן שבעתי ד נרא ה א ת שינו י עוצמ ת 
האו ר אצ ל אח ר מבנ י הזו ג לפנ י שנצפ ה ב ה אצ ל ב ז 
הזו ג השני . 

הספד ה העי ק רי ת ש ל תצפיו ת אל ה נ ק י וז אד י ס 
אינ ה הקווזאדי ם עצמם . י ש שת י מסרו ת אחדות , 
חשובו ת יותר-דאשית , הפר ש הזמ ן הצפ ד ס ל שינו י 
הבחירו ת יאפש ר לאסס ו וטסי ם למדו ד במ י שר ץ א ת 
״קבו ע האבל ״ - היח ס בי ן מתיח ת התרחקות ם ש ל 
גרפ י השבדי ם וב ץ מרחק ם מברור־האיץ ; כמ ם עדיי ן 
חלוקי ם האססדונובי ם לגב י שי ע ו ר ו ש ל קבו ע ז ה 
ואוסתיה ם נבדלי ם ז ה מז ה ע ד ליח ס ש ל 2:1 . כאש ר 
ייווד ע השיעו ר המדוי ק ש ל קבו ע זה , יוכל ו 
האמאזטטי ס ג ם לקבו ע בית ר^דמ ק א ת מד ל היקו ם 
1 * 1 גילו , שא ף ה ם שנויי ם היז ס במחלוקת . 

תוצא ת לווא י אפשרי ת שני ה ס ל התצפי ת 
בקווזארי ס הכפולי ם הי א קביע ת המס ה ש ל 
הגלקסיות , הנמצאו ת 3 גינ ו ובי ן הקו ־ חאר י ם והמסו ת 
א ת אודם . הדבר ־ יבדי ע בחישו ב "המס ה האפלה " 
3 קמ 1 • בידחל , מקוב ל ע ל האסטרונומי ם שמכשיר י 
התצפי ת שלנ ו - סלסקופי ם אופטיים , 
רדיוטלסקופים , טלסקופי ם ס ל קרב י רנטגן , ס ל 
קרינ ה תת־אדומ ה וכ ד - אינ ם מגלי ם אל א חל ק 
מגר& י השםייס . 


דב ר 11 


׳ ס (^-^ 0 


יו ם ראשח , י ׳ בא ב תשמ׳׳וז , 24 ביול י 1988 1 ?•:. 


יש•*.-* ■ כלככי פ 


ו / 


>358? 


י * < 
שידורי ם 


קולנו ע 

האור ך הבלת י נסב ל ש ל השטו ת 

"הקלו ת הבלת י נסבל ת ש ל הקיום " 

׳ מעש ה האיוול ת הפוסדגב י הז ה נראז ז כאיל ו חוב ד מב ל ס ה שצולם , 
בהנח ה שהקה ל המסכ ן כב ר יגמ א איז ה חו ס מקשר . איז ה שיעמום , 
שלו ש שעו ת שי ש בה ם לפחו ת חמיש ה סדסים , וא ת כול ם מנח ה 
הקקפ ת עול ם סינסתית , של י לטע ת הזכיר ה א ת עולמ ו המידפיי ף ש ל 
קלוד ־ ללו ש במלו א גיומ ו הפוטוגני . 

מ ה למקו ר ש ל קוגדד ה ול פ וסר תמ ן הישנונ י הזה ? פילי־ פ קזסעפ ן 
הבמא י הפך ־ ספ ר מעניי ן לסר ס ע ל דמויו ת פלססיק , אמד י אופנה , 
דוגפנידו ? ומקומו ת תיור . הפ ל יפ ה לעי ן כמ ו ב סר ס י ם ע ל ממר י דיו ר 
אופנתיים . מגינו ת הפני ם מתרחשו ת כעול ם תמונת י סזויי ף מהסו ג 
שנרא ה לאחרונ ה בסדס י סגנו ן חיי ם כמ ו -תשע ה שבועו ת ש ל שכח ן 
משים ■ ז ע -ז ר שזמ ר עלי" . מצינו ת החוץ , בפרא ג ובשוויץ , מתוחמ ת 
לפנ י אתרי ם ש ל גלויו ת תיזז* . ע ד של א מגיעי ם לאת ר נח * מרהי ב ע ץ 
ל א נעמדי ם פגיעים , מתיצבי ס נפש ם נו ח לצילו ם ופוצחי ם בדיא ל ו ג , 
האקזוסיק ה כרקע . 

; ל הכ ל מזויף . הדמויו ת מתנהגו ת כאיל ו אומנ ו ע ל יד י מדריכו ת 
דדגמנמ ז והעול ם המקי ף אות ן נרא ה כאיל ו עוצ ב ביד י הסל נ י ש ז ח . מ ה 
ככ ר אפש ר לצפו ת מסר ס ש ב ע י צומ ה ש ל סצינ ת *זבי ם ועת ך לשו ס 
ש ל רבב ת רחצת ? א ץ בגירס ה ז ו בלו ם חו ץ מדזני ם שזורי ם בפי מ סו ט י 
ספ ש עשר ה ע ל חי י אנו ש אי ן ל י כלו ם נג ד נ*ן ס בסר ט י ם אכ ל מח ע 
צרי ך להאזי ן לזעבמ ת ילדי ם בי ן הגניחות , והכ ל בארש ת אפוקליפטי ת 
!גינונ י דוגמני ם ע ל מסלו ל ההליכה . 

גיבורנ ו סומא ש (דניא ל ד י לחרס) , הו א מעי ן הכלא ה בי ן פחד ת 
ד 1 מישת ק ש ל מקס ימ י ל י א ן ש ל , השחק ן הר ע ביות ר ש ל כ ל הזמנים , 
ופוזו ת המישח ק ש ל הצרפת י כריסטופ ר למברכ ה שהפ ך א ת גילגו ל 
העיניי ם מלסס ה לסמ ל מי ן אישי . סזמא ש מדב ר אנגלי ת מסורס ת 
כמכס א בלקנ י כבד , מסתוב ב מד ל המצלמ ה ומפרס ם א ת מלתדתו . שת י 
הנשי ם בחייו , תרז ה וסאבי ז(ג׳זלי״ ס נמו ש ולנ ה *לץ ) מזדזדגו ת אית ו 
פע ם כחמ ש דקות , ע ם אחרים , ח ו ע ם זד , וע ם וזב ? למדו ת כ ל הגניחות , 
ם־אי ם כ ל קטע י המי ן עקרי ם מאוד , כאיל ו הה ת פ ש ט ויז ת ה ן ד ק חרוץ , 
להדגי ם בגדי ם וצרופ י לבוש . לרפ י עו ל חתיכות , אפ ל הכ ל נרא ה כמ ו 
1 יפדו ף בפנסהאח . קאופמ ן החלי ט בגימי ק ללה ק א ת הסר ט ד ק 
בשחקני ם ע ם עג ה צ׳כי ת והצוו ת המובח ר הז ה מלה ג אנגלית־סלבי ת 
פרגיז ת אחן . הסגנו ן ש ל הצל ם ני קו וי ס ס הוכי ד ל י הפע ם א ת סרס ז 
ה פ יד ס ו מ ת לשוופ ס שקד ם לסר ט אב ל ז ה נמש ך ר ק כחצ י דקה . 

יגא ל משי ח 


ציפ י שביט , תקלי ט ילדי ם 

ילדי ם המרגישי ם שה ם שתי ם במקצ ת ס ן חאוזריג ג יל ד 
מימוי ז * ממימן , יל ד ע ם גש ר ע ל השיניי ם וכ ר ה ם החברי ם 
ש ל ציפ י שבי ס בתקליט ה החדש . תקלי ט המל ל שירינ ו וקלס ת 
שב ה שנ י שירי ם נוספי ם ודקלומ י ילדים . השתתפ ו בהמ ת 


■ י • ;־ * ■ ־ * '/ ' ־ ־ *׳ • ׳*־ י ־ 1 
[ ■־•.־■. • ״ • ״ ; ־ ־ , /:'׳■ י • ; י , ׳' ? .׳*:.'."*: ן ^ 


* 


י 


• . י - ,"' . י 
. . ג * - ־ 

* • • 


.-*ז * 


. 5 *פ ! י * ׳ 


"*' * י״ :י ־ — 

״*־ -■-י - - . 

,..*!•:.׳י . •׳׳ ״ 

הי-־דייי^ ! 

^ 511 ״ 

* 1 • ' י .יד . 


?* 6 ו 

חתקלי ס מיכ ל ©גונית , יהונת ן גפן , יור ם טהר״לב , מגת ם 
זילברמן , עוז י חיסמן , נורי ת הידש , דנ י סנדרסון , שלמ ה יידו ב 
שהו א ג ם המנה ל המוסיקל י והמעב ד וכ ן די ר מיד י ברוך , 

~ חוקר ת ומרצ ה לספרו ת ילדים , ב ה נעזר ה ציפ י שבי ס לצור ך 
איסו ף החוסר . 


שבחים , שבחי ם 

הספ ר • קופס ה שזמדד, * זוכ ה לסיקו ר נרח ב בעתונ י בריטניה . 
ספר ד ש ל עסו ס עו ז מדור ג שנ י ברשימ ת הסיקור , אחר י ספר ו 
ש ל גרסי ה מארקס . ול א ר ק בבריטני ה מרבי ם לכתו ב ע ל 
הספר . בארה״ ב הופיע ו כתבו ת ומאמר י ביקור ת ב״בי ו 
סטייטסםף,ב״פאמד , ב״לר ס אע׳ל ס סיימסי , ב״וושימטו ו פוס ט 
בו ק וורלד- , ב״ניישף , בישיקג ו טריביוף , המוס ף לספרו ת ש ל 
היני ו יור ק טייטס • , ודוזשינגטו ן טיימס• , ועוד . בי ן השא ר נאמ ר 
ע ל הספ ר כ י הו א אול י •הטו ב שבספר י עוז" , •מכתבי ו ש ל מיש ל 
סומ ו ה ם היש ג קומ י תשוב" , •קול ו(ש ל עוז ) הו א עשיר . נלהב , 
אינטלקטואלי . ברומ ן המכתבי ם הז ה הו א מרחי ב א ת הטוו ח 
המרשי ם שלד , ■ספ ר חכ ם ומאי ר עיניים • "חו ט ש ל שיר ה עוב ר 
לאורכ ד.ולאח ר התרגו ם לאנגלי ת יתורג ם הספ ר בשנ ה 
הקרוב ה לשפו ת נוספו ת לצרפתית , גרמני ת הולנדית , 

. איטלקי ת שבדיו ן ספרדי ת ופיני ת 

פרידרי ך רפא ל ־ מרצ ה אור ח 

בתמיכ ת המועצו ז הבריטי ת לתרבו ת בישרא ל יגי ע ארצו ? 

- הסופ ר ו התסריט א י פרי ד רי ך רפא £ זוכ ה האוסק ר ע ל תסריס ו 
ל״דארלינ ר וכות ב ה ת ס ר י ט י ם לסרטי ם כמ ו ■הדח ק מ ן ההמו ן 
־!סוער" , ■שניי ם לדרך■ , ■דייז י מילר • ועוד . רפא ל יקיי ם בשנ ת 
. הלימודי ם הקרוב ה סדנ ת כתיב ה ויש א הרצאו ת במסגר ת 
המחלק ה החדש ה ללימוד י תעוד ה במחזאו ת ובתסריטאו ת 
באוניברסיט ת ונל־אביב . 


תל־אבי ב 


רקדני ת יפני ת במוזיאו ן ישרא ל 

מגיע ה לארץ , לשת י הופעו ת במוזיאו ן ישראל , רקדני ת 
וכוריאוגרפי ת יפני ת ח יקאר • כאבת , עטור ת פרסי ם ואותו ת 
הצטיינו ת רבי ם אחר י הופעו ת באדוז״ב , ואירופ ה ובדר ך לס ץ 
אומר ת כ י היח ס של ה לאסססיד ת ימתבט א בשלו ש סלי מ 
נשמ ת צור ה וחינניו ת אנ י מושפע ת משורש י ־ 
יפנ י מסורת י ־ אלמנטי ם כמ ו חל ל זמן , שקט , 


־:רע□ ־ 111 2-50 ,540 ,7.30 ,945 
*דל ת הדס ה 15 * , 640 
בי ת ליפי!־ . סוד י ביות ר 23.15 
פך *־ 1 1 ־ 1 ■ ה . םידונו ח 45 * , 540 ,7.15 
גודדד ך מק ם לי ד הי ם 45 * , 30 ? 540 
גו 3 פחד ם מליי ת מ ג 40 * , 40 ? 5 ■ 

לומטי ף 1 ; קפ ה טר ד 50 * . 30 ? 440 
440 1140,140 
ייזננו ף 2 מי ץ ש ל אנד ה 50 * , 440 
440,440 1140 ,140 
דתנון * 8 :תשתה ! ספדיק ה 50 * 740 1 
דא ז ד ה הלדו ס 11 440 כבוק ר 

טעו ן 440 140 אמר ! 

מל : פשדדי ם חדשו ת 45 * , 7.10 
1 ד״ב־איךנלםה 8,10 12 םק ם 
מ ת סלס ה 45 * , 5440 

640 כנש ק מזדיי ן מבוד ה 


, 840 הפ ת האלוהי ת 2240 אורס ע בג ד 


5 440 ,940 ,1140 
133 : הסשימ ה מיאס י 55 * , 745 
מ ר הנ׳ונג ל (בעבדיה ) 4 4 1240 , 
0 * 104 

זז ו 2 : שלש ה ערי ם ותינוק ! 55 * , 740 
המ שימ ה מיומ י 5.15 בפכי ־ 440 1240 , 
1040 


דז ן ג ־ נעורי ם כהשאל ה 55 * , 5 ,740 
טר י פתמ ם 3 1040 ,1240 
ה ן 94 סס ר הבוע ל(אנגלית ) 45 * , 45 ק 
דמ ו הד ל הסעת? 440 1 440 1240 , . 
1040 

ה ן 5 הקיס ר האחרו ן 440 640 , , 

- הרפתקאו ת הצ׳יפסג ק מסבי ב לעול ם 
440440 1040,1240 
ל ב 1 : אהבנ ו ^ כ ך 

4.15 4 1240445 
א ל ממ י 4,945 4 11 4 
ל ב 2 הזכ ר ש ל הער ה של י 445 ,945 
4.101640 440 1140 
ל ב 3 : הנסיכ ה הקס ומ ה 10 , 4 4 4 
1145 

ל ב 4 ־ תמ ה בבפ ר 30 ,930 ? 12 
לימוד : מחליפי ם ערוצי ם 45 * , 445 
540 ■ 

ו^גרם ? סגו ר לרג ל שממי ם 
םוזיאוץ : עיניי ם ששדו ת 30 * , 4 
סקסי * פל ד הסלי ם 30 * , 440 חיוו ר 
מדל י 30 * 
סימיל^עדדאלנבי ג 
ביס ל לו ס 440 40 * 
טי״ל ת 1 : ש ם המשח ק 440 ,945 צ 
ביל 3 י. 1140 בבוש * 
מ״יל ת 2 טב ת יד ת 45 * . 440 540 
אלדי ז - בא ד ססנס ד 240 ! בברק * 
מיי׳ל ת 2 יתוסי ם 45 * . 440 ג י 1 


י ־ 


ורמיז ה י וכ ן מיוצרי ם מערביי ם כמ ו חוזו ז לימו ן ופו ל טיילור ־ 
הי א תבצ ע באר ץ יציר ה של ה בש ם •דמויות ■ רמלוסק ת בתשע ה 
מעגל י חיי ם ש ל אשח : מקורות , תמימות , חשש , תשוקה , 
אומללות , יסורים , טינה , ז ן ואי ן סוף . ההופעו ת יתקיימ ו 
באודי ט ו ר יו ם ש ל מוזיאו ן ישרא ל ב־ 30.7 \ב־ 2£ 

ערי ה אספר ט - ביקו ר חטו ף 

הפתע ה ציפת ה לשחקניו ת ?בי ת ברנרד ה אלבה • בהופעת ן 
בחיפ ה השבו ע סמ ר בתו ם ההצג ה הופיע ה מאחור י הקלעי ם 
במאי ת ההצגה , הספרדיו ז נורי ה אספרס . אספר ט עזב ה א ת 
ישרא ל לאח ר הבכור ה ועת ה שב ה לביקו ר הסו ף ב ן 48 שעו ת 
שנוע ד בעיקר ו לפגיש ה ע ם המנצ ח תבי ן סהס ה ע ל אופר ה 
שתביי ם אספרס . לאוז ר הפגיש ה עמ ו יצא ה לחיפה , קנת ה 
כרטי ס וצפת ה בהצג ה מבל י שאנש י תיאטרו ן "הקאמרי ■ ידע ו 
ע ל כך . לאתרי ה ל א הי ו בפי ה אל א שבחי ם ע ל שמיד ת ההצג ה 
כפ י שבייסז ז אותה - 

מרתו ן בוגר י "רימו ך 

מחזו ר ראשו ן מסיי ם א ת לימודי ו בבי ת הספ ר לגיא ז "ריסון" . 
הנוגדי ם יציג ו א ת עבודו ת הסיו ם שלה ם במר תו ן שייער ך בשנ י 
חלקי ם בבי ת ליסין . הראשו ן ב־ 317 והשנ י ב־ 7.8 הח ל משב ע 
בערב . משתתפי ם במרתו ן 11 הרכבי ם שונים . אה ד בראשות ו 
ש ל קפפ י שפ י יח ד ע □ ארבע ה נמי ם וזמרת־ " הרכ ב בי ג בנ ד 
בממנ ל מוסיקאל י ש ל ש&אלי ק נתסלד , להק ת ■תות " בחוס ר 
ש ל אמנ ת ברעם ; הרכ ב רז ק בראשות ו ש ל דיי ב ססיר ך המ ב 
לכל י ע ץ שכת ב חיי ס בריקר , שירי ם וקטעי □ כלמסשלע ח 
0 וץ ; קטע י גיא ז רו ק ש ל (עס י פלדמן ; יוב ל נד ב התסובי ץ בקס ע 
ג׳א ז בסגנו ן פיוז׳ן ; שירי ם ש ל אורל י סת ר יובל , קטעי ם מש ל 
יוס י סלח י ואחרו ן חבי ם שישיי ת נמי ם יבצע ו לחני ם ש ל שמ ח 
#דטבושלבנואיתמד . 

חקלאו ת יהודי ת בתפוצו ת 

ב־ 2 באוגוס ט יוקר ן בבי ת התפוצו ת סר ט תעוד ה שהפי ק 
תטחיאץ . יסודו ת ש ל זהב * עוס ק מסיתו ת לתתישבו ת חקלאי ת 
ש ל יהודי ת מחו ץ לישרא ל ובעיק ר במזר ח אירופ ה ע ד לתקו פ ת 
מל חמ ת העול ם השנייה . ביי ם א ת הסר ט יוס י סוריסק י שג ם 
כת ב א ת התסרי ט והפי ק נת ך ביר ע מנה ל המחלק ה 
האור־קולי ת בבי ת התפוצוד ג "עבוד ת האדמה , להוצי א לח ם מ ן 
הארץ , איג ה חל ק מ ן התודע ה הקולקטיבי ת שלנ ו אודו ת חיינ ו 
בגלוזד , כות ב נזק ־ מרק . "ולמרו ת שבתקופ ה בו ז עוס ק הסר ט 
*הי ו ברוסי ה בלב ד כרב ע מליו ן חקלאי ם יהודים , כעשר ה 
אחוזי ם מהאוכלוסיז ז היהודית , מעדי ף הזכרו ן ה קולק ט יב י 
חל 4 *מ י של א להבי א לתודע ה עובדו ת אלה* . לתק ן א ת המ ע וו ת 
ב א סר ט ז ה שיז ם בי ת חתפוצוז ב שמונ ה חודשי ם נמשכ ה העבוד ה ע ל הסר ט שאורכ ו כחצ י 
שער ג הו א כולל ן מספ ר יוס י טדדיסק י,שיחו ת ע ם אנשי ם שחי ו 
במושבו ת החקלאיו ת בדת ם רוסיה , אנשי ם שהיו ם ה ם בנ י 85 
ו־ 90 וממשיכי ם ג ם באר ץ א ת העיסו ק בחקלאות . אנשי ם 
החיי ם היו ם בנהל ל בכפ ר אזי ר ועו ד שג ם בניה ם עוסקי ם 
בחקלאות . בנוס ף נעזר ו בסר ט ארכיונ י שציל ם ודב׳ועסי י בחצ י 
הא י קרי ם בשנו ת השלושי ם כד י לאסו ף תרומו ת למע ן 
המושבו ת החקלאיו ת וכ ן קטעי ם מסרטי ם עלילתיי ם שנעש ו 
בתקופ ה ההי א הקשורי ם לנושא . כמ ו סרט ו ש ל הרוס י דובדנק ו 
•אדמה־ , שצול ם באוקראינ ה א ו סר ס ארגנטינא י ילו ס נאזצד ס 
חולעס ■ ע ל חמשבו ת שנ ג 


שלגי ה ושמנ ת הנמרי ם 0 ( 1 14 כמק ך 
*זדדיה&בזדלרנלשישציז ם 
0 * 1 ־ ? זעוענמ ז 45 * . 445 540 
םדי ג לייד י אי ב 30 * . 15 . ? 4 ? 12 

י 25-30 אלגר ו מ ז סדזע ד 

של ם ג 8 ד ד 440 ,9 40 540 
שחן 3 היהדו ת הבלת י נסכל ת שי ל הקיו ם 
15 * . 545 

תמ ה - ועד־אבי * בליי ד מנ ד 40 * , 

. , 740 

חמו ד הפ ל משמ ת ג ן עד ו 440 ,945 

5 

תלדאביב : קר וקו די ל רנד י 11 945 , 
0440 ( 52 


*ירושלי ם 


*דמן : ס־־יקח־י ל תד י 4.15 ,9.15 11 
*וד 73 ^ ה משימ ה פיאס י (תרגי ל 
לשומרי ם סתתילי ס מם , 5 ) 4-15 ,9.15 

*דיו ן ד מחליפי ם 9 יו 1 י 11 

440,940 440 

הנפזנ מ בסיס ו 1040 
אז י 8 ־ ההם ־ ש ל זמר ה של י 

440 ,940 440 

גילס , הדרדסים * ת־בוד ה מאי ה כ ל 
יזעי׳י ס מד ם 1040 

זב ך 4 הסלי ם 440 440 1040 , 
ליל ה מ סחר ר 740 ,94 9 
ומ ד 94 גודלי ת 9.15 , *!■ 4 440 
שגע ח ש ל צמ ד 1040 , עדו ת בפבח ן 
23.15 


עמות ה למע ן לימוז־ י פרסו ם ' 

האיגו ד הישראל י לפרסו ם מקי ם עמות ה ציבורי ת במאמ ץ 
להנהג ת תוכני ת לימודי ם אקדמאי ת במקצועו ת הפרסום . 
בפגגיש ה בי ו יו״ ר האיגוד , אבנרבראל ( למ ן פת 3 ׳ זא ב סיסך , 
דיק ן הפקולט ה לניהו ל ש ל אוניברסיט ת תל־אבי ^ סוכ ם ע ל 
'שיתו ף פעול ה בי ן שנ י הגורמי ם וחוק ם צוו ת בראשות ם ש ל 
אפרי ס לי ניא ל ןפרוב י יפק ב חורני ק לרכ ז א ת עבודו ת ההכנה . 
במקבי ל מתקיי ם קש ר בנוש א ז ה ג ם ע ם ש ר החינו ך והתרבות . 

. * 4 . . 

בובו ת בירושלי ם • 

בירושלי ם י ת קיי ם הסססי ב ל ה ביףלאוס י ל תי א ס רת י בובו ת 
ב ץ ה־ 23 זה־ 20 בא זגוסס . ישתתפ ו ב ו תש ע קמצה ? מחו״ ל ־ ־ 
צרפת , בלגיה , קנדה , איטליה , •שוודיה , ציכוסלובקי ה 
ויוגגוסלביז ז ־ ר 12 . קבוצו ת-מישראל • ס ך הכו ל יועל ו במסגרת ו 
90 הצגו ת ה מ יו ע דו ת לילדי ם ולמ בו ג ר י ם הסינמט ק היתשלט י 
יקרי ן באות ו זמ ן סרטי ם ה ע וסקי ם בנושא , וייערכ ו שלו ש 
תערוכו ת בנוש א המסיכ ה בתיאטרון . שלו ש הצגו ת הומ ו ס ן 
במיוח ד לקרא ת הפסטיבל : ימשחק י מלחמה * על־פ י רעיו ן ש ל 
עלינ א אשב ל שג ם עיבדו ? ועיצבו? . "בי ת תפוס " בעיבוד , בימו י 
ועיצו ב ש ל הד ס עופר ת ויחמס ע א ל הפיו ז ה כ סול ו ד בבימוי ו ש ל 
יצחקפקר . . 

גיל ה אלמגו ר ויוס י גרב ר - 
ב״פרנק י וג׳רני " בבי ת ליסי ן 

גיל ה אלמגו ד ושש י גדב ר יככב ו ב קו מ דיד ? -פרנק י מיוני • 
שתועל ה ב״בי ת ליסין" , בשיתו ף פעול ה ע ם המפי ק משר ? יוסף , 
לקרא ת סו ף העונ ה הנוכחית . מחזה ו ש ל האמריקא י טרנ ס 
מק׳צאל י תורג ס לעברי ת ביד י שמחו ל תספרי , שג ם יביי ם א ת 
ההצגו־ נ 

הסיפו ר עוס ק מ\ב ח גרו ש של ו שנ י ילדי ם ובמלצרי ת רווק ה 
העובד ת באות ה מסעדה . ה ם קובעי ם לצא ת לסר ט ולארוח ה 
ומבלי ם א ת סממו ? ש ל הפגיש ה במיטוז . פגיש ה ראשונ ה 
ואחרונו ז א ו קש ר מתמשך . שינו י רגע י א ד שינו י כמש י בחייה ם 
ש ל שנ י אנשי ם בודדי ם זא ת השאל ה המוצג ת בזזצג ח בשרשר ת 
ש ל סיטואציו ת קומיוד ב 

־בידו ר קף־יצ י בחיפ ה . 

עיריי ת חיפ ה הקציב ה ^ 1 מליו ן ש״ ח לאירוע י בידו ר קייצי ם 
בעי ר כחל ק ממאמציו ? להעלו ת א ת עיר ם ע ל המפ ה בתחומ י 
האמנו ת השונים .'מד י שב ת יופיע ו בעי ר ה כ רמ ל אמגי ם כס ו 
סאי ר בנאי , נל י עסרי , ארי ק סיני , יצח ק קלפט ר \ר 3 ק ה שה ר 
במטו ת פתוחות , לל א תשלום . את ת לשבו ע יעלו ז בט ייל ת ב ת 
גלי ם המופ ע •תקלה ? בקונכי ה האקוסטי ת ייער ך קונצר ס 
שבוע י ש ל התזמור ת הסינפוכיז ק בחו ף דד ו ־ אירוע י פו פ וד י ס ק ו 
לבנ י הנוער . "עי ר הנוער " תתקיי ם ב־ 29 וב־ 30 לאוגוסט . 

ובי ן לבי ו יתקיי ם בעי ר הפסטיב ל הבין־לאוס י לפולקלור . מ! , 
וד 31 ביול י וע ד וד 7 באוגגוס ט יופיע ו בעי ר להקו ת פו לק לו ר 
מאיטליה , צרפת , ארגנטינה , הולנד , הונגדיוז , יוגוסלביה , יוון . 
ספרד , פדר ט רריק ו וישרא ל תקצי ב הפס ט יב ל השנ ה הועמ ד ע ל 7 חק מ זעמ ד מהומ ד 


804 אל ף שי ח ומשתתפי ם במימון , לב ד מ ן חעיריה , ג ם משרד י 
החינו ך וזזתיידה ג הכוונ ה השנ ה הי א להרבו ת במופע י רחו ב 
פתוחי ם ולל א תשלום - אלו ! יתקיימ ו בג ן אל י כוזן , בטייל ת 
בת־גליג ^ מד ר חו ב טרדאו , מרכז י ומביאי ם ובנורמו ת 


טלוויזי ה 


וזינופי ת 


00 * 1 ^סע^תי״ו מ קז ל ישרא ל רצ ף 

•'.תימסלטקס ע 

5 (^ 14 לחקת ו מ ל ט ל טייכו ר - ט ל 
סיילו ר מספ ר ע ל חיי ו כר 7 ץד ן 
וכוריאוגרף . הלהק ה מבצע ת 3 

: ריקודי מ ג ) במור ח ממסים . 2 ) 
מלסנחמלג . 3 ) מקיעח . ־ . 

1540 רחו ב סומסו ם .חטמ ף מ ל אבנ ר 
נקיפי ־ - לאבנ ר קמ ת לסחו ב א ת 
מק י חקט ו תכבדי ם אסז ־ חמאפ״י ג 
חהתרוך -לבנו ת מנוף . 

1540 מע ת כומר . 

40 * 1 מבי ל באמצ ע מגי ל בצ ד - 
מביסויזיו ן מס • 4 - לק ס שירי ם 
מתו ך תוכביזת״מבי ל באמצ ע מבי ל 
בצד " ממ ודר ו בממ ז וזאחרדגת . 
גמונניו ג *בי ל חטו ו ומהרי . עפר ה 
ח* 4 ,מ יי ־ וע־ וו "- . ארי ק לבס 4 .ג^ב ת 
הבוקר־ : מיק י גבריאלו ב(כ ג 

1540 מאגיי ם שנית ב למשר ד הבריאות : 
ת*׳ני 4 דפ י מיד ע סלסקסס . 

16.00 הקוס ם מאר ד עס י (פר ק 23 ) 
.סל ד חדזופמוקיב ד דורות י ומ י 
ו זב ור תו ז סמ מ י כע ו בדרכ ם א ל אר ץ 
החופמוקיס ^ לבק ש א ת עזרת ו מ ל 
אי ש הפח . אפ א מסב י עוקב ת 

־ אחריח ם באמצעו ת שיקו י *־־וא ח 
נס תר ו ת * ת ו ס ס ת כ ל מיד י קסמי ם 
נגד ם(כ ) . 

1645 כן * חי ו חית ו ופר ק 22 ) -עובדי ם 
במרץ ■ - חארי , חט , מוצ א עבוד ה 
כעוז ר למ ד הבדן , החנווני . לצור ך 
עבודת י עלי ו ללמו ד לרכד ב ע ל 
אופניי ם ולהכי ר מט ת מ ל מצרכי ם 
ר ב י ם ולקוחו ת חמוביס . 

1740 ער ב חדש . 


שידורל ס קבועי ם 


קר ל ך! מ ו סיק * 

2 ^ 06 צליל י בדקר . 
2047 פעתחסיד - 
50 * 2 פרסי ם ע ל התכניו ת 

00 * 0 התעמלו ת בוקר ■ 
0646 וחא ר עינינ ו — 
^ 14 ומ 00 זו 0 ו 1 גוו 1 ( , ו | *׳׳' * 
( 049 ד ף גמר א יוסי . 
0740 ימ ן בעגנייד • 
05 * 0 חטינ ח מחוגה . 
00 * 0 סלרדי ו 
3 < 02 ג סמנ י בוקר . 
5 (^ 11 <רו 7 ^ ירוק • 

. 5 ( 121 ־ סעןד ב י ם תיכוני . 
06 * 1 ברא ש צעיר • 
■ 1x06 סנחתיס־ב - 
20 * 1 פרק י חיו ם בתנ״ז־ . 
1940 מיז־זרי ם לעולים - 

דש ת ג ׳ 

0x00 ממ ג ישראל - 

0646 מידי ם עבלייב ג 
. 0643 או ד •ז־זק . 

0647 רג ע מ ל עבריד כ 
0740 הבוק ר חזו 4 
05 * 0 כוכ ב ועוקר . 
0945 בראמ ו צעיר . 

■ 1045 כ ל צבע י רע־מד כ 
1140 פינ ת חמודע ח חקסס ת 
1240 אאב 4 
240 גטדדנממ ע 
1405 בחצ י תמס . 
1446 לראו ת א ו ל א לראחז - 
1440 ב ת צחו ק 
1x05 יח ץ כלכלה . 
1745 רגע י קסם . 
1741 לו ח םודעכון . 
1745 קראת י ססר . 


45 * 1 חיו ם בס^יי 0 • 
,^• 11 חמ ם חזח ■ 
• 224 רג ע מ ל עבריז ב 
00.05 יזמ ן חצתג ■ 

דש ת ג ' 

0644 מי ד גבתץ־מקר ■ 
0845 תס רתי ם ומננורתיים • 
0945 מני ם 0 וסז 4 
30 1145 מי ג 
1345 ק ם כ ל חלב י 
י 1445 בה ן ג 4 
1645 ס ע ועכשיו . 
1745 קיץחם . 

גל י צוז״ < 

55 ! מ 0 מן?ף 3 ל י-פינת ו . ■ 
מלאבמלוסק וי ■ 

06.05 אתיברסיס ח ממח־דו ב ; 
0640 פוקחי ם עץ . 

0747 שב ע אפ ם מבע ־ 
0840 בוק ר סו ב ישרא ק • 
0945 ע ל הסקד . 

10.05 סכ ת ממש ■ 
1145 נכו ן לע כש*ו . 
1x05 מליב ה מחזםחזן . 
1445 אנ י מזגן . 

1545 סייסטר 4 

1645 ארב ע א ח ר וזצ תרים ־ 
* 1x5 באופ ן מילולי . 
1740 ער ב סו ב ימראל ■ 
1940 סבח ז ידי עזתי . 
1947 דעדעו ת לחייטם . 
2 x 00 מב ט לחדמית י 

2245 ע ל הדב ש ועל א כיס ק י - .־ . 
2345 עקרי ם וארבע , חיוב ן שחיה . 
0045 ציפור י לילה . 
0240 ל א רוצי ם לימון . 
0545 צליל י בוקר . 


כללי ת 


1730 מס ע א ל סידוו ג סבות ל - סר ט 
לט י בא ב סיו ר מתח ת לפנ י תאדמו ^ 
לאורכ ו מ ל חכות ל המערבי , אח ת ק ן 
. ח חפתעו ת - מגוזר ח חשמונאי ת 
שטזגלתוז . (דזי א עדיי ן סנוד ח לקה ל 
חסנקרי ס תמנחרו ז כנרא ה חול י כ ה 
א ת חמי ם א ל בזרו ת ח ד תבי ת והי א 
מ ס תיימ ת מתח ת למנז ר *!אחיו ת 
מציו ף ברווו ב ויי ה דדלורוזא , מס - 
במ ז אדריאגו ס המל ך מדרגו ת 
שיוליכ ו א ל בודו ת המיס . בסר ט - 
ע ל תגלי ת חמבזזר ה ותגליו ת 
תת־קרקעיו ת אחו־וז ב במא ^ בנ י 
ליס . 

1840 פגיש ה ע ם הפרו* ' ישעיה ו 
- ליעובי ץ -^חנ ל ס ׳ בא ב סני־סוע ר 
נפגשי ם ע ם חפרופ י ישעיה ו ליימביץ . 
1130 קיצו ר התד מו ת וערבית ^ 
1832 ע ם הכוכבי ם הפעכ 1 סזק ת •סנג ח 
ראסך , סיטרו ז מ ל חסזק ה הנשי ת 
המצליח ה ביות ר בבריטני ה בארב ע 
המני ס חאחרונח ב ל א מ כב ר 
י התחלפ ה אח ת ומטרו ת בליזק ת א ך 
• ־ ח ן סממיכו ת להבי א למצעדי ם 
5 . מידי ם קצביי ם שמקני ם לו ץ דירו ג 
ש גבו ה במצעד * הפזמונים . סק י ר ת 
דרב ן המוסיק ל י ת ב*ז* ת קטעי ם 
^סלחיסיח ן הידועי ם מ!רגדםעבר 4 
■ י 18915 חידושי ם והמצאה ! - ע ל חידוש י 
המד ע ומכל י ל * ו בסכגילוגיד ^ 
ברפוא ה בחקלאו ת וע ז ר 4 כאב י 
רא ש — במקו ם להשתמ ש בתרופו ת 
לשיכו ך הכאבי ם אגשי ם הסובלי ם 
מכאב י רא ש לוסדי ם לשל ו ם ע ל 
עצסנ ג 3 כול י סוי ה — מש ך העתיד . 
שיפתו ר א ת בעיי ת הבצור ת בעזלכ ג 
3 חהלק ח ע ל סקר ת - סדעגי ס 
חוקרי ם בעגר ת ששנא ת הקפיצו ? 

הקבם . מבחינ ת הפיסיק ה 
נקטסג ת ש 0 ל ק 1 > ספעי ל ע ל הקד ח 


■1 


קרקוב ! המדב ר רה ב הידיי ם חי ה 
פע ם קרקעית ה ש ל ימ ת עצומה . 
ב ־ 1982 נוסר ה •שמור ת רפסק" , 
וה.דארלים י מצטרפי ם א ל הסיו ר 
מ ל צוו ת ו זמ סח ־ ת לסיו ר הרכו ב ע ל 
גב י גמלי ם מזדמנו ת הפתעו ת 
בחויס ת הנודדי ם ש ל המ ד בר . דאי ל 
מפגי ש אותנ ו ע ם סינ י מכ רסמיג ! 
זוחלי ם וסורפי ס ועומ ד ע ל משמעו ת 
הדרקיו ם בתנאי ם אלר ג 

1936 -רג ע לפני- " ע ל הסר ט החדה ? 

. ,מזל" . 

2040 ,נקוד ת *ערק " בתוכני ת הפעם : 
תחרו ת כדורס ל וה תע מלוז ! 

2056 ו 0 הנמם ע טתר" . 

2039 .בוג ד לחישי ם חדשי ם ס ל א-ח א 
דרייס י צ קס סן , רו ד ססיזאדס . 

2140 -קלי ע מ י יודעו * חידו ן הט פ 
השבוע י(תידו ן מספ ר 11 

2145 מלחיסי ו מ ל בורג ׳ מייקל ■ 

השיוותילמי ת 

־ 1330 חיי □ אחדי ם (סידרח ^ 1440 

מועדו ן 00 ? 1430 ממשיו ת מש מחו ת 


(ערביו ^ 15.00 מל ך המחקי ם(סידרת * 
1530 הבי ת המעופ ף {סטייר א 1640 
-סר ס וערבית ^ 00 * 1 סשפה ת וזלסו ן 
(סידרה)־ , 19.00 60 דקו ת (מגזי ן 
אקס דאלי ס א 2040 שג ה בחיי ם שידר ה 
דדססית ^ 2140 סר ט -סע ד ומזב " ע ם 
פר י קינ ב 22.30 מעשיו ת מש מח ו ת 
(עדבית ! 


ירדני ת 


1430 סרטי ם מצויירי ם (ע ר 2745 
תכני ת סטר ס(ע ר 1 ^ 1845 רחו ב קרג ו 
(בצרפתית ^ 18.30 כשרונו ת צעירי ם 
(צרפתית ^ 18.40 אל ף (ע ר 1 )- , 1940 
חדשו ת בצרפתית ; 19.00 נקיונו ת 
מדעיי ם (ע ר 1 ) ; 1935 לק ס שירי ם 
בצרפתית ; 1930 חדשו ת בעברי* ? 
20.30 של ם בקופ ה (קומדי ה 
אמריקאית) ; 21.10 טידר ח 
דוקומנטרי ת ח ד שה ; 2240 חדשו ת 
באנגלית ; 2250 המשוו ה( ה 


(סידר ת מתז ז אמריקא י 2x10 מנד ט 
פולט י(קומדי ה אנגלית) . § 1940 שש ן ה שס ע(ערבית ! 
£ 2040 כותרו ת מבט . 
£ 2042 אל ך - ש ם תפרי ך -על ב קסו ם 
4 אחד" . אל ף משכנ ע א ת ריל י סאנ ר 
י קגשו ת נש ף תחפושו ת סזגזשזולואין . 
אע־מי ם א ה תבו ס ש* , וכ ך לזכו ת 
במשר ה סוב ה קתו ־ מברי־עדבי ! - 
2030 למי ס נחמ י - מצע ד להיטי ם 
ע 3 ר״ מ בהשתתפו תקס ל 
2140 מב ס להדמות • 
2130 תשדיר י שירות . 
2135 ל קר א ת ס י ר תי . 
2130 מוטל ת(פר ק תשעי ם וארבעה ! 
אד ם ודק ס מגלי ם קצוו ת ש ל תום , 
העשויי ם להצבי ע ע ל חפות ה ש ל 
אלקסיס . אלקסי ק בשבע ת לנקום . 
ברומיני ק ע ל חלק ה בעסקי ו י ש ל 
בליי ק אימ ה צעיר ה ויביפיק ז מציג ה 
עצמ ה לפנ י אלקס׳י ס כבונה . 
(עסרי־ערבי ! 


קו ל המוסיק ה 

0749 בחאזג ח ביטח ת - *יק ^ סזנאס ח 
בז ז סמו ר לחלילי ת ילקוממואו ; 
הייד ך קונצ׳רס ו למוד , צ׳מבל ו 
וכלי־קשו ? מנרלסו ך חמישיי ה 
לכלי־קשו ? >*פו ס 7/2 ^ ייפאיז מ 
מיליד ׳ סאי ץ ישש ׳ זזיע ב יקיצת ה 
ש ל כלור . 

0940 קונצר ט בוק ר - דנדי : סוויס ה 
. בסגט ן עתיק ; פולמ ! קתצרס ו לשב י 
פסנתרי ם ולתזטודז ? רסמנינוג ג 
שלישיי ת אלגי ת מט י ? בטתובך . 

חיממיפק ^ קומנ׳רק ז 
. ולתזמור ז ? דביץאנ ך 
למיתריס , 
1137 כת ת חשק ־ - טשיי י אליזאכ ת 
באית־בראמע ג 

1240 אמני ם באולפ ן -ירזךחנדמיל / 
—"־ ־ י שיד י שיבדנז . שו 0 א ן 


וראמ ־ 


פגימו ת בצמת ה ובדוזמ ה ש ל תארזי , 
ע ם אנשי ם מיוחדים * שקשר ו א ת 
חייה ם למקום : הפעם :.ביקו ר בעי ן 
דימתיב ^ ופגימ ה ע ם דכור ה יעמיד ם 
אברוצקי , שהקימ ו יישו ב ש ל 
□שפח ה אח ת בגלי ל 


פירכזרמ י אר ץ ישרא ל 

פב מ יפ ה חמ י הובא ת ׳אריא{ " הי־תשלפי ת והחבר ה להנב ת 
הסס ן בהוגיא ן מבח ר פאמדי ם ש ל ט־תי ׳ שסוא ל *כיזנלד״בידיע ת ; • 
אר ץ ישראל , פאם־י ס הדני ם מיקר ם ב ת ה ל יכ י ייס ד ואזדחו ת חייג ! £ 
אלו ? ה ס הנושאי ם ס ס עוס ק אביס ד מזז ז עשרו ת שגיס , וממשי ך 2 
אצי ב פיח ת מח קריי ם חשובי! ! יוא ב רג ב ואל י שיל ר ערכ ו ו הב י א ו ה 
לדפו ס י״ז ז מאסדים * מצולמי ם וכ ן רשימ ה ביבליוגראפיז ג משלימ ה ש ל £ 
כתב י אביצוד , ע ד כ ה 540 מ ^יסק ^ הכוללי ם מאמרי ה ספרינ ו 1 
ומדדת , ביקרו ת והערכו ת ע ל ספרי ם וחוקרים . תרשימו • מלמד ת ע ל § 
פחדידת ו ש ל ועק ר חשו ב זה , שעתו ? ק ל יותר , בעזרו ! הספר , אמוזד ע ץ 
לרות ב יצירת ו וגיווגד - 

הוצא ת אריא ל המיא ה ג ם בפבגו־ ת כת ב הע ת של ה לידיע ת הארץ , ^ !מוט״״ 5 ^.ו^ ^ 

#ריאל' , ( 56-55 ) קוב ץ בש ם אתרי ם וסקוסו ת באר ץ ישראל י 4 - — 

בעריכ ת נרעו ך בו! ד ושל י יזד־^ד . וד א כולל ת דיווחי ם ע ל אתרי ם * 
פהכיגר ת ובקע ת בי ת שא ! נגפו! , חג ר בא ר שב ע וחב ל הכשו ד בחיוג ! ' 
הסדו ר • תמונ ו ת וספ ונו ת מאר ץ יש־אל " מבי א גילופי ם נדירי ם ש ל ^ 
הפושט ת הראשונו ת וש ל ודיע ש הגדו ל כשנ ת 1927 . כספ ר סקירו ת ־ ? 
ספרי ם וא ף מדו ד הד ש •ש ע שו ע י ידיע ת הארץ" , הכול ל תשבגי ס 
חזיתו ! 

במפ קד ת קב ץ חינו ך ראש י י ש פרו ד לידיע ת האר ץ ובי ן שא ד 
פעולותי ו הו א פוגי א חוברו ת ופידסומי ם אחרינ ו הפגיעי ם במימו ־ 
האזרח י א ל אנש י המידמי ם שלו , שרבי ם בה ם העוסקי ם בידיע ת הארץ ׳ ■ ׳ "ןן ן •ס ח נשמ ע הערב־ . 
נרא ה שי ש פ?ץ ס להעמי ד פידסמי ם בלת י ממז־גי ם אלד ^ שהושק ע ; י 1833 ,עדו ת ירזמעים * טי ס תעוד ה 


ותיק ח ט ל דיאן , מוטע ה בב ר 
ומספר ת לו ז כ י סבל ת קמו ת מרומ ן 
טחי ה לו ז ע ם - גב ר סוזס ן 
אינטלקטואל - עת ה הי א מחפש ת 
מישה ו.ארצי , יוהד . לטגיג ת לב ה ט ל 
דיאן , מ*ז ז מ ל רבק ה טועדז ת לעבר ו 
שלסו 4 (עכרי־ערבי ! 

2335 פסוק ו ס ל יח ק הדמו ת הלילו ג 


:־ 1 ־ 


עיוץ 2 


אנשעד ז בא 4 ע ל החפירו ת שנעש ו 
בירושלי ם מא ז מלחמ ת שש ת חיטי ע 
הארכיאולו ג יגא ל שיל ה ר ל מצי ג 
א ת החפירו ת ש ל בי ת ראשו ן 
והארכיאולו ג מאי ר ב ו דב , א ת 
חפירו ת בי ת שני . הסר ט מתא ר א ת 
גדול ת העי ר בתקו פו ת השונות , 

ומת מק ד בח יק ו ש ל תעסי ־ בחוז ה ע ל 

התיאסח ן ח־״אטפיתיאטרון , אזור י מזמו ז בארץ , תובל ת אבני ם ובניית ! * 930 ? ע ;ס^ג^סד^ס?דר ת טב ע 

ביפ י קת ! בפ ידס ו מי ם אל ה ישד מ יז ע ו ניכר ת יח ־ ש ל דס״ ן ו א י ל 8 ליק 3 תגעודיו ב (פר ק שביעי ! •המדב ר 

1 מפ ד הימ א ש ל הפחד . | תא דום" . די־אל ד דאד ל ואשת י 

ממק ך הקבז ו ש 7 ממ־ור . , 1 הזואולוגי ת <י , עוקבי ם אח ר 

׳צר י אדר ו £ הקיפוד , ־ - החיפושי ת והעקר ב 
־ ^ * חנסלסי ס א ל מנח ת לבנ י חאד■ ? 

עק ב חתו ם תכב ד השור ר במדב ר 


מאמ ץ בהוצאתם , לציבו ר האזרחי , ובכ ך ג ם להחזי ר חל ק מ הו צ א ו ת 
ההדפסה . לדרגפו ! לאחרונ ה הופיע ו חוברו ת # ם ב עק בו ת ל 1 ה םי 1 ' 
(משסר ת גבי ־ יושע , סגיר ה וצומ ת גולנ י ושייר ת ימיע ^ וכ ן "מסד , 
העי ר לעמד ׳ דפ^ימי ס — זמקס ס הערביי ס ביושר ה ממסדח " 
(בדובר ת ז ו י ש בפדזפ ה עניי ן ר ב כפידת ד ביפי ם אל ה לאוחזי ם הנ* 0 • 
ב ן רא ו או ד נוקמי ם גדחלקנ ! הפ סיי ע י ט פאו ד בה ד ר כ ה ו בה ודא ה - 


אה * 4 מק ש לי ד הי ם 153-15 . ? 430 
זדז ק אמ ה פהדכב ת 1030 
טת אג ד י ף 
430 הסס ס מאר ץ 7 מ 
* 6.1 כ ל פ ה סדצי ה לדע ת ע ל מי ו 
640 סר ס נסמ ן 
45 *הניגד ץ 

אותי * נקדי ם ב ה שאל ה 15 * , 740 
ומסרי ה 1 ! הצועני ם 945 , 745 , א ל 
מס י 4 11 4 

ומסרי ה 2 : לו ל 140 !,. 15 ,930 • ? 5 
א י ממ־י ה 4 הפתיח ה בק־ו ב 
איכמ־י ה 4 הפתיח ה בקרו ב 
מיד ? חקלז ת הבלת י נספלזז-ע ל הקיז ם 
830 

כ מושל . )והכנ ו כ ל ק ־ 3-15 740 
םמדו ז ש ם הסשח ק 15 * , 740 
ער ה סלז ^ 7.15 ,9.15 
תךרסב י 3 930 < 15 . ? 430 , 

תיאטרו ן ירושליפ ג הקי ץ ש ל אבי ה 
430 ,1030 בל ח לתפ ס הנח ל 1030 , 
830 

*היפ ה 

שד ח הקי ז ש ל אמ ה 15 *, ? 430 ־ 
אדל ? עיב״ ט שועדו ת 3 630 
א&סיתיאטדו ך סט ר 
ארטרספ ד 

סודיו ת מזליפי ם ערוצי ם 15 * , שלגי ה 
ושכע ת הנסדי ס 11 
״ ר מטיס ה מיאס י * 1 ־ 3 ? 430 
עמי ז 1 : סלהד.. 5 ! 9 , ? 430 


עצ&ו ן 58 הקלו ת הבלת י נסבל ת מ ל 
הקיו ם 430 פלך ־ 40 ,9.15 ? 
430 

עצט ן פ ק ס וסטו ק 15 * , 46 ? 430 
סאד ! רכב ו 15 111 * . 40 ? 430 
ק״ ן ־י א י ו ■ - לו ל 335 15 . ? 5 
י ע ג ת ^ ביס ל גיו ס 15 * , 740 

שלגר ה ושנעו ! הפרי ס 11 
ד 3 נו ! ^ מודי ם 1 ו: 7 טל ה 740 ,9.15 
דסבוהפילוטעזס ף 11 5 

מאודםפשודשמ־שת ! 

15 * 3 630 בסנ י 11 430 
ד 3 זעד ^ סוס ! יח 15 1 * , 7 

אי.סי • 438 11 

ד ב אח * 3 ויעש ה סכס ד 15 * , 7 

דוס מ מע ! ל י 30 ־ 11 4 
יח * קרוקודי ל תד י פ 40 ,945 ? 430 
שביפ 3 ז 1 ל ח אמ ה 15 *, 7 


\ * ש קלו ן 


כמ^סס־יתשדו^סט ד 
דיסכטש ה 730 ,930 


\ קריו ת חיפ ה 


אנמ ת סלס ה 730 ,930 
8 אה ל ת ינוק ת גירוש ה 730 ,930 
הו 3 ג ס 1 י ם הרסת ! 80 * , 730 

*פאר־שב ע י : 

״ ה ס־זקד״ ל תד י 45 , 930 11 ? 40 * 7 . 
הי מ דח״־סד - ש ם משת ק 38 * , ־ 7,15 
80 • היתג ל 540 

* הרצלי ה * רס ת דןשדל 7 

ומגמת ־ . 
פלי ז תיא ג תמס ה בסש ־ 745 ,930 
סע ש ודה ר מדל י 35 * , 7.15 
540 ההדזב ש מזע ה 


!זזדד ה 


זזירז ש שיס ד 730 ,930 


■כפד-סס / ■רעננ ה . 

עם * ש־זקדי ל תו י מ ט 80 11 * , 35 ? 
540 

שיומזזדזם 11 ־ ■ 
ח ך סמ ה 15 * , 745 

טחה;מ 1 ד ! • 


1x05 ג וז א או ז נינווע ז - תום © אר ך 
סתס ח מס ־ 1 בב ה מגיח ־ לצעבלו ן 
. ב לעי/^יסס ? עבתנו ת סיזו ר -נודסח • 

לשנ י פסגתריג ^ בליני^חפ תיח ס 

מססזד-זמו ן סךסמבסיםפתיוזםס ־ 

^ בוקרמ < חמישיו ז למסת ? וסי ן 
ק״י ק.חסקוד . 
1 x 00 דפ י פסנת ר - חסמסו ת ש ל 

ב סתו ב ן . . 

00 * 1 ניישיק ח קולי ת - ושמ ט תאליז ג 
קעוזזירסיז ע הנבי א 
1400 מסיק ה כא ן ועכשיו . 
1940 זוטו ת סוס י קליח ב 
2045 אמסד־קד . 

2040 הקונצר ט הקאמר י השבוע י 
ואלס ר חאוצי? * רסיט ל לכסנת ר 
והקלט ה 21448 במרכ ז למ וסיק ה 
יר ש סאר ג ירושלים ) - שובר מ 
כגמסיי ת •גדצר ^ שימ־ מ פנססיי ת 
,הנוד ד ד . 760 ; ברחסס־ . בלד ה בד ה 
מינוד , אימטם ? ברחמם : אינטרמצ ו 
בל ה מג׳וד , אוסר ט • 11 ; ס־ המס ! 
סונט ה בפ ח ממזר , אופו © ^ מחנר מ 
דיברטימגט י 253 לכל י נשיבה ; 
מוצר מ דיברטיסנט ר ק . 137 
ש־ביעייתמיתרע ב 

2240 ס ן חסקודז ת - קמו ת לט ׳ בא ג 
(ב 4 

2x00 מחזור י יצירו ת - ברטו ס 
תק ו ג צידט מ סיבליוס ־ הפואמו ת 
חסממיוז נ 

דש ת א ׳ 

0646 שירי ם לימ י בי ן המצרים . 
0640 מאגדו ת וזוערבן . 
0740 שירי ם עברי׳יב ב 
0845 קריא ה במגיל ת איכ ה בנוסחי ם 
שומנ ג 

1145 .מ מ ניימ ־ - קמו ת ופיוטי ם 

ססררשתעדותיסראז נ 
1540 שירי ם עבריינ י 
1540 חזמניברסיט ח הפתוח ה - 
שיתרי ס לימ י החופש ה -מרחבא- , 
עדכ ע ג מז־ו בי־ו ! —שיעו ד סס ■ ד י 
1645 רדידעשרו ! סמ ץ טע ד - סע י 
נוער ־ מדווחי ם ע ל המתרח ש בחי ל 
הסער . 

17 45 סימ רדי ז - וו־מאנ * .למי ם נ ש 
חתסי ר — סא ת סד י עמו ן יפגיש* . 
נסיסעזיקרי . 
1741 •ידי ם עבריינ י 
1146 טוס -תבני ת לקרא ת צא ת צת ז 

שדיזג״קיזש ל אכי ה 4 ,10 6 
בח ח ש ה ו ו סליז ן 3 1140 ^ * * 

*קריתאת ו 

גמגימסס ד י ! 


תשעח־בא ב 

2245 תפו ח וע ץ - תבני ת ע ל וקש ר ב ץ 
חורי ם לילדיה ם והפעם : •עוברי ם 
דידז ! מקו ם מגורמ י ב י ת ־ספר , . 

דשמג ' 

0845 •בזכרס ־ א ת ציו ף - שירי ם 
ומקראו ת לס י בא ג 1 ש.ש 1 
12.05 בעקבו ת חזרדז ס — ע ם 
האוכיאהמ ג מאי ר קךך 4 
06 * 1 ס ־ בא ב - תמי ת ע ם אלעז ר 
.שםווחס 0 *יחק . : 

1745 טגי&־נחאש, 'מאגדו ת חחורבן . 

. נאישח : ראיס • אליר , ©לוו ה 
בק ל יגע ב ג י פא פחדס ן 7140 ! 
881 מי ו סססע - שאלו ת וסוגיו ת 
כמחלוק ת - 

05 * 2 ש&נ ז לנ ץ דוד י ־ ־ סיו ט וברכ ה 

בשיזזדחי . 

. 22.05 להיאחז -בחלו ט - מחרוז ת 
י י שירי ע 

234 $ בעינ ו לביךע צפנ ו -שיזשתע ס 
- פאויני ס בשיזזרחי . ־ 

דשמג ׳ . 

0646 ע ם הדודאי ם ומפרבדים . 
0747 ע ם ירמ ה ארזי , י 
0045 ע ם ארי ק איימסאן , . . . ד 
0945 ע ם קזודימרביץ . ^ • ־־ : 

1045 ע ם שלמ ה ארצ י 
1145 עסאילגמ ב 
1245 ע ם ידער ם גאון . "־; נ ־ 
1345 ע ם חוז ז אלס־שטיץ . . * 
1646 ע ם שלו ם חנוך . ; ״יד. ! 

1545 ע ם טנגאלוז . . יד•:;־","■ ־ 

_ 45 * 1 ע ם במ י כספי . .־, . ־ ^;;_ז _ 

1745 שי ד י ם משל נו . 
1945 שירי ם משל נ ו . 
2145 ארו ס עתי ק - שירי ם ש 20 נ © 
ליהג ! 

2345 טיס תלילה . - • -.'■- ■ 


גליצח״ ל 


ש ל . ■ימן ! 


0945 שעתיי ם 
ארץיישד א ליי ם 
1045 ז ה בוע ר -ע ל עצי ם ויערו ת 
1x05 מסורי ת מחשבו ת ו צ לילי ם לנ י 
בא ב 

14.0$ עמידת ו ונפילת ו ש ל המב ע 
חיזזח־ י בתש״ ח - אחרו ן לירון , 
שלח ם ברדמ 3 נמלבשגיז>עד׳ ב חק ר 
ומיע ד אתפי&ו ד הריבע , ססיי ר ע © 
דוד ו די ץ באתר י הלחיטו ז ממב ר ע ל 
אובני ן הרוב ע ב־י 194 . 
15.0 5 שיר י עד ט ז לאר ץ ישרא ל 

מתקיסס ן שוס ת ■ י 
164$ ארב ע אח ר חצמדיי ם 
1845 שעו ז קלחע ל הלכ* 2 
1x45 חמ ש עשר ה קטנו ת 

צזי״ל ג 

19.57 הודעו ת לחי״לי ם 
204$ כת ב בער ב - גיד י ט 3 
2130 אמיכרפיש ה מש ר ד י ת 
הנגיפי ם בעיד ן האייי ט - מחמ ת 
מיפיו ת הפתעת ! בגע ת 
צח״ ל 


1 אד.ירסלד , 


י * ומג ו 30 10 * . 15 . ? 
סביד ך המסיס ה ביאס י 15 * 7 1 
ספרהלתגל * 
א 1 ז מ א ל 740 ,930 
*אהב * ק ר ו ק ו די ל חד י 740,930 11 
חיויב ס מ ל ך הס לי ם 40 ? 540 
הקיס ר שמרו ן 940 

ניצ+ 5 סלס ה 740 ,9.15 

*אשדו ד 

*פ־־זמקדדקדי ל תד י 730 .938 11 
אמדה- . וע ז 738 ,930 10 


ועפול ה 


סתרהדז^דקם ־ 00 111 * 


* 77 ל 1 ן*בת־י ם 

וממ ! לו ל ס 3 ב ? מ* , 730 ־ . . ־ 

סגד * מסט ! 940 , 40 ? מו • 

מוע ל 440,530 

?*מאה ^ קת־ ט ז י ל דם־ י מ 15 ,930 . ? 

ס□ ״ קחשדי ל חד י 11 940 , 15 . ? : 
540 


אודל^סנו ר 
אוד ך סלס ה 38 ? 730 
©הזק ? תמשיסחמיעס י^ 430 740 

* !הריה * עב ו 

ומי ! מ י ן ש ל אמד . 15 * , 7.15 
רד^סנזד ־ 

ומיס ו ד י! * 108 


^■פתחרמנץד . 

* ! שד ז ש ל *ביז ה 50 * , 40 ? 

שלגי ה ושלש ! מסרי ם 1140 בבוק ר 
שש * מ ל 730 .930 

*דאשל־ צ 9 דממ ת 


19x5 הרדי ו הישן . . 
4-152045 
2147 הזז־ש ת לחיילי ם 
2245 הפסק ת ע ש ר . 
* 234 קו ל חרזחו ת 


<<דפת־^ן 7 נמ 5 ח^ מ 

. **חי ש ת 2 ו 41 111 י ■ 46 ? 446 - 
פרפו ? סמ ר 

ליל ה העלה ו מבלת י גמל ת ש ל הס י 
■ 80,940 

^יושו שר״לדוזי י 10 11 *, 1 5 ־ 7 * 0 
״ 3 ? ״העמ ד יאס י 4.50 30 
סי ר המנג ל(ים־יו ס 40 ? 40 ? 138 

י ם . נ ו 1 ! כיס ל יו ס 50 * , 
הדממקא ת מיממ ק ממ ב מ ח 

- . 340 40 ? 3230 130 

י ב ש * ! שליש ת עדי ם ותיסק ת ס ו 

ההדםתקש ל החדמו־ש ל בילג י 31 
":צ . 40 ? 18483230 

תמנ י ל י מר ץ מלא ה 30 

184011330 


*נתני ה 


אםמחסלש־י ס 3 * 401 ? 340 
החלו ל 740,9.15 . 

סשודיז ו סק ס ■ ס חושו ת 930 , 740 
.ספרמו־טמ ג 1140440 ־ 


34 <ו ן ג י קוזקנז־י ל תד י מ 940 , 
בי^ י 4140 00 \** ? 

^מיזס^׳יי- י . 


*קחתשםת ה 

*תאשמגו * 

יג י 

ינ/ז׳ " יו ם ראשון , י * מג ב ומערת , 24 גמל י 1988 


־די ־